Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/03/2010

  Д О К Л А Д


  по Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), № 002-00-7, внесен от Министерския съвет на 05.02.2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д


  по Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), № 002-00-7, внесен от Министерския съвет на 05.02.2010 г.


  На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 4 март 2010 г. беше разгледана Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.).
  На заседанието присъства г-жа Маринела Петрова – директор на Дирекция „Европейски въпроси и политика” в Министерството на финансите, г-жа Даниела Бобева – директор на дирекция “Международни отношения и европейска интеграция” в БНБ и други експерти от Министерство на финансите.
  С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз навлезе в нова фаза от своето развитие и утвърждаване като водещ фактор в световната политика и икономика.
  Съгласно разпоредбите на Договора за Европейския съюз, националните парламенти ще допринасят активно за доброто функциониране на Съюза, като бъдат информирани от неговите институции и бъдат нотифицирани за проектите на законодателни актове. С цел подпомагане на този процес, както и за осигуряване на качествен принос при провеждането на дискусии и решаването на основни проблеми, пред които се изправя Европа, Министерският съвет на Република България, в изпълнение на чл.105, ал. 4 от Конституцията на Република България e приел Годишна програма за българското участие в процеса на вземане на решения на ЕС.
  Главната задача на Годишната програма е да осигури основа за подготовка на българските позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза.
  С програмата на Министерския съвет се предлага:
  1. По икономическите и финансови въпроси:
  За преодоляване последствията от глобалната финансова криза България ще подкрепя предприетите действия в рамките на Съюза, като създаване на регулаторна рамка за трансгранично управление и разрешаване на кризи в банковия сектор, прилагане на координиран подход при разработването на реалистични стратегии за изход от политиката на значими фискални стимули, създаването на Европейски съвет за системен риск (ЕССР) и Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), както и стриктно спазване на критериите, заложени в Пакта за стабилност и растеж (ПСР). Република България приветства с известна предпазливост първите признаци на възстановяване в държавите.членки на Европейския съюз. Но все още положителното развитие до голяма степен е съпътствано от неблагоприятни рискове, свързани с влошаване на пазара на труда, недостатъчно банково кредитиране и липса на признаци за устойчив икономически растеж.
  2.По бюджета на Европейския съюз
  Република България активно ще участвува в работата и дискусиите по прегледа на бюджета на ЕС с оглед дефиниране на стратегическите цели на ЕС за 2020 г. Подкрепяме идеята за реформа на структурата на бюджета на ЕС и приоритетно реализиране на дейностите, свързани с научноизследователска и развойна дейност, иновации, енергетик, и околна среда,външна помощ, политика на сближаване и селско стопанство.Ще участвуваме и в дискусиите по новата финансова перспектива и ще се включим в разглеждането на решението за собствените ресурси, въз основа на доклад от Комисията и по други въпроси, свързани с новата бюджетна процедура.
  3. По Данъчната политика
  Република България подкрепя инициативата за намиране на решение на въпросите, свързани с ДДС третирането на пощенските услуги, възникнали с оглед либерализацията на пазара на пощенските услуги. Не смятаме, че сега действащото ДДС третиране на тези услуги е проблематично и затова намирането на решение в тази област следва да се отнася до принципа за тяхното освобождаване от ДДС и работата по него да не засяга досието за намалените ставки на ДДС.
  Подкрепяме процеса на разработване на цялостна стратегия за борба с данъчните измами на европейско ниво и усъвършенстване на данъчните системи в рамките на Съюза в посока на качествено противодействие на осъществяваните схеми на данъчни измами в рамките на ЕС.
  Изцяло подкрепяме инициативата за въвеждане на временни и незадължителни мерки по прилагане на механизма за самоначисляване по отношение на търговията със сертификати за права на емисии на парникови газове, тъй като подобна мярка дава възможност за по-голяма гъвкавост на държавите-членки в посока на създаване на условия за ограничаване на измамите.
  Нашата страна подкрепя преработването на регламента за административно сътрудничество в областта на ДДС в посока създаване на правна основа за бърз обмен на информация (Eurofisc) и разширяване на обхвата на обменяната информация чрез система VIES, което ще спомогне за предотвратяването и по-бързото разкриване на измамите с ДДС.
  България подкрепя усилията на председателствата за преразглеждане на директивата за данъчното облагане на енергийните продукти. Използването на данъчни инструменти за намаляване на емисиите на СО2 чрез въвеждането на количествата емисиите на СО2 като елемент от данъчната основа за облагане на горивата с акциз ще спомогне, както за обновяване на автомобилния парк на страната, така и за намаляването на емисиите, което от своя страна ще подобри параметрите на околната среда и в частност показателя за чистотата на въздуха.

  4. По митническата дейност
  Подкрепяме усилията на председателствата на Съвета на ЕС за постигане на резултати в международните преговори по Протокола към Рамковата Конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна относно незаконната търговия с тютюневи изделия.
  В областта на улесняването на търговията и укрепването на сигурността на търговската верига ще продължим активно да участваме в дейностите, свързани с преговорите на двустранно и международно равнище по взаимно признаване на търговски програми.
  Ще участвуваме и в областта на защита на правата върху интелектуалната собственост и борбата с фалшифицирането на стоки, като отчитаме необходимостта от повишаване на ефективността от работата и на митническите органи.
  Ще участваме в обсъжданията относно уеднаквяването на методите за контрол, с цел да се гарантира равнопоставеност на операторите и унифицирана и ефективна работа на митническите органи. Заключения на Съвета относно митническия контрол се очаква да бъдат приети въз основа на доклада на Комисията, обявен в заключенията на Съвета относно стратегията за развитие на митническия съюз.
  Продължава работата по изпълнението на най-значимия приоритет в областта на митническата дейност – влизането в сила на разпоредбите на Модернизирания митнически кодекс на ЕО. Усилията са насочени към приключването на работата по Правилника за неговото прилагане. С този приоритет са свързани и последващите действия по Решение 70/2008/ЕО относно безкнижна среда в митниците и търговията, което позволява установяване на електронна среда за митниците и търговските оператори и създава правен инструмент за въвеждане на оперативно съвместими и достъпни автоматизирани митнически системи, както и на съгласувани процедури и услуги.
  Годишната програма за участие на РБ в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010) осигурява добра основа за изготвяне на своевременни и качествени български позиции при обсъждането на приоритетни за страната въпроси от дневния ред на Съюза.
  По годишната програма за участието на РБ в процеса на вземане на решения на ЕС се проведе дискусия, в хода на която Комисията по бюджет и финанси определи проектите за актове и действия на ЕС по които Народното събрание ще осъществява наблюдение и контрол.
  След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: “За” – 12 народни представители, “Въздържали се” – 2 народни представители, без “Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове да включи в проекта на Годишна програма на Народното събрание по въпросите на ЕС за 2010 г. следните проекти за актове и действия, по които Народното събрание, респективно Комисията по бюджет и финанси ще осъществява наблюдение и контрол върху:
  1. Участието ни в дефиниране на стратегическите цели на ЕС за 2020 г., дискусиите по регламента за многогодишната финансова рамка, определяне на разходните политики и подобряване на собствените ресурси на Съюза;
  2. ДДС третиране на пощенските услуги;
  3. Борбата с данъчните измами;
  4. Преработване на Регламента за административно сътрудничество в областта на ДДС;
  5. Прегледа на Директивата за данъчното облагане на енергийните продукти с цел въвеждане използването на данъчни инструменти за намаляване на емисиите на СО2 в данъчната основа за облагане на горивата с акциз;
  6. Международните преговори по Протокола към Рамковата Конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна относно незаконната търговия с тютюневи изделия;
  7. Проекта за изменение на Регламент 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост;
  8. Влизането в сила на разпоредбите на Модернизирания митнически кодекс на ЕО чрез приключването на работата по Правилника за неговото прилагане.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума