Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/01/2010

  Д О К Л А Д


  по законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата ”Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 002-02-1, внесен от Министерски съвет на 04.01.2010 г.


  На заседание, проведено на 21.01.2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата ”Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписан на 19 ноември 2009 г.
  На заседанието присъстваше Д-р Тонка Върнева–директор дирекция ”Управление на специализирани донорски програми” в Министерство на здравеопазването, която представи законопроекта.
  Основна цел на програмата е понижаване заболеваемостта от туберкулоза в страната. Чрез подкрепата на фонда ще се продължи изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България чрез висококачествено диагностициране и терапия за заболяването и подобрен контрол на мултирезистентната туберкулоза.
  Изпълнението на програмата е от изключителна важност за България, защото чрез безвъзмездната помощ от Глобалния фонд ще продължат да се допълват усилията на национално ниво в превенцията и контрола на заболяването. Успехът от лечението на случаите с туберкулоза ще се повиши от 80 на сто през 2006 г. на над 85 на сто в края на изпълнението на програмата през 2014 г. Целта е процентът на лицата, които са прекъснали лечението си да бъде намален от 6 на сто през 2006 г. на 3 на сто в края на 2014 г. Предвижда се за първи път в страната да се проведе националното проучване лекарствената чувствителност на туберкулозата в България.
  В изпълнение на всички етапи от споразумението Република България ще предостави необходимите средства от вътрешното финансиране, в т.ч. разходите за митни сборове, такси, данъци по внос или други подобни вземания и данъци (включено данък добавена стойност), които се налагат в съответствие с действащото законодателство, дължими за закупуването на стоки или услуги със средства от безвъзмездна помощ. Те ще бъдат осигурени в рамките на бюджетите на Министерството на здравеопазването и на общините за съответните години, съгласно одобрените дейности и разчети на приетата с решението по т. 1 от Протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет от 28 юни 2007 г. Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза в Република България.
  След дискусията се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За”-17 народни представители, без „Против” и „Въздържали” се.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата ”Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума