Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25/03/2010

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 054-01-14,
  внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители
  на 26.02.2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 054-01-14,
  внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители
  на 26.02.2010 г.

  На редовно заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители на 26.02.2010 г.
  На заседанието присъстваха Жени Начева –директор на НЗОК и Катя Паракозова - държавен експерт в министерството на финансите.
  От името на вносителите н.п. Мая Манолова представи следните мотиви за внасяне на законопроeкта:
  1. Със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. са намалени разходите за болнична помощ с 222 500 хил. лв., но към тях трябва да се добавят и неразплатените задължения на НЗОК за изтеклата 2009 година. Намален е и оперативният резерв на НЗОК с 115 191 хил. лв. Когато се говори за финансиране на болничната помощ следва да се отчете и реалното потребление, което в исторически план винаги е било покривано от оперативния резерв. Горното означава, че недофинансирането ще възлиза най-малко на сумата от намалените разходи за болнична помощ, разликата на намаления оперативен резерв и неразплатените средства за 2009 година.
  2. Освен номинално изменение, намаляването на бюджета за болнична помощ е и структурна промяна на разходите. Подобно изменение и промяна в относителната тежест на отделните дейности за финансиране следва да бъде подкрепено или с инструментите на анализа или да отразява промяна в концепцията за финансиране на здравеопазването. Нито едното, нито другото е направено. Здравеопазването изпитва остър недостиг на средства, което излага на системен риск живота и здравето на гражданите. Забавянето на плащанията на лечебните заведения ги поставя често в невъзможност да осигуряват лечение на гражданите. Запазването на стабилността на системата налага осигуряването на адекватно финансиране. Още повече, че има налични ресурси събрани от гражданите именно за здравеопазване.


  3. В последните години се наблюдава устойчив ръст както на хоспитализациите като брой, така и на разходите за болнична помощ, за да достигнат те от 213 023 хил. лв. през 2003 г. до 1 006 000 хил лв. през 2008 г. НЗОК в последните месеци от дейността си не предоставя информация за дейността си, като включително не публикува и обичайните си отчети.
  На този фон абсолютно неразбираемо е залагането на 829 779 хил. лв. излишък, още повече, че по сметка на НЗОК в БНБ към 31.12.2009 г. има вече резерв от над 860 000 хил. лв. Това може да означава само, че МФ не желае дължимите от държавата 941 126 хил. лв. да бъдат използвани за здравеопазване, а смята към НЗОК да трансферира реално само 111 347 хил. лв, като остатъкът бъде депозиран в БНБ за запазване на баланса по консолидирания държавен бюджет. С чисто финансови операции МФ иска държавата да абдикира от задължението си по чл. 52 от Конституцията, в който е предвидено както общото задължение за държавата да осигури достъпна медицинска помощ, така и задължението й да финансира здравеопазването.
  Предлаганите средства ще се разходват и за дентална помощ, за медикодиагностична дейност и за здравноосигурителни плащания, за лекарства за домашно лечение на тежки заболявания като диабет, паркинсон, глаукома.


  Директорът на НЗОК Жени Начева представи становището на здравноосигурителната каса по законопроекта и изтъкна, че в него е заложено увеличение на разходите за здравноосигурителни плащания общо с 450 млн. лева. От тях 350 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ; 70 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели; 20 млн. лв. за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност и 10 млн. лева за здравноосигурителни плащания за дентална помощ. Предлаганото увеличение на разходите е за сметка на намаление на приетия със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. излишък в размер от 829 779 хил. лв. Тя отбеляза, че бюджетът на НЗОК се изпълнява така, че текущите приходи покриват равнището на текущите разходи за съответния отчетен период. Планирането на по-голямо равнище на приходите от реално събраните ще доведе до дефицит и невъзможност за реализиране на плащанията. Това ще постави в риск изпълнението на бюджета на НЗОК и няма да осигури наличие на необходимия резерв за покриване на неотложни и спешни разходи, ще наруши салдото по бюджета на НЗОК за 2010 година.
  Освен това законът за бюджета на НЗОК е част от консолидирания държавен бюджет и промени във финансовите параметри по бюджета на НЗОК не може да се реализират без обсъждането им в контекста на цялостната финансова политика на правителството.
  В тази връзка НЗОК не може да подкрепи направеното предложение за изменение на Закона за бюджета на НЗОК 2010 година.

  В становището на МФ, изразено в тяхно писмо изх.№ 01-00-63 от 18.03.2010 г., изпратено до председателите на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване и представено чрез госпожа Катя Паракозова се изтъква, че направените предложения от н.п. Михаил Миков и група народни представители за изменение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. са въпрос на политика и следва да се разглеждат в контекста на приоритетите в програмата на правителството за текущата година. Приоритетните политики в програмата за годината са обвързани в общата рамка на бюджета за годината и направените предложения за промени по бюджета на НЗОК следва да бъдат в съответствие с целите и мерките на реформата в здравеопазването и одобрените от Народното събрание фискални цели за годината.
  Министерството на финансите счита, че мотивите към предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. не съдържат убедителни аргументи за очакваните ефекти в сферата на здравеопазването в контекста на усилията за повишаване на качество на здравните услуги. Решения на проблемите в сферата на здравеопазването се търсят единствено чрез увеличение на средствата за финансиране за сектора, което явно не е достатъчно за постигане на желаните резултати. Именно поради тази причина, финансирането на системата на здравеопазването следва да се разглежда в по-широкия смисъл на целите на реформата в здравеопазването и повишаване на качеството на здравните услуги за населението, а не единствено като наливане на финансов ресурс в нереформирана и недотам ефективна система.
  Още министерството на финансите счита, че предлаганото увеличение на разходите е за сметка на влошаване на бюджетното салдо по бюджета на НЗОК за 2010 година с 450 млн. лв. Законът за бюджета на НЗОК е част от консолидирания държавен бюджет и промени във финансовите параметри по бюджета на НЗОК не може да се реализират без обсъждането им в контекста на цялостната финансова политика на правителството. Освен това резервът на НЗОК е част от фискалния резерв на държавата и отпускането на средства от този резерв води до влошаване на салдото по консолидираната фискална програма и до увеличаване на бюджетния дефицит.
  Поради изложеното по-горе, Министерството на финансите не може да подкрепи направеното предложение за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 година.
  По законопроекта се проведе дискусия по време на която се направиха изказвания в подкрепа на становищата на министерството на финансите и НЗОК, както и изразиха мнения, че Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г.засега осигурява необходимите средства за нормално функциониране на дейността на касата от една страна и от друга, че е твърде рано още в самото начало на годината да се направи реална оценка за това дали разчетените със закона разходи ще бъдат достатъчни за финансиране дейности по здравеопазването на българските граждани. Оформи се мнението, че оценка за възможностите на приетия бюджет за 2010 г. може да се направи през второто полугодие на 2010 г. и тогава да се вземат налагащите се решения за увеличаване на разходите.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 6 народни представители; „Против”- 12 народни представители и „Въздържал се” – 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 054-01-14, внесен от н.п. Михаил Миков и група народни представители на 26 февруари 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума