Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
01/07/2010

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 002-01-27, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 10.06.2010 г.

  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за акцизите и
  данъчните складове
  (Обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г. и бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на закона.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов § 1:
  § 1. В чл. 4 се създава т. 45:
  „45. „място на директна доставка” е мястото/местата на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно/и от местонахождението на данъчния склад изпратени от друга държава членка.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:
  § 1. В чл. 4 се създава т. 45:
  „45. „Място на директна доставка” е мястото на получаване на енергийни продукти от лицензиран складодържател, различно от местонахождението на данъчния склад, изпратени от друга държава членка.”

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов § 2:
  § 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се ал. 3:
  „(3) За енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната само от лицата, които ги оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците.”.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 2 със следната редакция:
  § 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) За енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99 разпоредбите на глава четвърта се прилагат на територията на страната само от лицата, които ги оползотворяват или обезвреждат по смисъла на Закона за управление на отпадъците.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов § 3:
  § 3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 12б:
  „12б. получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка;”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3 със следната редакция:
  § 3. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 12б:
  „12б. получаването на енергийни продукти от лицензиран складодържател при условията на директна доставка.”


  § 1. В чл. 24, ал. 3 след думата „потребители” се поставя точка и текстът докрая се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 4.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 25, ал. 1, т. 1 думите „чл. 27, ал. 7, 8 и 10” се заменят с думите „чл. 27, ал. 7 и 8.”

  § 2. Член 25а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, който става § 6.

  § 3. В чл. 26 се създава ал. 3:
  „(3) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2 лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове, следва да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1 и инсталирани на транспортните вместимости, от които се извършва зареждането, като данните от тях се предават по електронен път до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници”.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 7 със следната редакция:
  § 7. В чл. 26 се създава ал. 3:
  „(3) За прилагане разпоредбите на ал. 1 и 2 лицата, които извършват зареждане на плавателни съдове, използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на чл. 103а, ал. 1 и инсталирани на транспортните вместимости, от които се извършва зареждането, като данните от тях се предават по електронен път до Централното митническо управление по ред, начин и формат, определени от директора на Агенция „Митници.”

  § 4. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона”.
  2. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
  3. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят.
  4. Създава се ал. 12:
  „(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  § 4 се изменя така:
  § 4. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „по жалбата в 14-дневен срок” се заменят с „в 45-дневен срок от датата на получаване на жалбата”.
  2. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона”.
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
  4. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят.
  5. Създава се ал. 12:
  „(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, който става § 8 със следната редакция:
  § 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 думите „по жалбата в 14-дневен срок” се заменят с „в 45-дневен срок от датата на получаването й”.
  2. В ал. 7 накрая се добавя „по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона”.
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Когато акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз не могат да бъдат освободени за потребление поради несъответствие с нормативни изисквания или с технически и качествени стандарти на производителя, включително по отношение на потребителските опаковки, поставените върху опаковките бандероли се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”
  4. Алинеи 9, 10 и 11 се отменят.
  5. Създава се ал. 12:
  „(12) Бракуваните бандероли по ал. 7 и 8 се унищожават от митническите органи по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.”


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за създаване на нов §:
  § …. В чл. 32, ал. 1, т. 7 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9 със следната редакция:
  § 9. В чл. 32, ал. 1, т. 7 се отменя.

  § 5. В чл. 33, ал. 1 т. 6 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 10.

  § 6. В чл. 33а, ал. 1 думата „литра” се заменя с „кг”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  § 6 се изменя така:
  § 6. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „литра” се заменя с „кг”.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Ставката по ал. 1 за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат газьол се прилага само, ако газьолът е маркиран.
  (5) За целите на прилагане на ал. 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 11 със следната редакция:
  § 11. В чл. 33а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „литра” се заменя с „кг”.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Ставката по ал. 1 за смазочни масла, които по техническа спецификация съдържат газьол се прилага само, ако газьолът е маркиран.
  (5) За целите на прилагане на ал. 4 освободените за потребление акцизни стоки се придружават от документ по образец, определен с правилника за прилагане на закона.”

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  §…. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Ставката за тежки горива по чл. 33, ал. 1, т. 2, които по техническа спецификация съдържат газьол се прилага само, ако газьолът е маркиран.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12 със следната редакция:
  § 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст на чл. 34 става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Ставката за тежки горива по чл. 33, ал. 1, т. 2, които по техническа спецификация съдържат газьол, се прилага само, ако газьолът е маркиран.”

  Предложение на н.п. Корнелия Нинова и н.п. Кирил Добрев за нов § 6а:
  § 6а. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „101 лв.” се заменят с „ 46 лв.”
  2. В ал. 1, т. 2 думите”23 на сто” се заменят с „45 на сто”
  3. В ал. 2 думите „148 лв.” се заменят с „ 127 лв.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. Създава се чл. 39а:
  „Чл.39а. При промяна на акцизната ставка по чл. 39 новата акцизна ставка влиза в сила не по-рано от два месеца от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § … В чл. 45, ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 14 със следната редакция:
  § 14. Член 45 се отменя.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § ... В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, се създава т. 9:
  „9. точно местонахождение на мястото/местата на директна доставка.”.
  2. В ал. 2 се създават т. 19 и 20:
  „19. договор или друг документ с лицето-получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
  20. план на мястото/местата на директна доставка с обозначено местонахождението на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място/места, различно/и от местонахождението на данъчния склад.
  (5) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото/местата на директна доставка.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 15 със следната редакция:
  § 15. В чл. 48 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, се създава т. 9:
  „9. точно местонахождение на мястото на директна доставка.”
  2. В ал. 2 се създават т. 19 и 20:
  „19. договор или друг документ с лицето-получател на енергийни продукти, в случаите на директна доставка;
  20. план на мястото на директна доставка с обозначено местоположение на средствата за измерване на получаваните енергийни продукти.
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Лицензираният складодържател може да поиска да получава енергийни продукти на място или на места на директна доставка, различни от местонахождението на данъчния склад, по ред определен в правилника за прилагане на закона.
  (5) Лицата по ал. 4 са длъжни да използват средства за измерване, които да отговарят на изискванията на чл. 103а, на мястото на директна доставка.”

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 51, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. точен адрес на мястото/местата на директна доставка
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 16 със следната редакция:
  § 16. В чл. 51, ал. 1 се създава т. 11:
  „11. точния адрес на мястото на директна доставка.

  § 7. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 6:
  „6. смесване на биогорива с горива от нефтен произход.”
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Не се счита за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:
  1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и
  2. платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.”
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  § 7 се изменя така:
  § 7. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Не се счита за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:
  1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и
  2. платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принццип текста на вносителя за § 7, който става § 17 със следната редакция:
  § 17. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Не се счита за производство на енергийни продукти дейност, при която извън производствено предприятие или данъчен склад се използват енергийни продукти заедно с други енергийни продукти или други материали, при условие че:
  1. акцизът върху компонентите е вече заплатен, и
  2. платената сума не е по-малка от сумата, която би била дължима върху готовия продукт, получен от компонентите.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 64, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „не по-късно от 3 месеца от датата на въвеждане на новия образец на бандерол”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 18 със следната редакция:
  § 18. В чл. 64, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „не по-късно от 3 месеца преди датата на въвеждане на новия образец на бандерол”.

  § 8. В чл. 65, ал. 5, т. 2 думите „смесване на биогорива с горива от нефтен произход” се заличават.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  Параграф 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”.
  2. В т. 4 след думите „до данъчен склад на територията на страната” се добавя „до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател,”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 19 със следната редакция:
  § 19. В чл. 67 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”.
  2. В т. 4 след думите „до данъчен склад” се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 68, ал. 2, т. 3 след думите „данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 20 със следната редакция:
  § 20. В чл. 68, ал. 2, т. 3 след думите „данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  §…. В чл. 71, ал. 2 думата „склада” се заменя със „склада/мястото на директна доставка”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 21 със следната редакция:
  § 21. В чл. 71, ал. 2 след думата „склада” се добавя „или мястото на директна доставка”.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § ... В чл. 73а, ал. 1, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 накрая се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”
  2. В т. 5 след думите „до данъчен склад на територията на страната” се добавя „до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател,”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 22 със следната редакция:
  § 22. В чл. 73а, ал. 1, се правят следните допълнения:
  1. В т. 4 след думата „склад”се добавя „или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”.
  2. В т. 5 след думите „до данъчен склад” се добавя „ или до място на директна доставка, посочено от лицензирания складодържател”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за създаване на нов §:
  § ... В чл. 73б, ал. 3, т. 3 след думите „данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка” и се добавя второ изречение „Митническите органи разрешават вдигане на стоките след поставянето им под режим отложено плащане на акциз.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 23 със следната редакция:
  § 23. В чл. 73б, ал. 3, т. 3 след думите „данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка” и се създава изречение второ: „Митническите органи разрешават вдигане на стоките след поставянето им под режим отложено плащане на акциз.”


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за създаване на нов §:
  §... В чл. 74 след думите „в чийто данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 24 със следната редакция:
  § 24. В чл. 74 в текста преди т. 1 след думите „в чийто данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов § :
  § …. В чл. 76 след думите „в чийто данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 25 със следната редакция:
  § 25. В чл. 76 след думите „в чийто данъчен склад” се добавя „или място на директна доставка”.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § ….. В чл. 80, ал. 1 думата „или” се заменя с „и/или”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 26 със следната редакция:
  § 26. В чл. 80, ал. 1 думата „или” се заменя с „и/или”.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 83 ал. 8 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 27 със следната редакция:
  § 27. В чл. 83 ал. 8 се отменя.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 83г, ал. 1 думата „или” се заменя с „и/или”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 28 със следната редакция:
  § 28. В чл. 83г, ал. 1 думата „или” се заменя с „и/или”.

  § 9. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни продукти, съдържащи газьол за зареждане на плавателни средства, с изключение на тези за частни развлекателни плавания, при условие че газьолът е маркиран.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1 и 2”.
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) В случаите по ал. 1 и 2 във всички търговски и първични счетоводни документи задължително се вписва „маркирано гориво за отопление”, съответно „маркирано гориво за плавателни средства”, и № на анализния сертификат/протокол за маркирането на съответната партида.”

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  § 9 се изменя така:
  § 9. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „моторно гориво” се добавя „или са освободени от облагане с акциз”.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за всички видове газьол с кодове по КН 2710 19 41 и 2710 19 49, когато е предназначен за получаване на други енергийни продукти, които се облагат със ставка по-ниска от ставката за моторно гориво или са освободени от облагане с акциз.
  (3) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни продукти, съдържащи газьол за зареждане на плавателни средства, с изключение на тези за частни развлекателни плавания, при условие че газьолът е маркиран.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1, 2 и 3”.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 във всички търговски и първични счетоводни документи задължително се вписва „маркирано гориво за отопление”, съответно „маркирано гориво за плавателни средства” или „енергиен продукт, съдържащ маркиран газьол” и № на анализния сертификат/протокол за маркирането на съответната партида.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 9, който става § 29 със следната редакция:
  § 29. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „моторно гориво” се добавя „или са освободени от облагане с акциз”.
  2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
  „(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за всички видове газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49, когато е предназначен за получаване на други енергийни продукти, които се облагат със ставка по-ниска от ставката за моторно гориво или са освободени от облагане с акциз.
  (3) Разпоредбите на чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1 и 2 се прилагат за газьол и енергийни продукти, съдържащи газьол за зареждане на плавателни средства, с изключение на тези за частни развлекателни плавания, при условие че газьолът е маркиран.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 1, 2 и 3”.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) В случаите по ал. 1, 2 и 3 във всички търговски и първични счетоводни документи задължително се вписва „маркирано гориво за отопление”, съответно „маркирано гориво за плавателни средства” или „енергиен продукт, съдържащ маркиран газьол” и номер на анализния сертификат и/или протокол за маркирането на съответната партида.”


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов § :
  §…. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „керосин” се добавя „независимо от концентрацията или комбинацията на маркиращите вещества”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Забранява се добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от тези, предвидени в правото на Общността или в националното законодателство.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 30 със следната редакция:
  § 30. В чл. 94 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „керосин” се добавя „независимо от концентрацията или комбинацията на маркиращите вещества”.
  2. Създава се ал. 3:
  „(3) Забранява се добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от тези, предвидени в правото на Общността или в националното законодателство.”

  § 10. В чл. 104, ал. 1 след думите „по чл. 121” се добавя „и чл. 153, ал. 5”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  § 10 се изменя така:
  В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 104, ал. 1 след думите „по чл. 121” се добавя „и чл. 153, ал. 5”.
  2. В ал. 3 думите „т. 1” се заличават и след думите „митническо управление” се добавя „или директора на Агенция „Митници”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 31 със следната редакция:
  § 31. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „по чл. 121” се добавя „и чл. 153, ал. 5”.
  2. В ал. 3 думите „т. 1” се заличават, а след думите „митническо управление” се добавя „или от директора на Агенция „Митници”.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. В чл. 108а, ал. 1 и ал. 2 думите „и се отнема разрешението за срок една година, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 32 със следната редакция:
  § 32. В чл. 108а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „и се отнема разрешението за срок една година, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „и се отнема разрешението за срок три години, а тютюневите изделия се отнемат в полза на държавата” се заличават.


  § 11. В чл. 114 думите „на чл. 61” се заменят с „на чл. 103а, ал. 1, 3, 4 и 5”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 33.

  § 12. Създава се чл. 122а:
  „Чл. 122а. (1) Лице, което направи опит за манипулиране или демонтиране или манипулира, или демонтира техническите устройства по
  чл. 102, ал. 3, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв. – за физическите лица, и с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.
  (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 3000 лв., а имуществената санкция в тройния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 6000 лв.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 34.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  §…В чл. 124 след думите „В случаите на нарушения по” се добавя „чл.108а” и се поставя запетая.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 35 със следната редакция:
  § 35. В чл. 124 след думите „В случаите на нарушения по” се добавя „чл.108а” и се поставя запетая.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …... В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Наказанието по ал. 1 и ал. 2 не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство по реда на чл. 107з.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 36 със следната редакция:
  § 36. В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Наказанието по ал. 1 и 2 не се налага в случаите, когато е сключено споразумение за прекратяване на административно-наказателното производство по реда на чл. 107з.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.”

  § 13. Параграф 18 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ,
  бр. 106 от 2008 г.) се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 37 със следната редакция:
  § 37. В Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн., ДВ., бр. 106 от 2008 г.) § 18 от заключителните разпоредби се отменя.


  Комисията предлага да се създаде § 38:
  § 38. В Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн., ДВ., бр. 105 от 2006 г.) § 79 от преходните и заключителни разпоредби се отменя.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 14. За предадените до влизането в сила на този закон бандероли по чл. 27, ал. 6, 7 и 8 в компетентното митническо учреждение акцизът се прихваща или се възстановява при условията и по реда на отменените ал. 9, 10 и 11 от същия член.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 39.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  § …. За започнала процедура по чл. 25а платеният акциз се прихваща или възстановява при условията и по реда, определени до влизане в сила на този закон.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 40 със следната редакция:
  § 40. За започнала процедура по отменения чл. 25а платеният акциз се прихваща или възстановява при условията и по реда, определени до влизането в сила на този закон.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:

  § …. (1) В изключение на случаите по § 81, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн, ДВ, бр. 95 от 2009 г.), лицата, които са спазили срока по § 2 от Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона в тримесечен срок от датата на изготвяне на протокола по чл. 52, ал. 4 от наредбата.
  (2) В изключение на случаите по ал. 1 лицата, които използват средства за измерване и контрол, едновременно отчитащи показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус плато привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона и уведомяват за това директора на Агенция „Митници” в срок до 01.09.2010 г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 41 със следната редакция:

  § 41. (1) Лицата по чл. 26, ал. 3 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането му в сила и писмено уведомяват за това директора на Агенция”Митници”.
  (2) Извън случаите по § 81, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Обн, ДВ, бр. 95 от 2009 г.), лицата, които са спазили срока по § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на закона и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници” в срок до:
  1. три месеца от датата на изготвяне на протокол по чл. 52, ал. 4 от наредбата;
  2. първи септември 2010 г. – за лицата, които използват средства за измерване и контрол, едновременно отчитащи показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато.
  (3) Лицата по ал. 2 могат да продължат дейността си до влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция „Митници” или на началника на компетентното митническо учреждение относно промяна на издадения лиценз за управление на данъчен склад или регистрация и/или за съответствие с изискванията на закона, но не по-късно от три месеца от влизането в сила на този закон.


  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:
  §…. (1) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че нарушителят сключи споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство с административнонаказващия орган в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения, за които има влязло в сила наказателно постановление до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че наложената имуществена санкция е заплатена или бъде заплатена в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 42 със следната редакция:
  § 42. (1) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че нарушителят сключи споразумение по реда на чл. 107з в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.
  (2) Разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 5, чл. 57в, ал. 1, т. 5, чл. 58а, ал. 1, т. 3 и чл. 58в, ал. 1, т. 5 не се прилагат за извършени нарушения, за които има влязло в сила наказателно постановление до влизането в сила на този закон, освен ако деянието съставлява престъпление, при условие че наложената имуществена санкция е заплатена или бъде заплатена в двумесечен срок от влизането в сила на този закон.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов за нов §:

  § …. В Закона за митниците се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 211и, ал. 5 думите „местонахождението й” се заменят с „местонахождението на органа, издал постановлението”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 43 със следната редакция:
  § 43. В Закона за митниците (Обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г., изм., бр. 89 от 1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., изм., бр. 83 от 1999 г., изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., доп., бр. 76 от 2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 2003 г., изм., бр. 95 от 2003 г., доп., бр. 38 от 2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 2005 г., изм., бр. 86 от 2005 г., доп., бр. 91 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 28 от 2008 г., изм., бр. 43 от 2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 2008 г., изм., бр. 12 от 2009 г., изм., бр. 32 от 2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 95 от 2009 г.) в чл. 211и, ал. 5 думите „местонахождението й” се заменят с „местонахождението на органа, издал постановлението”.


  § 15. Законът влиза в сила от 1 юли 2010 г. с изключение на § 2 и 12, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

  Предложение на н.п. Делян Добрев, Иван Колев, Менда Стоянова, Диан Червенкондев, Борис Грозданов и Иван Иванов:
  § 15 се изменя така:
  §15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Корнелия Нинова и Кирил Добрев
  В параграф 15 след думите „ с изключение” се добавят думите „ на § 6а”, който влиза в сила от 1.09.2010 г.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 15.

  Комисията предлага следната редакция на § 15, който става § 44:
  § 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума