Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
01/07/2010

  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, с вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 17 юни 2010 г.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, с вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 17 юни 2010 г.

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на
  Република България за 2010 г.

  (Обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; доп., бр. 18 от 2010 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 27 от 2010 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 1 се изменя така:
  „Чл. 1. (1) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по приходите на обща сума 15 232 293,4 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ 15 232 293,4
  1. Данъчни приходи 13 467 812,3
  1.1. Корпоративен данък 1 301 300,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите
  на местни и чуждестранни юридически лица 149 000,0
  1.3. Данък върху доходите на физически лица 2 005 218,3
  1.4. Данък върху добавената стойност 5 860 000,0
  1.5. Акцизи 3 900 000,0
  1.6. Мита и митнически такси 92 000,0
  1.7. Други данъци 160 294,0
  2. Неданъчни приходи 1 755 889,4
  2.1. Държавни такси 681 898,9
  2.2. Приходи и доходи от собственост 851 744,5
  2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 94 464,3
  2.4. Други неданъчни приходи 127 781,7
  3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 8 591,7

  (2) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 913 488,0 хил. лв., от които разходи на сума 8 540 777,6 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 593 040,0 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670,4 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 8 540 777,6
  1. Текущи разходи 6 310 564,9
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 1 980 476,9
  1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 194 757,0
  1.3. Осигурителни вноски 534 123,7
  1.4. Стипендии 12 077,5
  1.5. Издръжка 1 876 283,5
  1.6. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 47 899,8
  1.7. Субсидии за нефинансови предприятия 402 755,2
  1.8. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 40 568,5
  1.9. Лихви – общо 502 606,2
  1.9.1. Лихви по външни заеми 367 647,3
  1.9.2. Лихви по вътрешни заеми 134 958,9
  1.10. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 719 016,6
  2. Капиталови разходи 949 437,8
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 825 498,0
  2.2. Капиталови трансфери 123 939,8
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 50 781,6
  4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 1 229 993,3
  от тях:
  4.1. - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки 1 148 993,3
  4.2. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 81 000,0

  III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО 9 593 040,0

  1. Предоставени за: 9 610 648,7
  1.1. Общините 2 118 562,0
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 828 578,7
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 955 626,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 14 500,0
  1.4. Бюджета на съдебната власт 292 705,0
  1.5. Народното събрание 50 000,0
  1.6. Българското национално радио 48 053,0
  1.7. Българската национална телевизия 60 088,0
  1.8. Държавните висши училища 307 626,8
  1.8.1. - от Министерството на образованието, младежта и науката 289 016,4
  1.8.2. - от Министерството на отбраната 18 610,4
  1.9. Българската академия на науките (от Министерството на образованието, младежта и науката) 59 756,1
  1.10. Националния фонд към Министерството на финансите (нето) 389 330,6
  1.11. Държавен фонд "Земеделие" 500 322,5

  2. Получени: 17 608,7
  2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.2. Националния осигурителен институт за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 500,0
  2.3. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 3 090,0
  2.4. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
  Министерството на околната среда и водите 6 000,0
  2.5. Държавен фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС 868,7

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 779 670,4

  (3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2010 г. в размер на -3 681 194,6 хил. лв.

  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -3 681 194,6

  (4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 3 681 194,6 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  VІ. ФИНАНСИРАНЕ 3 681 194,6
  1. Външно финансиране (нето) 1 994 855,6
  2. Вътрешно финансиране (нето) 1 482 027,1
  3. Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) 2 811,9
  4. Постъпления от приватизация 201 500,0

  (5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.”

  По § 1 за чл. 1, ал. 1,2 , 3, 4 и 5

  Предложение на н.п. Михаил Миков, Анна Янева, Корнелия Нинова, Кирил Добрев (054-04-216):
  В § 1, чл. 1, ал. 1, изразът „15 232 293,4 хил. лв." се променя на „15 482 293,4 хил. лв.".
  В таблица 1, в т. 1.5. Акцизи, сумата „3 900 000,0" се променя на „4 150 000,0".

  Средствата се осигуряват за сметка на увеличени приходи от подобрена събираемост на акцизи и намаление на акциза на цигарите.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Миков (054-04-232):
  В § 1, чл. 1, ал. 1 в частта "Приходи", т. 1.4 "Данък върху добавената стойност" числото "5 860 000,0" се заменя с числото "6 060 000,0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова, Анна Янева (054-04-213):
  В§ 1, относно чл. 1, ал. 2, раздел II, Разходи:
  - в т. 4 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” числото „1 229 993,3„ се заменя с „1 087 993,3".
  - в т. 4, 1- „от тях: за структурни реформи и допълнителни фискални мерки” числото „1 148 993,3" се заменя с „ 996 993,3".

  Предложеното увеличение е за сметка на резерва и приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Захари Георгиев и Петър Мутафчиев (054-04-196):
  В § 1, чл. 1, ал. 2, т. 4.1." - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки", числото 1 148 993, 3 се намаля с 15 000 000 лв.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Лъчезар Иванов (054-04-201):

  Във връзка с предложението по §3 относно чл. 6, ал.1 за завишаване на разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването с 26 000,0 хил.лв. за лекарства в частта на издръжката, за сметка намаляване на издръжката по централния бюджет със същата сума, предложението следва да се отрази и в § 1 относно чл. 1, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ваня Донева (054-04-202):
  Във връзка с предложението по § 7 сумата по т. 2 от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, „Технически университет - София" да бъде увеличена с 346.3 хил. лв.за сметка намаление с 346.3 хил. лв. на издръжката по централния бюджет, измененията следва да намерят отражение и в § 1 относно чл. 1, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-203):

  Във връзка с предложението по §4 относно чл. 10, ал.1 за увеличаване с 38 133.0 хил. лв. на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините, за сметка намаляване на издръжката по централния бюджет със същата сума, предложението следва да се отрази и в § 1 относно чл. 1, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-229):


  Във връзка с предложението по § 3 относно чл. 6, ал. 1 за увеличение на разходите по бюджета на Министерския съвет с 500 хил. лв. субсидия за вероизповеданията за сметка намаляване на издръжката по централния бюджет с 500 хил. лв., предложението следва да се отрази и в § 1 относно чл. 1, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Любен Татарски и Иван Вълков (054-04-230):
  В § 1 се правят следните изменения:
  1. В чл. 1, ал. 2:
  а) числото „ 18 913 488,0" се заменя с числото „18 975 988,0", а числото „8 540 777,6" се заменя с числото „ 8 603 227,6";
  б) раздел II, т. 4 числото „1 229 993,3" се заменя с числото „1 292 493,3";
  - т. 4.1. числото „1 148 993,3" се заменя с числото „ 1 211 493,3;
  2. В ал. 3 числото „3 681 194,6" се заменя с числото „3 743 694,6";
  а) в раздел V числото „3 681 194,6" се заменя с числото „ 3 743 694,6";
  3. В ал.4, числото „3 681 194,6” се заменя с числото „3 681 194,6” се заменя с числото „3 743 694,6”;
  а) раздел VI числото „3 681 194,6" се заменя с числото „3 743 694,6";
  - т. 2, числото,1 482 027, 1" се заменя с числото „1 544 527, 1";

  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов (054-04-207):
  В чл. 1:
  1. В ал. 2:
  - т. 1.1 числото „1 980 476.9" се заменя с числото „1 910 476.9";
  - т. 1.3 числото „534 123.7" се заменя с числото „514 123.7"
  - т. 4 числото „1 229 993.3" се заменя с числото „768 993.3"
  2. В ал. 4, числото „201 500.0" се заменя с числото „300 000".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Лъчезар Иванов (054-04-200):
  Предлагаме увеличаване на трансфера от Министерството на здравеопазването за Националната здравноосигурителна каса с 3 000.0 хил. лв.
  В чл. 1, ал. 2, общата сума на разходите и трансферите „18 913 488,0” хил.лв. , става „18 916 488,0” хил.лв. от които в трансфери сумата „9 593 040,0 хил.лв. става „9 596 040,0 хил.лв., сумата на разходите „8 540 777,6” става „8 543 777,6” хил.лв. и в т. 1.3. Национална здравноосигурителна каса числото „955 625,0” хил.лв. се заменя с „958 626,0” хил.лв., а в т. 1.3.1. числото „14 500,0” хил.лв. се заменя с „17 500,0” хил.лв.
  Предложението следва да намери отражение в ал. 3 и 4 и в § 3 относно чл. 6, ал. 1.

  Предлаганата промяна е неутрална по отношение на баланса на консолидираната фискална програма, тъй като влошаването на салдото по републиканския бюджет с 3 000.0 хил. лв. е за сметка на подобряване на салдото, със същата сума, по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов (054-04-222):
  Резервът за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1. се намалява със 116 млн. лева.
  Предложението да се отрази в чл. 6, ал. 1 и 2 съответно:
  В таблицата, ред 16, колона 3, числото „248 216, 2” става „364 216,2” . В колона 4 на ред 16 от таблицата се записва числото 116 000,0.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Петков (054-04-195):
  В § 1, чл. 1, ал. 2, т. 4 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” се създава нов ред „4.3”:
  „4.3. за борба с комарите на територията на дунавските общини – 1 000 000 лв.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  В § 1, чл. 1, ал. 2, таблицата, III. Трансфери (Субсидии и вноски) - нето, т. 1.1. Общините, числото "2 118 562,0" се заменя с числото "2 256 724,6".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов, Валентина Богданова и Петър Мутафчиев (054-04-221):
  В § 1, чл. 1, ал. 2, таблицата, II. Разходи:
  т. 2. Капиталови разходи числото "949 437,8" се заменя с числото "1 789 437,8".
  т. 2.2. Капиталови трансфери числото "123 939,8" се заменя с числото "963 939,8".
  т. 4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи числото "1 229 993,3" се заменя с числото "389 993,3".
  т.4.1. - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки числото "1 148 993,3" се заменя с числото "308 993,3".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валентина Богданова, Ивелин Николов, Стефан Данаилов и Петър Курумбашев (054-04-212)
  Предлага се увеличаване приходите от подобрена събираемост на акцизи и ДДС във връзка с предложението по § 3, чл. 6, ал. 1, т. 11 за увеличаване на разходите на Министерството на образованието, младежта и науката.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Румен Петков, Кирил Добрев, Корнелия Нинова (054-04-210):
  Предлага се увеличаване приходите от подобрена събираемост на акцизи и ДДС във връзка с предложението за увеличение на бюджета на ДАНС.
  Предложеното увеличение да се отрази в Приложение 2 към чл. 6, ал.З, T.XVIII Разходи по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност" за 2010г. се правят следните промени
  - числото „77 340.0" се заменя с „89 340.0"

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Петър Курумбашев и Антон Кутев (054-04-209):
  Предлага се увеличаване приходите от подобрена събираемост на акцизи и ДДС и мерки за по-високи приходи от осигурителни вноски.
  Предложеното увеличение да се отрази в § 8, раздел X, т.1 „Политика в областта на опазването на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуството, на културни продукти и услуги" на Министерството на културата да се увеличат разходите от 63 271,3 хил. лв. на 67 271,3 хил. лв., от които 2 000 хил. лв. в изпълнение на чл. 17 т.1 от ЗФИ и 4 000 хил. лв. за извършване структурни реформи в институтите за сценични изкуства в Министерството на културата.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

  “§ 1. В чл. 1, ал. 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
  „(1) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по приходите на обща сума 15 232 293,4 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ 15 232 293,4
  1. Данъчни приходи 13 467 812,3
  1.1. Корпоративен данък 1 301 300,0
  1.2. Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите
  на местни и чуждестранни юридически лица 149 000,0
  1.3. Данък върху доходите на физически лица 2 005 218,3
  1.4. Данък върху добавената стойност 5 860 000,0
  1.5. Акцизи 3 900 000,0
  1.6. Мита и митнически такси 92 000,0
  1.7. Други данъци 160 294,0
  2. Неданъчни приходи 1 755 889,4
  2.1. Държавни такси 681 898,9
  2.2. Приходи и доходи от собственост 851 744,5
  2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 94 464,3
  2.4. Други неданъчни приходи 127 781,7
  3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 8 591,7

  (2) Приема републиканския бюджет за 2010 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 18 916 488,0 хил. лв., от които разходи на сума 8 502 298,3 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 634 519,3 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670,4 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  II. РАЗХОДИ 8 502 298,3
  1. Текущи разходи 6 274 348,6
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 1 981 773,2
  1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 195 199,5
  1.3. Осигурителни вноски 534 329,7
  1.4. Стипендии 12 077,5
  1.5. Издръжка 1 837 544,0
  1.6. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 47 978,2
  1.7. Субсидии за нефинансови предприятия 402 755,2
  1.8. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 41 068,5
  1.9. Лихви - общо 502 606,2
  1.9.1. Лихви по външни заеми 367 647,3
  1.9.2. Лихви по вътрешни заеми 134 958,9
  1.10. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 719 016,6
  2. Капиталови разходи 947 174,8
  2.1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 823 235,0
  2.2. Капиталови трансфери 123 939,8
  3. Прираст на държавния резерв (нето) 50 781,6
  4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 1 229 993,3
  от тях:
  4.1. - за структурни реформи и допълнителни фискални мерки 1 148 993,3
  4.2. - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 81 000,0

  III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) - НЕТО 9 634 519,3

  1. Предоставени за: 9 652 128,0
  1.1. Общините 2 156 695,0
  1.2. Държавното обществено осигуряване 4 828 578,7
  1.3. Националната здравноосигурителна каса 958 626,0
  в т.ч.
  1.3.1. - от Министерството на здравеопазването 17 500,0
  1.4. Бюджета на съдебната власт 292 705,0
  1.5. Народното събрание 50 000,0
  1.6. Българското национално радио 48 053,0
  1.7. Българската национална телевизия 60 088,0
  1.8. Държавните висши училища 307 973,1
  1.8.1. - от Министерството на образованието, младежта и науката 289 362,7
  1.8.2. - от Министерството на отбраната 18 610,4
  1.9. Българската академия на науките (от Министерството на образованието, младежта и науката) 59 756,1
  1.10. Националния фонд към Министерството на финансите (нето) 389 330,6
  1.11. Държавния фонд "Земеделие" 500 322,5

  2. Получени: 17 608,7
  2.1. Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика 7 150,0
  2.2. Националния осигурителен институт за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 500,0
  2.3. Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите 3 090,0
  2.4. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
  Министерството на околната среда и водите 6 000,0
  2.5. Държавния фонд "Земеделие" за централния бюджет за формиране на вноската в общия бюджет на ЕС 868,7

  IV. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 779 670,4

  (3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2010 г. в размер на -3 684 194,6 хил. лв.
  V. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) -3 684 194,6

  (4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на 3 684 194,6 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  ( хил. лв.)
  1 2
  VІ. ФИНАНСИРАНЕ 3 684 194,6
  1. Външно финансиране (нето) 1 994 855,6
  2. Вътрешно финансиране (нето) 1 485 027,1
  3. Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) 2 811,9
  4. Постъпления от приватизация 201 500,0  § 2. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. Приема бюджета на Сметната палата за 2010 г. по разходите на сума 15 056,1 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 15 056,1 хил. лв., както следва:

  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2

  II. РАЗХОДИ 15 056,1
  1. Текущи разходи 14 943,4
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 9 700,0
  1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 525,0
  1.3. Осигурителни вноски 1 659,2
  1.4. Издръжка 3 053,2
  1.5. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 6,0
  2. Капиталови разходи 112,7

  III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО 15 056,1
  1. Получена субсидия от централния бюджет 15 056,1

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  За нов § 2а за чл. 5 от ЗДБРБ за 2010 г.
  Предложение на н.п. Делян Добрев и Димитър Главчев (054-04-231):
  § 2а. Член 5 се изменя така:
  I. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО С 5 199 854 лв.
  В т.ч.
  1. Текущи разходи 5 026 854 лв.
  1.1. Заплати и възнаграждения на персонала 3 248 750 лв.
  1.1. Други възнаграждения и плащания за
  персонала 497 550 лв.
  1.3. Осигурителни вноски 538 212 лв.
  1.4. Издръжка 664 007 лв.
  1.5. Разходи за членски внос и участие
  в нетърговски организации
  и дейности 78 335 лв.
  2. Капиталови разходи 173 000 лв.

  П. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРА
  (СУБСИДИЯ) НЕТО 5 199 854 лв.
  В т.ч.
  1. Получена субсидия от Централния бюджет 5 199 854 лв.”
  Увеличението е за сметка на намаление на разходите на централния бюджет.

  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2010 г. по приходите на сума 4 000,0 хил. лв., по разходите на сума 9 360,5 хил. лв. и по трансферите (нето) на сума 5 360,5 хил. лв., както следва:


  № Показатели Сума
  (хил. лв.)
  1 2
  I. ПРИХОДИ 4 000,0
  1. Неданъчни приходи 4 000,0

  II. РАЗХОДИ 9 360,5
  1. Текущи разходи 8 943,5
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала 4 849,3
  1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 581,0
  1.3. Осигурителни вноски 906,3
  1.4. Издръжка 2 373,6
  1.5. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности 233,3
  2. Капиталови разходи 417,0

  III. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) – НЕТО 5 360,5
  1. Получена субсидия от централния бюджет 5 360,5

  IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 0,0
  2. В ал. 2 думите „857,5 хил. лв.” се заменят с „1 257,5 хил. лв”.

  § 3. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Определя приходите на сума 1 196 412,8 хил. лв., разходите на сума 5 212 628,1 хил. лв., трансферите (нето) на сума -283 442,9 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 4 487 118,7 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 187 460,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2010 г., както следва:

  (хил. лв.)
  № Държавни органи, Приходи Разходи Трансфери Субсидии от / Бюджетно Финансиране
  министерства (нето) Вноски за / салдо (+/-)
  и ведомства централния
  бюджет
  1 2 3 4 5 6 7

  1. Администрация на президента 4 185,6 4 185,6
  2. Министерски съвет 30 000,0 70 240,8 40 240,8
  в т.ч.
  - Субсидия за вероизповеданията 2 400,0 2 400,0
  3. Конституционен съд 1 892,0 1 892,0
  4. Министерство на финансите 45 200,0 254 502,0 83 090,0 126 212,0
  5. Министерство на външните работи 44 745,2 104 240,4 59 495,2
  6. Министерство на отбраната 72 000,0 890 630,0 -18 610,4 837 240,4
  7. Министерство на вътрешните работи 101 100,0 955 521,0 854 421,0
  8. Министерство на правосъдието 74 000,0 142 522,8 68 522,8
  9. Министерство на труда и социалната политика 27 000,0 798 820,8 7 150,0 764 670,8
  10. Министерство на здравеопазването 40 000,0 544 094,6 -12 800,0 516 894,6
  11. Министерство на образованието, младежта и науката 26 800,0 358 304,7 -348 772,5 680 277,2
  12. Министерство на културата 17 700,0 92 289,1 74 589,1
  13. Министерство на околната среда и водите 8 500,0 44 588,4 6 000,0 30 088,4
  14. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 114 355,7 82 771,2 43 118,5 74 703,0 -74 703,0
  15. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 285 955,0 248 216,2 24 315,2 62 054,0 -62 054,0
  16. Министерство на земеделието и храните 200 340,0 256 553,4 56 213,4
  17. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27 074,0 68 133,7 8 700,0 42 359,7 10 000,0 -10 000,0
  18. Министерство на физическото възпитание и спорта 777,2 33 729,7 32 952,5
  19. Държавна агенция "Национална сигурност" 140,0 77 340,0 77 200,0
  20. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 6 880,0 6 880,0
  21. Комисия за защита от дискриминация 2 160,0 2 160,0
  22. Комисия за защита на личните данни 2 120,0 2 120,0
  23. Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 4 248,0 4 248,0
  24. Национална служба за охрана 250,0 31 240,0 30 990,0
  25. Национална разузнавателна служба 17 120,0 17 120,0
  26. Омбудсман 2 128,0 2 128,0
  27. Национален статистически институт 3 455,7 17 291,3 13 835,6
  28. Комисия за защита на конкуренцията 9 000,0 3 605,2 5 394,8 -5 394,8
  29. Комисия за регулиране на съобщенията 45 570,0 8 471,9 -8 200,0 -5 900,0 22 998,1 -22 998,1
  30. Съвет за електронни медии 1 000,0 1 120,0 120,0
  31. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 8 400,0 2 950,5 5 449,5 -5 449,5
  32. Агенция за ядрено регулиране 11 000,0 4 139,1 6 860,9 -6 860,9
  33. Държавна комисия по сигурността на информацията 4 960,0 4 960,0
  34. Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 2 050,0 75 617,8 73 567,8

  ВСИЧКО 1 196 412,8 5 212 628,1 -283 442,9 4 487 118,7 187 460,4 -187 460,4

  (2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките, съгласно приложение № 1 на обща сума 367 382,9 хил. лв.”
  По § 3 за чл. 6, ал. 1 и 2
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Лъчезар Иванов (054-04-200):
  Във връзка с предложението по § 1 за увеличаване на трансфера от Министерството на здравеопазването за Националната здравноосигурителна каса с 3 000.0 хил. лв. то следва да намери и в § 3 относно чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Ваня Донева (054-04-202):
  Във връзка с предложението по § 7 сумата по т. 2 от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, „Технически университет - София" да бъде увеличена с 346.3 хил. лв., то следва да намери отражение и в § 3 относно чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Валентина Богданова, Ивелин Николов, Стефан Данаилов и Петър Курумбашев (054-04-212):
  В § 3, чл. 6, ал. 1, таблица, т. 11. "Министерство на образованието, младежта и науката, колона 3 "Разходи" числото "358 304,7" да стане "458304,7" и в колона 4 "Трансфери" числото "-348 772,5" да стане "448 772,5".
  Средствата за горното предложение се осигуряват за сметка на увеличен приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Волен Сидеров, Димитър Дъбов, Иван Петров, Иван Костов, Камен Костадинов (054-04-228):
  В §3 относно чл. 6, ал. 1, т. 19 числото „77 200,0" се заменя с „89 590,0", а числото „77 340,0" се заменя с „89 730,0".
  Средствата да се вземат от правителствения резерв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Евгений Желев и Ангел Найденов (054-04-211):
  В § 3, чл. 6, ал. 1, таблицата, т. 10 "Министерство на здравеопазването", колона 3 "Разходи" числото "544 094,6" се заменя с "704 094,6". Увеличение със 160 млн. лв.
  Средствата за горното предложение се осигуряват за сметка на увеличен приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов (054-04-207):
  В чл. 6, ал. 1, т. 10 числото „544 094.6" се заменя с числото „598 094.6”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-229):
  В § 3 относно чл. 6, ал. 1 се предлага разходите по бюджета на Министерския съвет да бъдат завишени с 500 хил. лв. субсидия за вероизповеданията.
  Предложението следва да намери отражение в § 9 относно Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7,
  Също така, предложението да намери отражение и в § 1 относно чл. 1, ал. 2 , в § 3 относно чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и в § 8 относно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3. В Приложение № 2, към чл. 6, ал. 3 увеличението на разходите с 500 хил. лв. да се отрази в I. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2010 г., на ред Програма „Вероизповедания”.
  Като източник за осигуряване на необходимите средства предлагам да бъде намалена издръжката по централния бюджет с 500 хил. лв., което следва да се отрази в § 1 относно чл. 1, ал. 2.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова, Анна Янева (054-04-213):
  В § 3, относно чл. 6 - в ал.1, т. 9 „Разходи” числото „798 820,8" се заменя с „ 1040 820,8" и „Субсидии от/Вноски за/ централния бюджет” числото „764 670,8" се заменя с „1006 670,8".
  Увеличение в размер на 242 000.0 хил.лв.

  Предложението да бъде отразено в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. VII.
  Предвиденото увеличение да е за сметка на резерва и приходи от подобрена събираемост на акцизи, ДДС и мерки за по-високи приходи от осигурителни вноски.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Лъчезар Иванов (054-04-201):
  Предлага се разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването да бъдат завишени с 26 000,0 хил.лв. за лекарства в частта на издръжката.
  Като източник за осигуряване на необходимите средства се предлага да се намали издръжката по централния бюджет със същата сума .

  Предложението следва да намери отражение в § 3 относно чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и в § 8 относно Приложение № 2 към чл. 6 ал. 3. В Приложение № 2, към чл. 6, ал. 3 увеличението на разходите с 26 000,0 хил.лв. да се отрази в VIII. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г., на ред 3 „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия".

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов и Кирчо Димитров (054-04-206):
  § З се изменя както следва:
  В чл. 6, ал. 1, №. 2 числото " 70240.8" се заменя с числото "67240.8";
  В чл.6, ал. 1, №. 12 числото " 92289.1" се заменя с числото " 95289.1".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 4:
  “§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Определя приходите на сума 1 196 412,8 хил. лв., разходите на сума 5 239 128,1 хил. лв., трансферите (нето) на сума -286 789,3 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 4 516 965,0 хил. лв., бюджетното салдо и финансирането на сума 187 460,4 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2010 г., както следва:
  (хил. лв.)
  № Държавни органи, Приходи Разходи Трансфери Субсидии от / Бюджетно Финансиране
  министерства (нето) Вноски за / салдо (+/-)
  и ведомства централния
  бюджет
  1 2 3 4 5 6 7

  1 Администрация на президента 4 185,6 4 185,6
  2 Министерски съвет 30 000,0 70 740,8 40 740,8
  в т.ч.
  - Субсидия за вероизповеданията 2 900,0 2 900,0
  3 Конституционен съд 1 892,0 1 892,0
  4 Министерство на финансите 45 200,0 254 502,0 83 090,0 126 212,0
  5 Министерство на външните работи 44 745,2 104 240,4 59 495,2
  6 Министерство на отбраната 72 000,0 890 630,0 -18 610,4 837 240,4
  7 Министерство на вътрешните работи 101 100,0 955 521,0 854 421,0
  8 Министерство на правосъдието 74 000,0 142 522,8 68 522,8
  9 Министерство на труда и социалната политика 27 000,0 798 820,8 7 150,0 764 670,8
  10 Министерство на здравеопазването 40 000,0 570 094,6 -15 800,0 545 894,6
  11 Министерство на образованието, младежта и науката 26 800,0 358 304,7 -349 118,9 680 623,6
  12 Министерство на културата 17 700,0 92 289,1 74 589,1
  13 Министерство на околната среда и водите 8 500,0 44 588,4 6 000,0 30 088,4
  14 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 114 355,7 82 771,2 43 118,5 74 703,0 -74 703,0
  15 Министерство на регионалното развитие и благоустройството 285 955,0 248 216,2 24 315,2 62 054,0 -62 054,0
  16 Министерство на земеделието и храните 200 340,0 256 553,4 56 213,4
  17 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27 074,0 68 133,7 8 700,0 42 359,7 10 000,0 -10 000,0
  18 Министерство на физическото възпитание и спорта 777,2 33 729,7 32 952,5
  19 Държавна агенция "Национална сигурност" 140,0 77 340,0 77 200,0
  20 Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 6 880,0 6 880,0
  21 Комисия за защита от дискриминация 2 160,0 2 160,0
  22 Комисия за защита на личните данни 2 120,0 2 120,0
  23 Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 4 248,0 4 248,0
  24 Национална служба за охрана 250,0 31 240,0 30 990,0
  25 Национална разузнавателна служба 17 120,0 17 120,0
  26 Омбудсман 2 128,0 2 128,0
  27 Национален статистически институт 3 455,7 17 291,3 13 835,6
  28 Комисия за защита на конкуренцията 9 000,0 3 605,2 5 394,8 -5 394,8
  29 Комисия за регулиране на съобщенията 45 570,0 8 471,9 -8 200,0 -5 900,0 22 998,1 -22 998,1
  30 Съвет за електронни медии 1 000,0 1 120,0 120,0
  31 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 8 400,0 2 950,5 5 449,5 -5 449,5
  32 Агенция за ядрено регулиране 11 000,0 4 139,1 6 860,9 -6 860,9
  33 Държавна комисия по сигурността на информацията 4 960,0 4 960,0
  34 Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" 2 050,0 75 617,8 73 567,8

  ВСИЧКО 1 196 412,8 5 239 128,1 -286 789,3 4 516 965,0 187 460,4 -187 460,4

  2. В ал. 2 думите „459 228,7 хил. лв” се заменят с „367 729,3 хил. лв.”


  § 4. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 788 075,0 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 206 224,5 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил.лв., целева субсидия за капиталови разходи 110 210,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил.лв. и по общини, както следва:

  (в хил. лв.)
  от тях:
  ОБЩИНИ Бюджетни трансфери за местни дейности целева субсидия за
  взаимоотно- Обща капиталови разходи
  шения субсидия за обща за зимно Общо в т.ч.
  делегираните изравнителна поддържане и за за изграждане и
  от държавата субсидия снегопочистване екологични основен ремонт
  дейности на общински обекти на общински
  пътища пътища
  1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7 8

  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 4 363,9 3 920,6 153,5 46,5 243,3 182,4
  Белица 3 970,0 3 007,4 498,5 121,6 342,5 286,3
  Благоевград 25 401,8 23 167,0 1 703,2 67,0 464,6 262,4
  Гоце Делчев 11 891,4 8 531,1 1 194,3 15,8 2 150,2 2 000,0 62,1
  Гърмен 5 060,8 4 282,1 540,9 56,2 181,6 106,5
  Kресна 2 090,2 1 567,6 342,5 28,2 151,9 110,3
  Петрич 15 454,4 12 383,7 2 317,1 106,6 647,0 417,4
  Pазлог 6 427,5 5 443,3 587,9 83,1 313,2 241,5
  Cандански 12 709,7 10 317,4 1 670,6 101,3 620,4 396,6
  Cатовча 6 059,3 5 041,0 768,1 35,8 214,4 140,4
  Cимитли 4 792,8 3 711,1 758,3 72,8 250,6 162,0
  Cтрумяни 2 584,8 1 971,2 246,7 75,2 291,7 223,7
  Xаджидимово 3 810,8 3 129,0 526,5 18,3 137,0 71,2
  Якоруда 3 576,8 2 820,5 530,1 60,4 165,8 115,3

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 7 848,0 6 250,6 1 259,1 47,7 290,6 187,0
  Бургас 60 277,1 58 548,5 1 205,9 44,3 478,4 118,8
  Kамено 4 102,1 3 413,2 547,9 15,2 125,8 59,9
  Kарнобат 8 962,0 7 141,4 1 302,9 74,3 443,4 290,9
  Mалко Tърново 2 109,3 1 618,9 110,2 83,1 297,1 222,3
  Hесебър 6 146,7 5 657,7 271,4 26,7 190,9 104,5
  Поморие 7 239,0 6 679,2 281,9 50,0 227,9 127,9
  Приморско 4 469,1 1 975,5 59,2 8,8 2 425,6 2 350,0 34,1
  Pуен 8 440,4 6 529,5 1 402,7 69,7 438,5 272,9
  Cозопол 5 656,1 2 671,6 117,0 37,2 2 830,3 2 605,0 146,3
  Средец 5 348,9 4 230,1 591,2 75,4 452,2 294,9
  Cунгурларе 4 961,7 3 716,8 879,3 54,1 311,5 187,8
  Царево 5 393,3 2 253,6 105,5 26,7 3 007,5 2 834,0 104,5

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 371,6 2 113,7 71,6 30,3 156,0 86,1
  Aксаково 5 020,7 4 201,7 413,7 87,7 317,6 210,0
  Белослав 4 343,3 3 970,0 301,7 8,8 62,8 34,1
  Бяла 1 407,1 1 318,3 33,7 6,2 48,9 23,8
  Bарна 85 290,5 78 450,4 1 972,6 33,7 4 833,8 4 200,0 132,3
  Bетрино 1 603,1 1 240,9 187,3 26,2 148,7 102,5
  Bълчи дол 4 015,6 3 124,3 629,1 34,8 227,4 136,6
  Девня 2 680,9 2 388,0 169,7 19,6 103,6 77,3
  Долни чифлик 6 386,1 5 397,9 724,0 35,1 229,1 137,4
  Дългопол 4 460,9 3 500,8 726,5 30,8 202,8 120,4
  Провадия 8 137,6 6 696,8 1 092,2 47,0 301,6 184,0
  Cуворово 2 600,0 2 130,6 313,6 23,2 132,6 90,4

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 30 080,8 28 152,8 1 095,8 143,6 688,6 408,7
  Горна Oряховица 12 376,3 10 384,5 1 728,6 35,2 228,0 108,1
  Eлена 4 827,6 3 281,4 677,1 155,2 713,9 563,6
  Златарица 1 691,5 1 340,1 160,8 28,7 161,9 108,9
  Лясковец 3 407,2 2 738,6 517,5 22,0 129,1 86,2
  Павликени 7 102,8 5 495,9 1 246,5 49,6 310,8 194,3
  Полски Tръмбеш 4 432,0 3 711,6 536,6 21,0 162,8 82,3
  Cвищов 10 111,8 8 034,2 1 793,8 29,1 254,7 114,2
  Cтражица 5 982,1 4 843,0 787,2 68,8 283,1 187,5
  Cухиндол 1 587,2 1 378,3 127,7 11,1 70,1 43,9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 3 598,5 3 182,4 209,4 33,7 173,0 100,5
  Бойница 1 240,1 1 013,9 133,4 13,4 79,4 52,4
  Брегово 3 353,5 2 917,8 302,2 18,9 114,6 73,4
  Bидин 17 673,5 15 174,4 2 065,8 47,0 386,3 184,1
  Грамада 866,3 615,6 155,8 14,1 80,8 49,6
  Димово 2 652,1 2 087,8 295,8 37,5 231,0 147,2
  Kула 2 446,4 1 991,4 292,3 24,4 138,3 96,2
  Mакреш 852,4 622,1 163,4 7,3 59,6 29,1
  Hово село 1 518,3 1 340,9 124,6 7,0 45,8 23,7
  Pужинци 1 909,6 1 494,7 289,6 17,0 108,3 66,4
  Чупрене 1 054,4 706,4 235,3 15,2 97,5 59,3

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 2 397,9 1 944,0 319,4 21,1 113,4 82,5
  Бяла Cлатина 7 841,2 6 320,4 1 270,8 43,1 206,9 104,9
  Bраца 35 339,7 29 425,5 2 133,4 57,2 3 723,6 3 300,0 223,8
  Kозлодуй 9 535,9 6 691,0 762,7 5,3 2 076,9 2 000,0 18,3
  Kриводол 3 048,7 2 366,0 537,6 17,7 127,4 60,9
  Mездра 7 281,0 5 833,8 1 018,6 62,0 366,6 242,6
  Mизия 2 425,3 1 983,7 366,9 13,2 61,5 26,1
  Oряхово 3 369,5 2 603,6 593,0 24,7 148,2 97,3
  Pоман 3 404,8 2 790,3 380,2 42,7 191,6 137,9
  Xайредин 2 112,5 1 734,4 278,7 14,0 85,4 54,2

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 15 390,8 12 582,3 1 757,3 142,7 908,5 559,4
  Дряново 5 127,2 4 333,9 437,7 65,4 290,2 208,2
  Cевлиево 11 845,2 9 089,3 1 736,2 187,9 831,8 618,1
  Tрявна 3 951,3 2 708,3 456,0 183,1 603,9 528,9

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 5 725,0 5 089,1 263,2 54,3 318,4 212,0
  Генерал Тошево 4 854,5 3 517,7 934,7 47,5 354,6 186,0
  Добрич 24 850,2 22 479,7 2 180,2 9,5 180,8 37,3
  Добричка 7 869,7 5 666,6 1 454,4 99,9 648,8 391,4
  Kаварна 5 084,8 4 636,2 189,0 38,7 220,9 125,2
  Kрушари 3 163,8 2 546,4 402,9 28,8 185,7 113,0
  Tервел 5 738,9 4 485,8 897,3 70,0 285,8 171,2
  Шабла 1 908,3 1 492,7 226,4 26,4 162,8 103,5

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 4 654,3 3 413,1 610,3 112,1 518,8 373,2
  Джебел 3 257,2 2 450,7 398,8 57,5 350,2 225,1
  Kирково 7 727,9 5 642,2 1 055,4 207,4 822,9 607,0
  Kрумовград 7 443,9 5 423,8 1 104,4 152,7 763,0 523,7
  Kърджали 24 189,1 18 613,3 1 885,9 296,5 3 393,4 2 500,0 515,4
  Mомчилград 5 728,8 4 314,0 760,2 180,6 474,0 326,2
  Черноочене 3 554,1 2 468,0 503,9 109,1 473,1 334,1

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 766,2 2 247,2 297,8 55,5 165,7 99,3
  Бобошево 895,8 659,2 87,5 22,9 126,2 89,4
  Дупница 11 641,4 9 536,5 1 816,7 32,9 255,3 129,3
  Kочериново 1 990,1 1 483,9 279,5 37,2 189,5 146,1
  Kюстендил 17 288,4 14 305,2 2 087,3 124,9 771,0 489,6
  Hевестино 1 251,1 709,6 316,6 29,9 195,0 117,4
  Pила 1 428,8 1 235,7 143,8 3,0 46,3 11,5
  Cапарева баня 1 718,6 1 442,5 178,9 21,0 76,2 43,8
  Tрекляно 854,9 471,8 155,5 35,4 192,2 138,6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 409,2 1 168,5 65,5 36,7 138,5 112,1
  Летница 1 948,3 1 558,0 274,3 18,4 97,6 72,0
  Ловеч 18 463,5 13 903,4 1 884,9 95,1 2 580,1 2 000,0 372,5
  Луковит 6 049,5 4 849,8 958,8 35,1 205,8 126,8
  Tетевен 6 440,6 5 209,7 951,2 44,9 234,8 137,7
  Tроян 9 583,8 7 269,8 1 529,1 129,7 655,2 486,9
  Угърчин 2 919,5 2 025,1 509,9 65,1 319,4 254,9
  Ябланица 2 518,3 1 915,2 359,5 43,1 200,5 160,2

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 7 899,3 6 516,5 891,8 96,2 394,8 298,7
  Бойчиновци 3 028,5 2 383,8 521,0 12,9 110,8 50,6
  Брусарци 1 798,4 1 401,9 287,9 13,8 94,8 53,9
  Bълчедръм 3 351,1 2 618,3 596,3 28,5 108,0 45,6
  Bършец 3 021,8 2 433,3 404,1 28,2 156,2 110,8
  Георги Дамяново 1 780,2 1 497,5 144,4 24,8 113,5 64,1
  Лом 9 225,5 7 814,3 1 187,7 29,4 194,1 110,2
  Mедковец 1 471,8 1 180,4 226,2 11,6 53,6 26,0
  Mонтана 16 603,3 12 921,1 1 870,8 28,4 1 783,0 1 500,0 111,4
  Чипровци 1 186,3 816,7 260,2 25,4 84,0 41,0
  Якимово 1 287,8 931,0 268,1 12,5 76,2 49,2

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 702,6 2 227,1 290,9 27,4 157,2 107,1
  Белово 2 544,0 1 968,4 480,9 14,1 80,6 31,1
  Брацигово 3 643,7 3 043,6 467,4 18,3 114,4 71,6
  Bелинград 12 388,7 10 109,5 1 758,2 74,2 446,8 290,6
  Лесичово 2 201,6 1 740,9 313,1 22,9 124,7 89,5
  Пазарджик 30 310,7 26 172,1 3 427,1 165,0 546,5 263,0
  Панагюрище 6 662,4 5 323,6 1 115,9 26,7 196,2 104,7
  Пещера 5 164,6 4 186,3 819,7 29,4 129,2 83,9
  Pакитово 5 163,2 4 282,5 684,2 31,5 165,0 123,1
  Cептември 6 789,8 5 379,3 1 156,4 32,9 221,2 129,2
  Cтрелча 1 513,3 1 165,2 284,2 6,7 57,2 26,6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 2 309,4 1 502,8 419,8 56,3 330,5 220,7
  Земен 1 084,9 695,2 236,0 19,2 134,5 75,4
  Kовачевци 871,1 491,6 149,4 39,9 190,2 156,2
  Перник 18 812,7 16 630,0 1 607,3 181,1 394,3 173,8
  Pадомир 6 126,6 5 204,3 578,8 42,8 300,7 168,1
  Tрън 2 275,8 1 411,8 440,4 56,8 366,8 222,5

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 752,3 2 162,3 432,5 26,0 131,5 87,3
  Гулянци 3 261,7 2 396,6 683,2 22,6 159,3 88,4
  Долна Mитрополия 5 319,2 3 944,0 1 075,4 40,2 259,6 157,4
  Долни Дъбник 3 368,7 2 517,3 676,1 24,8 150,5 97,8
  Искър 2 057,7 1 571,5 397,6 11,3 77,3 44,4
  Левски 5 028,7 3 932,0 945,9 14,0 136,8 54,3
  Hикопол 2 750,3 2 029,1 576,0 15,5 129,7 60,7
  Плевен 33 249,9 29 394,1 3 139,3 123,7 592,8 292,0
  Пордим 2 971,7 2 469,7 359,5 20,7 121,8 80,9
  Червен бряг 7 106,5 5 542,9 1 280,9 42,3 240,4 138,8
  Kнежа 3 972,4 3 174,5 704,7 9,4 83,8 36,7

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 16 100,3 13 023,4 2 485,9 94,6 496,4 300,7
  Брезово 2 459,7 1 878,7 313,1 39,9 228,0 156,1
  Kалояново 3 329,6 2 582,1 546,8 26,6 174,1 103,8
  Kарлово 15 816,0 10 881,7 2 393,4 70,5 2 470,4 2 000,0 276,0
  Кричим 2 540,7 2 141,6 369,9 2,4 26,8 9,1
  Лъки 1 573,8 1 108,6 245,4 44,4 175,4 135,0
  Mарица 6 420,6 5 497,2 702,6 23,5 197,3 90,5
  Перущица 1 512,8 1 256,2 200,5 8,9 47,2 34,9
  Пловдив 94 606,1 89 621,5 4 424,6 9,4 550,6 36,7
  Първомай 6 709,9 5 095,5 1 252,4 52,0 310,0 203,5
  Pаковски 6 110,7 4 922,6 1 008,7 22,6 156,8 88,3
  Pодопи 6 415,3 5 039,9 947,3 149,7 278,4 158,7
  Cадово 3 884,9 3 096,3 666,7 12,5 109,4 48,9
  Стамболийски 4 848,4 3 949,9 795,9 19,0 83,6 38,3
  Cъединение 2 394,2 1 723,6 535,2 16,5 118,9 64,5
  Xисаря 3 473,1 2 734,6 578,5 27,1 132,9 58,3
  Куклен 1 760,2 1 340,9 224,6 47,0 147,7 116,9
  Сопот 3 109,7 2 672,0 356,3 11,9 69,5 46,9

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 3 530,7 2 846,1 510,2 30,3 144,1 97,5
  Исперих 8 084,4 6 836,7 999,2 32,1 216,4 107,1
  Kубрат 5 759,1 4 809,7 677,7 42,1 229,6 138,8
  Лозница 3 295,4 2 581,3 446,1 57,5 210,5 147,2
  Pазград 16 608,9 14 541,1 1 595,6 104,5 367,7 203,8
  Cамуил 3 478,1 2 920,2 382,1 34,6 141,2 85,3
  Цар Калоян 1 999,7 1 628,5 299,1 9,7 62,4 38,1

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 735,3 2 331,5 241,7 29,1 133,0 94,4
  Бяла 4 446,3 3 488,2 734,1 32,3 191,7 126,6
  Bетово 3 984,4 3 082,1 694,7 30,9 176,7 120,9
  Две могили 2 833,7 2 077,2 532,1 33,3 191,1 130,9
  Иваново 2 460,8 1 541,6 571,6 56,3 291,3 221,0
  Pусе 47 854,3 44 577,4 2 630,5 131,1 515,3 203,7
  Cливо поле 3 126,8 2 321,3 568,9 36,7 199,9 143,5
  Ценово 1 644,3 1 140,1 352,6 22,0 129,6 86,6

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 314,1 1 079,7 126,4 15,2 92,8 59,3
  Главиница 4 404,4 3 480,6 691,6 38,2 194,0 98,3
  Дулово 8 388,4 7 169,6 966,7 24,2 227,9 95,2
  Kайнарджа 2 077,7 1 531,2 356,8 26,9 162,8 104,8
  Cилистра 17 547,5 14 134,0 1 271,5 49,1 2 092,9 1 750,0 192,2
  Cитово 1 788,5 1 264,5 342,2 26,9 154,9 105,1
  Tутракан 4 904,9 3 904,8 799,3 24,2 176,6 94,7

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 6 443,0 4 744,1 1 193,7 93,5 411,7 288,0
  Hова Загора 12 527,7 10 110,3 1 899,0 92,5 425,9 244,3
  Cливен 34 463,2 29 094,9 4 108,6 253,0 1 006,7 646,5
  Tвърдица 6 295,7 5 164,3 807,5 52,5 271,4 205,2

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 805,0 1 304,4 146,3 64,2 290,1 226,1
  Борино 1 313,1 1 008,4 140,6 59,5 104,6 79,1
  Девин 3 989,2 2 822,8 698,7 193,9 273,8 191,0
  Доспат 4 045,9 2 407,4 484,8 45,2 1 108,5 984,0 77,9
  Златоград 4 121,2 3 317,2 523,3 70,4 210,3 160,4
  Mадан 3 761,3 2 701,2 532,0 135,3 392,8 268,7
  Hеделино 2 816,5 1 950,1 336,5 128,4 401,5 348,2
  Pудозем 3 552,6 2 809,5 419,2 120,0 203,9 134,2
  Cмолян 17 485,1 13 797,9 411,7 463,1 2 812,4 1 900,0 633,2
  Чепеларе 2 401,8 1 992,3 80,0 96,0 233,5 175,1

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 241 536,4 228 877,8 10 049,2 205,7 2 403,7 431,5
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 723,6 565,7 93,7 14,6 49,6 41,0
  Божурище 2 221,3 2 042,2 73,3 13,5 92,3 53,0
  Ботевград 8 926,4 7 100,2 1 155,6 115,1 555,5 450,3
  Годеч 2 017,0 1 353,5 352,4 48,5 262,6 189,6
  Горна Mалина 1 933,1 1 562,4 186,9 25,9 157,9 101,3
  Долна баня 1 579,2 1 432,9 107,8 5,3 33,2 20,8
  Драгоман 2 071,4 1 425,1 316,1 48,6 281,6 190,2
  Eлин Пелин 5 724,2 4 838,5 559,6 55,2 270,9 171,5
  Eтрополе 7 378,7 4 383,6 620,8 105,0 2 269,3 2 027,0 182,0
  Златица 1 906,3 1 579,4 262,2 7,9 56,8 30,7
  Ихтиман 5 687,2 4 451,4 855,4 56,5 323,9 221,3
  Kопривщица 1 115,9 1 014,4 45,8 8,8 46,9 34,1
  Kостенец 3 555,4 3 004,5 334,0 36,3 180,6 127,5
  Kостинброд 3 923,1 3 287,9 387,3 45,9 202,0 131,5
  Мирково 917,6 678,1 118,5 19,9 101,1 70,6
  Пирдоп 2 671,1 2 362,9 177,1 44,9 86,2 61,3
  Правец 5 398,4 4 367,4 228,0 152,4 650,6 596,7
  Cамоков 9 832,0 9 088,7 285,5 98,7 359,1 182,8
  Cвоге 5 816,9 4 433,1 582,6 171,4 629,8 470,0
  Cливница 2 423,5 1 906,0 369,6 20,1 127,8 79,1
  Чавдар 561,9 481,5 37,7 7,0 35,7 27,5
  Челопеч 706,1 605,4 40,9 10,7 49,1 41,6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 2 618,9 1 770,9 589,5 33,9 224,6 133,0
  Гурково 1 859,4 1 449,0 330,2 10,8 69,4 31,0
  Гълъбово 3 473,1 2 971,0 331,4 39,5 131,2 67,4
  Kазанлък 20 096,8 17 032,5 2 654,3 44,7 365,3 175,1
  Mъглиж 3 301,6 2 434,6 658,8 28,5 179,7 112,2
  Николаево 1 937,1 1 601,4 250,3 13,1 72,3 51,2
  Oпан 1 021,6 753,4 142,0 15,9 110,3 62,3
  Павел баня 4 713,3 3 823,2 760,9 10,6 118,6 41,2
  Pаднево 5 894,5 4 599,9 957,1 65,7 271,8 161,4
  Cтара Загора 48 951,6 44 888,8 3 088,8 114,5 859,5 448,3
  Чирпан 6 152,2 4 683,8 1 120,9 48,9 298,6 191,6

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 707,1 1 767,1 454,1 70,0 415,9 274,0
  Oмуртаг 7 881,7 6 261,0 1 124,0 70,0 426,7 274,0
  Oпака 2 448,9 1 992,2 336,4 18,0 102,3 70,4
  Попово 9 188,3 7 142,7 1 420,8 92,8 532,0 363,0
  Tърговище 17 745,9 14 991,3 1 912,3 120,3 722,0 471,3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 12 357,3 10 331,8 1 580,1 55,0 390,4 215,6
  Ивайловград 3 214,4 2 026,4 622,7 87,3 478,0 341,9
  Любимец 3 058,1 2 514,7 378,8 29,9 134,7 79,1
  Mаджарово 891,1 641,7 54,0 29,6 165,8 116,2
  Mинерални бани 2 306,6 1 918,3 214,4 30,2 143,7 95,8
  Cвиленград 6 988,5 5 463,2 1 150,3 55,5 319,5 195,9
  Cимеоновград 2 728,8 2 320,0 323,2 8,6 77,0 31,3
  Cтамболово 2 233,2 1 782,0 165,8 43,6 241,8 159,2
  Tополовград 4 072,7 3 089,0 753,7 26,0 204,0 101,9
  Xарманли 7 949,3 5 231,0 846,4 49,2 1 822,7 1 500,0 192,7
  Xасково 29 181,4 27 283,8 1 306,9 78,5 512,2 248,5

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 5 421,5 3 486,5 676,3 29,4 1 229,3 1 050,0 115,3
  Bенец 2 568,0 2 010,0 365,0 29,0 164,0 113,4
  Bърбица 3 777,9 2 988,7 616,3 19,8 153,1 77,9
  Kаолиново 4 195,0 3 401,0 614,8 22,3 156,9 87,4
  Kаспичан 3 142,7 2 562,3 445,1 17,8 117,5 69,8
  Hикола Kозлево 2 571,6 2 062,5 375,4 40,2 93,5 45,5
  Hови пазар 6 396,2 5 308,4 791,3 84,4 212,1 132,1
  Cмядово 2 947,5 2 441,5 403,9 10,3 91,8 40,2
  Xитрино 2 122,3 1 628,0 193,5 64,1 236,7 164,4
  Шумен 35 687,7 29 062,6 2 511,7 87,4 4 026,0 3 500,0 282,6

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 381,8 2 019,3 117,0 32,4 213,1 127,1
  Eлхово 4 881,5 3 668,5 890,6 51,4 271,0 160,2
  Cтралджа 4 853,3 3 697,5 831,7 53,8 270,3 165,6
  Tунджа 5 917,1 3 877,2 1 499,9 68,7 471,3 269,3
  Ямбол 20 465,4 18 334,5 1 984,6 5,3 141,0 20,6

  ВСИЧКО: 2 118 562,0 1 788 075,0 206 224,5 14 052,5 110 210,0 40 000,0 42 500,0

  По § 4 по чл. 10 ал. 1
  Предложение на н.п. Захари Георгиев и Петър Мутафчиев (054-04-196):
  В §4 по чл. 10, ал.1, в таблицата, се прави следната промяна:
  1- За община Пловдив в колона 6 числото 550,6 се увеличава с 15 000 000 лв.
  Посочените числа се отразяват съответно в ред "Всичко", в края на таблицата и в текста на ал. 1 за общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-203)
  1. Предлагам § 4 да се промени, както следва:
  „§ 4. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 814 772,1 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 217 660,4 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил.лв., целева субсидия за капиталови разходи 110 210,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил.лв. и по общини, както следва:”

  (в хил. лв.)
  от тях:
  ОБЩИНИ Бюджетни трансфери за местни дейности целева субсидия за
  взаимоотно- Обща капиталови разходи
  шения субсидия за обща за зимно Общо в т.ч.
  делегираните изравнителна поддържане и за за изграждане и
  от държавата субсидия снегопочистване екологични основен ремонт
  дейности на общински обекти на общински
  пътища пътища
  1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 4 413.9 3 965.2 158.9 46.5 243.3 182.4
  Белица 4 056.4 3 052.7 539.6 121.6 342.5 286.3
  Благоевград 25 836.1 23 541.2 1 763.3 67.0 464.6 262.4
  Гоце Делчев 12 029.0 8 626.5 1 236.5 15.8 2 150.2 2 000.0 62.1
  Гърмен 5 167.7 4 344.5 585.4 56.2 181.6 106.5
  Kресна 2 152.7 1 601.9 370.7 28.2 151.9 110.3
  Петрич 15 849.6 12 588.1 2 507.9 106.6 647.0 417.4
  Pазлог 6 517.3 5 512.3 608.7 83.1 313.2 241.5
  Cандански 12 913.1 10 461.8 1 729.6 101.3 620.4 396.6
  Cатовча 6 200.4 5 118.8 831.4 35.8 214.4 140.4
  Cимитли 4 875.8 3 767.4 785.0 72.8 250.6 162.0
  Cтрумяни 2 646.0 2 012.1 267.0 75.2 291.7 223.7
  Xаджидимово 3 905.3 3 180.2 569.8 18.3 137.0 71.2
  Якоруда 3 655.7 2 855.8 573.7 60.4 165.8 115.3

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 8 029.1 6 328.0 1 362.8 47.7 290.6 187.0
  Бургас 61 216.5 59 445.3 1 248.5 44.3 478.4 118.8
  Kамено 4 170.4 3 462.2 567.2 15.2 125.8 59.9
  Kарнобат 9 076.7 7 210.1 1 348.9 74.3 443.4 290.9
  Mалко Tърново 2 137.3 1 643.0 114.1 83.1 297.1 222.3
  Hесебър 6 232.2 5 733.6 281.0 26.7 190.9 104.5
  Поморие 7 368.4 6 798.6 291.9 50.0 227.9 127.9
  Приморско 4 498.7 2 003.0 61.3 8.8 2 425.6 2 350.0 34.1
  Pуен 8 661.8 6 635.4 1 518.2 69.7 438.5 272.9
  Cозопол 5 710.7 2 722.1 121.1 37.2 2 830.3 2 605.0 146.3
  Средец 5 447.7 4 308.1 612.0 75.4 452.2 294.9
  Cунгурларе 5 104.6 3 787.3 951.7 54.1 311.5 187.8
  Царево 5 434.4 2 291.0 109.2 26.7 3 007.5 2 834.0 104.5

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 420.3 2 159.9 74.1 30.3 156.0 86.1
  Aксаково 5 107.9 4 274.3 428.3 87.7 317.6 210.0
  Белослав 4 471.3 4 087.4 312.3 8.8 62.8 34.1
  Бяла 1 428.4 1 338.4 34.9 6.2 48.9 23.8
  Bарна 86 462.1 79 552.4 2 042.2 33.7 4 833.8 4 200.0 132.3
  Bетрино 1 642.7 1 273.9 193.9 26.2 148.7 102.5
  Bълчи дол 4 127.6 3 184.5 680.9 34.8 227.4 136.6
  Девня 2 925.2 2 626.3 175.7 19.6 103.6 77.3
  Долни чифлик 6 539.4 5 491.5 783.7 35.1 229.1 137.4
  Дългопол 4 574.5 3 554.6 786.3 30.8 202.8 120.4
  Провадия 8 317.3 6 786.5 1 182.2 47.0 301.6 184.0
  Cуворово 2 641.4 2 161.0 324.6 23.2 132.6 90.4

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 30 661.9 28 695.2 1 134.5 143.6 688.6 408.7
  Горна Oряховица 12 557.5 10 504.7 1 789.6 35.2 228.0 108.1
  Eлена 4 934.9 3 332.9 732.9 155.2 713.9 563.6
  Златарица 1 725.3 1 368.2 166.5 28.7 161.9 108.9
  Лясковец 3 474.1 2 787.3 535.7 22.0 129.1 86.2
  Павликени 7 293.2 5 583.6 1 349.2 49.6 310.8 194.3
  Полски Tръмбеш 4 505.6 3 766.3 555.5 21.0 162.8 82.3
  Cвищов 10 276.6 8 135.6 1 857.2 29.1 254.7 114.2
  Cтражица 6 117.6 4 913.7 852.0 68.8 283.1 187.5
  Cухиндол 1 617.8 1 398.4 138.2 11.1 70.1 43.9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 3 389.3 2 965.8 216.8 33.7 173.0 100.5
  Бойница 1 270.7 1 033.6 144.3 13.4 79.4 52.4
  Брегово 3 413.2 2 952.6 327.1 18.9 114.6 73.4
  Bидин 17 921.9 15 349.9 2 138.7 47.0 386.3 184.1
  Грамада 899.2 635.7 168.6 14.1 80.8 49.6
  Димово 2 727.9 2 139.2 320.2 37.5 231.0 147.2
  Kула 2 500.1 2 021.0 316.4 24.4 138.3 96.2
  Mакреш 886.6 642.9 176.8 7.3 59.6 29.1
  Hово село 1 394.2 1 206.5 134.9 7.0 45.8 23.7
  Pужинци 1 963.5 1 524.8 313.4 17.0 108.3 66.4
  Чупрене 1 096.9 729.5 254.7 15.2 97.5 59.3

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 2 452.2 1 972.0 345.7 21.1 113.4 82.5
  Бяла Cлатина 8 032.7 6 407.2 1 375.5 43.1 206.9 104.9
  Bраца 36 017.2 30 027.7 2 208.7 57.2 3 723.6 3 300.0 223.8
  Kозлодуй 9 702.1 6 830.3 789.6 5.3 2 076.9 2 000.0 18.3
  Kриводол 3 145.3 2 418.3 581.9 17.7 127.4 60.9
  Mездра 7 478.4 5 947.4 1 102.4 62.0 366.6 242.6
  Mизия 2 491.9 2 020.1 397.1 13.2 61.5 26.1
  Oряхово 3 460.3 2 645.6 641.8 24.7 148.2 97.3
  Pоман 3 301.4 2 655.6 411.5 42.7 191.6 137.9
  Xайредин 2 161.4 1 760.3 301.7 14.0 85.4 54.2

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 15 566.3 12 695.8 1 819.3 142.7 908.5 559.4
  Дряново 5 186.3 4 377.6 453.1 65.4 290.2 208.2
  Cевлиево 12 042.3 9 225.1 1 797.5 187.9 831.8 618.1
  Tрявна 4 003.3 2 744.2 472.1 183.1 603.9 528.9

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 5 815.2 5 170.1 272.4 54.3 318.4 212.0
  Генерал Тошево 4 977.6 3 607.9 967.6 47.5 354.6 186.0
  Добрич 25 150.1 22 702.7 2 257.1 9.5 180.8 37.3
  Добричка 8 145.0 5 822.1 1 574.2 99.9 648.8 391.4
  Kаварна 5 159.3 4 704.0 195.7 38.7 220.9 125.2
  Kрушари 3 241.9 2 591.3 436.1 28.8 185.7 113.0
  Tервел 5 903.8 4 576.8 971.2 70.0 285.8 171.2
  Шабла 1 955.2 1 531.7 234.3 26.4 162.8 103.5

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 4 918.1 3 626.6 660.6 112.1 518.8 373.2
  Джебел 3 363.3 2 523.9 431.7 57.5 350.2 225.1
  Kирково 7 943.8 5 771.2 1 142.3 207.4 822.9 607.0
  Kрумовград 7 668.0 5 556.9 1 195.4 152.7 763.0 523.7
  Kърджали 24 510.4 18 868.0 1 952.5 296.5 3 393.4 2 500.0 515.4
  Mомчилград 5 892.8 4 415.4 822.8 180.6 474.0 326.2
  Черноочене 3 656.9 2 529.3 545.4 109.1 473.1 334.1

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 712.2 2 182.7 308.3 55.5 165.7 99.3
  Бобошево 922.4 682.7 90.6 22.9 126.2 89.4
  Дупница 11 836.3 9 667.3 1 880.8 32.9 255.3 129.3
  Kочериново 2 044.2 1 515.0 302.5 37.2 189.5 146.1
  Kюстендил 17 524.3 14 467.5 2 160.9 124.9 771.0 489.6
  Hевестино 1 308.3 740.7 342.7 29.9 195.0 117.4
  Pила 1 458.8 1 253.8 155.7 3.0 46.3 11.5
  Cапарева баня 1 754.2 1 471.8 185.2 21.0 76.2 43.8
  Tрекляно 889.5 493.6 168.3 35.4 192.2 138.6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 428.8 1 185.8 67.8 36.7 138.5 112.1
  Летница 1 993.4 1 580.5 296.9 18.4 97.6 72.0
  Ловеч 18 635.3 14 008.7 1 951.4 95.1 2 580.1 2 000.0 372.5
  Луковит 6 015.9 4 737.2 1 037.8 35.1 205.8 126.8
  Tетевен 6 545.1 5 280.6 984.8 44.9 234.8 137.7
  Tроян 9 749.3 7 381.3 1 583.1 129.7 655.2 486.9
  Угърчин 3 000.4 2 064.0 551.9 65.1 319.4 254.9
  Ябланица 2 581.4 1 948.6 389.2 43.1 200.5 160.2

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 7 918.9 6 462.6 965.3 96.2 394.8 298.7
  Бойчиновци 3 121.0 2 433.3 564.0 12.9 110.8 50.6
  Брусарци 1 855.1 1 434.9 311.6 13.8 94.8 53.9
  Bълчедръм 3 443.4 2 661.5 645.4 28.5 108.0 45.6
  Bършец 3 085.7 2 463.9 437.4 28.2 156.2 110.8
  Георги Дамяново 1 820.1 1 525.5 156.3 24.8 113.5 64.1
  Лом 9 450.9 7 941.9 1 285.5 29.4 194.1 110.2
  Mедковец 1 511.8 1 201.8 244.8 11.6 53.6 26.0
  Mонтана 16 822.4 13 074.2 1 936.8 28.4 1 783.0 1 500.0 111.4
  Чипровци 1 235.0 844.0 281.6 25.4 84.0 41.0
  Якимово 1 329.4 950.5 290.2 12.5 76.2 49.2

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 737.6 2 251.9 301.1 27.4 157.2 107.1
  Белово 2 597.4 2 004.8 497.9 14.1 80.6 31.1
  Брацигово 3 718.5 3 079.9 505.9 18.3 114.4 71.6
  Bелинград 12 549.1 10 207.8 1 820.3 74.2 446.8 290.6
  Лесичово 2 183.9 1 697.5 338.8 22.9 124.7 89.5
  Пазарджик 30 672.3 26 412.7 3 548.1 165.0 546.5 263.0
  Панагюрище 6 893.2 5 515.0 1 155.3 26.7 196.2 104.7
  Пещера 5 424.8 4 417.5 848.7 29.4 129.2 83.9
  Pакитово 5 259.2 4 322.1 740.6 31.5 165.0 123.1
  Cептември 6 951.0 5 445.2 1 251.7 32.9 221.2 129.2
  Cтрелча 1 556.7 1 185.2 307.6 6.7 57.2 26.6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 2 382.8 1 541.6 454.4 56.3 330.5 220.7
  Земен 1 131.6 722.5 255.4 19.2 134.5 75.4
  Kовачевци 907.0 515.2 161.7 39.9 190.2 156.2
  Перник 19 059.2 16 819.8 1 664.0 181.1 394.3 173.8
  Pадомир 6 224.5 5 281.7 599.3 42.8 300.7 168.1
  Tрън 2 348.0 1 447.7 476.7 56.8 366.8 222.5

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 811.4 2 206.2 447.7 26.0 131.5 87.3
  Гулянци 3 368.3 2 446.9 739.5 22.6 159.3 88.4
  Долна Mитрополия 5 476.9 4 013.1 1 164.0 40.2 259.6 157.4
  Долни Дъбник 3 460.8 2 553.7 731.8 24.8 150.5 97.8
  Искър 2 113.4 1 594.4 430.4 11.3 77.3 44.4
  Левски 5 178.0 4 003.4 1 023.8 14.0 136.8 54.3
  Hикопол 2 819.1 2 077.6 596.3 15.5 129.7 60.7
  Плевен 33 895.9 29 929.3 3 250.1 123.7 592.8 292.0
  Пордим 3 031.1 2 499.4 389.2 20.7 121.8 80.9
  Червен бряг 7 290.4 5 621.3 1 386.4 42.3 240.4 138.8
  Kнежа 4 077.9 3 221.9 762.8 9.4 83.8 36.7

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 16 537.3 13 372.7 2 573.6 94.6 496.4 300.7
  Брезово 2 526.7 1 920.0 338.8 39.9 228.0 156.1
  Kалояново 3 426.0 2 633.5 591.8 26.6 174.1 103.8
  Kарлово 16 021.9 10 890.5 2 590.5 70.5 2 470.4 2 000.0 276.0
  Кричим 2 592.5 2 162.9 400.4 2.4 26.8 9.1
  Лъки 1 617.8 1 132.4 265.6 44.4 175.4 135.0
  Mарица 6 589.3 5 641.1 727.4 23.5 197.3 90.5
  Перущица 1 548.9 1 275.8 217.0 8.9 47.2 34.9
  Пловдив 96 194.3 91 053.5 4 580.8 9.4 550.6 36.7
  Първомай 6 939.9 5 222.4 1 355.5 52.0 310.0 203.5
  Pаковски 6 251.4 4 980.2 1 091.8 22.6 156.8 88.3
  Pодопи 6 545.7 5 136.8 980.8 149.7 278.4 158.7
  Cадово 3 988.7 3 145.2 721.6 12.5 109.4 48.9
  Стамболийски 4 930.9 4 004.3 824.0 19.0 83.6 38.3
  Cъединение 2 482.0 1 767.3 579.3 16.5 118.9 64.5
  Xисаря 3 595.2 2 836.3 598.9 27.1 132.9 58.3
  Куклен 1 793.0 1 365.8 232.5 47.0 147.7 116.9
  Сопот 3 151.9 2 701.6 368.9 11.9 69.5 46.9

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 3 614.1 2 887.5 552.2 30.3 144.1 97.5
  Исперих 8 261.8 6 931.8 1 081.5 32.1 216.4 107.1
  Kубрат 5 869.4 4 896.1 701.6 42.1 229.6 138.8
  Лозница 3 386.2 2 635.4 482.8 57.5 210.5 147.2
  Pазград 16 828.3 14 704.2 1 651.9 104.5 367.7 203.8
  Cамуил 3 601.4 3 012.1 413.5 34.6 141.2 85.3
  Цар Калоян 2 047.4 1 651.6 323.7 9.7 62.4 38.1

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 609.4 2 185.7 261.6 29.1 133.0 94.4
  Бяла 4 486.6 3 468.1 794.5 32.3 191.7 126.6
  Bетово 4 098.8 3 139.3 751.9 30.9 176.7 120.9
  Две могили 2 895.2 2 119.9 550.9 33.3 191.1 130.9
  Иваново 2 550.0 1 583.7 618.7 56.3 291.3 221.0
  Pусе 48 840.2 45 470.5 2 723.3 131.1 515.3 203.7
  Cливо поле 3 223.5 2 371.1 615.8 36.7 199.9 143.5
  Ценово 1 704.9 1 171.7 381.6 22.0 129.6 86.6

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 346.8 1 102.0 136.8 15.2 92.8 59.3
  Главиница 4 485.6 3 504.8 748.6 38.2 194.0 98.3
  Дулово 8 575.2 7 276.8 1 046.3 24.2 227.9 95.2
  Kайнарджа 2 402.1 1 826.2 386.2 26.9 162.8 104.8
  Cилистра 17 737.4 14 279.0 1 316.4 49.1 2 092.9 1 750.0 192.2
  Cитово 1 849.0 1 296.8 370.4 26.9 154.9 105.1
  Tутракан 5 028.7 3 962.7 865.2 24.2 176.6 94.7

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 6 608.2 4 811.0 1 292.0 93.5 411.7 288.0
  Hова Загора 12 816.9 10 243.1 2 055.4 92.5 425.9 244.3
  Cливен 34 926.3 29 413.0 4 253.6 253.0 1 006.7 646.5
  Tвърдица 6 406.7 5 208.8 874.0 52.5 271.4 205.2

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 851.1 1 338.5 158.3 64.2 290.1 226.1
  Борино 1 344.2 1 027.9 152.2 59.5 104.6 79.1
  Девин 4 066.9 2 875.8 723.4 193.9 273.8 191.0
  Доспат 4 118.8 2 440.3 524.8 45.2 1 108.5 984.0 77.9
  Златоград 4 209.6 3 362.5 566.4 70.4 210.3 160.4
  Mадан 3 866.7 2 762.8 575.8 135.3 392.8 268.7
  Hеделино 2 891.7 1 997.6 364.2 128.4 401.5 348.2
  Pудозем 3 633.0 2 855.4 453.7 120.0 203.9 134.2
  Cмолян 17 739.0 14 037.2 426.3 463.1 2 812.4 1 900.0 633.2
  Чепеларе 2 442.8 2 030.5 82.8 96.0 233.5 175.1

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 244 148.4 231 135.1 10 403.9 205.7 2 403.7 431.5
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 740.8 575.2 101.4 14.6 49.6 41.0
  Божурище 2 259.7 2 078.0 75.9 13.5 92.3 53.0
  Ботевград 9 083.0 7 216.0 1 196.4 115.1 555.5 450.3
  Годеч 2 072.7 1 380.2 381.4 48.5 262.6 189.6
  Горна Mалина 1 982.1 1 604.8 193.5 25.9 157.9 101.3
  Долна баня 1 676.7 1 526.6 111.6 5.3 33.2 20.8
  Драгоман 2 138.5 1 466.2 342.1 48.6 281.6 190.2
  Eлин Пелин 5 863.8 4 958.3 579.4 55.2 270.9 171.5
  Eтрополе 7 446.9 4 429.8 642.8 105.0 2 269.3 2 027.0 182.0
  Златица 1 940.2 1 604.0 271.5 7.9 56.8 30.7
  Ихтиман 5 865.4 4 559.2 925.8 56.5 323.9 221.3
  Kопривщица 1 128.4 1 025.3 47.4 8.8 46.9 34.1
  Kостенец 3 612.2 3 049.5 345.8 36.3 180.6 127.5
  Kостинброд 3 988.7 3 339.9 400.9 45.9 202.0 131.5
  Мирково 940.7 697.0 122.7 19.9 101.1 70.6
  Пирдоп 2 700.0 2 385.5 183.4 44.9 86.2 61.3
  Правец 5 450.8 4 411.8 236.0 152.4 650.6 596.7
  Cамоков 10 152.9 9 399.5 295.6 98.7 359.1 182.8
  Cвоге 5 920.2 4 515.8 603.2 171.4 629.8 470.0
  Cливница 2 483.3 1 935.4 400.0 20.1 127.8 79.1
  Чавдар 571.5 489.8 39.0 7.0 35.7 27.5
  Челопеч 720.5 618.4 42.3 10.7 49.1 41.6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 2 721.7 1 825.2 638.0 33.9 224.6 133.0
  Гурково 1 907.9 1 470.3 357.4 10.8 69.4 31.0
  Гълъбово 3 530.6 3 016.8 343.1 39.5 131.2 67.4
  Kазанлък 20 392.1 17 234.1 2 748.0 44.7 365.3 175.1
  Mъглиж 3 398.6 2 477.3 713.1 28.5 179.7 112.2
  Николаево 1 980.7 1 624.4 270.9 13.1 72.3 51.2
  Oпан 1 059.1 785.9 147.0 15.9 110.3 62.3
  Павел баня 4 836.0 3 883.2 823.6 10.6 118.6 41.2
  Pаднево 6 004.8 4 676.4 990.9 65.7 271.8 161.4
  Cтара Загора 49 888.7 45 716.9 3 197.8 114.5 859.5 448.3
  Чирпан 6 319.9 4 759.2 1 213.2 48.9 298.6 191.6

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 803.3 1 825.9 491.5 70.0 415.9 274.0
  Oмуртаг 8 103.9 6 390.7 1 216.5 70.0 426.7 274.0
  Oпака 2 502.1 2 017.7 364.1 18.0 102.3 70.4
  Попово 9 422.2 7 259.6 1 537.8 92.8 532.0 363.0
  Tърговище 17 761.0 14 938.9 1 979.8 120.3 722.0 471.3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 12 595.7 10 514.5 1 635.8 55.0 390.4 215.6
  Ивайловград 3 311.3 2 072.0 674.0 87.3 478.0 341.9
  Любимец 3 115.2 2 558.5 392.1 29.9 134.7 79.1
  Mаджарово 914.0 662.7 55.9 29.6 165.8 116.2
  Mинерални бани 2 350.0 1 954.2 221.9 30.2 143.7 95.8
  Cвиленград 7 111.4 5 545.5 1 190.9 55.5 319.5 195.9
  Cимеоновград 2 779.3 2 359.1 334.6 8.6 77.0 31.3
  Cтамболово 2 305.0 1 848.0 171.6 43.6 241.8 159.2
  Tополовград 4 188.3 3 142.5 815.8 26.0 204.0 101.9
  Xарманли 8 060.8 5 312.6 876.3 49.2 1 822.7 1 500.0 192.7
  Xасково 29 773.3 27 829.6 1 353.0 78.5 512.2 248.5

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 5 408.7 3 418.0 732.0 29.4 1 229.3 1 050.0 115.3
  Bенец 2 641.7 2 053.7 395.0 29.0 164.0 113.4
  Bърбица 3 880.4 3 040.4 667.1 19.8 153.1 77.9
  Kаолиново 4 298.2 3 453.6 665.4 22.3 156.9 87.4
  Kаспичан 3 217.0 2 600.0 481.7 17.8 117.5 69.8
  Hикола Kозлево 2 639.5 2 099.4 406.4 40.2 93.5 45.5
  Hови пазар 6 637.2 5 484.3 856.4 84.4 212.1 132.1
  Cмядово 3 121.6 2 582.3 437.2 10.3 91.8 40.2
  Xитрино 2 187.3 1 686.2 200.3 64.1 236.7 164.4
  Шумен 36 248.5 29 534.8 2 600.3 87.4 4 026.0 3 500.0 282.6

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 427.0 2 060.4 121.1 32.4 213.1 127.1
  Eлхово 5 017.8 3 731.4 964.0 51.4 271.0 160.2
  Cтралджа 4 991.6 3 767.3 900.2 53.8 270.3 165.6
  Tунджа 6 164.8 4 001.4 1 623.4 68.7 471.3 269.3
  Ямбол 20 642.5 18 441.6 2 054.6 5.3 141.0 20.6

  ВСИЧКО: 2 156 695.0 1 814 772.1 217 660.4 14 052.5 110 210.0 40 000.0 42 500.0

  Като източник за осигуряване на необходимите средства, предлагам намаляване на издръжката по централния бюджет с 38 133,0 хил. лв.
  Предлаганите промени следва да се отразят и в §1 във връзка с чл. 1, ал. 2 от закона.

  Комисията подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параграф 4 да се отхвърли.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Петков (054-04-195):
  В § 4 по чл.10, ал.1, таблицата се правят следните промени:
  1. За община Гулянци – колона 3 числото „За община Гулянци - в колона 3 числото "2396,6" и в колона 2 числото "3261,7" се увеличават с 30 000 лв. (за осигуряване на охрана на археологическия резерват "Улпия Ескус" - изключителна държавна собственост).
  2. За община Долна Митрополия - в колона 6 числото "259,6" и в колона 2 числото "5319,2" се увеличават с 200 000 лв. (за изграждане на допълнителен кладенец чрез дълбок сондаж сондаж в гр. Тръстеник).
  Посочените числа се отразяват съответно в ред "Всичко", колона 2, в края на таблицата и в текста на ал. 1 за общата субсидия за делегираните от държавата дейности.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 4, който става § 5:

  „§ 5. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2010 г. под формата на субсидии по механизъм, съгласно приложение № 5 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 1 814 772,1 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 217 660,4 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 14 052,5 хил.лв., целева субсидия за капиталови разходи 110 210,0 хил. лв., в т.ч. за екологични обекти 40 000,0 хил. лв. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища 42 500,0 хил.лв. и по общини, както следва:”

  (в хил. лв.)
  от тях:
  ОБЩИНИ Бюджетни трансфери за местни дейности целева субсидия за
  взаимоотно- Обща капиталови разходи
  шения субсидия за обща за зимно Общо в т.ч.
  делегираните изравнителна поддържане и за за изграждане и
  от държавата субсидия снегопочистване екологични основен ремонт
  дейности на общински обекти на общински
  пътища пътища
  1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 4 413.9 3 965.2 158.9 46.5 243.3 182.4
  Белица 4 056.4 3 052.7 539.6 121.6 342.5 286.3
  Благоевград 25 836.1 23 541.2 1 763.3 67.0 464.6 262.4
  Гоце Делчев 12 029.0 8 626.5 1 236.5 15.8 2 150.2 2 000.0 62.1
  Гърмен 5 167.7 4 344.5 585.4 56.2 181.6 106.5
  Kресна 2 152.7 1 601.9 370.7 28.2 151.9 110.3
  Петрич 15 849.6 12 588.1 2 507.9 106.6 647.0 417.4
  Pазлог 6 517.3 5 512.3 608.7 83.1 313.2 241.5
  Cандански 12 913.1 10 461.8 1 729.6 101.3 620.4 396.6
  Cатовча 6 200.4 5 118.8 831.4 35.8 214.4 140.4
  Cимитли 4 875.8 3 767.4 785.0 72.8 250.6 162.0
  Cтрумяни 2 646.0 2 012.1 267.0 75.2 291.7 223.7
  Xаджидимово 3 905.3 3 180.2 569.8 18.3 137.0 71.2
  Якоруда 3 655.7 2 855.8 573.7 60.4 165.8 115.3

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 8 029.1 6 328.0 1 362.8 47.7 290.6 187.0
  Бургас 61 216.5 59 445.3 1 248.5 44.3 478.4 118.8
  Kамено 4 170.4 3 462.2 567.2 15.2 125.8 59.9
  Kарнобат 9 076.7 7 210.1 1 348.9 74.3 443.4 290.9
  Mалко Tърново 2 137.3 1 643.0 114.1 83.1 297.1 222.3
  Hесебър 6 232.2 5 733.6 281.0 26.7 190.9 104.5
  Поморие 7 368.4 6 798.6 291.9 50.0 227.9 127.9
  Приморско 4 498.7 2 003.0 61.3 8.8 2 425.6 2 350.0 34.1
  Pуен 8 661.8 6 635.4 1 518.2 69.7 438.5 272.9
  Cозопол 5 710.7 2 722.1 121.1 37.2 2 830.3 2 605.0 146.3
  Средец 5 447.7 4 308.1 612.0 75.4 452.2 294.9
  Cунгурларе 5 104.6 3 787.3 951.7 54.1 311.5 187.8
  Царево 5 434.4 2 291.0 109.2 26.7 3 007.5 2 834.0 104.5

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 420.3 2 159.9 74.1 30.3 156.0 86.1
  Aксаково 5 107.9 4 274.3 428.3 87.7 317.6 210.0
  Белослав 4 471.3 4 087.4 312.3 8.8 62.8 34.1
  Бяла 1 428.4 1 338.4 34.9 6.2 48.9 23.8
  Bарна 86 462.1 79 552.4 2 042.2 33.7 4 833.8 4 200.0 132.3
  Bетрино 1 642.7 1 273.9 193.9 26.2 148.7 102.5
  Bълчи дол 4 127.6 3 184.5 680.9 34.8 227.4 136.6
  Девня 2 925.2 2 626.3 175.7 19.6 103.6 77.3
  Долни чифлик 6 539.4 5 491.5 783.7 35.1 229.1 137.4
  Дългопол 4 574.5 3 554.6 786.3 30.8 202.8 120.4
  Провадия 8 317.3 6 786.5 1 182.2 47.0 301.6 184.0
  Cуворово 2 641.4 2 161.0 324.6 23.2 132.6 90.4

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 30 661.9 28 695.2 1 134.5 143.6 688.6 408.7
  Горна Oряховица 12 557.5 10 504.7 1 789.6 35.2 228.0 108.1
  Eлена 4 934.9 3 332.9 732.9 155.2 713.9 563.6
  Златарица 1 725.3 1 368.2 166.5 28.7 161.9 108.9
  Лясковец 3 474.1 2 787.3 535.7 22.0 129.1 86.2
  Павликени 7 293.2 5 583.6 1 349.2 49.6 310.8 194.3
  Полски Tръмбеш 4 505.6 3 766.3 555.5 21.0 162.8 82.3
  Cвищов 10 276.6 8 135.6 1 857.2 29.1 254.7 114.2
  Cтражица 6 117.6 4 913.7 852.0 68.8 283.1 187.5
  Cухиндол 1 617.8 1 398.4 138.2 11.1 70.1 43.9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 3 389.3 2 965.8 216.8 33.7 173.0 100.5
  Бойница 1 270.7 1 033.6 144.3 13.4 79.4 52.4
  Брегово 3 413.2 2 952.6 327.1 18.9 114.6 73.4
  Bидин 17 921.9 15 349.9 2 138.7 47.0 386.3 184.1
  Грамада 899.2 635.7 168.6 14.1 80.8 49.6
  Димово 2 727.9 2 139.2 320.2 37.5 231.0 147.2
  Kула 2 500.1 2 021.0 316.4 24.4 138.3 96.2
  Mакреш 886.6 642.9 176.8 7.3 59.6 29.1
  Hово село 1 394.2 1 206.5 134.9 7.0 45.8 23.7
  Pужинци 1 963.5 1 524.8 313.4 17.0 108.3 66.4
  Чупрене 1 096.9 729.5 254.7 15.2 97.5 59.3

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 2 452.2 1 972.0 345.7 21.1 113.4 82.5
  Бяла Cлатина 8 032.7 6 407.2 1 375.5 43.1 206.9 104.9
  Bраца 36 017.2 30 027.7 2 208.7 57.2 3 723.6 3 300.0 223.8
  Kозлодуй 9 702.1 6 830.3 789.6 5.3 2 076.9 2 000.0 18.3
  Kриводол 3 145.3 2 418.3 581.9 17.7 127.4 60.9
  Mездра 7 478.4 5 947.4 1 102.4 62.0 366.6 242.6
  Mизия 2 491.9 2 020.1 397.1 13.2 61.5 26.1
  Oряхово 3 460.3 2 645.6 641.8 24.7 148.2 97.3
  Pоман 3 301.4 2 655.6 411.5 42.7 191.6 137.9
  Xайредин 2 161.4 1 760.3 301.7 14.0 85.4 54.2

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 15 566.3 12 695.8 1 819.3 142.7 908.5 559.4
  Дряново 5 186.3 4 377.6 453.1 65.4 290.2 208.2
  Cевлиево 12 042.3 9 225.1 1 797.5 187.9 831.8 618.1
  Tрявна 4 003.3 2 744.2 472.1 183.1 603.9 528.9

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 5 815.2 5 170.1 272.4 54.3 318.4 212.0
  Генерал Тошево 4 977.6 3 607.9 967.6 47.5 354.6 186.0
  Добрич 25 150.1 22 702.7 2 257.1 9.5 180.8 37.3
  Добричка 8 145.0 5 822.1 1 574.2 99.9 648.8 391.4
  Kаварна 5 159.3 4 704.0 195.7 38.7 220.9 125.2
  Kрушари 3 241.9 2 591.3 436.1 28.8 185.7 113.0
  Tервел 5 903.8 4 576.8 971.2 70.0 285.8 171.2
  Шабла 1 955.2 1 531.7 234.3 26.4 162.8 103.5

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 4 918.1 3 626.6 660.6 112.1 518.8 373.2
  Джебел 3 363.3 2 523.9 431.7 57.5 350.2 225.1
  Kирково 7 943.8 5 771.2 1 142.3 207.4 822.9 607.0
  Kрумовград 7 668.0 5 556.9 1 195.4 152.7 763.0 523.7
  Kърджали 24 510.4 18 868.0 1 952.5 296.5 3 393.4 2 500.0 515.4
  Mомчилград 5 892.8 4 415.4 822.8 180.6 474.0 326.2
  Черноочене 3 656.9 2 529.3 545.4 109.1 473.1 334.1

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 712.2 2 182.7 308.3 55.5 165.7 99.3
  Бобошево 922.4 682.7 90.6 22.9 126.2 89.4
  Дупница 11 836.3 9 667.3 1 880.8 32.9 255.3 129.3
  Kочериново 2 044.2 1 515.0 302.5 37.2 189.5 146.1
  Kюстендил 17 524.3 14 467.5 2 160.9 124.9 771.0 489.6
  Hевестино 1 308.3 740.7 342.7 29.9 195.0 117.4
  Pила 1 458.8 1 253.8 155.7 3.0 46.3 11.5
  Cапарева баня 1 754.2 1 471.8 185.2 21.0 76.2 43.8
  Tрекляно 889.5 493.6 168.3 35.4 192.2 138.6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 428.8 1 185.8 67.8 36.7 138.5 112.1
  Летница 1 993.4 1 580.5 296.9 18.4 97.6 72.0
  Ловеч 18 635.3 14 008.7 1 951.4 95.1 2 580.1 2 000.0 372.5
  Луковит 6 015.9 4 737.2 1 037.8 35.1 205.8 126.8
  Tетевен 6 545.1 5 280.6 984.8 44.9 234.8 137.7
  Tроян 9 749.3 7 381.3 1 583.1 129.7 655.2 486.9
  Угърчин 3 000.4 2 064.0 551.9 65.1 319.4 254.9
  Ябланица 2 581.4 1 948.6 389.2 43.1 200.5 160.2

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 7 918.9 6 462.6 965.3 96.2 394.8 298.7
  Бойчиновци 3 121.0 2 433.3 564.0 12.9 110.8 50.6
  Брусарци 1 855.1 1 434.9 311.6 13.8 94.8 53.9
  Bълчедръм 3 443.4 2 661.5 645.4 28.5 108.0 45.6
  Bършец 3 085.7 2 463.9 437.4 28.2 156.2 110.8
  Георги Дамяново 1 820.1 1 525.5 156.3 24.8 113.5 64.1
  Лом 9 450.9 7 941.9 1 285.5 29.4 194.1 110.2
  Mедковец 1 511.8 1 201.8 244.8 11.6 53.6 26.0
  Mонтана 16 822.4 13 074.2 1 936.8 28.4 1 783.0 1 500.0 111.4
  Чипровци 1 235.0 844.0 281.6 25.4 84.0 41.0
  Якимово 1 329.4 950.5 290.2 12.5 76.2 49.2

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 737.6 2 251.9 301.1 27.4 157.2 107.1
  Белово 2 597.4 2 004.8 497.9 14.1 80.6 31.1
  Брацигово 3 718.5 3 079.9 505.9 18.3 114.4 71.6
  Bелинград 12 549.1 10 207.8 1 820.3 74.2 446.8 290.6
  Лесичово 2 183.9 1 697.5 338.8 22.9 124.7 89.5
  Пазарджик 30 672.3 26 412.7 3 548.1 165.0 546.5 263.0
  Панагюрище 6 893.2 5 515.0 1 155.3 26.7 196.2 104.7
  Пещера 5 424.8 4 417.5 848.7 29.4 129.2 83.9
  Pакитово 5 259.2 4 322.1 740.6 31.5 165.0 123.1
  Cептември 6 951.0 5 445.2 1 251.7 32.9 221.2 129.2
  Cтрелча 1 556.7 1 185.2 307.6 6.7 57.2 26.6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 2 382.8 1 541.6 454.4 56.3 330.5 220.7
  Земен 1 131.6 722.5 255.4 19.2 134.5 75.4
  Kовачевци 907.0 515.2 161.7 39.9 190.2 156.2
  Перник 19 059.2 16 819.8 1 664.0 181.1 394.3 173.8
  Pадомир 6 224.5 5 281.7 599.3 42.8 300.7 168.1
  Tрън 2 348.0 1 447.7 476.7 56.8 366.8 222.5

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 811.4 2 206.2 447.7 26.0 131.5 87.3
  Гулянци 3 368.3 2 446.9 739.5 22.6 159.3 88.4
  Долна Mитрополия 5 476.9 4 013.1 1 164.0 40.2 259.6 157.4
  Долни Дъбник 3 460.8 2 553.7 731.8 24.8 150.5 97.8
  Искър 2 113.4 1 594.4 430.4 11.3 77.3 44.4
  Левски 5 178.0 4 003.4 1 023.8 14.0 136.8 54.3
  Hикопол 2 819.1 2 077.6 596.3 15.5 129.7 60.7
  Плевен 33 895.9 29 929.3 3 250.1 123.7 592.8 292.0
  Пордим 3 031.1 2 499.4 389.2 20.7 121.8 80.9
  Червен бряг 7 290.4 5 621.3 1 386.4 42.3 240.4 138.8
  Kнежа 4 077.9 3 221.9 762.8 9.4 83.8 36.7

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 16 537.3 13 372.7 2 573.6 94.6 496.4 300.7
  Брезово 2 526.7 1 920.0 338.8 39.9 228.0 156.1
  Kалояново 3 426.0 2 633.5 591.8 26.6 174.1 103.8
  Kарлово 16 021.9 10 890.5 2 590.5 70.5 2 470.4 2 000.0 276.0
  Кричим 2 592.5 2 162.9 400.4 2.4 26.8 9.1
  Лъки 1 617.8 1 132.4 265.6 44.4 175.4 135.0
  Mарица 6 589.3 5 641.1 727.4 23.5 197.3 90.5
  Перущица 1 548.9 1 275.8 217.0 8.9 47.2 34.9
  Пловдив 96 194.3 91 053.5 4 580.8 9.4 550.6 36.7
  Първомай 6 939.9 5 222.4 1 355.5 52.0 310.0 203.5
  Pаковски 6 251.4 4 980.2 1 091.8 22.6 156.8 88.3
  Pодопи 6 545.7 5 136.8 980.8 149.7 278.4 158.7
  Cадово 3 988.7 3 145.2 721.6 12.5 109.4 48.9
  Стамболийски 4 930.9 4 004.3 824.0 19.0 83.6 38.3
  Cъединение 2 482.0 1 767.3 579.3 16.5 118.9 64.5
  Xисаря 3 595.2 2 836.3 598.9 27.1 132.9 58.3
  Куклен 1 793.0 1 365.8 232.5 47.0 147.7 116.9
  Сопот 3 151.9 2 701.6 368.9 11.9 69.5 46.9

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 3 614.1 2 887.5 552.2 30.3 144.1 97.5
  Исперих 8 261.8 6 931.8 1 081.5 32.1 216.4 107.1
  Kубрат 5 869.4 4 896.1 701.6 42.1 229.6 138.8
  Лозница 3 386.2 2 635.4 482.8 57.5 210.5 147.2
  Pазград 16 828.3 14 704.2 1 651.9 104.5 367.7 203.8
  Cамуил 3 601.4 3 012.1 413.5 34.6 141.2 85.3
  Цар Калоян 2 047.4 1 651.6 323.7 9.7 62.4 38.1

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 609.4 2 185.7 261.6 29.1 133.0 94.4
  Бяла 4 486.6 3 468.1 794.5 32.3 191.7 126.6
  Bетово 4 098.8 3 139.3 751.9 30.9 176.7 120.9
  Две могили 2 895.2 2 119.9 550.9 33.3 191.1 130.9
  Иваново 2 550.0 1 583.7 618.7 56.3 291.3 221.0
  Pусе 48 840.2 45 470.5 2 723.3 131.1 515.3 203.7
  Cливо поле 3 223.5 2 371.1 615.8 36.7 199.9 143.5
  Ценово 1 704.9 1 171.7 381.6 22.0 129.6 86.6

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 346.8 1 102.0 136.8 15.2 92.8 59.3
  Главиница 4 485.6 3 504.8 748.6 38.2 194.0 98.3
  Дулово 8 575.2 7 276.8 1 046.3 24.2 227.9 95.2
  Kайнарджа 2 402.1 1 826.2 386.2 26.9 162.8 104.8
  Cилистра 17 737.4 14 279.0 1 316.4 49.1 2 092.9 1 750.0 192.2
  Cитово 1 849.0 1 296.8 370.4 26.9 154.9 105.1
  Tутракан 5 028.7 3 962.7 865.2 24.2 176.6 94.7

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 6 608.2 4 811.0 1 292.0 93.5 411.7 288.0
  Hова Загора 12 816.9 10 243.1 2 055.4 92.5 425.9 244.3
  Cливен 34 926.3 29 413.0 4 253.6 253.0 1 006.7 646.5
  Tвърдица 6 406.7 5 208.8 874.0 52.5 271.4 205.2

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 851.1 1 338.5 158.3 64.2 290.1 226.1
  Борино 1 344.2 1 027.9 152.2 59.5 104.6 79.1
  Девин 4 066.9 2 875.8 723.4 193.9 273.8 191.0
  Доспат 4 118.8 2 440.3 524.8 45.2 1 108.5 984.0 77.9
  Златоград 4 209.6 3 362.5 566.4 70.4 210.3 160.4
  Mадан 3 866.7 2 762.8 575.8 135.3 392.8 268.7
  Hеделино 2 891.7 1 997.6 364.2 128.4 401.5 348.2
  Pудозем 3 633.0 2 855.4 453.7 120.0 203.9 134.2
  Cмолян 17 739.0 14 037.2 426.3 463.1 2 812.4 1 900.0 633.2
  Чепеларе 2 442.8 2 030.5 82.8 96.0 233.5 175.1

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 244 148.4 231 135.1 10 403.9 205.7 2 403.7 431.5
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 740.8 575.2 101.4 14.6 49.6 41.0
  Божурище 2 259.7 2 078.0 75.9 13.5 92.3 53.0
  Ботевград 9 083.0 7 216.0 1 196.4 115.1 555.5 450.3
  Годеч 2 072.7 1 380.2 381.4 48.5 262.6 189.6
  Горна Mалина 1 982.1 1 604.8 193.5 25.9 157.9 101.3
  Долна баня 1 676.7 1 526.6 111.6 5.3 33.2 20.8
  Драгоман 2 138.5 1 466.2 342.1 48.6 281.6 190.2
  Eлин Пелин 5 863.8 4 958.3 579.4 55.2 270.9 171.5
  Eтрополе 7 446.9 4 429.8 642.8 105.0 2 269.3 2 027.0 182.0
  Златица 1 940.2 1 604.0 271.5 7.9 56.8 30.7
  Ихтиман 5 865.4 4 559.2 925.8 56.5 323.9 221.3
  Kопривщица 1 128.4 1 025.3 47.4 8.8 46.9 34.1
  Kостенец 3 612.2 3 049.5 345.8 36.3 180.6 127.5
  Kостинброд 3 988.7 3 339.9 400.9 45.9 202.0 131.5
  Мирково 940.7 697.0 122.7 19.9 101.1 70.6
  Пирдоп 2 700.0 2 385.5 183.4 44.9 86.2 61.3
  Правец 5 450.8 4 411.8 236.0 152.4 650.6 596.7
  Cамоков 10 152.9 9 399.5 295.6 98.7 359.1 182.8
  Cвоге 5 920.2 4 515.8 603.2 171.4 629.8 470.0
  Cливница 2 483.3 1 935.4 400.0 20.1 127.8 79.1
  Чавдар 571.5 489.8 39.0 7.0 35.7 27.5
  Челопеч 720.5 618.4 42.3 10.7 49.1 41.6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 2 721.7 1 825.2 638.0 33.9 224.6 133.0
  Гурково 1 907.9 1 470.3 357.4 10.8 69.4 31.0
  Гълъбово 3 530.6 3 016.8 343.1 39.5 131.2 67.4
  Kазанлък 20 392.1 17 234.1 2 748.0 44.7 365.3 175.1
  Mъглиж 3 398.6 2 477.3 713.1 28.5 179.7 112.2
  Николаево 1 980.7 1 624.4 270.9 13.1 72.3 51.2
  Oпан 1 059.1 785.9 147.0 15.9 110.3 62.3
  Павел баня 4 836.0 3 883.2 823.6 10.6 118.6 41.2
  Pаднево 6 004.8 4 676.4 990.9 65.7 271.8 161.4
  Cтара Загора 49 888.7 45 716.9 3 197.8 114.5 859.5 448.3
  Чирпан 6 319.9 4 759.2 1 213.2 48.9 298.6 191.6

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 2 803.3 1 825.9 491.5 70.0 415.9 274.0
  Oмуртаг 8 103.9 6 390.7 1 216.5 70.0 426.7 274.0
  Oпака 2 502.1 2 017.7 364.1 18.0 102.3 70.4
  Попово 9 422.2 7 259.6 1 537.8 92.8 532.0 363.0
  Tърговище 17 761.0 14 938.9 1 979.8 120.3 722.0 471.3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 12 595.7 10 514.5 1 635.8 55.0 390.4 215.6
  Ивайловград 3 311.3 2 072.0 674.0 87.3 478.0 341.9
  Любимец 3 115.2 2 558.5 392.1 29.9 134.7 79.1
  Mаджарово 914.0 662.7 55.9 29.6 165.8 116.2
  Mинерални бани 2 350.0 1 954.2 221.9 30.2 143.7 95.8
  Cвиленград 7 111.4 5 545.5 1 190.9 55.5 319.5 195.9
  Cимеоновград 2 779.3 2 359.1 334.6 8.6 77.0 31.3
  Cтамболово 2 305.0 1 848.0 171.6 43.6 241.8 159.2
  Tополовград 4 188.3 3 142.5 815.8 26.0 204.0 101.9
  Xарманли 8 060.8 5 312.6 876.3 49.2 1 822.7 1 500.0 192.7
  Xасково 29 773.3 27 829.6 1 353.0 78.5 512.2 248.5

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 5 408.7 3 418.0 732.0 29.4 1 229.3 1 050.0 115.3
  Bенец 2 641.7 2 053.7 395.0 29.0 164.0 113.4
  Bърбица 3 880.4 3 040.4 667.1 19.8 153.1 77.9
  Kаолиново 4 298.2 3 453.6 665.4 22.3 156.9 87.4
  Kаспичан 3 217.0 2 600.0 481.7 17.8 117.5 69.8
  Hикола Kозлево 2 639.5 2 099.4 406.4 40.2 93.5 45.5
  Hови пазар 6 637.2 5 484.3 856.4 84.4 212.1 132.1
  Cмядово 3 121.6 2 582.3 437.2 10.3 91.8 40.2
  Xитрино 2 187.3 1 686.2 200.3 64.1 236.7 164.4
  Шумен 36 248.5 29 534.8 2 600.3 87.4 4 026.0 3 500.0 282.6

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 427.0 2 060.4 121.1 32.4 213.1 127.1
  Eлхово 5 017.8 3 731.4 964.0 51.4 271.0 160.2
  Cтралджа 4 991.6 3 767.3 900.2 53.8 270.3 165.6
  Tунджа 6 164.8 4 001.4 1 623.4 68.7 471.3 269.3
  Ямбол 20 642.5 18 441.6 2 054.6 5.3 141.0 20.6

  ВСИЧКО: 2 156 695.0 1 814 772.1 217 660.4 14 052.5 110 210.0 40 000.0 42 500.0


  § 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 числото „30” се заменя с „32”;
  б) в т. 3 числото „20” се заменя с „19”.
  в) в т. 4 числото „25” се заменя с „24”.
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 числото „20” се заменя с „21”;
  б) в т. 2 числото „25” се заменя с „27”;
  в) в т. 3 числото „30” се заменя с „29”;
  г) в т. 4 числото „25” се заменя с „23”.
  3. В ал. 3 думите „50 на сто и до 31 юли – останалите 50 на сто” се заменят с „58,8 на сто и до 31 юли – останалите 41,2 на сто”.
  4. В ал. 4 думите „75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто” се заменят със „77,9 на сто и до 30 октомври – останалите 22,1 на сто”.

  За § 5 по чл. 13

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параграф 5 да се отхвърли.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  В § 5, т. 3 се изменя така:
  „3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от първа група по приложение № 5A до 31 януари в размер 54 на сто и до 31 юли - останалите 46 на сто. Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от втора група по приложение №5A до 31 януари в размер 57 на сто и до 31 юли - останалите 43 на сто.”

  Комисията подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 5, който става § 6:

  § 6. В чл. 13 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 числото „30” се заменя с „32”;
  б) в т. 3 числото „20” се заменя с „19”.
  в) в т. 4 числото „25” се заменя с „24”.

  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 числото „20” се заменя с „21”;
  б) в т. 2 числото „25” се заменя с „27”;
  в) в т. 3 числото „30” се заменя с „29”;
  г) в т. 4 числото „25” се заменя с „23”.

  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от първа група по приложение № 5.1 до 31 януари в размер 54 на сто и до 31 юли - останалите 46 на сто. Общата изравнителна субсидия по чл. 10, ал. 1 се предоставя на общините от втора група по приложение № 5.1 до 31 януари в размер 57 на сто и до 31 юли - останалите 43 на сто.”
  4. В ал. 4 думите „75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто” се заменят със „77,9 на сто и до 30 октомври – останалите 22,1 на сто”.


  За нов § 5а по чл. 14
  Предложение на н.п. Захари Георгиев, Георги Божинов, Ивелин Николов, Румен Такоров, Димчо Михалевски и Кирил Добрев за нов § 5а (054-04-225):
  § 5а. В чл. 14, ал. 2 се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев за нов § …. (054-04-2013):
  „§ ... В чл. 14, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, включително ползваните временни безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на проекти по програма САПАРД.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  „§ 7. В чл. 14, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, включително ползваните временни безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на проекти по програма САПАРД.”  § 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2 числото „1,0” се заменя с „1,1”.
  2. В § 6 думите „за 2010 г.” се заменят с „към 31 декември 2010 г.”, а числото „6,3” се заменя с „4,5”.
  3. В § 14 числото „1 200” се заменя с „2 000”.
  4. В § 18 ал.1 числото „2,7” се заменя с „3,5”.
  5. В § 19 числото „12,2” се заменя с „12,5”.
  6. Създава се § 22а:
  „§ 22а. (1) Номиналният размер на изкупените от Българската банка за развитие вземания към републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31 декември 2009 г., се отчита по съответните бюджети на републиканския бюджет за 2010 г. като разход и в увеличение на друго финансиране.
  (2) Разходите по ал. 1 са предвидени в резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.
  (3) За целите на прилагане на механизма по изкупуването от Българската банка за развитие на вземанията по ал. 1 министърът на финансите може да извършва депозити по § 21, ал. 19.
  (4) Последващото разплащане на изкупените от Българската банка за развитие вземания по ал. 1 може да се извърши от сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на друго финансиране.
  (5) За разходите по ал. 1 и 2 министърът на финансите извършва необходимите промени по съответните бюджети по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет и определя реда и сроковете, за отразяването им в отчетите за касовото изпълнение на съответните бюджети за 2010 г.”
  7. В § 27 ал. 2 се отменя.
  8. Създава се § 28а:
  „§ 28а. (1) Считано от 1 юли 2010 г. държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в централния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  (5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в десетдневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие.
  (6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в десетдневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.”
  9. Параграф 40 се изменя така:
  „§ 40. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД със средства в размер до 4 000,0 хил.лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.”.
  10. В § 53, ал. 4, 5 и 6 се отменят.
  11. В § 54 ал. 2 се отменя.
  12. В § 55 числото „105 200” се заменя с „56 211,3”.
  13. Параграф 62 се изменя така:
  „§ 62. Държавен фонд „Земеделие” през 2010 г. може да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при условия, източник и ред, определени от Министерския съвет.”
  14. Параграф 65 се отменя.
  15. Параграф 66 се отменя.

  Предложение на н.п. Михаил Миков (054-04-232):
  В § 6, т. 1, относно промените в § 2, числото "1.0" да се замени с числото "0.9".

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-234):
  В § 6 се създава нова т. 2:
  „2. В § 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) При разпределение на резерва по ал. 1 в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 Министерският съвет да осигури средства за:
  1. премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009 г. - до 116 000,0 хил. лв.;
  2. текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - до 142 000,0 хил. лв.;
  3. субсидии за НК "Железопътна инфраструктура" - до 45 000,0 хил. лв.
  4. финансиране изграждането на автомагистрала „Люлин" - до 62 500 хил.лв.

  Досегашните точки 2-15 стават съответно 3-16”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Иван Вълков и Лили Боянова (054-04-204):
  В § 6:
  1 Създава се нова точка 4:
  „4. В § 16 се създава ал. 4:
  (4) Изискването по ал.1 и 2 не се прилага по отношение на заем на „Български държавни железници" ЕАД с държавна гаранция, в размер до 459 547 000 лева за рефинансиране и преструктуриране на задълженията на дружеството, при спазване на Закона за държавните помощи."
  2. Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
  „5. В § 18, се правят следните изменения:
  а) в ал.1, числото „2.7" се заменя с „3.5";
  б) в ал. 2 числото „0.3" се заменя с „0.8"."

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Пламен Орешарски и Румен Овчаров (054-04-198):
  В § 6, т. 6, предлаганият § 22а се изменя така:
  „"§ 22а (1) За погасяване на просрочените задължения на държавата по извършени дейности в изпълнение на публични инвестиционни проекти МС предоставя допълнителни средства по бюджетите на съответните министерства и централни ведомства - дебитори в размер на 660 мил.лева за сметка на резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл.1, ал.2, раздел II, т. 4.1.
  (2) В двуседмичен срок МС разпределя средствата по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити в зависимост от просрочените задължения и определя реда за погасяването им."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Захари Георгиев, Георги Божинов, Ивелин Николов, Румен Такоров, Димчо Михалевски и Кирил Добрев (054-04-225):
  В параграф 6 се създава нова т. 8а:
  „8а. Параграф 30 се изменя така :
  „§ 30. (1) С решение на общинския съвет след 30 юни 2010 година могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности.
  (2) С решение на общинския съвет след 10 декември 2010 година могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата и местните дейности , при условие , че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димчо Михалевски,Антон Кутев, Драгомир Стойнев и Георги Божинов (054-04-220):
  В Параграф 6:
  1. Създава се т. 9а:
  „9а. В § 52 се правят следните изменения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища, детски градини и обслужващи звена, като част от допълнителните компоненти по формулата за съответната дейност могат да предвидят резерв за нерегулярни разходи в размер до 5 на сто от средствата по съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември 2010 г. средства от резерва се изразходват по решение на общинските съвети."
  2. В ал. 9 се създава нова точка 1а:
  „1а. В срок до 30 юни 2010 година директорите на общинските училища възстановяват по бюджетите на общините средствата от неизразходвания преходен остатък за 2009 г., с изключение на средствата, за които до 31 май 2010 с. са сключени договори с външни доставчици и изпълнители.”
  2. Точка 10 се изменя така:
  „10. В §53, ал. 4, т.2 се отменя.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова (054-04-235):
  В § 6 се създава нова т. 12а:
  „12а. Параграф 56 се изменя така:
  „§ 56 (1) Средства в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд на Европейския съюз, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми.
  (2) Изискванията по ал. 1 се прилага на ниво проект.
  (3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за „проекти, генериращи приходи" по смисъла на чл. 55 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за ЕФРР, Европейския социален фонд (ЕСФ) и КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Пирински, Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски и Димчо Михалевски (054-04-227) :
  В § 6 се създава нова т. 12а:
  „12а. Параграф 56 се изменя така :
  «§56(1) Средствата в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общинските инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, са част от финансирането на съответните оперативни програми, с изключение на общините по ал.2 ;
  (2) За общините с равнище на безработица с или над 35 на сто по-високо от средното за страната, средствата в размер на 100 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общинските инфраструктурни проекти , изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз , са част от финансирането на съответните оперативни програми." ( Приложение No1 - Списък и карта на 128-те общини ).

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева, Пламен Орешарски,Петър Мутафчиев, Димчо Михалевски и Румен Такоров (054-04-223):
  В параграф 6 се създава нова точка 16 :
  „16. Създава се Специален инфаструктурен инвестиционен фонд (СИИФ) към министъра на финансите, с осигурено финансиране в рамките на 2010 година в размер до 50 милиона лева. Финансирането от Специалния инфраструктурен инвестиционен фонд (СИИФ) е за покриване на възникнали разходи на бенефициентите по ОП "Транспорт 2007-2013 г." за отчуждителни процедури и археологически проучвания. Условията и реда за получаване на финансирането се определя от Министерски съвет.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Меглена Плугчиева, Георги Божинов, Крил Добрев, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски и Спас Панчев (054-04-224):
  В § 6 , т.13 , относно §62 се изменя така :
  „13. Параграф 62 се изменя така:
  „§ 62. Държавен фонд „Земеделие" през 2010 година извършва необходимите плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при .условия, източник и ред, определени от Министерския съвет

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8:
  § 8. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2 числото „1,0” се заменя с „1,1”.

  2. В § 3 :
  а) Досегашният текст става ал. 1.
  б) Създава се ал. 2:
  „(2) При разпределение на резерва по ал. 1 в частта за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 Министерският съвет да осигури средства за:
  1. премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн, реколта 2009 г. - до 116 000,0 хил. лв.;
  2. текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - до 142 000,0 хил. лв.;
  3. субсидии за Национална компания "Железопътна инфраструктура" - до 45 000,0 хил. лв."
  4. средства за финансиране изграждането на автомагистрала „Люлин" - до 62 500 хил.лв.”

  3. В § 6 думите „за 2010 г.” се заменят с „към 31 декември 2010 г.”, а числото „6,3” се заменя с „4,5”.

  4. В § 14 числото „1 200” се заменя с „2 000”.

  5. В § 16 се създава ал. 4:
  (4) Изискването по ал.1 и 2 не се прилага по отношение на заем на „Български държавни железници" ЕАД с държавна гаранция, в размер до 459 547 000 лева за рефинансиране и преструктуриране на задълженията на дружеството, във връзка с изпълнение на план за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Български държавни железници" ЕАД, при спазване на Закона за държавните помощи."

  6. В § 18:
  а) в ал.1, числото „2.7" се заменя с „3.5";
  б) в ал. 2 числото „0.3" се заменя с „0.8"."

  7. В § 19 числото „12,2” се заменя с „12,5”.

  8. Създава се § 22а:
  „§ 22а. (1) Номиналният размер на изкупените от Българската банка за развитие вземания към републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31 декември 2009 г., се отчита по съответните бюджети на републиканския бюджет за 2010 г. като разход и в увеличение на друго финансиране.
  (2) Разходите по ал. 1 са предвидени в резерва за структурни реформи и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.
  (3) За целите на прилагане на механизма по изкупуването от Българската банка за развитие на вземанията по ал. 1 министърът на финансите може да извършва депозити по § 21, ал. 19.
  (4) Последващото разплащане на изкупените от Българската банка за развитие вземания по ал. 1 може да се извърши от сметка на централния бюджет и се отразява в намаление на друго финансиране.
  (5) За разходите по ал. 1 и 2 министърът на финансите извършва необходимите промени по съответните бюджети по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет и определя реда и сроковете, за отразяването им в отчетите за касовото изпълнение на съответните бюджети за 2010 г.”

  9. В § 27 ал. 2 се отменя.

  10. Създава се § 28а:
  „§ 28а. (1) Считано от 1 юли 2010 г. държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от получения наем в централния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
  (2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
  (3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем, или изпълняват програми за финансово оздравяване при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
  (4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
  (5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в десетдневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на централния бюджет на териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на съответното държавно предприятие, респективно дружество с държавно участие.
  (6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в десетдневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.”

  11. Параграф 40 се изменя така:
  „§ 40. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД със средства в размер до 4 000,0 хил.лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.”.

  12. В § 53, ал. 4, 5 и 6 се отменят.

  13. В § 54 ал. 2 се отменя.

  14. В § 55 числото „105 200” се заменя с „56 211,3”.

  15. Параграф 56 се изменя така:
  „§ 56 (1) Средства в размер до 95 на сто от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински инфраструктурни проекти, изпълнявани чрез Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд на Европейския съюз, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми.
  (2) Изискванията по ал. 1 се прилага на ниво проект.
  (3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за „проекти, генериращи приходи" по смисъла на чл. 55 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999.”

  16. Параграф 62 се изменя така:
  „§ 62. Държавен фонд „Земеделие” през 2010 г. може да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. при условия, източник и ред, определени от Министерския съвет.”

  17. Параграф 65 се отменя.

  18. Параграф 66 се отменя.

  § 7. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
  „Приложение № 1
  към чл. 6, ал. 2
  Трансфери от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката
  и Министерството на отбраната за държавните висши училища и
  Българската академия на науките за 2010 г.
  № Наименование Сума
  (хил. лв.)
  1. Българска академия на науките 59 756,1
  2. Технически университет – София 26 579,2
  3. Технически университет – Варна 8 516,3
  4. Технически университет – Габрово 5 726,5
  5. Русенски университет "А. Кънчев" 11 712,5
  6. Университет по хранителни технологии - Пловдив 4 480,3
  7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 5 970,4
  8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 4 790,8
  9. Лесотехнически университет – София 5 546,1
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 8 797,7
  11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 3 771,7
  12. Университет за национално и световно стопанство - София 14 668,5
  13. Икономически университет – Варна 8 670,3
  14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 6 884,8
  15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 33 209,6
  16. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 8 548,0
  17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 15 003,9
  18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 12 436,1
  19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 6 484,8
  20. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 9 803,3
  21. Аграрен университет – Пловдив 6 261,9
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 2 085,5
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 2 520,0
  24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 3 037,1
  25. Национална художествена академия - София 3 646,7
  26. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София 1 828,7
  27. Колеж по телекомуникации и пощи - София 1 017,4
  28. Медицински университет – София 23 623,6
  29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 7 450,7
  30. Медицински университет – Пловдив 11 995,4
  31. Медицински университет – Плевен 5 992,8
  32. Тракийски университет – Стара Загора 12 980,3
  33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 296,9
  34. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 678,5
  35. Военна академия "Г.С.Раковски" 4 108,8
  36. Национален военен университет "В. Левски" 10 497,6
  37. Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" 4 004,0

  Всичко: 367 382,9

  За § 7 –Приложение № 1
  Предложение на н.п. Ваня Донева (054-04-202):
  В § 7: Сумата по т. 2 от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, „Технически университет - София" да бъде увеличена с 346.3 хил. лв.
  Като източник за осигуряване на необходимите средства, предлагам намаление с 346.3 хил. лв. на издръжката по централния бюджет.
  Предлаганите изменения следва да намерят отражение в § 1 относно чл. 1, ал. 2 и в § 3 относно чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 7, който става § 9:
  „§ 9. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
  Приложение № 1
  към чл. 6, ал. 2


  Трансфери от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката
  и Министерството на отбраната за държавните висши училища и
  Българската академия на науките за 2010 г.  № Наименование Сума
  (хил. лв.)

  1. Българска академия на науките 59 756,1
  2. Технически университет - София 26 925,5
  3. Технически университет - Варна 8 516,3
  4. Технически университет - Габрово 5 726,5
  5. Русенски университет "А. Кънчев" 11 712,5
  6. Университет по хранителни технологии - Пловдив 4 480,3
  7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 5 970,4
  8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 4 790,8
  9. Лесотехнически университет - София 5 546,1
  10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 8 797,7
  11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 3 771,7
  12. Университет за национално и световно стопанство - София 14 668,5
  13. Икономически университет - Варна 8 670,3
  14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 6 884,8
  15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 33 209,6
  16. Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" 8 548,0
  17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 15 003,9
  18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 12 436,1
  19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 6 484,8
  20. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 9 803,3
  21. Аграрен университет - Пловдив 6 261,9
  22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 2 085,5
  23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 2 520,0
  24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 3 037,1
  25. Национална художествена академия - София 3 646,7
  26. Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София 1 828,7
  27. Колеж по телекомуникации и пощи - София 1 017,4
  28. Медицински университет - София 23 623,6
  29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 7 450,7
  30. Медицински университет - Пловдив 11 995,4
  31. Медицински университет - Плевен 5 992,8
  32. Тракийски университет - Стара Загора 12 980,3
  33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 296,9
  34. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 678,5
  35. Военна академия "Г.С.Раковски" 4 108,8
  36. Национален военен университет "В. Левски" 10 497,6
  37. Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров" 4 004,0

  Всичко: 367 729,3


  § 8. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
  „Приложение № 2
  към чл. 6, ал. 3

  Разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма „Администрация”

  І. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Определяне на националните приоритети и координация на политиките" 9 236.4
  2. Политика "Осъществяване държавните функции на територията на областите в България" 16 288.0
  3. Други програми (общо), в т.ч.: 37 539.3
  Програма "Вероизповедания" 2 495.6
  Програма "Борба с трафика на хора" 296.0
  Програма "Управление на националния архивен фонд" 6 500.0
  Програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 10 377.5
  Програма "Здравеопазване - болница "Лозенец" 11 579.7
  Програма "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" 158.8
  Програма "Обекти с представителни и социални дейности" 5 390.9
  Програма "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница" 340.8
  Програма "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори" 400.0
  4. Програма "Администрация" 7 177.1
  ОБЩО: 70 240.8


  ІІ. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси" 19 311.5
  2. Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи" 203 145.4
  3. Политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма" 18 853.1
  4. Политика "Управление на дълга" 2 493.6
  5. Програма "Оперативна програма "Административен капацитет" 1 872.4
  6. Програма "Администрация" 8 825.9
  ОБЩО: 254 502.0

  ІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света" 36 647.9
  2. Политика "Насърчаване на участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера" 1 035.5
  3. Политика "Европейска интеграция" 22 445.6
  4. Политика "Насърчаване на стабилността и сигурността в региона" 13 515.6
  5. Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България" 12 949.4
  6. Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба" 17 646.4
  в т.ч. програма "Администрация" 7 706.5
  ОБЩО: 104 240.4


  ІV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Отбранителни способности" 646 003.6
  2. Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност" 83 081.0
  3. Политика "Хората в отбраната" 88 359.0
  4. Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната" 73 186.4
  ОБЩО 890 630.0


  V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" 659 517.5
  2. Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийноспасителна дейност" 107 628.5
  3. Политика "Общоосигуряващи дейности" 147 604.7
  4. Политика "Превенция при възникване на бедствия и аварии" 3 364.8
  5. Политика "Защита при бедствия" 28 995.3
  6. Програма "Убежище и бежанци" 3 200.0
  7. Програма "Специална куриерска служба" 4 240.0
  8. Програма "Администрация" 970.2
  ОБЩО 955 521.0


  VІ. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика в областта на правосъдието 55 113.2
  2. Политика "Изпълнение на наказанията" 83 453.8
  3. Програма "Администрация" 3 955.8
  ОБЩО: 142 522.8


  VІІ. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика в областта на заетостта 90 505.0
  2. Политика в областта на трудовите отношения 10 105.8
  3. Политика в областта на социалното подпомагане 156 843.5
  4. Политика в областта на демографското развитие и равни възможности 533 210.0
  5. Политика в областта на жизнения стандарт и доходите 160.5
  6. Политика в областта на трудовата миграция 1 286.7
  7. Програма "Администрация" 6 709.3
  ОБЩО: 798 820.8
  VІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 70 439.6
  2 Политика в областта на диагностиката и лечението 342 289.8
  3 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 117 832.0
  4 Програма "Администрация" 13 533.2
  ОБЩО: 544 094.6


  ІХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 277 263.9
  2 Политика за равен достъп до качествено висше образование 5 499.4
  3 Политика за учене през целия живот 6 944.2
  4 Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие 59 705.2
  5 Политика в областта на младите хора 3 705.4
  6 Програма "Администрация" 5 186.6
  ОБЩО: 358 304.7


  Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги 63 271.3
  2 Политика в областта на популяризиране на културата 3 291.0
  3 Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура 20 655.5
  4 Програма "Администрация" 5 071.3
  ОБЩО: 92 289.1  ХІ. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика в областта на управление на водите 8 164.2
  2. Политика в областта на управлението на отпадъците 2 643.4
  3. Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух 988.0
  4. Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие 7 620.1
  5. Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати 672.8
  6. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 10 971.0
  7. Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на взeмане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие 1 216.8
  8. Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 2 167.1
  9. Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата 665.5
  10. Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите 1 733.0
  11. Програма "Администрация" 7 746.5
  ОБЩО: 44 588.4


  ХІІ. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" 31 945.6
  2. Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" 17 131.4
  3. Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" 23 841.5
  4. Програма "Администрация" 9 852.7
  ОБЩО: 82 771.2

  ХІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на
  стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация
  и укрепване на местното самоуправление 468.8
  2. Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол, и прилагане на европейските стандарти 17 070.0
  3. Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори 2 546.1
  4. Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси 219 791.4
  5. Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията 1 489.7
  6. Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд 127.3
  7. Други програми 6 723.1
  ОБЩО: 248 216.2


  ХІV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика в областта на земеделието и селските райони 168 652.0
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 951.9
  3. Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча 51 417.4
  4. Програма "Администрация" 31 532.1
  ОБЩО: 256 553.4


  ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура 5 960.9
  2. Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта 2 333.4
  3. Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта 24 140.6
  4. Политика в областта на електронните съобщения 12 367.5
  5. Политика в областта на развитието на информационното общество 3 508.3
  6. Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор 145.7
  7. Програма "Авиоотряд 28" 7 161.2
  8. Програма "Администрация" 12 516.1
  ОБЩО: 68 133.7


  ХVІ. Разходи по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 4 820.1
  2. Политика в областта на спорта за високи постижения 25 338.9
  3. Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 1 693.6
  4. Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта 536.7
  5. Програма "Администрация" 1 340.4
  ОБЩО: 33 729.7


  ХVІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси 75 617.8
  ОБЩО: 75 617.8


  ХVІІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политика "Защита на националната сигурност" 77 340.0
  ОБЩО: 77 340.0

  За § 8 – Приложение № 2

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Лъчезар Иванов (054-04-201):
  Във връзка с предложението по §3 относно чл. 6, ал.1 за завишаване на разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването с 26 000,0 хил.лв. за лекарства в частта на издръжката предложението следва да намери отражение и в § 8 относно Приложение № 2 към чл. 6 ал. 3. В Приложение № 2, към чл. 6, ал. 3 увеличението на разходите с 26 000,0 хил.лв. да се отрази в VIII. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г., на ред 3 „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия"

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова, Анна Янева (054-04-213):
  В Приложение № 2, т. VII Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
  - числото „90 505,0” „се заменя със „190 505.0".
  - числото „156 843,5 „се заменя със „173 843.5".
  - числото „533 210.0" се заменя с „658 210.0".
  - числото „798 820,8" се заменя с „1 040 820.8".
  Предвидено е увеличение с 242 млн.лв.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Петков, Камен Костадинов и Кирил Добрев (054-04-214):
  В чл. 6, ал. 3, Приложение № 2, таблица XVIII Разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност" за 2010 г., в колона 2, цифрата 77 340.0 се заменя с цифрата 96 535.0.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Пирински, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов (054-04-219):
  В § 8, в Приложение №2 към чл. 6, ал. 3 в Таблица XIV Разходи по бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2010 г , в колона 3, цифрата 168 652.0 се променя на 360 000.0.
  Средствата се осигуряват за сметка на увеличени приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Евгений Желев и Ангел Найденов (054-04-211):
  В § 8 Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, VIII "Разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2010 г.":
  1. таблицата, т. 1 "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве" числото 70 439,6" да стане "83 983,1";
  2. таблицата, т.2. "Политика в областта на диагностиката и лечението" числото "342 289,8" да стане "458 269,6";
  3. таблицата, т. 3. "Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия" числото "117 832,0" да стане "144 692,5";
  4. таблицата, т. 4. "Програма "Администрация" числото "13 533,2" да стане "17 149,4";
  5. таблицата, "Общо", числото "544 094,6" да стане "704 094,6".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов (054-04-207):

  В § 8:
  1. В V Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г. числото „955 521” се заменя с „930 521”.
  2. Приложение № 2, към чл. 6, ал. 3, в VIII се изменя, както следва:

  № Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1. Политики в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 83 983.1
  2. Политика в областта на диагностиката и лечението 319419.0
  3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 144692.5
  4. Програма "Администрация" 20000.0
  ОБЩО: 598094.6


  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Михаил Михайлов и Кирчо Димитров (054-04-206):
  §8, Приложение 2, към чл.6, ал. 3, се изменя както следва:
  В № 2 числото " 16288.0" се заменя с числото "13288.0".

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Петков, Кирил Добрев, Корнелия Нинова (054-04-210):
  В Приложение 2 към чл. 6, ал.З, T.XVIII Разходи по бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност" за 2010г. се правят следните промени
  - числото „77 340.0" се заменя с „89 340.0"

  Предложеното увеличение на бюджета на ДАНС да бъде за сметка на увеличени приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Стефан Данаилов, Петър Курумбашев и Антон Кутев (054-04-209):
  В § 8, раздел X, т.1 „Политика в областта на опазването на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуството, на културни продукти и услуги" на Министерството на културата да се увеличат разходите от 63 271,3 хил. лв. на 67 271,3 хил. лв., от които 2 000 хил. лв. в изпълнение на чл. 17 т.1 от ЗФИ и 4 000 хил. лв. за извършване структурни реформи в институтите за сценични изкуства в Министерството на културата.
  2. Средствата да са за сметка на увеличените приходи от подобрена събираемост на акцизи и ДДС и мерки за по-високи приходи от осигурителни вноски.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-229):
  Във връзка с предложението по § 3 относно чл. 6, ал. 1 за увеличение на разходите по бюджета на Министерския съвет с 500 хил. лв. субсидия за вероизповеданията., предложението следва да намери отражение и в § 8 относно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3. В Приложение № 2, към чл. 6, ал. 3 увеличението на разходите с 500 хил. лв. да се отрази в I. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2010 г., на ред Програма „Вероизповедания”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8, който става § 10:
  „§ 10. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
  „Приложение № 2
  към чл. 6, ал. 3

  Разходи по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" и на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики, и по програма „Администрация”

  І. Разходи по бюджета на Министерския съвет за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Определяне на националните приоритети и координация на политиките" 9 236.4
  2 Политика "Осъществяване държавните функции на територията на областите в България" 16 288.0
  3 Други програми (общо), в т.ч.: 38 039.3
  Програма "Вероизповедания" 2 995.6
  Програма "Борба с трафика на хора" 296.0
  Програма "Управление на националния архивен фонд" 6 500.0
  Програма "Национален компенсационен жилищен фонд" 10 377.5
  Програма "Здравеопазване - болница "Лозенец" 11 579.7
  Програма "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" 158.8
  Програма "Обекти с представителни и социални дейности" 5 390.9
  Програма "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница" 340.8
  Програма "Избори - издръжка на ЦИК и нови избори" 400.,0
  4 Програма "Администрация" 7 177.1
  ОБЩО: 70 740.8


  ІІ. Разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси" 19 311.5
  2 Политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи" 203 145.4
  3 Политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма" 18 853.1
  4 Политика "Управление на дълга" 2 493.6
  5 Програма "Оперативна програма "Административен капацитет" 1 872.4
  6 Програма "Администрация" 8 825.9
  ОБЩО: 254 502.0

  ІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Насърчаване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в света" 36 647.9
  2 Политика "Насърчаване на участието на България в процесите на глобализация в социално-икономическата сфера" 1 035.5
  3 Политика "Европейска интеграция" 22 445.6
  4 Политика "Насърчаване на стабилността и сигурността в региона" 13 515.6
  5 Политика "Защита на българите зад граница и утвърждаване на положителния образ на България" 12 949.4
  6 Политика "Осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба" 17 646.4
  в т.ч. програма "Администрация" 7 706.5
  ОБЩО: 104 240.4


  ІV. Разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Отбранителни способности" 646 003.6
  2 Политика "Национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност" 83 081.0
  3 Политика "Хората в отбраната" 88 359.0
  4 Политика "Поддръжка и осигуряване на отбраната" 73 186.4
  ОБЩО 890 630.0


  V. Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността" 659 517.5
  2 Политика "Осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийноспасителна дейност" 107 628.5
  3 Политика "Общоосигуряващи дейности" 147 604.7
  4 Политика "Превенция при възникване на бедствия и аварии" 3 364.8
  5 Политика "Защита при бедствия" 28 995.3
  6 Програма "Убежище и бежанци" 3 200.0
  7 Програма "Специална куриерска служба" 4 240.0
  8 Програма "Администрация" 970.2
  ОБЩО 955 521.0


  VІ. Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на правосъдието 55 113.2
  2 Политика "Изпълнение на наказанията" 83 453.8
  3 Програма "Администрация" 3 955.8
  ОБЩО: 142 522.8


  VІІ. Разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на заетостта 90 505.0
  2 Политика в областта на трудовите отношения 10 105.8
  3 Политика в областта на социалното подпомагане 156 843.5
  4 Политика в областта на демографското развитие и равни възможности 533 210.0
  5 Политика в областта на жизнения стандарт и доходите 160.5
  6 Политика в областта на трудовата миграция 1 286.7
  7 Програма "Администрация" 6 709.3
  ОБЩО: 798 820.8


  VІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве 70 439.6
  2 Политика в областта на диагностиката и лечението 342 289.8
  3 Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия 143 832.0
  4 Програма "Администрация" 13 533.2
  ОБЩО: 570 094.6


  ІХ. Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 277 263.9
  2 Политика за равен достъп до качествено висше образование 5 499.4
  3 Политика за учене през целия живот 6 944.2
  4 Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие 59 705.2
  5 Политика в областта на младите хора 3 705.4
  6 Програма "Администрация" 5 186.6
  ОБЩО: 358 304.7


  Х. Разходи по бюджета на Министерството на културата за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги 63 271.3
  2 Политика в областта на популяризиране на културата 3 291.0
  3 Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура 20 655.5
  4 Програма "Администрация" 5 071.3
  ОБЩО: 92 289.1  ХІ. Разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на управление на водите 8 164.2
  2 Политика в областта на управлението на отпадъците 2 643.4
  3 Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух 988.0
  4 Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие 7 620.1
  5 Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати 672.8
  6 Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост 10 971.0
  7 Политика за информиране, участие на обществеността в процеса на взeмане на решения и повишаване на общественото съзнание и култура в сферата на околната среда и устойчивото развитие 1 216.8
  8 Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 2 167.1
  9 Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата 665.5
  10 Политика в областта на геологията, подземните богатства, опазване на земните недра и почвите 1 733.0
  11 Програма "Администрация" 7 746.5
  ОБЩО: 44 588.4


  ХІІ. Разходи по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" 31 945.6
  2 Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" 17 131.4
  3 Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" 23 841.5
  4 Програма "Администрация" 9 852.7
  ОБЩО: 82 771.2


  ХІІІ. Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на
  стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация
  и укрепване на местното самоуправление 468.8
  2 Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол, и прилагане на европейските стандарти 17 070.0
  3 Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори 2 546.1
  4 Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси 219 791.4
  5 Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията 1 489.7
  6 Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд 127.3
  7 Други програми 6 723.1
  ОБЩО: 248 216.2


  ХІV. Разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на земеделието и селските райони 168 652.0
  2 Политика в областта на рибарството и аквакултурите 4 951.9
  3 Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча 51 417.4
  4 Програма "Администрация" 31 532.1
  ОБЩО: 256 553.4


  ХV. Разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура 5 960.9
  2 Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта 2 333.4
  3 Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта 24 140.6
  4 Политика в областта на електронните съобщения 12 367.5
  5 Политика в областта на развитието на информационното общество 3 508.3
  6 Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор 145.7
  7 Програма "Авиоотряд 28" 7 161.2
  8 Програма "Администрация" 12 516.1
  ОБЩО: 68 133.7


  ХVІ. Разходи по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време 4 820.1
  2 Политика в областта на спорта за високи постижения 25 338.9
  3 Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти 1 693.6
  4 Политика за внедряване на добри практики, медийно осигуряване и електронни услуги за спорта 536.7
  5 Програма "Администрация" 1 340.4
  ОБЩО: 33 729.7


  ХVІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика в областта на държавния резерв и военновременните запаси 75 617.8
  ОБЩО: 75 617.8


  ХVІІІ. Разходи по бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2010 г.

  № Наименование на политики / други програми / програма "Администрация" Разходи (хил. лв.)
  1 Политика "Защита на националната сигурност" 77 340.0
  ОБЩО: 77 340.0


  § 9. Приложение № 3 към чл.6, ал. 7 се изменя така:
  „Приложение № 3
  към чл.6, ал. 7


  Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2010 г.

  № Наименование Сума (хил. лв.)
  1 2 3
  1. За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница 600,0
  2. За Българската православна църква (в страната) 1 460,0
  3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България 80,0
  4. За Централния Израелтянски духовен съвет 30,0
  5. За Арменската Апостолическа православна църква 40,0
  6. За други регистрирани вероизповедания 40,0
  7. За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания 50,0
  8. За ремонт на църковни сгради с национално значение 100,0
  Всичко: 2 400,0


  За § 9 – Приложение № 3
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-229):
  Във връзка с предложението по § 3 относно чл. 6, ал. 1 за увеличение на разходите по бюджета на Министерския съвет с 500 хил. лв. субсидия за вероизповеданията., предложението следва да намери отражение и в § 9 относно Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7, което да придобие следния вид:

  № Наименование Сума (хил. лв.)
  1 За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители, работещи зад граница 750
  2 За Българската православна църква (в страната) 1560
  3 За Мюсюлманското вероизповедание в Република България 180
  4 За Централния Израелтянски духовен съвет 30
  5 За Арменската Апостолическа православна църква 40
  6 За други регистрирани вероизповедания 40
  7 За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания 100
  8 За ремонт на църковни сгради с национално значение 200
  Всичко: 2 900

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Лютви Местан, Йордан Цонев, Тунчер Кърджалиев, Корман Исмаилов, Ариф Агуш, Четин Казак, Неджими Али, Тунджай Наимов, Белгин Шукри, Елин Андреев (054-04-199):
  Вариант I:
  § 9 да се отхвърли.

  Вариант II:
  В § 9. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 се правят следните изменения:
  1. В т. 3 числото 80,0 се заменя с числото 168,480 като в реда „всичко" числото 2 400,0 се заменя с 2 488,5.
  2. Сумата по т. 1 да бъде отразена като намаление на разходите по чл. 1, ал. 2, т. 4.1.

  Комисията подкрепя предложението по принцип на Вариант II и не подкрепя Вариант I.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става § 11:
  „§ 11. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 7 се изменя така:
  Приложение №3
  към чл.6, ал.7

  Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2010 г.


  № Наименование Сума
  (хил. лв.)

  1. За ремонт на храмове, издръжка на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужители работещи зад граница 750,0
  2. За Българската православна църква (в страната) 1 560,0
  3. За Мюсюлманското вероизповедание в Република България 180,0
  4. За Централния Израелтянски духовен съвет 30,0
  5. За Арменската Апостолическа православна църква 40,0
  6. За други регистрирани вероизповедания 40,0
  7. За издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания 100,0
  8. За ремонт на църковни сгради с национално значение 200,0
  Всичко: 2 900,0


  § 10. (1) Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:

  „Приложение № 5
  към чл. 10, ал. 1
  МЕХАНИЗЪМ
  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г.

  Субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3, където:
  С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = A1 + A2 + А3, където:
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги – детски заведения и домашен социален патронаж.
  А1= Сдз+Сдсп, където:
  Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 340 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
  Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 471,75 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
  Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2008 г. на един жител (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”), са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %.

  ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител на конкретната община;
  ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от имуществени и други данъци за 2008 г. са под средното равнище за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 34 % от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.
  А2 се изчислява по следната формула:
  А2 = (МДср - МДх1) x 0,34 х Н х1, където:
  МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2008 г.
  МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (имуществени и други данъци) - средно за страната към 31.12.2008г.
  Н х1 е населението на съответната община към 31.12.2008 г. по данни от НСИ.
  А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява 85 % от размера на общата изравнителна субсидия през предходната 2009 година. Пълен достъп (100 %) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител по-нисък от средното равнище за страната (МДх1<МДср.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп – 89,7%.
  С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
  Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 27 710,0 хил. лв. са:
  а) население - с тегло 40%;
  б) брой населени места - с тегло 40%;
  в) територия - с тегло 20%.
  Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.

  Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 42 500,0 хил. лв. е на база дължина на пътната мрежа.”

  За § 10 – Приложение № 5

  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-203):
  § 10 се изменя така:
  „§ 10. (1) Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 5
  към чл. 10, ал. 1
  МЕХАНИЗЪМ
  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г.
  Субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3, където
  С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където i=1 или 2
  К1 = 0.92 за общините от първа група по Приложение №5A
  К2 = 0.88 за общините от втора група по Приложение №5A
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги – детски заведения и домашен социален патронаж.
  А1= Сдз+Сдсп, където
  Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
  Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
  Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2008 г. на един жител, (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”), са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %.
  ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител на конкретната община;
  ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от имуществени и други данъци за 2008 г. са под средното равнище за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 40 % от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.
  А2 се изчислява по следната формула:
  А2 = (МДср - МДх1) x 0,40 х Н х1, където
  МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2008 г.
  МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (имуществени и други данъци) - средно за страната към 31.12.2008 г.
  Н х1 е населението на съответната община към 31.12.2008 г. по данни от НСИ.
  А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия през предходната 2009 година. Пълен достъп (100 %) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител по-нисък от средното равнище за страната (МДх1<МДср.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп – 89.7%.
  С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
  Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 27 710.0 хил. лева са:
  а) население - с тегло 40%;
  б) брой населени места - с тегло 40%;
  в) територия - с тегло 20%.
  Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.
  Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 42 500,0 хил. лева е на база дължина на пътната мрежа.“

  (2) Създава се ново Приложение №5A, както следва:
  Приложение №5A
  към чл. 13, ал. 3


  Първа група общини Втора група общини

  TPEKЛЯHO BEЛИHГPAД
  MAKPEШ CBИЩOB
  BЬPБИЦA CTAMБOЛИЙCKИ
  PУEH ЛЯCKOBEЦ
  HEДEЛИHO СОПОТ
  HEBECTИHO ГEHEPAЛ TOШEBO
  PУЖИHЦИ KAPHOБAT
  ИBAЙЛOBГPAД CИMИTЛИ
  KAЙHAPДЖA ДEBИH
  HИKOЛAEBO CEBЛИEBO
  BEHEЦ KAЗAHЛЬK
  XAЙPEДИH CBИЛEHГPAД
  ЗEMEH OПAH
  ЯKOPУДA ДBE MOГИЛИ
  ЦAP KAЛOЯH ЛЮБИMEЦ
  ЧИПPOBЦИ ПOЛCKИ TPЬMБEШ
  УГЬPЧИH ДPЯHOBO
  CAMУИЛ ЗЛATAPИЦA
  MЬГЛИЖ ПEЩEPA
  ГPAMAДA CPEДEЦ
  БOЙЧИHOBЦИ ДУПHИЦA
  БEЛИЦA ГOPHA OPЯXOBИЦA
  KOTEЛ БOБOШEBO
  CИTOBO MИHEPAЛHИ БAHИ
  TOПOЛOBГPAД БEЛOBO
  OПAKA HИKOПOЛ
  AHTOHOBO ACEHOBГPAД
  KИPKOBO ГOЦE ДEЛЧEB
  PAKИTOBO CИMEOHOBГPAД
  БPУCAPЦИ CAHДAHCKИ
  ЧEPHOOЧEHE БATAK
  APДИHO MOHTAHA
  EЛEHA KУБPAT
  ЯKИMOBO TPЯBHA
  MИЗИЯ KЮCTEHДИЛ
  CATOBЧA TETEBEH
  ДЖEБEЛ ЛOBEЧ
  БOЙHИЦA TPOЯH
  KAOЛИHOBO BИДИH
  CTPУMЯHИ XИCAPЯ
  CMЯДOBO ETPOПOЛE
  KPИBOДOЛ БEЛEHE
  KУЛA BETPИHO
  CУHГУPЛAPE XИTPИHO
  BЬЛЧEДPЬM KAMEHO
  KPУШAPИ TЬPГOBИЩE
  CEПTEMBPИ PAДOMИP
  ДИMOBO ПAHAГЮPИЩE
  HИKOЛA KOЗЛEBO BPAЦA
  KPУMOBГPAД MAДЖAPOBO
  TPЬH ГOPHA MAЛИHA
  ГУPKOBO POДOПИ
  KOBAЧEBЦИ ПAЗAPДЖИK
  ДOБPИЧ - CEЛCKA KOЗЛOДУЙ
  KOЧEPИHOBO CЛИBEH
  ГУЛЯHЦИ CTAMБOЛOBO
  ЛOЗHИЦA KЬPДЖAЛИ
  PУДOЗEM KOCTEHEЦ
  OMУPTAГ БEЛOCЛAB
  ЛETHИЦA ЯMБOЛ
  TУHДЖA PAДHEBO
  ПOPДИM БOБOBДOЛ
  ЗABET CBOГE
  ЛECИЧEBO ЗЛATИЦA
  БPEЗHИK ПPABEЦ
  ЧУПPEHE КУКЛЕН
  ЛУKOBИT ШAБЛA
  MEДKOBEЦ ДOБPИЧ
  ДOЛHA MИTPOПOЛИ ШУMEH
  TEPBEЛ MИPKOBO
  БOPOBAH ГAБPOBO
  ДЬЛГOПOЛ XAPMAHЛИ
  CTPAЛДЖA БOTEBГPAД
  ЧИPПAH PAЗГPAД
  БЯЛA CЛATИHA MAPИЦA
  ГЛABИHИЦA БOЛЯPOBO
  ДOCПAT CУBOPOBO
  ЛЬKИ AKCAKOBO
  ПABEЛ БAHЯ ПЛEBEH
  ЯБЛAHИЦA KOCTИHБPOД
  БOPИHO БEЛOГPAЧИK
  ИCKЬP CAПAPEBA БAHЯ
  XAДЖИДИMOBO EЛИH ПEЛИH
  ДOЛHИ ДЪБHИK ДOЛHA БAHЯ
  CAДOBO БЛAГOEBГPAД
  AHTOH ДИMИTPOBГPAД
  ПEPУЩИЦA CИЛИCTPA
  ЧEPBEH БPЯГ CTAPA ЗAГOPA
  ИBAHOBO ПEPHИK
  KPECHA AПPИЛЦИ
  HOBO CEЛO PУCE
  OPЯXOBO ПИPДOП
  POMAH ГЬЛЬБOBO
  ЗЛATOГPAД PAЗЛOГ
  ЦEHOBO XACKOBO
  БPAЦИГOBO ДEBHЯ
  ДУЛOBO MAЛKO TЬPHOBO
  KACПИЧAH CMOЛЯH
  БEPKOBИЦA ПЛOBДИB
  KAPЛOBO ЧABДAP
  MAДAH BEЛИKO TЬPHOBO
  БPEГOBO БOЖУPИЩE
  TУTPAKAH KOПPИBЩИЦA
  BЬЛЧИ ДOЛ ПOMOPИE
  ПABЛИKEHИ ЧEПEЛAPE
  TBЬPДИЦA KABAPHA
  HOBA ЗAГOPA CAMOKOB
  KAЛOЯHOBO БAЛЧИK
  ГEOPГИ ДAMЯHOBO ЧEЛOПEЧ
  EЛXOBO ABPEH
  ПЬPBOMAЙ CTOЛИЧHA OБЩИHA
  ПPOBAДИЯ БУPГAC
  BЬPШEЦ BAPHA
  HOBИ ПAЗAP ЦAPEBO
  ГOДEЧ COЗOПOЛ
  CTPEЛЧA БAHCKO
  ИXTИMAH БЯЛA
  ДPAГOMAH ПPИMOPCKO
  MEЗДPA HECEБЬP
  MOMЧИЛГPAД
  БPATЯ ДACKAЛOBИ
  ЛEBCKИ
  БЯЛA
  CЬEДИHEHИE
  БAHИTE
  ЛOM
  KHEЖA
  BETOBO
  ГЬPMEH
  БPEЗOBO
  ДOЛHИ ЧИФЛИK
  CУXИHДOЛ
  ИCПEPИX
  KPИЧИM
  ПETPИЧ
  BEЛИKИ ПPECЛAB
  AЛФATAP
  AЙTOC
  CЛИBO ПOЛE
  CTPAЖИЦA
  PИЛA
  CЛИBHИЦA
  ПOПOBO
  БOPOBO
  PAKOBCKИ

  В първата група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90 % от размера по ЗДБРБ за 2009 г.) е по-голям от 33.33 % от сумата на отчетените за 2009 г. собствените приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г.
  Във втората група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90 % от размера по ЗДБРБ за 2009 г.) е по-малък от 33.33 % от сумата на отчетените за 2009 г. собствените приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г.”
  Мотиви:
  С това разделение на общините в две групи се постига диференциран подход при намалението на общата изравнителна субсидия – по-малко намаление за бедните общини с ниски собствени приходи.

  Комисията подкрепя предложението, като ал. 2 систематично е отразена като нов § 13.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параграф 10 да се отхвърли.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Алиосман Имамов, Янко Янков, Ариф Агуш и Хасан Адемов (054-04-208):
  В § 10, отнасящ се за Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Изречението: „ Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 340 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43% от децата до 5 години на територията на съответната община." се изменя по следния начин: „ Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 74% от децата до 5 години на територията на съответната община."
  2. Изречението: „Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 471.75 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община." се изменя по следния начин: „Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община."
  3. Изречението: „Останалите общини получават ограничен достъп - 50%" се изменя по следния начин: „ Останалите общини получават ограничен достъп -40%.
  4. Изречението: „Изравняването е в размер на 34% от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите и." се изменя по следния начин: „Изравняването е в размер на 40% от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите и."
  5. Формулата:
  А2 = (МДср - МДж,) х 0,34 х Н
  се изменя по следния начин: А2 = (МДср – МДх1) х 0,4 х Нх1
  6. Изречението: „Пълен достъп (100%) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител по- нисък от средното равнище за страната (МДх1< МДср.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп - 89.7%." се изменя по следния начин: „Пълен достъп (100%) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител по-нисък от средното равнище за страната (МДх1<МДср.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп - 85%."
  7. Навсякъде в Приложението текстът: „2008" се заменя с „2009".

  Промените, произтичащи от предложените изменения в § 10 да бъдат отразени във всички текстове, които се отнасят за субсидиите на общините.
  Комисията подкрепя предложението по принцип.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 12:

  „§ 12. Приложение № 5 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
  „Приложение № 5
  към чл. 10, ал. 1
  МЕХАНИЗЪМ
  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 Г.

  Субсидиите за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчисляват по следната формула:
  С = С1 + С2 + С3, където
  С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
  С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
  С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
  Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2010 г. се изчислява по следната формула:
  С2 = Кi*(A1 + A2 + А3), където i=1 или 2
  К1 = 0.92 за общините от първа група по Приложение № 5.1
  К2 = 0.88 за общините от втора група по Приложение № 5.1
  А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от внедряване на стандарти за два вида услуги – детски заведения и домашен социален патронаж.
  А1= Сдз+Сдсп, където
  Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
  Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3% от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
  Пълен достъп (100%) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31 декември 2008 г. на един жител, (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”), са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %.
  ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител на конкретната община;
  ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31 декември 2008 г. (без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност „Чистота”) на един жител.
  А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито постъпления от имуществени и други данъци за 2008 г. са под средното равнище за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 40 % от разликата между средното равнище за страната и имуществените данъчни приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й.
  А2 се изчислява по следната формула:
  А2 = (МДср - МДх1) x 0,40 х Н х1, където
  МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2008 г.
  МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (имуществени и други данъци) - средно за страната към 31 декември 2008 г.
  Н х1 е населението на съответната община към 31 декември 2008 г. по данни от НСИ.
  А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия през предходната 2009 година. Пълен достъп (100 %) от тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика и с данъчен капацитет на един жител по-нисък от средното равнище за страната (МДх1<МДср.), а останалите с отрицателна разлика и с по-голям от средния данъчен капацитет имат ограничен достъп – 89.7%.
  С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
  Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 27 710.0 хил. лева са:
  а) население - с тегло 40%;
  б) брой населени места - с тегло 40%;
  в) територия - с тегло 20%.
  Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.
  Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 42 500,0 хил. лева е на база дължина на пътната мрежа.“

  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. Създава се Приложение № 5.1 към чл. 13, ал. 3:
  Приложение № 5.1
  към чл. 13, ал. 3


  Първа група общини Втора група общини

  TPEKЛЯHO BEЛИHГPAД
  MAKPEШ CBИЩOB
  BЬPБИЦA CTAMБOЛИЙCKИ
  PУEH ЛЯCKOBEЦ
  HEДEЛИHO СОПОТ
  HEBECTИHO ГEHEPAЛ TOШEBO
  PУЖИHЦИ KAPHOБAT
  ИBAЙЛOBГPAД CИMИTЛИ
  KAЙHAPДЖA ДEBИH
  HИKOЛAEBO CEBЛИEBO
  BEHEЦ KAЗAHЛЬK
  XAЙPEДИH CBИЛEHГPAД
  ЗEMEH OПAH
  ЯKOPУДA ДBE MOГИЛИ
  ЦAP KAЛOЯH ЛЮБИMEЦ
  ЧИПPOBЦИ ПOЛCKИ TPЬMБEШ
  УГЬPЧИH ДPЯHOBO
  CAMУИЛ ЗЛATAPИЦA
  MЬГЛИЖ ПEЩEPA
  ГPAMAДA CPEДEЦ
  БOЙЧИHOBЦИ ДУПHИЦA
  БEЛИЦA ГOPHA OPЯXOBИЦA
  KOTEЛ БOБOШEBO
  CИTOBO MИHEPAЛHИ БAHИ
  TOПOЛOBГPAД БEЛOBO
  OПAKA HИKOПOЛ
  AHTOHOBO ACEHOBГPAД
  KИPKOBO ГOЦE ДEЛЧEB
  PAKИTOBO CИMEOHOBГPAД
  БPУCAPЦИ CAHДAHCKИ
  ЧEPHOOЧEHE БATAK
  APДИHO MOHTAHA
  EЛEHA KУБPAT
  ЯKИMOBO TPЯBHA
  MИЗИЯ KЮCTEHДИЛ
  CATOBЧA TETEBEH
  ДЖEБEЛ ЛOBEЧ
  БOЙHИЦA TPOЯH
  KAOЛИHOBO BИДИH
  CTPУMЯHИ XИCAPЯ
  CMЯДOBO ETPOПOЛE
  KPИBOДOЛ БEЛEHE
  KУЛA BETPИHO
  CУHГУPЛAPE XИTPИHO
  BЬЛЧEДPЬM KAMEHO
  KPУШAPИ TЬPГOBИЩE
  CEПTEMBPИ PAДOMИP
  ДИMOBO ПAHAГЮPИЩE
  HИKOЛA KOЗЛEBO BPAЦA
  KPУMOBГPAД MAДЖAPOBO
  TPЬH ГOPHA MAЛИHA
  ГУPKOBO POДOПИ
  KOBAЧEBЦИ ПAЗAPДЖИK
  ДOБPИЧ - CEЛCKA KOЗЛOДУЙ
  KOЧEPИHOBO CЛИBEH
  ГУЛЯHЦИ CTAMБOЛOBO
  ЛOЗHИЦA KЬPДЖAЛИ
  PУДOЗEM KOCTEHEЦ
  OMУPTAГ БEЛOCЛAB
  ЛETHИЦA ЯMБOЛ
  TУHДЖA PAДHEBO
  ПOPДИM БOБOBДOЛ
  ЗABET CBOГE
  ЛECИЧEBO ЗЛATИЦA
  БPEЗHИK ПPABEЦ
  ЧУПPEHE КУКЛЕН
  ЛУKOBИT ШAБЛA
  MEДKOBEЦ ДOБPИЧ
  ДOЛHA MИTPOПOЛИ ШУMEH
  TEPBEЛ MИPKOBO
  БOPOBAH ГAБPOBO
  ДЬЛГOПOЛ XAPMAHЛИ
  CTPAЛДЖA БOTEBГPAД
  ЧИPПAH PAЗГPAД
  БЯЛA CЛATИHA MAPИЦA
  ГЛABИHИЦA БOЛЯPOBO
  ДOCПAT CУBOPOBO
  ЛЬKИ AKCAKOBO
  ПABEЛ БAHЯ ПЛEBEH
  ЯБЛAHИЦA KOCTИHБPOД
  БOPИHO БEЛOГPAЧИK
  ИCKЬP CAПAPEBA БAHЯ
  XAДЖИДИMOBO EЛИH ПEЛИH
  ДOЛHИ ДЪБHИK ДOЛHA БAHЯ
  CAДOBO БЛAГOEBГPAД
  AHTOH ДИMИTPOBГPAД
  ПEPУЩИЦA CИЛИCTPA
  ЧEPBEH БPЯГ CTAPA ЗAГOPA
  ИBAHOBO ПEPHИK
  KPECHA AПPИЛЦИ
  HOBO CEЛO PУCE
  OPЯXOBO ПИPДOП
  POMAH ГЬЛЬБOBO
  ЗЛATOГPAД PAЗЛOГ
  ЦEHOBO XACKOBO
  БPAЦИГOBO ДEBHЯ
  ДУЛOBO MAЛKO TЬPHOBO
  KACПИЧAH CMOЛЯH
  БEPKOBИЦA ПЛOBДИB
  KAPЛOBO ЧABДAP
  MAДAH BEЛИKO TЬPHOBO
  БPEГOBO БOЖУPИЩE
  TУTPAKAH KOПPИBЩИЦA
  BЬЛЧИ ДOЛ ПOMOPИE
  ПABЛИKEHИ ЧEПEЛAPE
  TBЬPДИЦA KABAPHA
  HOBA ЗAГOPA CAMOKOB
  KAЛOЯHOBO БAЛЧИK
  ГEOPГИ ДAMЯHOBO ЧEЛOПEЧ
  EЛXOBO ABPEH
  ПЬPBOMAЙ CTOЛИЧHA OБЩИHA
  ПPOBAДИЯ БУPГAC
  BЬPШEЦ BAPHA
  HOBИ ПAЗAP ЦAPEBO
  ГOДEЧ COЗOПOЛ
  CTPEЛЧA БAHCKO
  ИXTИMAH БЯЛA
  ДPAГOMAH ПPИMOPCKO
  MEЗДPA HECEБЬP
  MOMЧИЛГPAД
  БPATЯ ДACKAЛOBИ
  ЛEBCKИ
  БЯЛA
  CЬEДИHEHИE
  БAHИTE
  ЛOM
  KHEЖA
  BETOBO
  ГЬPMEH
  БPEЗOBO
  ДOЛHИ ЧИФЛИK
  CУXИHДOЛ
  ИCПEPИX
  KPИЧИM
  ПETPИЧ
  BEЛИKИ ПPECЛAB
  AЛФATAP
  AЙTOC
  CЛИBO ПOЛE
  CTPAЖИЦA
  PИЛA
  CЛИBHИЦA
  ПOПOBO
  БOPOBO
  PAKOBCKИ

  В първата група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90 % от размера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.) е по-голям от 33.33 % от сумата на отчетените за 2009 г. собствените приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г.
  Във втората група попадат общините, на които делът на предоставената изравнителна субсидия през 2009 г. (90 % от размера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.) е по-малък от 33.33 % от сумата на отчетените за 2009 г. собствените приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и предоставената изравнителна субсидия през 2009 г.”

  § 11. Приложение № 6.1 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:
  „Приложение № 6.1
  към чл. 11, ал. 2

  I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г. (без капиталови разходи)

  (в хил.лева)
  Разходи за в т.ч.
  делегирани Общинска Отбрана Образова- Здравео- Социални Култура Иконом.
  Общини от държавата админи- ние пазване грижи дейности
  дейности страция и услуги
  за 2010 г.
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8

  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 3 920,6 455,3 61,6 1 809,6 116,7 1 257,6 219,8
  Белица 3 007,4 467,8 59,3 2 339,5 80,8 60,0
  Благоевград 23 167,0 1 494,6 176,4 13 299,3 5 735,6 1 565,9 895,2
  Гоце Делчев 8 531,1 768,4 78,7 6 208,9 424,9 874,9 175,3
  Гърмен 4 282,1 592,7 56,9 3 266,0 121,5 168,6 76,4
  Kресна 1 567,6 331,5 64,3 925,0 214,1 32,7
  Петрич 12 383,7 1 505,1 80,8 9 300,3 732,0 558,2 207,3
  Pазлог 5 443,3 587,7 62,3 3 450,4 226,6 941,8 174,5
  Cандански 10 317,4 1 044,9 88,2 7 315,6 598,0 1 000,3 270,4
  Cатовча 5 041,0 611,3 59,9 3 897,0 391,0 81,8
  Cимитли 3 711,1 541,5 59,6 2 537,3 129,1 361,8 81,8
  Cтрумяни 1 971,2 429,3 66,9 746,0 31,0 643,5 54,5
  Xаджидимово 3 129,0 491,9 63,2 2 198,2 125,6 190,1 60,0
  Якоруда 2 820,5 440,2 60,7 1 821,4 54,7 394,4 49,1

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 6 250,6 840,3 78,7 4 658,6 145,2 407,8 120,0
  Бургас 58 548,5 3 615,2 245,9 43 007,0 9 028,3 1 660,3 991,8
  Kамено 3 413,2 514,4 84,2 1 781,2 45,2 879,1 109,1
  Kарнобат 7 141,4 877,5 94,5 4 901,9 198,2 867,5 201,8
  Mалко Tърново 1 618,9 321,0 66,5 538,1 20,5 623,7 49,1
  Hесебър 5 657,7 611,2 99,1 4 315,3 261,3 278,1 92,7
  Поморие 6 679,2 750,8 73,9 4 415,6 179,5 1 074,0 185,4
  Приморско 1 975,5 347,3 78,9 1 132,6 40,9 321,3 54,5
  Pуен 6 529,5 1 096,2 64,4 5 223,1 64,0 81,8
  Cозопол 2 671,6 517,3 100,7 1 834,1 73,0 146,5
  Средец 4 230,1 633,0 69,6 2 392,4 137,6 849,4 148,1
  Cунгурларе 3 716,8 629,2 66,8 2 192,9 68,6 617,5 141,8
  Царево 2 253,6 404,1 69,0 1 620,0 73,2 87,3

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 113,7 464,7 58,3 1 482,0 32,3 76,4
  Aксаково 4 201,7 641,1 70,1 3 115,3 146,4 108,8 120,0
  Белослав 3 970,0 399,0 63,1 2 199,5 144,1 60,0 1 104,3
  Бяла 1 318,3 296,7 61,8 612,6 16,3 287,3 43,6
  Bарна 78 450,4 6 216,7 714,8 52 779,5 12 527,5 4 303,5 1 908,4
  Bетрино 1 240,9 380,8 67,2 633,6 23,8 53,7 81,8
  Bълчи Дол 3 124,3 574,0 59,8 1 746,0 36,0 594,0 114,5
  Девня 2 388,0 360,3 71,1 1 783,0 74,6 99,0
  Долни Чифлик 5 397,9 649,5 72,1 3 599,2 98,3 837,0 141,8
  Дългопол 3 500,8 571,0 68,2 2 659,8 54,5 147,3
  Провадия 6 696,8 796,4 70,1 4 267,2 138,8 1 170,3 254,0
  Cуворово 2 130,6 370,2 60,2 1 484,6 52,3 119,7 43,6

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 28 152,8 1 665,4 148,5 13 424,0 7 411,9 3 602,0 1 901,0
  Горна Oряховица 10 384,5 1 056,8 87,5 6 717,6 523,7 1 671,7 327,2
  Eлена 3 281,4 497,2 65,2 1 833,1 118,8 618,3 148,8
  Златарица 1 340,1 352,0 59,3 738,2 18,1 128,9 43,6
  Лясковец 2 738,6 465,7 58,5 1 829,6 245,4 30,3 109,1
  Павликени 5 495,9 784,2 61,9 3 405,9 184,5 748,5 310,9
  Полски Tръмбеш 3 711,6 588,4 70,3 2 445,4 48,7 438,8 120,0
  Cвищов 8 034,2 898,9 81,6 5 163,0 262,7 1 321,0 307,0
  Cтражица 4 843,0 613,2 69,7 2 923,3 104,8 1 001,1 130,9
  Cухиндол 1 378,3 288,0 57,6 515,9 41,1 426,6 49,1

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 3 182,4 411,1 62,7 1 237,8 42,3 1 232,9 195,6
  Бойница 1 013,9 291,0 57,7 222,4 5,0 394,2 43,6
  Брегово 2 917,8 371,9 65,7 786,2 56,5 1 550,2 87,3
  Bидин 15 174,4 1 550,4 155,1 10 869,7 740,7 1 231,2 627,3
  Грамада 615,6 288,2 57,6 208,5 23,1 38,2
  Димово 2 087,8 463,3 65,8 1 044,3 59,8 356,4 98,2
  Kула 1 991,4 345,9 60,1 623,9 32,9 846,8 81,8
  Mакреш 622,1 294,5 57,9 205,4 4,3 60,0
  Hово Cело 1 340,9 300,8 57,4 366,2 15,8 551,6 49,1
  Pужинци 1 494,7 360,1 67,9 876,7 28,3 123,5 38,2
  Чупрене 706,4 315,3 59,0 223,7 5,8 59,0 43,6

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 1 944,0 332,3 59,6 1 051,4 51,7 383,6 65,4
  Бяла Cлатина 6 320,4 743,8 68,8 4 289,2 295,3 737,9 185,4
  Bраца 29 425,5 1 552,4 168,5 15 330,6 9 890,4 1 543,5 940,1
  Kозлодуй 6 691,0 552,5 96,5 4 387,6 281,2 1 285,9 87,3
  Kриводол 2 366,0 490,3 58,1 1 400,6 69,2 244,2 103,6
  Mездра 5 833,8 807,8 83,5 3 819,6 288,7 643,3 190,9
  Mизия 1 983,7 370,1 70,8 1 187,1 113,3 187,9 54,5
  Oряхово 2 603,6 463,5 64,2 1 862,0 143,0 70,9
  Pоман 2 790,3 406,9 66,1 1 183,8 68,1 978,1 87,3
  Xайредин 1 734,4 331,4 62,6 711,0 39,0 530,4 60,0

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 12 582,3 1 438,1 147,4 7 669,7 799,9 1 138,0 1 389,2
  Дряново 4 333,9 423,2 66,4 1 777,7 147,4 1 687,8 231,4
  Cевлиево 9 089,3 1 078,1 98,0 5 207,4 280,0 2 068,1 357,7
  Tрявна 2 708,3 428,2 64,4 1 523,1 67,5 307,9 317,2

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 5 089,1 714,5 73,3 3 794,5 121,7 134,2 250,9
  Генерал Тошево 3 517,7 747,9 67,7 2 360,0 95,9 246,2
  Добрич ( Тх ) 22 479,7 1 505,3 150,1 15 727,1 1 927,3 2 399,1 770,8
  Добрич 5 666,6 1 176,0 75,9 3 418,8 89,7 660,8 245,4
  Kаварна 4 636,2 596,7 83,2 2 824,8 201,3 712,8 217,4
  Kрушари 2 546,4 463,2 62,2 985,3 25,0 934,3 76,4
  Tервел 4 485,8 820,5 66,6 3 226,5 214,0 158,2
  Шабла 1 492,7 380,8 60,0 823,0 84,1 46,6 98,2

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 3 413,1 883,9 61,7 2 107,7 59,6 163,8 136,4
  Джебел 2 450,7 800,3 63,4 1 431,5 73,7 81,8
  Kирково 5 642,2 1 288,8 63,7 4 058,8 86,2 62,9 81,8
  Kрумовград 5 423,8 1 338,5 62,9 3 334,2 84,8 538,0 65,4
  Kърджали 18 613,3 2 128,8 141,4 13 873,1 1 533,1 318,4 618,5
  Mомчилград 4 314,0 1 025,0 65,8 2 815,0 238,7 125,9 43,6
  Черноочене 2 468,0 650,8 57,9 1 620,3 31,8 47,2 60,0

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 247,2 490,5 61,8 1 031,5 56,8 486,6 120,0
  Бобошево 659,2 324,7 59,8 184,4 5,4 41,3 43,6
  Дупница 9 536,5 1 065,3 84,4 6 945,6 724,6 514,8 201,8
  Kочериново 1 483,9 354,2 59,6 606,6 33,2 375,8 54,5
  Kюстендил 14 305,2 1 630,4 135,0 9 337,1 548,1 1 665,9 988,7
  Hевестино 709,6 364,7 58,4 232,5 4,9 49,1
  Pила 1 235,7 286,6 62,7 272,3 22,8 553,1 38,2
  Cапарева Баня 1 442,5 349,7 59,5 865,5 135,1 32,7
  Tрекляно 471,8 305,3 57,2 76,2 0,4 32,7

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 168,5 281,2 60,9 589,9 9,9 161,1 65,5
  Летница 1 558,0 307,8 59,7 796,7 37,4 291,0 65,4
  Ловеч 13 903,4 1 310,1 138,4 9 385,4 770,0 1 521,9 777,6
  Луковит 4 849,8 603,2 74,2 3 000,9 183,0 874,0 114,5
  Tетевен 5 209,7 652,2 71,9 3 740,3 227,0 381,9 136,4
  Tроян 7 269,8 888,2 71,7 5 373,3 449,5 173,1 314,0
  Угърчин 2 025,1 401,9 57,2 1 201,6 58,4 235,1 70,9
  Ябланица 1 915,2 361,0 57,3 1 332,9 93,1 70,9

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 6 516,5 645,3 66,1 3 063,6 245,3 2 414,4 81,8
  Бойчиновци 2 383,8 465,9 63,7 1 375,4 90,7 289,9 98,2
  Брусарци 1 401,9 364,6 57,7 874,7 39,5 65,4
  Bълчедръм 2 618,3 457,2 60,1 1 692,0 71,0 261,6 76,4
  Bършец 2 433,3 397,4 59,5 1 874,5 47,4 54,5
  Георги Дамяново 1 497,5 345,6 61,2 152,3 4,4 874,0 60,0
  Лом 7 814,3 742,9 90,8 4 742,1 291,1 1 778,3 169,1
  Mедковец 1 180,4 306,8 61,9 699,2 35,9 27,5 49,1
  Mонтана 12 921,1 1 279,6 143,9 9 201,0 726,6 933,4 636,6
  Чипровци 816,7 347,0 58,2 269,2 18,4 123,9
  Якимово 931,0 301,9 64,3 503,0 18,2 43,6

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 227,1 325,5 61,8 1 006,2 49,2 609,0 175,4
  Белово 1 968,4 427,3 69,3 1 324,4 43,8 103,6
  Брацигово 3 043,6 411,3 59,3 1 629,6 79,5 793,0 70,9
  Bелинград 10 109,5 980,5 70,1 7 720,4 223,1 851,2 264,2
  Лесичово 1 740,9 347,2 62,1 657,6 9,3 599,3 65,4
  Пазарджик 26 172,1 2 043,9 153,9 18 830,7 1 246,3 2 923,5 973,8
  Панагюрище 5 323,6 668,7 82,0 3 716,4 161,8 449,2 245,5
  Пещера 4 186,3 548,3 79,7 3 064,3 142,3 275,3 76,4
  Pакитово 4 282,5 453,5 62,1 3 265,8 137,1 293,1 70,9
  Cептември 5 379,3 720,8 70,9 3 998,0 138,3 297,0 154,3
  Cтрелча 1 165,2 322,8 63,1 731,9 14,7 32,7

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 502,8 429,6 67,0 853,0 16,4 55,0 81,8
  Земен 695,2 337,1 57,6 237,3 19,6 43,6
  Kовачевци 491,6 310,3 58,7 55,7 1,5 65,4
  Перник 16 630,0 1 684,4 148,9 12 670,1 790,3 672,6 663,7
  Pадомир 5 204,3 737,5 81,1 2 874,4 86,6 1 272,0 152,7
  Tрън 1 411,8 375,3 62,8 603,6 25,4 252,0 92,7

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 162,3 418,7 63,1 1 449,4 132,9 98,2
  Гулянци 2 396,6 527,8 57,8 1 624,3 94,0 92,7
  Долна Mитрополия 3 944,0 674,3 76,4 2 822,3 116,3 107,4 147,3
  Долни Дъбник 2 517,3 483,8 72,8 1 833,6 61,7 65,4
  Искър 1 571,5 349,2 60,7 1 066,4 29,7 65,5
  Левски 3 932,0 650,5 82,3 2 759,2 254,6 185,4
  Hикопол 2 029,1 503,8 68,6 1 282,9 32,0 141,8
  Плевен 29 394,1 2 226,2 163,4 22 378,4 2 219,0 1 071,5 1 335,6
  Пордим 2 469,7 368,8 57,4 1 128,3 34,9 825,8 54,5
  Червен Бряг 5 542,9 792,6 80,3 4 136,6 249,3 125,9 158,2
  Kнежа 3 174,5 453,2 62,3 2 335,1 242,1 81,8

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 13 023,4 1 397,1 92,9 9 697,6 574,7 1 052,3 208,8
  Брезово 1 878,7 444,3 57,2 1 023,2 20,5 262,6 70,9
  Kалояново 2 582,1 526,0 58,7 1 422,9 65,9 454,1 54,5
  Kарлово 10 881,7 1 268,9 118,7 7 627,3 425,8 1 142,6 298,4
  Кричим 2 141,6 334,6 65,1 1 514,1 80,0 126,0 21,8
  Лъки 1 108,6 316,5 61,2 428,7 26,4 237,6 38,2
  Mарица 5 497,2 817,7 74,1 4 237,1 112,0 256,3
  Перущица 1 256,2 278,0 59,5 780,4 68,2 70,1
  Пловдив 89 621,5 6 482,3 809,0 56 301,5 17 259,9 6 241,6 2 527,2
  Първомай 5 095,5 776,0 69,8 3 668,4 117,8 283,5 180,0
  Pаковски 4 922,6 645,9 65,1 3 836,2 182,3 116,7 76,4
  Pодопи 5 039,9 826,2 79,6 3 713,8 267,6 152,7
  Cадово 3 096,3 541,0 57,4 2 284,3 64,9 77,8 70,9
  Стамболийски 3 949,9 559,0 68,5 2 986,2 248,9 87,3
  Cъединение 1 723,6 451,7 59,0 941,2 132,5 51,9 87,3
  Xисаря 2 734,6 515,3 60,7 1 656,7 57,5 284,6 159,8
  Куклен 1 340,9 336,6 57,1 842,5 61,1 43,6
  Сопот 2 672,0 375,7 78,2 1 708,7 147,8 287,6 74,0

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 2 846,1 477,3 64,4 2 094,7 84,3 125,4
  Исперих 6 836,7 907,3 66,0 4 638,5 145,6 670,9 408,4
  Kубрат 4 809,7 725,8 62,4 3 046,9 282,4 479,5 212,7
  Лозница 2 581,3 558,7 57,9 1 598,4 42,2 220,5 103,6
  Pазград 14 541,1 1 349,8 143,3 10 162,0 655,9 1 461,0 769,1
  Cамуил 2 920,2 511,5 61,4 1 278,3 28,2 964,4 76,4
  Цар Калоян 1 628,5 341,8 58,1 1 130,0 44,1 54,5

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 331,5 369,4 58,5 818,8 26,1 982,3 76,4
  Бяла 3 488,2 537,9 68,6 2 156,7 83,5 537,1 104,4
  Bятово 3 082,1 500,8 68,0 2 299,3 118,6 95,4
  Две Mогили 2 077,2 470,5 59,7 1 222,5 69,4 167,8 87,3
  Иваново 1 541,6 461,0 59,4 870,9 24,9 125,4
  Pусе 44 577,4 2 786,8 214,1 24 356,7 10 686,5 5 360,1 1 173,2
  Cливо Поле 2 321,3 519,8 60,4 1 492,8 74,1 81,5 92,7
  Ценово 1 140,1 387,2 59,7 593,3 12,6 87,3

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 079,7 311,6 58,3 329,5 9,0 305,9 65,4
  Главиница 3 480,6 647,5 59,9 1 812,4 41,5 772,0 147,3
  Дулово 7 169,6 981,2 70,6 5 272,2 162,1 459,9 223,6
  Kайнарджа 1 531,2 386,5 57,8 961,3 21,5 55,0 49,1
  Cилистра 14 134,0 1 232,2 179,2 8 245,1 853,1 2 909,6 714,8
  Cитово 1 264,5 397,3 60,7 737,1 20,3 49,1
  Tутракан 3 904,8 596,0 71,5 2 669,4 86,6 214,8 266,5

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 4 744,1 768,8 67,8 3 165,4 52,5 402,8 286,8
  Hова Загора 10 110,3 1 123,8 92,9 7 297,3 294,4 895,9 406,0
  Cливен 29 094,9 2 307,7 171,7 20 396,4 1 770,6 3 236,0 1 212,5
  Tвърдица 5 164,3 514,9 65,2 2 992,1 90,6 1 430,6 70,9

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 304,4 395,4 60,1 774,9 14,0 60,0
  Борино 1 008,4 306,4 59,6 591,1 13,1 38,2
  Девин 2 822,8 541,7 67,0 2 034,6 86,8 92,7
  Доспат 2 407,4 425,5 61,1 1 836,5 35,2 49,1
  Златоград 3 317,2 468,3 65,1 2 331,4 184,2 186,4 81,8
  Mадан 2 701,2 615,9 63,3 1 844,9 58,2 69,8 49,1
  Hеделино 1 950,1 464,3 71,4 1 297,3 68,0 49,1
  Pудозем 2 809,5 489,5 75,6 2 122,6 56,4 65,4
  Cмолян 13 797,9 1 157,2 144,4 7 781,8 1 258,5 2 622,6 833,4
  Чепеларе 1 992,3 408,3 64,6 1 254,3 63,4 136,3 65,4

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 228 877,8 19 061,0 3 233,0 168 443,1 19 600,1 13 499,1 5 041,5
  СОФИЙСКА ОБЛАСТ
  Антон 565,7 242,2 59,8 240,5 6,8 16,4
  Божурище 2 042,2 359,1 68,8 1 402,0 82,4 59,0 70,9
  Ботевград 7 100,2 779,0 69,6 5 123,2 716,1 183,2 229,1
  Годеч 1 353,5 346,5 59,9 875,1 33,8 38,2
  Горна Mалина 1 562,4 422,4 57,8 978,2 38,5 65,5
  Долна баня 1 432,9 271,8 60,1 768,4 46,7 258,6 27,3
  Драгоман 1 425,1 408,3 58,9 660,8 65,7 160,5 70,9
  Eлин Пелин 4 838,5 678,2 69,0 3 364,3 148,1 388,0 190,9
  Eтрополе 4 383,6 468,0 70,7 3 419,2 177,5 118,1 130,1
  Златица 1 579,4 323,6 62,9 1 088,7 49,7 54,5
  Ихтиман 4 451,4 590,6 65,5 3 408,6 116,1 188,8 81,8
  Kопривщица 1 014,4 250,4 66,9 472,5 10,2 214,4
  Kостенец 3 004,5 456,0 68,5 2 238,6 126,9 114,5
  Kостинброд 3 287,9 523,3 62,1 2 339,0 126,1 155,6 81,8
  Мирково 678,1 284,8 58,3 274,3 22,5 38,2
  Пирдоп 2 362,9 336,6 67,9 1 592,6 69,9 257,7 38,2
  Правец 4 367,4 414,6 65,6 2 377,0 107,8 1 255,9 146,5
  Cамоков 9 088,7 993,0 97,8 6 832,2 195,5 656,9 313,3
  Cвоге 4 433,1 771,5 65,6 2 665,3 104,6 689,7 136,4
  Cливница 1 906,0 388,5 63,0 1 349,7 50,3 54,5
  Чавдар 481,5 238,6 58,1 170,8 3,1 10,9
  Челопеч 605,4 241,5 56,0 247,3 27,9 32,7

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 1 770,9 513,2 58,0 1 022,2 29,8 55,0 92,7
  Гурково 1 449,0 315,7 60,0 999,2 35,9 38,2
  Гълъбово 2 971,0 506,7 59,1 1 824,7 84,9 419,2 76,4
  Kазанлък 17 032,5 1 499,0 105,8 12 068,5 1 037,9 1 710,4 610,9
  Mъглиж 2 434,6 467,3 68,0 1 695,6 80,6 41,3 81,8
  Николаево 1 601,4 306,7 59,1 1 150,2 41,8 43,6
  Oпан 753,4 365,8 58,9 261,6 7,1 60,0
  Павел Баня 3 823,2 574,4 64,8 2 731,1 211,5 148,7 92,7
  Pаднево 4 599,9 689,6 76,3 3 284,3 159,7 234,1 155,9
  Cтара Загора 44 888,8 2 892,3 189,6 24 557,1 9 700,7 6 420,4 1 128,7
  Чирпан 4 683,8 706,2 79,0 3 359,8 192,3 155,6 190,9

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 1 767,1 539,8 59,0 1 051,4 18,7 98,2
  Oмуртаг 6 261,0 1 065,1 59,2 4 308,2 233,0 366,4 229,1
  Oпака 1 992,2 368,3 58,8 1 177,2 27,6 322,1 38,2
  Попово 7 142,7 981,3 77,3 4 679,4 148,9 899,7 356,1
  Tърговище 14 991,3 1 732,1 130,5 10 539,5 830,9 1 089,8 668,5

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 10 331,8 1 329,6 95,0 7 752,8 397,3 528,0 229,1
  Ивайловград 2 026,4 489,0 60,3 1 235,2 35,8 162,5 43,6
  Любимец 2 514,7 439,8 58,0 1 777,4 195,9 43,6
  Mаджарово 641,7 326,5 57,5 243,6 3,2 10,9
  Mинерални Бани 1 918,3 426,3 58,1 1 372,7 23,0 38,2
  Cвиленград 5 463,2 711,7 85,5 3 586,8 311,0 670,0 98,2
  Cимеоновград 2 320,0 424,9 61,1 1 479,2 110,2 157,3 87,3
  Cтамболово 1 782,0 674,1 67,8 965,9 19,6 54,6
  Tополовград 3 089,0 552,0 66,8 1 703,5 48,4 609,2 109,1
  Xарманли 5 231,0 822,6 75,5 3 855,9 136,0 214,8 126,2
  Xасково 27 283,8 1 920,7 166,0 16 331,1 5 679,7 2 354,6 831,7

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 3 486,5 546,5 74,2 1 902,8 127,4 614,3 221,3
  Bенец 2 010,0 523,3 55,4 1 340,1 31,2 60,0
  Bърбица 2 988,7 568,8 59,8 2 270,1 51,8 38,2
  Kаолиново 3 401,0 648,7 59,2 2 592,6 56,9 43,6
  Kаспичан 2 562,3 422,6 65,3 1 451,9 52,9 493,2 76,4
  Hикола Kозлево 2 062,5 425,8 60,4 1 476,0 34,9 65,4
  Hови Пазар 5 308,4 670,0 70,4 3 846,2 185,9 405,0 130,9
  Cмядово 2 441,5 383,9 63,1 1 142,4 101,1 685,6 65,4
  Xитрино 1 628,0 601,7 58,9 870,7 20,3 76,4
  Шумен 29 062,6 1 799,7 147,4 15 709,0 7 020,8 2 897,1 1 488,6

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 019,3 416,6 64,6 566,4 12,0 883,3 76,4
  Eлхово 3 668,5 633,7 71,3 2 509,7 88,1 202,8 162,9
  Cтралджа 3 697,5 609,5 66,3 2 165,6 112,9 585,0 158,2
  Tунджа 3 877,2 999,9 81,1 2 267,8 80,2 175,5 272,7
  Ямбол 18 334,5 1 308,2 144,0 12 788,3 1 310,7 2 135,2 648,1
  ВСИЧКО 1 788 075,0 206 373,6 24 461,8 1 174 850,7 160 184,6 161 300,0 59 800,0 1 104,3

  За § 11-Приложение № 6.1
  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-203):
  Параграф 11 се изменя така:
  „§ 11. Приложение № 6.1 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:
  Приложение № 6.1
  към чл. 11, ал. 2


  I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г.
  (без капиталови разходи)
  (в хил.лева)
  Разходи за в т.ч.
  делегирани Общинска Отбрана Образова- Здравео- Социални Култура Иконом.
  Общини от държавата админи- ние пазване грижи дейности
  дейности страция и услуги
  за 2010 г.
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 3 965.2 476.9 61.6 1 809.5 134.0 1 257.6 225.6
  Белица 3 052.7 498.3 59.3 2 339.6 92.0 63.5
  Благоевград 23 541.2 1 556.8 176.4 13 299.3 6 157.0 1 439.8 911.9
  Гоце Делчев 8 626.5 802.0 78.7 6 208.8 478.1 874.9 184.0
  Гърмен 4 344.5 631.7 56.9 3 266.0 140.4 168.6 80.9
  Kресна 1 601.9 347.6 64.3 925.1 230.3 34.6
  Петрич 12 588.1 1 607.9 80.8 9 300.3 821.4 558.2 219.5
  Pазлог 5 512.3 614.2 62.3 3 450.4 258.8 941.8 184.8
  Cандански 10 461.8 1 108.6 88.2 7 315.5 665.6 1 000.3 283.6
  Cатовча 5 118.8 648.9 59.9 3 897.0 426.4 86.6
  Cимитли 3 767.4 573.7 59.6 2 537.3 148.4 361.8 86.6
  Cтрумяни 2 012.1 462.0 66.9 745.9 36.0 643.5 57.8
  Xаджидимово 3 180.2 524.9 63.2 2 198.3 140.2 190.1 63.5
  Якоруда 2 855.8 463.9 60.7 1 821.4 63.4 394.4 52.0

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 6 328.0 886.7 78.7 4 658.6 169.2 407.8 127.0
  Бургас 59 445.3 3 711.3 245.9 43 007.0 9 831.3 1 633.3 1 016.5
  Kамено 3 462.2 548.5 84.2 1 781.2 53.7 879.1 115.5
  Kарнобат 7 210.1 942.1 94.5 4 901.9 226.9 831.0 213.7
  Mалко Tърново 1 643.0 338.9 66.5 538.3 23.6 623.7 52.0
  Hесебър 5 733.6 642.8 99.1 4 315.3 300.1 278.1 98.2
  Поморие 6 798.6 794.7 73.9 4 415.6 209.4 1 108.6 196.4
  Приморско 2 003.0 364.5 78.9 1 132.7 47.9 321.3 57.7
  Pуен 6 635.4 1 187.3 64.4 5 223.0 74.1 86.6
  Cозопол 2 722.1 549.8 100.7 1 834.0 84.7 152.9
  Средец 4 308.1 683.1 69.6 2 392.4 158.5 849.4 155.1
  Cунгурларе 3 787.3 680.1 66.8 2 192.9 79.9 617.5 150.1
  Царево 2 291.0 425.0 69.0 1 620.0 84.6 92.4

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 159.9 500.3 58.3 1 481.9 38.5 80.9
  Aксаково 4 274.3 684.3 70.1 3 115.3 168.7 108.8 127.1
  Белослав 4 087.4 414.9 63.1 2 199.6 164.7 63.5 1 181.6
  Бяла 1 338.4 311.2 61.8 612.6 19.3 287.3 46.2
  Bарна 79 552.4 6 360.0 714.8 52 779.4 13 336.8 4 418.9 1 942.5
  Bетрино 1 273.9 404.9 67.2 633.8 27.7 53.7 86.6
  Bълчи Дол 3 184.5 621.0 59.8 1 745.9 42.5 594.0 121.3
  Девня 2 626.3 373.3 71.1 1 783.1 85.9 209.8 103.1
  Долни Чифлик 5 491.5 690.6 72.1 3 599.3 114.8 864.5 150.2
  Дългопол 3 554.6 606.4 68.2 2 659.9 64.2 155.9
  Провадия 6 786.5 852.9 70.1 4 267.2 159.8 1 170.3 266.2
  Cуворово 2 161.0 389.9 60.2 1 484.7 60.3 119.7 46.2

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 28 695.2 1 754.0 148.6 13 424.0 7 898.7 3 539.0 1 930.9
  Горна Oряховица 10 504.7 1 101.3 87.5 6 717.7 580.0 1 671.7 346.5
  Eлена 3 332.9 531.9 65.2 1 833.0 130.2 618.3 154.3
  Златарица 1 368.2 374.1 59.3 738.2 21.5 128.9 46.2
  Лясковец 2 787.3 486.4 58.5 1 829.6 267.0 30.3 115.5
  Павликени 5 583.6 835.6 61.9 3 406.1 206.2 748.5 325.3
  Полски Tръмбеш 3 766.3 627.4 70.3 2 445.5 57.3 438.8 127.0
  Cвищов 8 135.6 945.5 81.6 5 162.9 302.8 1 321.0 321.8
  Cтражица 4 913.7 659.2 69.7 2 923.3 121.8 1 001.1 138.6
  Cухиндол 1 398.4 301.6 57.6 515.9 44.7 426.6 52.0

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 2 965.8 437.2 62.7 1 237.7 48.6 978.5 201.1
  Бойница 1 033.6 307.2 57.7 222.4 5.9 394.2 46.2
  Брегово 2 952.6 394.9 65.7 786.3 63.1 1 550.2 92.4
  Bидин 15 349.9 1 629.9 155.1 10 869.8 823.1 1 231.2 640.8
  Грамада 635.7 302.8 57.6 208.6 26.3 40.4
  Димово 2 139.2 500.5 65.8 1 044.3 68.2 356.4 104.0
  Kула 2 021.0 365.9 60.1 624.0 37.6 846.8 86.6
  Mакреш 642.9 310.8 57.9 205.5 5.2 63.5
  Hово Cело 1 206.5 316.2 57.4 366.2 18.3 396.4 52.0
  Pужинци 1 524.8 383.7 67.9 876.7 32.6 123.5 40.4
  Чупрене 729.5 334.7 59.0 223.6 7.0 59.0 46.2

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 1 972.0 348.3 59.6 1 051.4 59.8 383.6 69.3
  Бяла Cлатина 6 407.2 785.7 68.8 4 289.1 329.3 737.9 196.4
  Bраца 30 027.7 1 622.2 168.5 15 330.6 10 472.8 1 462.7 970.9
  Kозлодуй 6 830.3 573.1 96.5 4 387.6 317.0 1 363.7 92.4
  Kриводол 2 418.3 526.2 58.1 1 400.6 79.5 244.2 109.7
  Mездра 5 947.4 870.7 83.5 3 819.6 328.2 643.3 202.1
  Mизия 2 020.1 387.8 70.8 1 187.0 128.8 187.9 57.8
  Oряхово 2 645.6 485.9 64.2 1 861.9 158.5 75.1
  Pоман 2 655.6 434.3 66.1 1 183.7 77.5 801.6 92.4
  Xайредин 1 760.3 348.4 62.6 711.0 44.4 530.4 63.5

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 12 695.8 1 503.4 147.4 7 669.7 881.1 1 092.8 1 401.4
  Дряново 4 377.6 445.3 66.4 1 777.7 160.3 1 687.8 240.1
  Cевлиево 9 225.1 1 154.3 98.0 5 207.5 321.2 2 068.1 376.0
  Tрявна 2 744.2 444.9 64.4 1 523.1 77.4 307.9 326.5

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 5 170.1 763.0 73.3 3 794.6 143.2 134.2 261.8
  Генерал Тошево 3 607.9 810.0 67.7 2 360.0 111.1 259.1
  Добрич ( Тх ) 22 702.7 1 537.0 150.1 15 727.0 2 153.8 2 350.8 784.0
  Добрич 5 822.1 1 299.4 75.9 3 418.8 107.3 660.8 259.9
  Kаварна 4 704.0 635.7 83.2 2 824.7 223.4 712.8 224.2
  Kрушари 2 591.3 498.7 62.2 985.3 29.9 934.3 80.9
  Tервел 4 576.8 877.3 66.6 3 226.6 238.8 167.5
  Шабла 1 531.7 406.3 60.0 823.0 91.8 46.6 104.0

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 3 626.6 949.8 61.7 2 107.7 69.5 293.5 144.4
  Джебел 2 523.9 857.4 63.4 1 431.6 84.9 86.6
  Kирково 5 771.2 1 396.8 63.7 4 058.9 102.3 62.9 86.6
  Kрумовград 5 556.9 1 454.6 62.9 3 334.2 97.9 538.0 69.3
  Kърджали 18 868.0 2 257.2 141.4 13 873.2 1 647.4 318.4 630.4
  Mомчилград 4 415.4 1 100.5 65.8 2 814.9 262.1 125.9 46.2
  Черноочене 2 529.3 702.6 57.9 1 620.3 37.8 47.2 63.5

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 182.7 525.4 61.8 1 031.6 65.0 371.9 127.0
  Бобошево 682.7 344.5 59.8 184.4 6.5 41.3 46.2
  Дупница 9 667.3 1 113.7 84.4 6 945.6 795.1 514.8 213.7
  Kочериново 1 515.0 377.2 59.6 606.5 38.1 375.8 57.8
  Kюстендил 14 467.5 1 731.6 135.0 9 337.0 616.8 1 639.7 1 007.4
  Hевестино 740.7 392.0 58.4 232.4 5.9 52.0
  Pила 1 253.8 299.1 62.7 272.4 26.1 553.1 40.4
  Cапарева Баня 1 471.8 364.3 59.5 865.4 147.9 34.7
  Tрекляно 493.6 325.2 57.2 76.2 0.4 34.6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 185.8 292.8 60.9 589.9 11.8 161.1 69.3
  Летница 1 580.5 320.7 59.7 796.7 43.1 291.0 69.3
  Ловеч 14 008.7 1 388.5 138.4 9 385.5 846.7 1 452.1 797.5
  Луковит 4 737.2 636.3 74.2 3 000.8 202.7 701.9 121.3
  Tетевен 5 280.6 687.9 71.9 3 740.4 254.1 381.9 144.4
  Tроян 7 381.3 941.9 71.7 5 373.3 495.4 173.1 325.9
  Угърчин 2 064.0 428.2 57.2 1 201.6 66.7 235.2 75.1
  Ябланица 1 948.6 381.3 57.3 1 332.8 102.1 75.1

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 6 462.6 683.3 66.1 3 063.6 269.9 2 293.1 86.6
  Бойчиновци 2 433.3 496.9 63.7 1 375.5 103.3 289.9 104.0
  Брусарци 1 434.9 387.5 57.7 874.7 45.7 69.3
  Bълчедръм 2 661.5 485.0 60.1 1 692.1 81.9 261.6 80.8
  Bършец 2 463.9 418.3 59.5 1 874.4 53.9 57.8
  Георги Дамяново 1 525.5 369.4 61.2 152.2 5.2 874.0 63.5
  Лом 7 941.9 775.1 90.8 4 742.0 321.6 1 833.4 179.0
  Mедковец 1 201.8 321.5 61.9 699.2 39.7 27.5 52.0
  Mонтана 13 074.2 1 345.2 143.9 9 201.1 799.8 933.4 650.8
  Чипровци 844.0 368.8 58.2 269.2 21.0 126.8
  Якимово 950.5 315.6 64.3 502.9 21.5 46.2

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 251.9 337.8 61.8 1 006.2 56.9 609.0 180.2
  Белово 2 004.8 450.8 69.3 1 324.5 50.5 109.7
  Брацигово 3 079.9 432.0 59.3 1 629.5 91.0 793.0 75.1
  Bелинград 10 207.8 1 033.1 70.1 7 720.4 258.2 851.2 274.8
  Лесичово 1 697.5 367.0 62.1 657.7 10.8 530.6 69.3
  Пазарджик 26 412.7 2 140.6 153.9 18 830.7 1 367.7 2 923.5 996.3
  Панагюрище 5 515.0 698.5 82.0 3 716.6 186.8 578.9 252.2
  Пещера 4 417.5 565.3 79.7 3 064.3 163.3 464.1 80.8
  Pакитово 4 322.1 468.6 62.1 3 265.8 157.4 293.1 75.1
  Cептември 5 445.2 759.7 70.9 3 997.9 159.6 297.0 160.1
  Cтрелча 1 185.2 338.6 63.1 731.8 17.0 34.7

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 541.6 460.7 67.0 853.1 19.2 55.0 86.6
  Земен 722.5 359.3 57.6 237.3 22.1 46.2
  Kовачевци 515.2 329.7 58.7 55.7 1.8 69.3
  Перник 16 819.8 1 758.9 148.9 12 670.1 888.6 672.6 680.7
  Pадомир 5 281.7 791.7 81.1 2 874.4 100.9 1 271.9 161.7
  Tрън 1 447.7 402.1 62.8 603.7 28.9 252.0 98.2

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 206.2 438.5 63.1 1 449.3 151.3 104.0
  Гулянци 2 446.9 560.3 57.8 1 624.3 106.3 98.2
  Долна Mитрополия 4 013.1 716.6 76.4 2 822.5 134.3 107.4 155.9
  Долни Дъбник 2 553.7 506.6 72.8 1 833.6 71.4 69.3
  Искър 1 594.4 363.7 60.7 1 066.3 34.4 69.3
  Левски 4 003.4 685.5 82.3 2 759.0 280.2 196.4
  Hикопол 2 077.6 537.8 68.6 1 282.8 38.2 150.2
  Плевен 29 929.3 2 311.5 163.4 22 378.5 2 442.8 1 266.0 1 367.1
  Пордим 2 499.4 390.0 57.4 1 128.3 40.2 825.8 57.7
  Червен Бряг 5 621.3 833.6 80.3 4 136.7 277.3 125.9 167.5
  Kнежа 3 221.9 470.1 62.3 2 335.1 267.8 86.6

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 13 372.7 1 459.8 92.9 9 697.6 644.8 1 259.8 217.8
  Брезово 1 920.0 477.9 57.2 1 023.1 24.1 262.6 75.1
  Kалояново 2 633.5 563.8 58.7 1 422.8 76.3 454.1 57.8
  Kарлово 10 890.5 1 341.3 118.7 7 627.3 475.1 1 016.5 311.6
  Кричим 2 162.9 343.6 65.1 1 514.0 91.1 126.0 23.1
  Лъки 1 132.4 334.4 61.2 428.7 30.1 237.6 40.4
  Mарица 5 641.1 869.8 74.1 4 237.1 133.7 55.0 271.4
  Перущица 1 275.8 285.9 59.5 780.2 78.1 72.1
  Пловдив 91 053.5 6 625.7 809.0 56 301.6 18 524.7 6 241.6 2 550.9
  Първомай 5 222.4 821.2 69.8 3 668.4 137.0 335.4 190.6
  Pаковски 4 980.2 671.7 65.1 3 836.2 209.6 116.7 80.9
  Pодопи 5 136.8 875.3 79.6 3 713.8 306.4 161.7
  Cадово 3 145.2 573.7 57.4 2 284.3 76.9 77.8 75.1
  Стамболийски 4 004.3 579.6 68.5 2 986.2 277.6 92.4
  Cъединение 1 767.3 479.2 59.0 941.2 143.6 51.9 92.4
  Xисаря 2 836.3 546.8 60.7 1 656.6 66.6 339.7 165.9
  Куклен 1 365.8 350.4 57.1 842.5 69.6 46.2
  Сопот 2 701.6 387.6 78.2 1 708.7 163.9 287.6 75.6

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 2 887.5 500.0 64.4 2 094.6 95.7 132.8
  Исперих 6 931.8 967.3 66.0 4 638.5 170.4 670.9 418.7
  Kубрат 4 896.1 770.9 62.4 3 046.9 311.2 479.5 225.2
  Лозница 2 635.4 598.8 57.9 1 598.5 50.0 220.5 109.7
  Pазград 14 704.2 1 414.1 143.3 10 161.9 734.2 1 461.0 789.7
  Cамуил 3 012.1 546.4 61.4 1 278.4 33.5 1 011.5 80.9
  Цар Калоян 1 651.6 354.5 58.1 1 129.8 51.4 57.8

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 185.7 389.6 58.5 818.8 30.2 807.7 80.9
  Бяла 3 468.1 568.0 68.6 2 156.7 96.7 469.2 108.9
  Bятово 3 139.3 535.4 68.0 2 299.2 135.6 101.1
  Две Mогили 2 119.9 500.3 59.7 1 222.5 77.2 167.8 92.4
  Иваново 1 583.7 490.8 59.4 870.8 29.9 132.8
  Pусе 45 470.5 2 852.3 214.1 24 356.7 11 493.4 5 360.1 1 193.9
  Cливо Поле 2 371.1 553.1 60.4 1 492.8 85.1 81.5 98.2
  Ценово 1 171.7 411.3 59.7 593.3 15.0 92.4

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 102.0 328.3 58.4 329.4 10.7 305.9 69.3
  Главиница 3 504.8 700.9 59.9 1 812.4 49.5 726.2 155.9
  Дулово 7 276.8 1 047.9 70.6 5 272.1 189.5 459.9 236.8
  Kайнарджа 1 826.2 412.6 57.7 961.3 25.4 317.2 52.0
  Cилистра 14 279.0 1 284.0 179.2 8 245.1 930.8 2 909.7 730.2
  Cитово 1 296.8 422.8 60.7 737.1 24.2 52.0
  Tутракан 3 962.7 630.0 71.5 2 669.4 100.8 214.8 276.2

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 4 811.0 820.3 67.8 3 165.5 61.4 402.8 293.2
  Hова Загора 10 243.1 1 202.9 92.9 7 297.3 329.2 895.9 424.9
  Cливен 29 413.0 2 427.6 171.7 20 396.3 1 931.6 3 242.8 1 243.0
  Tвърдица 5 208.8 541.0 65.2 2 992.1 104.8 1 430.6 75.1

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 338.5 423.3 60.1 775.0 16.6 63.5
  Борино 1 027.9 321.1 59.6 591.1 15.7 40.4
  Девин 2 875.8 576.4 67.0 2 034.5 99.7 98.2
  Доспат 2 440.3 449.0 61.1 1 836.5 41.7 52.0
  Златоград 3 362.5 491.1 65.1 2 331.5 201.8 186.4 86.6
  Mадан 2 762.8 665.5 63.2 1 844.9 67.4 69.8 52.0
  Hеделино 1 997.6 499.0 71.4 1 297.2 78.0 52.0
  Pудозем 2 855.4 522.2 75.6 2 122.7 65.6 69.3
  Cмолян 14 037.2 1 240.8 144.4 7 781.8 1 397.8 2 622.6 849.8
  Чепеларе 2 030.5 433.1 64.6 1 254.3 72.9 136.3 69.3

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 231 135.1 19 550.6 3 233.0 168 443.1 21 672.2 12 979.8 5 256.4
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 575.2 249.4 59.8 240.5 8.2 17.3
  Божурище 2 078.0 378.3 68.8 1 401.9 94.9 59.0 75.1
  Ботевград 7 216.0 813.9 69.6 5 123.1 783.6 183.2 242.6
  Годеч 1 380.2 365.9 59.9 875.1 38.9 40.4
  Горна Mалина 1 604.8 455.3 57.8 978.2 44.2 69.3
  Долна баня 1 526.6 279.6 60.1 768.3 53.2 336.5 28.9
  Драгоман 1 466.2 439.3 58.9 660.8 71.6 160.5 75.1
  Eлин Пелин 4 958.3 721.9 69.0 3 364.5 171.6 429.2 202.1
  Eтрополе 4 429.8 491.4 70.7 3 419.2 194.8 118.1 135.6
  Златица 1 604.0 337.6 62.9 1 088.7 57.0 57.8
  Ихтиман 4 559.2 624.8 65.5 3 408.6 133.0 240.7 86.6
  Kопривщица 1 025.3 257.7 66.9 472.5 12.2 216.0
  Kостенец 3 049.5 476.7 68.5 2 238.4 144.6 121.3
  Kостинброд 3 339.9 551.5 62.1 2 339.1 145.0 155.6 86.6
  Мирково 697.0 298.2 58.3 274.4 25.7 40.4
  Пирдоп 2 385.5 346.5 67.9 1 592.7 80.3 257.7 40.4
  Правец 4 411.8 441.2 65.6 2 377.0 119.2 1 255.9 152.9
  Cамоков 9 399.5 1 055.7 97.8 6 832.1 226.2 860.9 326.8
  Cвоге 4 515.8 830.7 65.6 2 665.3 120.1 689.7 144.4
  Cливница 1 935.4 406.9 63.0 1 349.7 58.0 57.8
  Чавдар 489.8 245.8 58.1 170.8 3.6 11.5
  Челопеч 618.4 248.7 56.0 247.2 31.8 34.7

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 1 825.2 557.2 58.0 1 022.1 34.7 55.0 98.2
  Гурково 1 470.3 329.7 60.0 999.3 40.9 40.4
  Гълъбово 3 016.8 535.4 59.1 1 824.7 97.5 419.2 80.9
  Kазанлък 17 234.1 1 564.1 105.8 12 068.5 1 149.9 1 710.4 635.4
  Mъглиж 2 477.3 493.5 68.0 1 695.6 92.3 41.3 86.6
  Николаево 1 624.4 320.4 59.1 1 150.3 48.4 46.2
  Oпан 785.9 393.4 58.9 261.6 8.5 63.5
  Павел Баня 3 883.2 608.7 64.8 2 731.1 231.7 148.7 98.2
  Pаднево 4 676.4 735.5 76.3 3 284.3 183.8 234.2 162.3
  Cтара Загора 45 716.9 3 024.7 189.6 24 557.1 10 273.8 6 507.0 1 164.7
  Чирпан 4 759.2 749.7 79.0 3 359.8 213.0 155.6 202.1

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 1 825.9 589.3 59.0 1 051.4 22.2 104.0
  Oмуртаг 6 390.7 1 157.4 59.2 4 308.4 261.3 361.8 242.6
  Oпака 2 017.7 386.8 58.8 1 177.1 32.5 322.1 40.4
  Попово 7 259.6 1 054.9 77.3 4 679.4 174.5 899.7 373.8
  Tърговище 14 938.9 1 853.5 130.5 10 539.4 915.7 817.5 682.3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 10 514.5 1 399.7 95.0 7 753.0 454.3 569.9 242.6
  Ивайловград 2 072.0 526.2 60.3 1 235.3 41.5 162.5 46.2
  Любимец 2 558.5 464.7 58.0 1 777.3 212.3 46.2
  Mаджарово 662.7 346.2 57.5 243.7 3.8 11.5
  Mинерални Бани 1 954.2 455.7 58.1 1 372.7 27.3 40.4
  Cвиленград 5 545.5 756.2 85.5 3 586.8 343.0 670.0 104.0
  Cимеоновград 2 359.1 448.9 61.1 1 479.1 120.3 157.3 92.4
  Cтамболово 1 848.0 733.4 67.8 965.8 23.2 57.8
  Tополовград 3 142.5 591.5 66.8 1 703.6 56.0 609.1 115.5
  Xарманли 5 312.6 877.8 75.5 3 855.9 156.6 214.8 132.0
  Xасково 27 829.6 2 020.6 166.0 16 331.1 6 107.6 2 354.6 849.7

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 3 418.0 578.5 74.2 1 902.9 141.7 493.0 227.7
  Bенец 2 053.7 557.5 55.4 1 340.2 37.1 63.5
  Bърбица 3 040.4 608.3 59.8 2 270.1 61.8 40.4
  Kаолиново 3 453.6 688.0 59.2 2 592.5 67.7 46.2
  Kаспичан 2 600.0 447.4 65.3 1 452.0 61.3 493.2 80.8
  Hикола Kозлево 2 099.4 452.6 60.4 1 476.0 41.1 69.3
  Hови Пазар 5 484.3 709.8 70.4 3 846.2 206.9 512.4 138.6
  Cмядово 2 582.3 405.6 63.1 1 142.4 111.4 790.5 69.3
  Xитрино 1 686.2 651.5 58.9 870.7 24.2 80.9
  Шумен 29 534.8 1 877.9 147.4 15 708.9 7 383.4 2 897.1 1 520.1

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 060.4 451.0 64.6 566.3 14.3 883.4 80.8
  Eлхово 3 731.4 675.7 71.3 2 509.8 101.6 202.8 170.2
  Cтралджа 3 767.3 657.2 66.3 2 165.6 125.7 585.0 167.5
  Tунджа 4 001.4 1 094.7 81.1 2 267.9 93.4 175.5 288.8
  Ямбол 18 441.6 1 336.0 144.0 12 788.3 1 429.2 2 083.4 660.7


  ВСИЧКО 1 814 772.1 217 200.0 24 461.8 1 174 850.7 174 206.1 160 895.0 61 976.9 1 181.6

  Мотиви:
  Предлагането на ново приложение № 6.1 е свързано с изменение в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параграф 11 да се отхвърли.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 11, който става § 14:
  „§ 14. Приложение № 6.1 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:


  Приложение № 6.1
  към чл. 11, ал. 2

  I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г.
  (без капиталови разходи)
  (в хил.лева)
  Разходи за в т.ч.
  делегирани Общинска Отбрана Образова- Здравео- Социални Култура Иконом.
  Общини от държавата админи- ние пазване грижи дейности
  дейности страция и услуги
  за 2010 г.
  1(2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 3 965.2 476.9 61.6 1 809.5 134.0 1 257.6 225.6
  Белица 3 052.7 498.3 59.3 2 339.6 92.0 63.5
  Благоевград 23 541.2 1 556.8 176.4 13 299.3 6 157.0 1 439.8 911.9
  Гоце Делчев 8 626.5 802.0 78.7 6 208.8 478.1 874.9 184.0
  Гърмен 4 344.5 631.7 56.9 3 266.0 140.4 168.6 80.9
  Kресна 1 601.9 347.6 64.3 925.1 230.3 34.6
  Петрич 12 588.1 1 607.9 80.8 9 300.3 821.4 558.2 219.5
  Pазлог 5 512.3 614.2 62.3 3 450.4 258.8 941.8 184.8
  Cандански 10 461.8 1 108.6 88.2 7 315.5 665.6 1 000.3 283.6
  Cатовча 5 118.8 648.9 59.9 3 897.0 426.4 86.6
  Cимитли 3 767.4 573.7 59.6 2 537.3 148.4 361.8 86.6
  Cтрумяни 2 012.1 462.0 66.9 745.9 36.0 643.5 57.8
  Xаджидимово 3 180.2 524.9 63.2 2 198.3 140.2 190.1 63.5
  Якоруда 2 855.8 463.9 60.7 1 821.4 63.4 394.4 52.0

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 6 328.0 886.7 78.7 4 658.6 169.2 407.8 127.0
  Бургас 59 445.3 3 711.3 245.9 43 007.0 9 831.3 1 633.3 1 016.5
  Kамено 3 462.2 548.5 84.2 1 781.2 53.7 879.1 115.5
  Kарнобат 7 210.1 942.1 94.5 4 901.9 226.9 831.0 213.7
  Mалко Tърново 1 643.0 338.9 66.5 538.3 23.6 623.7 52.0
  Hесебър 5 733.6 642.8 99.1 4 315.3 300.1 278.1 98.2
  Поморие 6 798.6 794.7 73.9 4 415.6 209.4 1 108.6 196.4
  Приморско 2 003.0 364.5 78.9 1 132.7 47.9 321.3 57.7
  Pуен 6 635.4 1 187.3 64.4 5 223.0 74.1 86.6
  Cозопол 2 722.1 549.8 100.7 1 834.0 84.7 152.9
  Средец 4 308.1 683.1 69.6 2 392.4 158.5 849.4 155.1
  Cунгурларе 3 787.3 680.1 66.8 2 192.9 79.9 617.5 150.1
  Царево 2 291.0 425.0 69.0 1 620.0 84.6 92.4

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 2 159.9 500.3 58.3 1 481.9 38.5 80.9
  Aксаково 4 274.3 684.3 70.1 3 115.3 168.7 108.8 127.1
  Белослав 4 087.4 414.9 63.1 2 199.6 164.7 63.5 1 181.6
  Бяла 1 338.4 311.2 61.8 612.6 19.3 287.3 46.2
  Bарна 79 552.4 6 360.0 714.8 52 779.4 13 336.8 4 418.9 1 942.5
  Bетрино 1 273.9 404.9 67.2 633.8 27.7 53.7 86.6
  Bълчи Дол 3 184.5 621.0 59.8 1 745.9 42.5 594.0 121.3
  Девня 2 626.3 373.3 71.1 1 783.1 85.9 209.8 103.1
  Долни Чифлик 5 491.5 690.6 72.1 3 599.3 114.8 864.5 150.2
  Дългопол 3 554.6 606.4 68.2 2 659.9 64.2 155.9
  Провадия 6 786.5 852.9 70.1 4 267.2 159.8 1 170.3 266.2
  Cуворово 2 161.0 389.9 60.2 1 484.7 60.3 119.7 46.2

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 28 695.2 1 754.0 148.6 13 424.0 7 898.7 3 539.0 1 930.9
  Горна Oряховица 10 504.7 1 101.3 87.5 6 717.7 580.0 1 671.7 346.5
  Eлена 3 332.9 531.9 65.2 1 833.0 130.2 618.3 154.3
  Златарица 1 368.2 374.1 59.3 738.2 21.5 128.9 46.2
  Лясковец 2 787.3 486.4 58.5 1 829.6 267.0 30.3 115.5
  Павликени 5 583.6 835.6 61.9 3 406.1 206.2 748.5 325.3
  Полски Tръмбеш 3 766.3 627.4 70.3 2 445.5 57.3 438.8 127.0
  Cвищов 8 135.6 945.5 81.6 5 162.9 302.8 1 321.0 321.8
  Cтражица 4 913.7 659.2 69.7 2 923.3 121.8 1 001.1 138.6
  Cухиндол 1 398.4 301.6 57.6 515.9 44.7 426.6 52.0

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 2 965.8 437.2 62.7 1 237.7 48.6 978.5 201.1
  Бойница 1 033.6 307.2 57.7 222.4 5.9 394.2 46.2
  Брегово 2 952.6 394.9 65.7 786.3 63.1 1 550.2 92.4
  Bидин 15 349.9 1 629.9 155.1 10 869.8 823.1 1 231.2 640.8
  Грамада 635.7 302.8 57.6 208.6 26.3 40.4
  Димово 2 139.2 500.5 65.8 1 044.3 68.2 356.4 104.0
  Kула 2 021.0 365.9 60.1 624.0 37.6 846.8 86.6
  Mакреш 642.9 310.8 57.9 205.5 5.2 63.5
  Hово Cело 1 206.5 316.2 57.4 366.2 18.3 396.4 52.0
  Pужинци 1 524.8 383.7 67.9 876.7 32.6 123.5 40.4
  Чупрене 729.5 334.7 59.0 223.6 7.0 59.0 46.2

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 1 972.0 348.3 59.6 1 051.4 59.8 383.6 69.3
  Бяла Cлатина 6 407.2 785.7 68.8 4 289.1 329.3 737.9 196.4
  Bраца 30 027.7 1 622.2 168.5 15 330.6 10 472.8 1 462.7 970.9
  Kозлодуй 6 830.3 573.1 96.5 4 387.6 317.0 1 363.7 92.4
  Kриводол 2 418.3 526.2 58.1 1 400.6 79.5 244.2 109.7
  Mездра 5 947.4 870.7 83.5 3 819.6 328.2 643.3 202.1
  Mизия 2 020.1 387.8 70.8 1 187.0 128.8 187.9 57.8
  Oряхово 2 645.6 485.9 64.2 1 861.9 158.5 75.1
  Pоман 2 655.6 434.3 66.1 1 183.7 77.5 801.6 92.4
  Xайредин 1 760.3 348.4 62.6 711.0 44.4 530.4 63.5

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 12 695.8 1 503.4 147.4 7 669.7 881.1 1 092.8 1 401.4
  Дряново 4 377.6 445.3 66.4 1 777.7 160.3 1 687.8 240.1
  Cевлиево 9 225.1 1 154.3 98.0 5 207.5 321.2 2 068.1 376.0
  Tрявна 2 744.2 444.9 64.4 1 523.1 77.4 307.9 326.5

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 5 170.1 763.0 73.3 3 794.6 143.2 134.2 261.8
  Генерал Тошево 3 607.9 810.0 67.7 2 360.0 111.1 259.1
  Добрич ( Тх ) 22 702.7 1 537.0 150.1 15 727.0 2 153.8 2 350.8 784.0
  Добрич 5 822.1 1 299.4 75.9 3 418.8 107.3 660.8 259.9
  Kаварна 4 704.0 635.7 83.2 2 824.7 223.4 712.8 224.2
  Kрушари 2 591.3 498.7 62.2 985.3 29.9 934.3 80.9
  Tервел 4 576.8 877.3 66.6 3 226.6 238.8 167.5
  Шабла 1 531.7 406.3 60.0 823.0 91.8 46.6 104.0

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 3 626.6 949.8 61.7 2 107.7 69.5 293.5 144.4
  Джебел 2 523.9 857.4 63.4 1 431.6 84.9 86.6
  Kирково 5 771.2 1 396.8 63.7 4 058.9 102.3 62.9 86.6
  Kрумовград 5 556.9 1 454.6 62.9 3 334.2 97.9 538.0 69.3
  Kърджали 18 868.0 2 257.2 141.4 13 873.2 1 647.4 318.4 630.4
  Mомчилград 4 415.4 1 100.5 65.8 2 814.9 262.1 125.9 46.2
  Черноочене 2 529.3 702.6 57.9 1 620.3 37.8 47.2 63.5

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобовдол 2 182.7 525.4 61.8 1 031.6 65.0 371.9 127.0
  Бобошево 682.7 344.5 59.8 184.4 6.5 41.3 46.2
  Дупница 9 667.3 1 113.7 84.4 6 945.6 795.1 514.8 213.7
  Kочериново 1 515.0 377.2 59.6 606.5 38.1 375.8 57.8
  Kюстендил 14 467.5 1 731.6 135.0 9 337.0 616.8 1 639.7 1 007.4
  Hевестино 740.7 392.0 58.4 232.4 5.9 52.0
  Pила 1 253.8 299.1 62.7 272.4 26.1 553.1 40.4
  Cапарева Баня 1 471.8 364.3 59.5 865.4 147.9 34.7
  Tрекляно 493.6 325.2 57.2 76.2 0.4 34.6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 185.8 292.8 60.9 589.9 11.8 161.1 69.3
  Летница 1 580.5 320.7 59.7 796.7 43.1 291.0 69.3
  Ловеч 14 008.7 1 388.5 138.4 9 385.5 846.7 1 452.1 797.5
  Луковит 4 737.2 636.3 74.2 3 000.8 202.7 701.9 121.3
  Tетевен 5 280.6 687.9 71.9 3 740.4 254.1 381.9 144.4
  Tроян 7 381.3 941.9 71.7 5 373.3 495.4 173.1 325.9
  Угърчин 2 064.0 428.2 57.2 1 201.6 66.7 235.2 75.1
  Ябланица 1 948.6 381.3 57.3 1 332.8 102.1 75.1

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 6 462.6 683.3 66.1 3 063.6 269.9 2 293.1 86.6
  Бойчиновци 2 433.3 496.9 63.7 1 375.5 103.3 289.9 104.0
  Брусарци 1 434.9 387.5 57.7 874.7 45.7 69.3
  Bълчедръм 2 661.5 485.0 60.1 1 692.1 81.9 261.6 80.8
  Bършец 2 463.9 418.3 59.5 1 874.4 53.9 57.8
  Георги Дамяново 1 525.5 369.4 61.2 152.2 5.2 874.0 63.5
  Лом 7 941.9 775.1 90.8 4 742.0 321.6 1 833.4 179.0
  Mедковец 1 201.8 321.5 61.9 699.2 39.7 27.5 52.0
  Mонтана 13 074.2 1 345.2 143.9 9 201.1 799.8 933.4 650.8
  Чипровци 844.0 368.8 58.2 269.2 21.0 126.8
  Якимово 950.5 315.6 64.3 502.9 21.5 46.2

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 2 251.9 337.8 61.8 1 006.2 56.9 609.0 180.2
  Белово 2 004.8 450.8 69.3 1 324.5 50.5 109.7
  Брацигово 3 079.9 432.0 59.3 1 629.5 91.0 793.0 75.1
  Bелинград 10 207.8 1 033.1 70.1 7 720.4 258.2 851.2 274.8
  Лесичово 1 697.5 367.0 62.1 657.7 10.8 530.6 69.3
  Пазарджик 26 412.7 2 140.6 153.9 18 830.7 1 367.7 2 923.5 996.3
  Панагюрище 5 515.0 698.5 82.0 3 716.6 186.8 578.9 252.2
  Пещера 4 417.5 565.3 79.7 3 064.3 163.3 464.1 80.8
  Pакитово 4 322.1 468.6 62.1 3 265.8 157.4 293.1 75.1
  Cептември 5 445.2 759.7 70.9 3 997.9 159.6 297.0 160.1
  Cтрелча 1 185.2 338.6 63.1 731.8 17.0 34.7

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 541.6 460.7 67.0 853.1 19.2 55.0 86.6
  Земен 722.5 359.3 57.6 237.3 22.1 46.2
  Kовачевци 515.2 329.7 58.7 55.7 1.8 69.3
  Перник 16 819.8 1 758.9 148.9 12 670.1 888.6 672.6 680.7
  Pадомир 5 281.7 791.7 81.1 2 874.4 100.9 1 271.9 161.7
  Tрън 1 447.7 402.1 62.8 603.7 28.9 252.0 98.2

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 2 206.2 438.5 63.1 1 449.3 151.3 104.0
  Гулянци 2 446.9 560.3 57.8 1 624.3 106.3 98.2
  Долна Mитрополия 4 013.1 716.6 76.4 2 822.5 134.3 107.4 155.9
  Долни Дъбник 2 553.7 506.6 72.8 1 833.6 71.4 69.3
  Искър 1 594.4 363.7 60.7 1 066.3 34.4 69.3
  Левски 4 003.4 685.5 82.3 2 759.0 280.2 196.4
  Hикопол 2 077.6 537.8 68.6 1 282.8 38.2 150.2
  Плевен 29 929.3 2 311.5 163.4 22 378.5 2 442.8 1 266.0 1 367.1
  Пордим 2 499.4 390.0 57.4 1 128.3 40.2 825.8 57.7
  Червен Бряг 5 621.3 833.6 80.3 4 136.7 277.3 125.9 167.5
  Kнежа 3 221.9 470.1 62.3 2 335.1 267.8 86.6

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 13 372.7 1 459.8 92.9 9 697.6 644.8 1 259.8 217.8
  Брезово 1 920.0 477.9 57.2 1 023.1 24.1 262.6 75.1
  Kалояново 2 633.5 563.8 58.7 1 422.8 76.3 454.1 57.8
  Kарлово 10 890.5 1 341.3 118.7 7 627.3 475.1 1 016.5 311.6
  Кричим 2 162.9 343.6 65.1 1 514.0 91.1 126.0 23.1
  Лъки 1 132.4 334.4 61.2 428.7 30.1 237.6 40.4
  Mарица 5 641.1 869.8 74.1 4 237.1 133.7 55.0 271.4
  Перущица 1 275.8 285.9 59.5 780.2 78.1 72.1
  Пловдив 91 053.5 6 625.7 809.0 56 301.6 18 524.7 6 241.6 2 550.9
  Първомай 5 222.4 821.2 69.8 3 668.4 137.0 335.4 190.6
  Pаковски 4 980.2 671.7 65.1 3 836.2 209.6 116.7 80.9
  Pодопи 5 136.8 875.3 79.6 3 713.8 306.4 161.7
  Cадово 3 145.2 573.7 57.4 2 284.3 76.9 77.8 75.1
  Стамболийски 4 004.3 579.6 68.5 2 986.2 277.6 92.4
  Cъединение 1 767.3 479.2 59.0 941.2 143.6 51.9 92.4
  Xисаря 2 836.3 546.8 60.7 1 656.6 66.6 339.7 165.9
  Куклен 1 365.8 350.4 57.1 842.5 69.6 46.2
  Сопот 2 701.6 387.6 78.2 1 708.7 163.9 287.6 75.6

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 2 887.5 500.0 64.4 2 094.6 95.7 132.8
  Исперих 6 931.8 967.3 66.0 4 638.5 170.4 670.9 418.7
  Kубрат 4 896.1 770.9 62.4 3 046.9 311.2 479.5 225.2
  Лозница 2 635.4 598.8 57.9 1 598.5 50.0 220.5 109.7
  Pазград 14 704.2 1 414.1 143.3 10 161.9 734.2 1 461.0 789.7
  Cамуил 3 012.1 546.4 61.4 1 278.4 33.5 1 011.5 80.9
  Цар Калоян 1 651.6 354.5 58.1 1 129.8 51.4 57.8

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 2 185.7 389.6 58.5 818.8 30.2 807.7 80.9
  Бяла 3 468.1 568.0 68.6 2 156.7 96.7 469.2 108.9
  Bятово 3 139.3 535.4 68.0 2 299.2 135.6 101.1
  Две Mогили 2 119.9 500.3 59.7 1 222.5 77.2 167.8 92.4
  Иваново 1 583.7 490.8 59.4 870.8 29.9 132.8
  Pусе 45 470.5 2 852.3 214.1 24 356.7 11 493.4 5 360.1 1 193.9
  Cливо Поле 2 371.1 553.1 60.4 1 492.8 85.1 81.5 98.2
  Ценово 1 171.7 411.3 59.7 593.3 15.0 92.4

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 102.0 328.3 58.4 329.4 10.7 305.9 69.3
  Главиница 3 504.8 700.9 59.9 1 812.4 49.5 726.2 155.9
  Дулово 7 276.8 1 047.9 70.6 5 272.1 189.5 459.9 236.8
  Kайнарджа 1 826.2 412.6 57.7 961.3 25.4 317.2 52.0
  Cилистра 14 279.0 1 284.0 179.2 8 245.1 930.8 2 909.7 730.2
  Cитово 1 296.8 422.8 60.7 737.1 24.2 52.0
  Tутракан 3 962.7 630.0 71.5 2 669.4 100.8 214.8 276.2

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 4 811.0 820.3 67.8 3 165.5 61.4 402.8 293.2
  Hова Загора 10 243.1 1 202.9 92.9 7 297.3 329.2 895.9 424.9
  Cливен 29 413.0 2 427.6 171.7 20 396.3 1 931.6 3 242.8 1 243.0
  Tвърдица 5 208.8 541.0 65.2 2 992.1 104.8 1 430.6 75.1

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 338.5 423.3 60.1 775.0 16.6 63.5
  Борино 1 027.9 321.1 59.6 591.1 15.7 40.4
  Девин 2 875.8 576.4 67.0 2 034.5 99.7 98.2
  Доспат 2 440.3 449.0 61.1 1 836.5 41.7 52.0
  Златоград 3 362.5 491.1 65.1 2 331.5 201.8 186.4 86.6
  Mадан 2 762.8 665.5 63.2 1 844.9 67.4 69.8 52.0
  Hеделино 1 997.6 499.0 71.4 1 297.2 78.0 52.0
  Pудозем 2 855.4 522.2 75.6 2 122.7 65.6 69.3
  Cмолян 14 037.2 1 240.8 144.4 7 781.8 1 397.8 2 622.6 849.8
  Чепеларе 2 030.5 433.1 64.6 1 254.3 72.9 136.3 69.3

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 231 135.1 19 550.6 3 233.0 168 443.1 21 672.2 12 979.8 5 256.4
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 575.2 249.4 59.8 240.5 8.2 17.3
  Божурище 2 078.0 378.3 68.8 1 401.9 94.9 59.0 75.1
  Ботевград 7 216.0 813.9 69.6 5 123.1 783.6 183.2 242.6
  Годеч 1 380.2 365.9 59.9 875.1 38.9 40.4
  Горна Mалина 1 604.8 455.3 57.8 978.2 44.2 69.3
  Долна баня 1 526.6 279.6 60.1 768.3 53.2 336.5 28.9
  Драгоман 1 466.2 439.3 58.9 660.8 71.6 160.5 75.1
  Eлин Пелин 4 958.3 721.9 69.0 3 364.5 171.6 429.2 202.1
  Eтрополе 4 429.8 491.4 70.7 3 419.2 194.8 118.1 135.6
  Златица 1 604.0 337.6 62.9 1 088.7 57.0 57.8
  Ихтиман 4 559.2 624.8 65.5 3 408.6 133.0 240.7 86.6
  Kопривщица 1 025.3 257.7 66.9 472.5 12.2 216.0
  Kостенец 3 049.5 476.7 68.5 2 238.4 144.6 121.3
  Kостинброд 3 339.9 551.5 62.1 2 339.1 145.0 155.6 86.6
  Мирково 697.0 298.2 58.3 274.4 25.7 40.4
  Пирдоп 2 385.5 346.5 67.9 1 592.7 80.3 257.7 40.4
  Правец 4 411.8 441.2 65.6 2 377.0 119.2 1 255.9 152.9
  Cамоков 9 399.5 1 055.7 97.8 6 832.1 226.2 860.9 326.8
  Cвоге 4 515.8 830.7 65.6 2 665.3 120.1 689.7 144.4
  Cливница 1 935.4 406.9 63.0 1 349.7 58.0 57.8
  Чавдар 489.8 245.8 58.1 170.8 3.6 11.5
  Челопеч 618.4 248.7 56.0 247.2 31.8 34.7

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 1 825.2 557.2 58.0 1 022.1 34.7 55.0 98.2
  Гурково 1 470.3 329.7 60.0 999.3 40.9 40.4
  Гълъбово 3 016.8 535.4 59.1 1 824.7 97.5 419.2 80.9
  Kазанлък 17 234.1 1 564.1 105.8 12 068.5 1 149.9 1 710.4 635.4
  Mъглиж 2 477.3 493.5 68.0 1 695.6 92.3 41.3 86.6
  Николаево 1 624.4 320.4 59.1 1 150.3 48.4 46.2
  Oпан 785.9 393.4 58.9 261.6 8.5 63.5
  Павел Баня 3 883.2 608.7 64.8 2 731.1 231.7 148.7 98.2
  Pаднево 4 676.4 735.5 76.3 3 284.3 183.8 234.2 162.3
  Cтара Загора 45 716.9 3 024.7 189.6 24 557.1 10 273.8 6 507.0 1 164.7
  Чирпан 4 759.2 749.7 79.0 3 359.8 213.0 155.6 202.1

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 1 825.9 589.3 59.0 1 051.4 22.2 104.0
  Oмуртаг 6 390.7 1 157.4 59.2 4 308.4 261.3 361.8 242.6
  Oпака 2 017.7 386.8 58.8 1 177.1 32.5 322.1 40.4
  Попово 7 259.6 1 054.9 77.3 4 679.4 174.5 899.7 373.8
  Tърговище 14 938.9 1 853.5 130.5 10 539.4 915.7 817.5 682.3

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 10 514.5 1 399.7 95.0 7 753.0 454.3 569.9 242.6
  Ивайловград 2 072.0 526.2 60.3 1 235.3 41.5 162.5 46.2
  Любимец 2 558.5 464.7 58.0 1 777.3 212.3 46.2
  Mаджарово 662.7 346.2 57.5 243.7 3.8 11.5
  Mинерални Бани 1 954.2 455.7 58.1 1 372.7 27.3 40.4
  Cвиленград 5 545.5 756.2 85.5 3 586.8 343.0 670.0 104.0
  Cимеоновград 2 359.1 448.9 61.1 1 479.1 120.3 157.3 92.4
  Cтамболово 1 848.0 733.4 67.8 965.8 23.2 57.8
  Tополовград 3 142.5 591.5 66.8 1 703.6 56.0 609.1 115.5
  Xарманли 5 312.6 877.8 75.5 3 855.9 156.6 214.8 132.0
  Xасково 27 829.6 2 020.6 166.0 16 331.1 6 107.6 2 354.6 849.7

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 3 418.0 578.5 74.2 1 902.9 141.7 493.0 227.7
  Bенец 2 053.7 557.5 55.4 1 340.2 37.1 63.5
  Bърбица 3 040.4 608.3 59.8 2 270.1 61.8 40.4
  Kаолиново 3 453.6 688.0 59.2 2 592.5 67.7 46.2
  Kаспичан 2 600.0 447.4 65.3 1 452.0 61.3 493.2 80.8
  Hикола Kозлево 2 099.4 452.6 60.4 1 476.0 41.1 69.3
  Hови Пазар 5 484.3 709.8 70.4 3 846.2 206.9 512.4 138.6
  Cмядово 2 582.3 405.6 63.1 1 142.4 111.4 790.5 69.3
  Xитрино 1 686.2 651.5 58.9 870.7 24.2 80.9
  Шумен 29 534.8 1 877.9 147.4 15 708.9 7 383.4 2 897.1 1 520.1

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 2 060.4 451.0 64.6 566.3 14.3 883.4 80.8
  Eлхово 3 731.4 675.7 71.3 2 509.8 101.6 202.8 170.2
  Cтралджа 3 767.3 657.2 66.3 2 165.6 125.7 585.0 167.5
  Tунджа 4 001.4 1 094.7 81.1 2 267.9 93.4 175.5 288.8
  Ямбол 18 441.6 1 336.0 144.0 12 788.3 1 429.2 2 083.4 660.7

  ВСИЧКО 1 814 772.1 217 200.0 24 461.8 1 174 850.7 174 206.1 160 895.0 61 976.9 1 181.6


  § 12. Приложение № 6.2 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:
  „Приложение № 6.2
  към чл. 11, ал. 2

  II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 г.

  Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Социални грижи Култура
  Численост Население Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой места
  Общини Кметове Кметове Кметове Кметски по постоян. Численост ученици деца в уч-ци преминали деца в ученици в ЗСУ Субсидирана
  на на на насел. наместници адрес в училища детски в обсл. болни и детски ясли в учили- численост
  общини райони места градини звена пациенти ЦДГ и ОДЗ ща
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 1 4 3 13 565 775 478 478 1 392 253 31
  Белица 1 10 1 10 364 1 089 278 120 278 1 083 11
  Благоевград 1 12 10 89 000 8 7 393 2 650 166 7 560 3 592 9 667 305 118
  Гоце Делчев 1 8 2 35 869 3 298 1 345 1 537 4 734 198 30
  Гърмен 1 14 16 800 1 667 600 600 1 614 40 14
  Kресна 1 3 2 5 947 438 186 280 432 6
  Петрич 1 31 17 64 444 4 916 2 077 2 483 5 892 92 38
  Pазлог 1 7 22 629 1 679 797 24 797 2 543 198 32
  Cандански 1 21 4 45 682 3 492 1 494 199 1 709 4 361 161 46
  Cатовча 1 13 19 030 1 982 640 782 1 922 15
  Cимитли 1 8 5 15 744 1 213 531 531 1 182 69 15
  Cтрумяни 1 7 10 6 248 342 164 164 342 100 10
  Xаджидимово 1 9 5 11 188 1 029 433 469 1 012 48 11
  Якоруда 1 7 11 277 944 281 281 1 158 61 9

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 1 15 1 35 806 2 652 870 1 020 3 020 77 22
  Бургас 1 13 2 230 668 9 24 750 7 709 52 11 850 9 445 25 618 353 139
  Kамено 1 12 12 628 892 351 381 867 148 20
  Kарнобат 1 20 10 29 674 2 2 709 829 949 3 143 145 37
  Mалко Tърново 1 2 6 3 834 1 276 85 120 270 103 9
  Hесебър 1 8 3 22 124 2 2 129 1 013 1 188 2 038 40 17
  Поморие 1 14 2 28 770 3 2 281 1 036 1 216 2 204 187 34
  Приморско 1 4 1 6 713 3 607 221 396 575 51 10
  Pуен 1 38 36 091 3 100 543 543 3 018 15
  Cозопол 1 10 2 13 617 2 925 441 441 887 24
  Средец 1 9 20 14 923 1 083 614 42 614 1 348 162 25
  Cунгурларе 1 16 8 14 207 2,5 1 135 431 431 1 099 114 26
  Царево 1 6 9 633 1 850 317 517 833 16

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 1 12 3 7 822 859 256 256 750 14
  Aксаково 1 11 9 18 850 1 522 804 864 1 515 15 22
  Белослав 1 3 11 559 1 219 494 574 1 047 11
  Бяла 1 3 1 3 265 328 120 140 298 54 8
  Bарна 1 5 5 362 110 11,5 29 408 10 424 258 12 000 14 799 35 850 1 018 249,5
  Bетрино 1 7 2 6 258 310 136 136 309 10 15
  Bълчи дол 1 16 5 11 446 1 073 268 268 1 169 100 21
  Девня 1 2 9 720 1 065 344 344 919 16
  Долни чифлик 1 13 3 20 594 1 955 737 737 2 002 135 26
  Дългопол 1 10 4 16 723 1 495 446 486 1 463 27
  Провадия 1 19 5 26 314 2 467 685 725 2 927 199 43
  Cуворово 1 3 5 7 426 846 269 299 1 021 20 8

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 1 24 12 92 757 6 7 407 2 430 92 10 315 3 295 9 604 667 243
  Горна Oряховица 1 11 2 55 557 3 573 1 387 23 1 648 5 107 298 60
  Eлена 1 5 14 10 861 970 270 17 312 930 99 23
  Златарица 1 4 6 4 782 336 149 17 149 423 24 8
  Лясковец 1 5 14 871 958 398 524 941 13 20
  Павликени 1 19 27 863 1 822 637 770 2 093 144 52
  Полски Tръмбеш 1 14 16 481 1 362 353 393 1 348 92 22
  Cвищов 1 15 41 182 2 667 1 178 1 258 3 454 250 52
  Cтражица 1 15 5 15 218 1 541 590 620 1 659 155 24
  Cухиндол 1 1 4 2 771 296 58 74 288 60 9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 1 4 9 7 809 668 184 15 184 632 202 28
  Бойница 1 4 1 1 396 117 39 39 117 60 8
  Брегово 1 7 1 6 056 330 198 18 214 461 258 16
  Bидин 1 19 14 81 536 10 5 944 2 000 150 2 376 7 578 259 85
  Грамада 1 1 5 2 123 88 66 66 88 7
  Димово 1 7 14 6 948 546 200 200 540 118 18
  Kула 1 4 4 5 293 330 116 116 330 145 15
  Mакреш 1 3 3 1 674 83 36 29 36 83 11
  Hово село 1 4 3 153 191 76 76 175 95 9
  Pужинци 1 8 4 736 468 137 137 465 23 7
  Чупрене 1 5 2 2 165 98 50 50 98 10 8

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 1 4 6 068 511 239 294 733 60 12
  Бяла Cлатина 1 14 29 211 2 265 810 929 2 936 121 34
  Bраца 1 20 2 91 608 8,5 8 284 2 726 256 14 349 3 426 9 635 291 141
  Kозлодуй 1 4 22 507 2 462 831 924 2 841 250 16
  Kриводол 1 13 1 9 736 725 280 280 710 40 19
  Mездра 1 23 4 23 983 1 955 833 19 903 2 138 98 35
  Mизия 1 4 1 8 366 541 330 352 617 35 10
  Oряхово 1 6 13 860 1 009 331 391 994 13
  Pоман 1 8 3 6 895 655 210 210 774 156 16
  Xайредин 1 4 1 5 569 413 121 121 387 98 11

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 1 10 18 75 939 6 3 963 1 723 2 167 6 617 267 165
  Дряново 1 3 6 10 645 992 212 59 298 1 018 307 36
  Cевлиево 1 25 9 42 177 2 620 1 150 1 250 3 612 369 62
  Tрявна 1 1 4 13 607 820 281 281 1 175 80 46

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 1 17 2 22 814 1 902 795 890 2 098 25 41
  Генерал Тошево 1 20 10 18 814 1 124 480 83 509 1 350 43
  Добрич 1 113 403 6 9 167 2 683 182 1 110 3 633 11 399 461 100
  Добричка 1 43 23 26 345 1 736 774 774 1 593 100 45
  Kаварна 1 8 11 17 139 1 434 566 666 1 738 120 32
  Kрушари 1 12 3 7 712 497 210 210 476 145 14
  Tервел 1 20 3 28 447 1 597 744 820 1 785 29
  Шабла 1 4 9 5 620 464 139 189 435 20 18

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 1 25 2 29 574 965 346 44 346 937 30 25
  Джебел 1 22 26 370 653 330 330 1 029 15
  Kирково 1 45 1 45 048 2 017 666 20 666 2 156 12 15
  Kрумовград 1 48 3 45 360 1 796 448 57 493 2 112 100 12
  Kърджали 1 48 121 660 6 7 355 2 398 417 1 380 2 398 9 182 60 82
  Mомчилград 1 30 37 642 1 344 537 64 621 1 524 24 8
  Черноочене 1 19 3 15 573 879 251 251 809 8 11

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобов дол 1 9 7 10 176 537 208 208 655 70 22
  Бобошево 1 3 6 2 999 74 48 48 74 30 8
  Дупница 1 12 4 54 558 3 875 1 356 1 726 4 980 109 37
  Kочериново 1 5 5 4 456 282 132 132 376 70 10
  Kюстендил 1 25 24 74 531 6 4 748 1 876 147 2 116 6 346 289 130,5
  Hевестино 1 3 13 2 717 122 39 39 114 9
  Pила 1 2 1 3 394 110 78 78 109 100 7
  Cапарева баня 1 3 8 141 392 201 241 558 6
  Tрекляно 1 12 548 35 20 35 6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 1 2 3 370 320 73 43 73 286 30 12
  Летница 1 2 1 5 485 422 165 165 391 45 12
  Ловеч 1 22 12 60 184 5 4 797 1 505 382 2 165 5 984 280 109,5
  Луковит 1 10 1 20 564 1 611 517 20 612 1 963 132 21
  Tетевен 1 11 1 23 769 1 951 702 27 837 2 582 68 25
  Tроян 1 17 4 36 401 2 812 946 105 1 226 3 263 41 49
  Угърчин 1 8 2 6 968 629 223 223 593 70 13
  Ябланица 1 5 2 6 456 740 212 262 733 13

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 1 8 9 21 920 1 556 577 782 1 757 386 15
  Бойчиновци 1 10 2 9 969 708 299 299 857 54 18
  Брусарци 1 7 1 5 529 436 191 191 427 12
  Bълчедръм 1 8 2 10 803 887 323 332 879 48 14
  Bършец 1 5 2 9 084 964 183 86 183 1 135 10
  Георги Дамяново 1 5 6 2 826 74 27 27 181 135 11
  Лом 1 8 1 34 255 2 833 708 883 3 761 345 31
  Mедковец 1 3 1 4 387 408 110 120 398 20 9
  Mонтана 1 20 3 63 318 7 5 140 1 578 129 2 160 6 937 225 87
  Чипровци 1 5 4 4 326 127 59 76 125 17
  Якимово 1 3 4 519 225 133 133 225 8

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 1 2 7 203 550 223 243 598 126 25
  Белово 1 7 10 315 693 208 208 678 19
  Брацигово 1 5 1 10 347 849 292 18 292 785 142 13
  Bелинград 1 17 1 45 585 4 324 1 227 1 227 5 487 161 42
  Лесичово 1 6 5 524 407 85 85 356 95 12
  Пазарджик 1 31 132 136 6 11 322 3 269 422 770 3 269 14 389 647 134
  Панагюрище 1 8 28 562 1 918 741 841 2 815 74 35
  Пещера 1 2 24 063 1 717 622 702 1 996 48 14
  Pакитово 1 2 16 477 1 630 567 74 687 1 914 104 13
  Cептември 1 12 1 28 653 2 236 679 55 779 2 355 50 24
  Cтрелча 1 4 5 381 408 92 92 404 6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 5 12 7 018 460 109 109 579 40 15
  Земен 1 1 12 2 822 122 44 44 115 8
  Kовачевци 1 4 4 1 505 24 13 13 24 12
  Перник 1 19 6 106 403 7 7 136 2 646 46 3 056 9 559 170 93,5
  Pадомир 1 14 13 21 955 1 490 508 39 508 1 909 250 28
  Tрън 1 1 16 4 366 322 88 88 319 40 17

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 1 5 11 352 659 391 476 890 18
  Гулянци 1 11 14 472 855 323 355 823 17
  Долна Mитрополия 1 15 22 346 1 444 571 571 1 549 20 27
  Долни Дъбник 1 6 15 379 953 340 24 340 1 502 12
  Искър 1 3 8 104 618 161 161 605 12
  Левски 1 10 2 24 071 1 410 588 718 1 865 34
  Hикопол 1 11 2 11 765 637 265 265 630 26
  Плевен 1 21 3 159 397 8 12 692 4 186 391 6 156 16 607 210 184,5
  Пордим 1 6 1 6 647 566 185 39 185 680 126 10
  Червен бряг 1 13 34 218 2 318 782 852 3 264 24 29
  Kнежа 1 3 15 616 1 214 489 595 1 713 15

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 1 16 5 73 422 5 383 1 971 2 483 6 353 172 34
  Брезово 1 10 5 7 095 623 141 141 679 43 13
  Kалояново 1 14 11 813 733 326 326 678 80 10
  Kарлово 1 25 1 59 640 2 4 200 1 355 1 501 5 015 187 49
  Кричим 1 9 488 831 367 367 831 65 4
  Лъки 1 2 6 3 339 212 79 79 211 40 7
  Mарица 1 19 30 699 2 264 976 976 2 144 47
  Перущица 1 5 396 349 248 248 500 10
  Пловдив 1 6 379 882 10 32 573 9 960 1 018 21 930 14 270 41 828 1 222 304
  Първомай 1 15 1 30 462 2 010 674 674 2 288 45 33
  Pаковски 1 6 28 534 2 177 807 807 2 208 45 14
  Pодопи 1 14 6 33 041 1 600 1 003 1 093 1 572 28
  Cадово 1 11 15 453 1 239 488 488 1 414 30 13
  Стамболийски 1 4 23 053 1 646 631 779 1 619 16
  Cъединение 1 9 10 455 460 231 285 458 20 16
  Xисаря 1 10 1 13 923 894 308 308 907 96 25
  Куклен 1 5 7 434 409 212 262 629 8
  Сопот 1 1 11 501 1 929 343 437 1 799 70 10

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 1 6 14 899 1 153 338 350 1 198 23
  Исперих 1 22 1 34 836 2 408 876 926 2 817 117 57
  Kубрат 1 16 25 767 1 466 653 51 799 1 819 90 39
  Лозница 1 15 13 413 798 323 323 1 114 35 19
  Pазград 1 19 2 69 202 6 4 940 2 078 446 2 730 7 313 266 109,5
  Cамуил 1 12 1 11 953 683 223 223 657 160 14
  Цар Калоян 1 2 8 384 543 253 253 535 10

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 1 6 7 126 475 125 125 563 214 14
  Бяла 1 9 1 16 449 1 209 402 437 1 250 89 17
  Bетово 1 5 17 498 1 316 450 495 1 122 17,5
  Две могили 1 9 2 10 953 648 211 231 813 25 16
  Иваново 1 8 4 10 176 396 217 217 387 23
  Pусе 1 13 191 665 8 13 313 4 863 418 14 213 6 453 18 646 1 015 153,5
  Cливо поле 1 11 1 13 417 794 299 299 759 35 17
  Ценово 1 8 6 790 337 97 97 323 16

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 3 3 3 576 158 76 76 158 53 12
  Главиница 1 21 1 14 558 917 344 344 902 140 27
  Дулово 1 25 1 38 169 2 682 1 030 84 1 030 2 975 70 41
  Kайнарджа 1 8 2 5 862 496 215 215 589 40 9
  Cилистра 1 10 8 65 645 7 4 359 1 372 280 1 976 6 093 534 97
  Cитово 1 6 5 6 945 361 165 165 434 9
  Tутракан 1 9 4 19 430 1 445 474 494 1 486 40 41

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 1 17 4 26 400 1 809 433 433 1 951 82 39
  Hова Загора 1 31 44 915 3 978 1 146 162 1 295 4 415 152 68
  Cливен 1 38 6 146 792 8 12 590 3 586 95 499 4 548 15 283 630 170
  Tвърдица 1 7 1 16 411 1 573 509 509 1 511 255 13

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 9 2 5 688 354 109 17 109 343 11
  Борино 1 3 1 4 341 293 106 106 286 7
  Девин 1 11 2 14 599 977 371 60 371 1 253 17
  Доспат 1 7 10 181 940 278 26 278 918 9
  Златоград 1 4 4 14 089 1 230 334 21 394 1 195 55 15
  Mадан 1 17 5 13 741 969 280 302 1 178 30 9
  Hеделино 1 11 4 8 166 1 584 269 35 269 577 9
  Pудозем 1 11 1 11 145 1 099 314 314 1 092 12
  Cмолян 1 24 17 45 647 7 3 856 1 475 290 1 380 1 885 5 188 444 111
  Чепеларе 1 6 4 8 179 556 263 263 707 35 12

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 24 32 2 1 362 621 46 92 625 38 247 102 11 940 45 247 115 830 2 995 821
  СОФИЙСКА ОБЛАСТ
  Антон 1 1 640 112 59 59 112 3
  Божурище 1 5 1 6 756 664 353 353 651 10 13
  Ботевград 1 7 5 36 163 1 2 622 1 169 57 1 599 3 631 30 42
  Годеч 1 2 7 5 645 451 153 153 512 7
  Горна Mалина 1 12 1 5 646 504 164 164 504 12
  Долна баня 1 4 919 415 171 171 551 40 5
  Драгоман 1 3 16 5 349 329 118 143 325 48 13
  Eлин Пелин 1 13 5 22 007 1 632 746 746 1 741 60 35
  Eтрополе 1 6 1 13 741 1 725 369 361 469 1 675 22 21
  Златица 1 3 6 251 534 207 207 753 10
  Ихтиман 1 7 8 18 890 1 920 608 608 2 142 36 15
  Kопривщица 1 2 547 2 262 82 28 82 226 25
  Kостенец 1 4 2 14 077 1 102 418 418 1 346 21
  Kостинброд 1 7 3 16 130 1 204 562 562 1 483 26 15
  Мирково 1 2 2 2 520 117 74 74 117 7
  Пирдоп 1 1 9 190 828 310 310 1 379 63 7
  Правец 1 8 2 7 890 1 275 260 98 290 1 223 194 24
  Cамоков 1 22 2 41 452 1 3 736 1 060 77 1 060 4 248 145 51
  Cвоге 1 17 12 22 491 1 373 441 441 2 047 106 25
  Cливница 1 1 7 9 492 663 266 5 266 809 10
  Чавдар 1 1 246 100 33 33 91 2
  Челопеч 1 1 566 103 80 80 103 6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 1 13 9 7 876 558 179 179 558 40 17
  Гурково 1 2 2 5 614 555 152 197 545 7
  Гълъбово 1 8 2 14 506 1 051 361 456 1 208 78 14
  Kазанлък 1 19 86 858 3 6 681 2 359 3 065 8 025 318 97
  Mъглиж 1 7 2 12 398 825 342 342 1 063 30 15
  Николаево 1 3 5 031 559 212 212 536 8
  Oпан 1 8 4 2 679 121 61 61 121 11
  Павел баня 1 11 1 17 500 1 419 456 532 1 370 50 17
  Pаднево 1 12 9 21 863 1 736 693 762 2 032 61 25
  Cтара Загора 1 33 17 181 021 6,5 14 620 4 410 125 12 635 6 200 18 706 1 064 168
  Чирпан 1 11 8 24 747 1 949 487 845 2 241 60 35

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 1 11 18 7 468 540 138 25 138 534 18
  Oмуртаг 1 38 2 32 492 2 124 859 80 979 2 381 60 42
  Oпака 1 5 7 863 631 232 232 929 60 7
  Попово 1 24 10 34 566 2 347 947 947 2 714 180 61
  Tърговище 1 45 6 73 613 5,5 5 531 1 955 84 2 455 7 935 239 90

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 1 22 3 65 168 4 429 1 468 1 468 4 836 100 42
  Ивайловград 1 10 8 9 001 619 196 34 196 619 30 8
  Любимец 1 6 3 10 730 967 273 393 951 8
  Mаджарово 1 4 4 3 307 140 23 23 101 2
  Mинерални бани 1 10 1 7 552 712 187 59 187 602 7
  Cвиленград 1 12 7 24 777 1 953 646 982 2 413 109 18
  Cимеоновград 1 7 1 9 888 924 206 276 838 30 16
  Cтамболово 1 24 1 14 025 535 161 161 525 10
  Tополовград 1 12 5 13 165 1 011 247 247 938 125 20
  Xарманли 1 18 5 29 499 2 113 686 686 2 562 40 21
  Xасково 1 33 2 116 575 6 8 779 3 387 674 8 159 3 387 12 024 434 113

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 1 10 1 16 253 3 972 368 458 1 623 95 32
  Bенец 1 12 13 290 685 251 251 683 11
  Bърбица 1 14 1 14 558 1 125 424 424 1 071 7
  Kаолиново 1 13 1 21 564 1 425 458 458 1 354 8
  Kаспичан 1 8 9 349 768 283 308 759 85 14
  Hикола Kозлево 1 8 2 8 702 814 245 245 770 12
  Hови пазар 1 12 3 23 299 1 836 588 61 718 2 156 108 24
  Cмядово 1 4 5 7 601 556 210 260 542 106 12
  Xитрино 1 20 12 424 449 164 164 444 14
  Шумен 1 22 2 116 844 3 8 862 2 984 243 8 380 4 120 12 074 582 201

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 1 7 12 4 159 319 93 93 300 167 14
  Eлхово 1 12 6 18 820 1 379 423 473 1 848 57 27
  Cтралджа 1 16 5 14 104 1 223 395 425 1 196 152 29
  Tунджа 1 39 4 25 017 1 170 509 509 1 106 55 50
  Ямбол 1 90 466 6 7 776 2 230 37 3 198 10 117 420 86

  ВСИЧКО 264 35 2 919 934 8 518 919 259,5 639 243 227 131 9 643 138 470 272 388 774 714 31 010 9 241


  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параграф 12 да се отхвърли.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев:
  Параграф 12 се изменя така:
  „§ 12. Приложение № 6.2 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:


  Приложение № 6.2.
  към чл. 11, ал. 2
  II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 година


  Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Социални грижи Култура
  Численост Население Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой места
  Общини Кметове Кметове Кметове Кметски по постоян. Численост ученици деца в уч-ци преминали деца в ученици в ЗСУ Субсидирана
  на на на насел. наместници адрес в училища детски в обсл. болни и детски ясли в учили- численост
  общини райони места градини звена пациенти ЦДГ и ОДЗ ща
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 1 4 3 13 565 775 478 478 1 392 253 31
  Белица 1 10 1 10 364 1 089 278 120 278 1 083 11
  Благоевград 1 12 10 89 000 8 7 393 2 650 166 7 560 3 592 9 667 279 118
  Гоце Делчев 1 8 2 35 869 3 298 1 345 1 537 4 734 198 30
  Гърмен 1 14 16 800 1 667 600 600 1 614 40 14
  Kресна 1 3 2 5 947 438 186 280 432 6
  Петрич 1 31 17 64 444 4 916 2 077 2 483 5 892 92 38
  Pазлог 1 7 22 629 1 679 797 24 797 2 543 198 32
  Cандански 1 21 4 45 682 3 492 1 494 199 1 709 4 361 161 46
  Cатовча 1 13 19 030 1 982 640 782 1 922 15
  Cимитли 1 8 5 15 744 1 213 531 531 1 182 69 15
  Cтрумяни 1 7 10 6 248 342 164 164 342 100 10
  Xаджидимово 1 9 5 11 188 1 029 433 469 1 012 48 11
  Якоруда 1 7 11 277 944 281 281 1 158 61 9

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 1 15 1 35 806 2 652 870 1 020 3 020 77 22
  Бургас 1 13 2 230 668 9 24 750 7 709 52 11 850 9 445 25 618 345 139
  Kамено 1 12 12 628 892 351 381 867 148 20
  Kарнобат 1 20 10 29 674 2 2 709 829 949 3 143 138 37
  Mалко Tърново 1 2 6 3 834 1 276 85 120 270 103 9
  Hесебър 1 8 3 22 124 2 2 129 1 013 1 188 2 038 40 17
  Поморие 1 14 2 28 770 3 2 281 1 036 1 216 2 204 207 34
  Приморско 1 4 1 6 713 3 607 221 396 575 51 10
  Pуен 1 38 36 091 3 100 543 543 3 018 15
  Cозопол 1 10 2 13 617 2 925 441 441 887 24
  Средец 1 9 20 14 923 1 083 614 42 614 1 348 162 25
  Cунгурларе 1 16 8 14 207 2.5 1 135 431 431 1 099 114 26
  Царево 1 6 9 633 1 850 317 517 833 16

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 1 12 3 7 822 859 256 256 750 14
  Aксаково 1 11 9 18 850 1 522 804 864 1 515 15 22
  Белослав 1 3 11 559 1 219 494 574 1 047 11
  Бяла 1 3 1 3 265 328 120 140 298 54 8
  Bарна 1 5 5 362 110 11.5 29 408 10 424 258 12 000 14 799 35 850 1 068 249.5
  Bетрино 1 7 2 6 258 310 136 136 309 10 15
  Bълчи дол 1 16 5 11 446 1 073 268 268 1 169 100 21
  Девня 1 2 9 720 1 065 344 344 919 40 16
  Долни чифлик 1 13 3 20 594 1 955 737 737 2 002 155 26
  Дългопол 1 10 4 16 723 1 495 446 486 1 463 27
  Провадия 1 19 5 26 314 2 467 685 725 2 927 199 43
  Cуворово 1 3 5 7 426 846 269 299 1 021 20 8

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 1 24 12 92 757 6 7 407 2 430 92 10 315 3 295 9 604 661 243
  Горна Oряховица 1 11 2 55 557 3 573 1 387 23 1 648 5 107 298 60
  Eлена 1 5 14 10 861 970 270 17 312 930 99 23
  Златарица 1 4 6 4 782 336 149 17 149 423 24 8
  Лясковец 1 5 14 871 958 398 524 941 13 20
  Павликени 1 19 27 863 1 822 637 770 2 093 144 52
  Полски Tръмбеш 1 14 16 481 1 362 353 393 1 348 92 22
  Cвищов 1 15 41 182 2 667 1 178 1 258 3 454 250 52
  Cтражица 1 15 5 15 218 1 541 590 620 1 659 155 24
  Cухиндол 1 1 4 2 771 296 58 74 288 60 9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 1 4 9 7 809 668 184 15 184 632 152 28
  Бойница 1 4 1 1 396 117 39 39 117 60 8
  Брегово 1 7 1 6 056 330 198 18 214 461 258 16
  Bидин 1 19 14 81 536 10 5 944 2 000 150 2 376 7 578 259 85
  Грамада 1 1 5 2 123 88 66 66 88 7
  Димово 1 7 14 6 948 546 200 200 540 118 18
  Kула 1 4 4 5 293 330 116 116 330 145 15
  Mакреш 1 3 3 1 674 83 36 29 36 83 11
  Hово село 1 4 3 153 191 76 76 175 63 9
  Pужинци 1 8 4 736 468 137 137 465 23 7
  Чупрене 1 5 2 2 165 98 50 50 98 10 8

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 1 4 6 068 511 239 294 733 60 12
  Бяла Cлатина 1 14 29 211 2 265 810 929 2 936 121 34
  Bраца 1 20 2 91 608 8.5 8 284 2 726 256 14 349 3 426 9 635 276 141
  Kозлодуй 1 4 22 507 2 462 831 924 2 841 280 16
  Kриводол 1 13 1 9 736 725 280 280 710 40 19
  Mездра 1 23 4 23 983 1 955 833 19 903 2 138 98 35
  Mизия 1 4 1 8 366 541 330 352 617 35 10
  Oряхово 1 6 13 860 1 009 331 391 994 13
  Pоман 1 8 3 6 895 655 210 210 774 120 16
  Xайредин 1 4 1 5 569 413 121 121 387 98 11

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 1 10 18 75 939 6 3 963 1 723 2 167 6 617 260 165
  Дряново 1 3 6 10 645 992 212 59 298 1 018 307 36
  Cевлиево 1 25 9 42 177 2 620 1 150 1 250 3 612 369 62
  Tрявна 1 1 4 13 607 820 281 281 1 175 80 46

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 1 17 2 22 814 1 902 795 890 2 098 25 41
  Генерал Тошево 1 20 10 18 814 1 124 480 83 509 1 350 43
  Добрич 1 113 403 6 9 167 2 683 182 1 110 3 633 11 399 465 100
  Добричка 1 43 23 26 345 1 736 774 774 1 593 100 45
  Kаварна 1 8 11 17 139 1 434 566 666 1 738 120 32
  Kрушари 1 12 3 7 712 497 210 210 476 145 14
  Tервел 1 20 3 28 447 1 597 744 820 1 785 29
  Шабла 1 4 9 5 620 464 139 189 435 20 18

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 1 25 2 29 574 965 346 44 346 937 80 25
  Джебел 1 22 26 370 653 330 330 1 029 15
  Kирково 1 45 1 45 048 2 017 666 20 666 2 156 12 15
  Kрумовград 1 48 3 45 360 1 796 448 57 493 2 112 100 12
  Kърджали 1 48 121 660 6 7 355 2 398 417 1 380 2 398 9 182 60 82
  Mомчилград 1 30 37 642 1 344 537 64 621 1 524 24 8
  Черноочене 1 19 3 15 573 879 251 251 809 8 11

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобов дол 1 9 7 10 176 537 208 208 655 48 22
  Бобошево 1 3 6 2 999 74 48 48 74 30 8
  Дупница 1 12 4 54 558 3 875 1 356 1 726 4 980 109 37
  Kочериново 1 5 5 4 456 282 132 132 376 70 10
  Kюстендил 1 25 24 74 531 6 4 748 1 876 147 2 116 6 346 284 130.5
  Hевестино 1 3 13 2 717 122 39 39 114 9
  Pила 1 2 1 3 394 110 78 78 109 100 7
  Cапарева баня 1 3 8 141 392 201 241 558 6
  Tрекляно 1 12 548 35 20 35 6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 1 2 3 370 320 73 43 73 286 30 12
  Летница 1 2 1 5 485 422 165 165 391 45 12
  Ловеч 1 22 12 60 184 5 4 797 1 505 382 2 165 5 984 263 109.5
  Луковит 1 10 1 20 564 1 611 517 20 612 1 963 99 21
  Tетевен 1 11 1 23 769 1 951 702 27 837 2 582 68 25
  Tроян 1 17 4 36 401 2 812 946 105 1 226 3 263 41 49
  Угърчин 1 8 2 6 968 629 223 223 593 70 13
  Ябланица 1 5 2 6 456 740 212 262 733 13

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 1 8 9 21 920 1 556 577 782 1 757 361 15
  Бойчиновци 1 10 2 9 969 708 299 299 857 54 18
  Брусарци 1 7 1 5 529 436 191 191 427 12
  Bълчедръм 1 8 2 10 803 887 323 332 879 48 14
  Bършец 1 5 2 9 084 964 183 86 183 1 135 10
  Георги Дамяново 1 5 6 2 826 74 27 27 181 135 11
  Лом 1 8 1 34 255 2 833 708 883 3 761 385 31
  Mедковец 1 3 1 4 387 408 110 120 398 20 9
  Mонтана 1 20 3 63 318 7 5 140 1 578 129 2 160 6 937 225 87
  Чипровци 1 5 4 4 326 127 59 76 125 17
  Якимово 1 3 4 519 225 133 133 225 8

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 1 2 7 203 550 223 243 598 126 25
  Белово 1 7 10 315 693 208 208 678 19
  Брацигово 1 5 1 10 347 849 292 18 292 785 142 13
  Bелинград 1 17 1 45 585 4 324 1 227 1 227 5 487 161 42
  Лесичово 1 6 5 524 407 85 85 356 80 12
  Пазарджик 1 31 132 136 6 11 322 3 269 422 770 3 269 14 389 647 134
  Панагюрище 1 8 28 562 1 918 741 841 2 815 124 35
  Пещера 1 2 24 063 1 717 622 702 1 996 84 14
  Pакитово 1 2 16 477 1 630 567 74 687 1 914 104 13
  Cептември 1 12 1 28 653 2 236 679 55 779 2 355 50 24
  Cтрелча 1 4 5 381 408 92 92 404 6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 5 12 7 018 460 109 109 579 40 15
  Земен 1 1 12 2 822 122 44 44 115 8
  Kовачевци 1 4 4 1 505 24 13 13 24 12
  Перник 1 19 6 106 403 7 7 136 2 646 46 3 056 9 559 170 93.5
  Pадомир 1 14 13 21 955 1 490 508 39 508 1 909 250 28
  Tрън 1 1 16 4 366 322 88 88 319 40 17

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 1 5 11 352 659 391 476 890 18
  Гулянци 1 11 14 472 855 323 355 823 17
  Долна Mитрополия 1 15 22 346 1 444 571 571 1 549 20 27
  Долни Дъбник 1 6 15 379 953 340 24 340 1 502 12
  Искър 1 3 8 104 618 161 161 605 12
  Левски 1 10 2 24 071 1 410 588 718 1 865 34
  Hикопол 1 11 2 11 765 637 265 265 630 26
  Плевен 1 21 3 159 397 8 12 692 4 186 391 6 156 16 607 285 184.5
  Пордим 1 6 1 6 647 566 185 39 185 680 126 10
  Червен бряг 1 13 34 218 2 318 782 852 3 264 24 29
  Kнежа 1 3 15 616 1 214 489 595 1 713 15

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 1 16 5 73 422 5 383 1 971 2 483 6 353 252 34
  Брезово 1 10 5 7 095 623 141 141 679 43 13
  Kалояново 1 14 11 813 733 326 326 678 80 10
  Kарлово 1 25 1 59 640 2 4 200 1 355 1 501 5 015 161 49
  Кричим 1 9 488 831 367 367 831 65 4
  Лъки 1 2 6 3 339 212 79 79 211 40 7
  Mарица 1 19 30 699 2 264 976 976 2 144 40 47
  Перущица 1 5 396 349 248 248 500 10
  Пловдив 1 6 379 882 10 32 573 9 960 1 018 21 930 14 270 41 828 1 222 304
  Първомай 1 15 1 30 462 2 010 674 674 2 288 75 33
  Pаковски 1 6 28 534 2 177 807 807 2 208 45 14
  Pодопи 1 14 6 33 041 1 600 1 003 1 093 1 572 28
  Cадово 1 11 15 453 1 239 488 488 1 414 30 13
  Стамболийски 1 4 23 053 1 646 631 779 1 619 16
  Cъединение 1 9 10 455 460 231 285 458 20 16
  Xисаря 1 10 1 13 923 894 308 308 907 136 25
  Куклен 1 5 7 434 409 212 262 629 8
  Сопот 1 1 11 501 1 929 343 437 1 799 70 10

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 1 6 14 899 1 153 338 350 1 198 23
  Исперих 1 22 1 34 836 2 408 876 926 2 817 117 57
  Kубрат 1 16 25 767 1 466 653 51 799 1 819 90 39
  Лозница 1 15 13 413 798 323 323 1 114 35 19
  Pазград 1 19 2 69 202 6 4 940 2 078 446 2 730 7 313 266 109.5
  Cамуил 1 12 1 11 953 683 223 223 657 168 14
  Цар Калоян 1 2 8 384 543 253 253 535 10

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 1 6 7 126 475 125 125 563 178 14
  Бяла 1 9 1 16 449 1 209 402 437 1 250 75 17
  Bетово 1 5 16 065 1 316 450 495 1 122 17.5
  Две могили 1 9 2 10 953 648 211 231 813 25 16
  Иваново 1 8 4 10 176 396 217 217 387 23
  Pусе 1 13 193 098 8 13 313 4 863 418 14 213 6 453 18 646 1 015 153.5
  Cливо поле 1 11 1 13 417 794 299 299 759 35 17
  Ценово 1 8 6 790 337 97 97 323 16

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 3 3 3 576 158 76 76 158 53 12
  Главиница 1 21 1 14 558 917 344 344 902 130 27
  Дулово 1 25 1 38 169 2 682 1 030 84 1 030 2 975 70 41
  Kайнарджа 1 8 2 5 862 496 215 215 589 90 9
  Cилистра 1 10 8 65 645 7 4 359 1 372 280 1 976 6 093 534 97
  Cитово 1 6 5 6 945 361 165 165 434 9
  Tутракан 1 9 4 19 430 1 445 474 494 1 486 40 41

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 1 17 4 26 400 1 809 433 433 1 951 82 39
  Hова Загора 1 31 44 915 3 978 1 146 162 1 295 4 415 152 68
  Cливен 1 38 6 146 792 8 12 590 3 586 95 499 4 548 15 283 630 170
  Tвърдица 1 7 1 16 411 1 573 509 509 1 511 255 13

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 9 2 5 688 354 109 17 109 343 11
  Борино 1 3 1 4 341 293 106 106 286 7
  Девин 1 11 2 14 599 977 371 60 371 1 253 17
  Доспат 1 7 10 181 940 278 26 278 918 9
  Златоград 1 4 4 14 089 1 230 334 21 394 1 195 55 15
  Mадан 1 17 5 13 741 969 280 302 1 178 30 9
  Hеделино 1 11 4 8 166 1 584 269 35 269 577 9
  Pудозем 1 11 1 11 145 1 099 314 314 1 092 12
  Cмолян 1 24 17 45 647 7 3 856 1 475 290 1 380 1 885 5 188 444 111
  Чепеларе 1 6 4 8 179 556 263 263 707 35 12

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 24 32 2 1 362 621 46 92 625 38 247 102 11 940 45 247 115 830 2 887 821
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 1 640 112 59 59 112 3
  Божурище 1 5 1 6 756 664 353 353 651 10 13
  Ботевград 1 7 5 36 163 1 2 622 1 169 57 1 599 3 631 30 42
  Годеч 1 2 7 5 645 451 153 153 512 7
  Горна Mалина 1 12 1 5 646 504 164 164 504 12
  Долна баня 1 4 919 415 171 171 551 70 5
  Драгоман 1 3 16 5 349 329 118 143 325 48 13
  Eлин Пелин 1 13 5 22 007 1 632 746 746 1 741 90 35
  Eтрополе 1 6 1 13 741 1 725 369 361 469 1 675 22 21
  Златица 1 3 6 251 534 207 207 753 10
  Ихтиман 1 7 8 18 890 1 920 608 608 2 142 66 15
  Kопривщица 1 2 547 2 262 82 28 82 226 25
  Kостенец 1 4 2 14 077 1 102 418 418 1 346 21
  Kостинброд 1 7 3 16 130 1 204 562 562 1 483 26 15
  Мирково 1 2 2 2 520 117 74 74 117 7
  Пирдоп 1 1 9 190 828 310 310 1 379 63 7
  Правец 1 8 2 7 890 1 275 260 98 290 1 223 194 24
  Cамоков 1 22 2 41 452 1 3 736 1 060 77 1 060 4 248 183 51
  Cвоге 1 17 12 22 491 1 373 441 441 2 047 106 25
  Cливница 1 1 7 9 492 663 266 5 266 809 10
  Чавдар 1 1 246 100 33 33 91 2
  Челопеч 1 1 566 103 80 80 103 6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 1 13 9 7 876 558 179 179 558 40 17
  Гурково 1 2 2 5 614 555 152 197 545 7
  Гълъбово 1 8 2 14 506 1 051 361 456 1 208 78 14
  Kазанлък 1 19 86 858 3 6 681 2 359 3 065 8 025 318 97
  Mъглиж 1 7 2 12 398 825 342 342 1 063 30 15
  Николаево 1 3 5 031 559 212 212 536 8
  Oпан 1 8 4 2 679 121 61 61 121 11
  Павел баня 1 11 1 17 500 1 419 456 532 1 370 50 17
  Pаднево 1 12 9 21 863 1 736 693 762 2 032 61 25
  Cтара Загора 1 33 17 181 021 6.5 14 620 4 410 125 12 635 6 200 18 706 1 082 168
  Чирпан 1 11 8 24 747 1 949 487 845 2 241 60 35

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 1 11 18 7 468 540 138 25 138 534 18
  Oмуртаг 1 38 2 32 492 2 124 859 80 979 2 381 80 42
  Oпака 1 5 7 863 631 232 232 929 60 7
  Попово 1 24 10 34 566 2 347 947 947 2 714 180 61
  Tърговище 1 45 6 73 613 5.5 5 531 1 955 84 2 455 7 935 192 90

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 1 22 3 65 168 4 429 1 468 1 468 4 836 108 42
  Ивайловград 1 10 8 9 001 619 196 34 196 619 30 8
  Любимец 1 6 3 10 730 967 273 393 951 8
  Mаджарово 1 4 4 3 307 140 23 23 101 2
  Mинерални бани 1 10 1 7 552 712 187 59 187 602 7
  Cвиленград 1 12 7 24 777 1 953 646 982 2 413 109 18
  Cимеоновград 1 7 1 9 888 924 206 276 838 30 16
  Cтамболово 1 24 1 14 025 535 161 161 525 10
  Tополовград 1 12 5 13 165 1 011 247 247 938 125 20
  Xарманли 1 18 5 29 499 2 113 686 686 2 562 40 21
  Xасково 1 33 2 116 575 6 8 779 3 387 674 8 159 3 387 12 024 434 113

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 1 10 1 16 253 3 972 368 458 1 623 70 32
  Bенец 1 12 13 290 685 251 251 683 11
  Bърбица 1 14 1 14 558 1 125 424 424 1 071 7
  Kаолиново 1 13 1 21 564 1 425 458 458 1 354 8
  Kаспичан 1 8 9 349 768 283 308 759 85 14
  Hикола Kозлево 1 8 2 8 702 814 245 245 770 12
  Hови пазар 1 12 3 23 299 1 836 588 61 718 2 156 128 24
  Cмядово 1 4 5 7 601 556 210 260 542 126 12
  Xитрино 1 20 12 424 449 164 164 444 14
  Шумен 1 22 2 116 844 3 8 862 2 984 243 8 380 4 120 12 074 582 201

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 1 7 12 4 159 319 93 93 300 167 14
  Eлхово 1 12 6 18 820 1 379 423 473 1 848 57 27
  Cтралджа 1 16 5 14 104 1 223 395 425 1 196 152 29
  Tунджа 1 39 4 25 017 1 170 509 509 1 106 55 50
  Ямбол 1 90 466 6 7 776 2 230 37 3 198 10 117 412 86

  ВСИЧКО 264 35 2 919 934 8 518 919 259.5 639 243 227 131 9 643 138 470 272 388 774 714 31 309 9 241

  Мотиви:
  Предлагането на ново приложение № 6.2 е свързано с компенсирани промени в натуралните показатели, направени от секторни министерства след внасянето на проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2010 г. в Министерския съвет.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 15:
  „§ 15. Приложение № 6.2 към чл. 11, ал. 2 се изменя така:

  „Приложение № 6.2
  към чл. 11, ал. 2
  II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2010 година


  Общинска администрация Отбрана Образование Здравеопазване Социални грижи Култура
  Численост Население Брой Брой Брой Брой Брой Брой Брой места
  Общини Кметове Кметове Кметове Кметски по постоян. Численост ученици деца в уч-ци преминали деца в ученици в ЗСУ Субсидирана
  на на на насел. наместници адрес в училища детски в обсл. болни и детски ясли в учили- численост
  общини райони места градини звена пациенти ЦДГ и ОДЗ ща
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
  Банско 1 4 3 13 565 775 478 478 1 392 253 31
  Белица 1 10 1 10 364 1 089 278 120 278 1 083 11
  Благоевград 1 12 10 89 000 8 7 393 2 650 166 7 560 3 592 9 667 279 118
  Гоце Делчев 1 8 2 35 869 3 298 1 345 1 537 4 734 198 30
  Гърмен 1 14 16 800 1 667 600 600 1 614 40 14
  Kресна 1 3 2 5 947 438 186 280 432 6
  Петрич 1 31 17 64 444 4 916 2 077 2 483 5 892 92 38
  Pазлог 1 7 22 629 1 679 797 24 797 2 543 198 32
  Cандански 1 21 4 45 682 3 492 1 494 199 1 709 4 361 161 46
  Cатовча 1 13 19 030 1 982 640 782 1 922 15
  Cимитли 1 8 5 15 744 1 213 531 531 1 182 69 15
  Cтрумяни 1 7 10 6 248 342 164 164 342 100 10
  Xаджидимово 1 9 5 11 188 1 029 433 469 1 012 48 11
  Якоруда 1 7 11 277 944 281 281 1 158 61 9

  ОБЛАСТ БУРГАС
  Aйтос 1 15 1 35 806 2 652 870 1 020 3 020 77 22
  Бургас 1 13 2 230 668 9 24 750 7 709 52 11 850 9 445 25 618 345 139
  Kамено 1 12 12 628 892 351 381 867 148 20
  Kарнобат 1 20 10 29 674 2 2 709 829 949 3 143 138 37
  Mалко Tърново 1 2 6 3 834 1 276 85 120 270 103 9
  Hесебър 1 8 3 22 124 2 2 129 1 013 1 188 2 038 40 17
  Поморие 1 14 2 28 770 3 2 281 1 036 1 216 2 204 207 34
  Приморско 1 4 1 6 713 3 607 221 396 575 51 10
  Pуен 1 38 36 091 3 100 543 543 3 018 15
  Cозопол 1 10 2 13 617 2 925 441 441 887 24
  Средец 1 9 20 14 923 1 083 614 42 614 1 348 162 25
  Cунгурларе 1 16 8 14 207 2.5 1 135 431 431 1 099 114 26
  Царево 1 6 9 633 1 850 317 517 833 16

  ОБЛАСТ ВАРНА
  Aврен 1 12 3 7 822 859 256 256 750 14
  Aксаково 1 11 9 18 850 1 522 804 864 1 515 15 22
  Белослав 1 3 11 559 1 219 494 574 1 047 11
  Бяла 1 3 1 3 265 328 120 140 298 54 8
  Bарна 1 5 5 362 110 11.5 29 408 10 424 258 12 000 14 799 35 850 1 068 249.5
  Bетрино 1 7 2 6 258 310 136 136 309 10 15
  Bълчи дол 1 16 5 11 446 1 073 268 268 1 169 100 21
  Девня 1 2 9 720 1 065 344 344 919 40 16
  Долни чифлик 1 13 3 20 594 1 955 737 737 2 002 155 26
  Дългопол 1 10 4 16 723 1 495 446 486 1 463 27
  Провадия 1 19 5 26 314 2 467 685 725 2 927 199 43
  Cуворово 1 3 5 7 426 846 269 299 1 021 20 8

  ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  Bелико Tърново 1 24 12 92 757 6 7 407 2 430 92 10 315 3 295 9 604 661 243
  Горна Oряховица 1 11 2 55 557 3 573 1 387 23 1 648 5 107 298 60
  Eлена 1 5 14 10 861 970 270 17 312 930 99 23
  Златарица 1 4 6 4 782 336 149 17 149 423 24 8
  Лясковец 1 5 14 871 958 398 524 941 13 20
  Павликени 1 19 27 863 1 822 637 770 2 093 144 52
  Полски Tръмбеш 1 14 16 481 1 362 353 393 1 348 92 22
  Cвищов 1 15 41 182 2 667 1 178 1 258 3 454 250 52
  Cтражица 1 15 5 15 218 1 541 590 620 1 659 155 24
  Cухиндол 1 1 4 2 771 296 58 74 288 60 9

  ОБЛАСТ ВИДИН
  Белоградчик 1 4 9 7 809 668 184 15 184 632 152 28
  Бойница 1 4 1 1 396 117 39 39 117 60 8
  Брегово 1 7 1 6 056 330 198 18 214 461 258 16
  Bидин 1 19 14 81 536 10 5 944 2 000 150 2 376 7 578 259 85
  Грамада 1 1 5 2 123 88 66 66 88 7
  Димово 1 7 14 6 948 546 200 200 540 118 18
  Kула 1 4 4 5 293 330 116 116 330 145 15
  Mакреш 1 3 3 1 674 83 36 29 36 83 11
  Hово село 1 4 3 153 191 76 76 175 63 9
  Pужинци 1 8 4 736 468 137 137 465 23 7
  Чупрене 1 5 2 2 165 98 50 50 98 10 8

  ОБЛАСТ ВРАЦА
  Борован 1 4 6 068 511 239 294 733 60 12
  Бяла Cлатина 1 14 29 211 2 265 810 929 2 936 121 34
  Bраца 1 20 2 91 608 8.5 8 284 2 726 256 14 349 3 426 9 635 276 141
  Kозлодуй 1 4 22 507 2 462 831 924 2 841 280 16
  Kриводол 1 13 1 9 736 725 280 280 710 40 19
  Mездра 1 23 4 23 983 1 955 833 19 903 2 138 98 35
  Mизия 1 4 1 8 366 541 330 352 617 35 10
  Oряхово 1 6 13 860 1 009 331 391 994 13
  Pоман 1 8 3 6 895 655 210 210 774 120 16
  Xайредин 1 4 1 5 569 413 121 121 387 98 11

  ОБЛАСТ ГАБРОВО
  Габрово 1 10 18 75 939 6 3 963 1 723 2 167 6 617 260 165
  Дряново 1 3 6 10 645 992 212 59 298 1 018 307 36
  Cевлиево 1 25 9 42 177 2 620 1 150 1 250 3 612 369 62
  Tрявна 1 1 4 13 607 820 281 281 1 175 80 46

  ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  Балчик 1 17 2 22 814 1 902 795 890 2 098 25 41
  Генерал Тошево 1 20 10 18 814 1 124 480 83 509 1 350 43
  Добрич 1 113 403 6 9 167 2 683 182 1 110 3 633 11 399 465 100
  Добричка 1 43 23 26 345 1 736 774 774 1 593 100 45
  Kаварна 1 8 11 17 139 1 434 566 666 1 738 120 32
  Kрушари 1 12 3 7 712 497 210 210 476 145 14
  Tервел 1 20 3 28 447 1 597 744 820 1 785 29
  Шабла 1 4 9 5 620 464 139 189 435 20 18

  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
  Aрдино 1 25 2 29 574 965 346 44 346 937 80 25
  Джебел 1 22 26 370 653 330 330 1 029 15
  Kирково 1 45 1 45 048 2 017 666 20 666 2 156 12 15
  Kрумовград 1 48 3 45 360 1 796 448 57 493 2 112 100 12
  Kърджали 1 48 121 660 6 7 355 2 398 417 1 380 2 398 9 182 60 82
  Mомчилград 1 30 37 642 1 344 537 64 621 1 524 24 8
  Черноочене 1 19 3 15 573 879 251 251 809 8 11

  ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
  Бобов дол 1 9 7 10 176 537 208 208 655 48 22
  Бобошево 1 3 6 2 999 74 48 48 74 30 8
  Дупница 1 12 4 54 558 3 875 1 356 1 726 4 980 109 37
  Kочериново 1 5 5 4 456 282 132 132 376 70 10
  Kюстендил 1 25 24 74 531 6 4 748 1 876 147 2 116 6 346 284 130.5
  Hевестино 1 3 13 2 717 122 39 39 114 9
  Pила 1 2 1 3 394 110 78 78 109 100 7
  Cапарева баня 1 3 8 141 392 201 241 558 6
  Tрекляно 1 12 548 35 20 35 6

  ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
  Aприлци 1 1 2 3 370 320 73 43 73 286 30 12
  Летница 1 2 1 5 485 422 165 165 391 45 12
  Ловеч 1 22 12 60 184 5 4 797 1 505 382 2 165 5 984 263 109.5
  Луковит 1 10 1 20 564 1 611 517 20 612 1 963 99 21
  Tетевен 1 11 1 23 769 1 951 702 27 837 2 582 68 25
  Tроян 1 17 4 36 401 2 812 946 105 1 226 3 263 41 49
  Угърчин 1 8 2 6 968 629 223 223 593 70 13
  Ябланица 1 5 2 6 456 740 212 262 733 13

  ОБЛАСТ МОНТАНА
  Берковица 1 8 9 21 920 1 556 577 782 1 757 361 15
  Бойчиновци 1 10 2 9 969 708 299 299 857 54 18
  Брусарци 1 7 1 5 529 436 191 191 427 12
  Bълчедръм 1 8 2 10 803 887 323 332 879 48 14
  Bършец 1 5 2 9 084 964 183 86 183 1 135 10
  Георги Дамяново 1 5 6 2 826 74 27 27 181 135 11
  Лом 1 8 1 34 255 2 833 708 883 3 761 385 31
  Mедковец 1 3 1 4 387 408 110 120 398 20 9
  Mонтана 1 20 3 63 318 7 5 140 1 578 129 2 160 6 937 225 87
  Чипровци 1 5 4 4 326 127 59 76 125 17
  Якимово 1 3 4 519 225 133 133 225 8

  ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Батак 1 2 7 203 550 223 243 598 126 25
  Белово 1 7 10 315 693 208 208 678 19
  Брацигово 1 5 1 10 347 849 292 18 292 785 142 13
  Bелинград 1 17 1 45 585 4 324 1 227 1 227 5 487 161 42
  Лесичово 1 6 5 524 407 85 85 356 80 12
  Пазарджик 1 31 132 136 6 11 322 3 269 422 770 3 269 14 389 647 134
  Панагюрище 1 8 28 562 1 918 741 841 2 815 124 35
  Пещера 1 2 24 063 1 717 622 702 1 996 84 14
  Pакитово 1 2 16 477 1 630 567 74 687 1 914 104 13
  Cептември 1 12 1 28 653 2 236 679 55 779 2 355 50 24
  Cтрелча 1 4 5 381 408 92 92 404 6

  ОБЛАСТ ПЕРНИК
  Брезник 1 5 12 7 018 460 109 109 579 40 15
  Земен 1 1 12 2 822 122 44 44 115 8
  Kовачевци 1 4 4 1 505 24 13 13 24 12
  Перник 1 19 6 106 403 7 7 136 2 646 46 3 056 9 559 170 93.5
  Pадомир 1 14 13 21 955 1 490 508 39 508 1 909 250 28
  Tрън 1 1 16 4 366 322 88 88 319 40 17

  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
  Белене 1 5 11 352 659 391 476 890 18
  Гулянци 1 11 14 472 855 323 355 823 17
  Долна Mитрополия 1 15 22 346 1 444 571 571 1 549 20 27
  Долни Дъбник 1 6 15 379 953 340 24 340 1 502 12
  Искър 1 3 8 104 618 161 161 605 12
  Левски 1 10 2 24 071 1 410 588 718 1 865 34
  Hикопол 1 11 2 11 765 637 265 265 630 26
  Плевен 1 21 3 159 397 8 12 692 4 186 391 6 156 16 607 285 184.5
  Пордим 1 6 1 6 647 566 185 39 185 680 126 10
  Червен бряг 1 13 34 218 2 318 782 852 3 264 24 29
  Kнежа 1 3 15 616 1 214 489 595 1 713 15

  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
  Aсеновград 1 16 5 73 422 5 383 1 971 2 483 6 353 252 34
  Брезово 1 10 5 7 095 623 141 141 679 43 13
  Kалояново 1 14 11 813 733 326 326 678 80 10
  Kарлово 1 25 1 59 640 2 4 200 1 355 1 501 5 015 161 49
  Кричим 1 9 488 831 367 367 831 65 4
  Лъки 1 2 6 3 339 212 79 79 211 40 7
  Mарица 1 19 30 699 2 264 976 976 2 144 40 47
  Перущица 1 5 396 349 248 248 500 10
  Пловдив 1 6 379 882 10 32 573 9 960 1 018 21 930 14 270 41 828 1 222 304
  Първомай 1 15 1 30 462 2 010 674 674 2 288 75 33
  Pаковски 1 6 28 534 2 177 807 807 2 208 45 14
  Pодопи 1 14 6 33 041 1 600 1 003 1 093 1 572 28
  Cадово 1 11 15 453 1 239 488 488 1 414 30 13
  Стамболийски 1 4 23 053 1 646 631 779 1 619 16
  Cъединение 1 9 10 455 460 231 285 458 20 16
  Xисаря 1 10 1 13 923 894 308 308 907 136 25
  Куклен 1 5 7 434 409 212 262 629 8
  Сопот 1 1 11 501 1 929 343 437 1 799 70 10

  ОБЛАСТ РАЗГРАД
  Завет 1 6 14 899 1 153 338 350 1 198 23
  Исперих 1 22 1 34 836 2 408 876 926 2 817 117 57
  Kубрат 1 16 25 767 1 466 653 51 799 1 819 90 39
  Лозница 1 15 13 413 798 323 323 1 114 35 19
  Pазград 1 19 2 69 202 6 4 940 2 078 446 2 730 7 313 266 109.5
  Cамуил 1 12 1 11 953 683 223 223 657 168 14
  Цар Калоян 1 2 8 384 543 253 253 535 10

  ОБЛАСТ РУСЕ
  Борово 1 6 7 126 475 125 125 563 178 14
  Бяла 1 9 1 16 449 1 209 402 437 1 250 75 17
  Bетово 1 5 16 065 1 316 450 495 1 122 17.5
  Две могили 1 9 2 10 953 648 211 231 813 25 16
  Иваново 1 8 4 10 176 396 217 217 387 23
  Pусе 1 13 193 098 8 13 313 4 863 418 14 213 6 453 18 646 1 015 153.5
  Cливо поле 1 11 1 13 417 794 299 299 759 35 17
  Ценово 1 8 6 790 337 97 97 323 16

  ОБЛАСТ СИЛИСТРА
  Aлфатар 1 3 3 3 576 158 76 76 158 53 12
  Главиница 1 21 1 14 558 917 344 344 902 130 27
  Дулово 1 25 1 38 169 2 682 1 030 84 1 030 2 975 70 41
  Kайнарджа 1 8 2 5 862 496 215 215 589 90 9
  Cилистра 1 10 8 65 645 7 4 359 1 372 280 1 976 6 093 534 97
  Cитово 1 6 5 6 945 361 165 165 434 9
  Tутракан 1 9 4 19 430 1 445 474 494 1 486 40 41

  ОБЛАСТ СЛИВЕН
  Kотел 1 17 4 26 400 1 809 433 433 1 951 82 39
  Hова Загора 1 31 44 915 3 978 1 146 162 1 295 4 415 152 68
  Cливен 1 38 6 146 792 8 12 590 3 586 95 499 4 548 15 283 630 170
  Tвърдица 1 7 1 16 411 1 573 509 509 1 511 255 13

  ОБЛАСТ СМОЛЯН
  Баните 1 9 2 5 688 354 109 17 109 343 11
  Борино 1 3 1 4 341 293 106 106 286 7
  Девин 1 11 2 14 599 977 371 60 371 1 253 17
  Доспат 1 7 10 181 940 278 26 278 918 9
  Златоград 1 4 4 14 089 1 230 334 21 394 1 195 55 15
  Mадан 1 17 5 13 741 969 280 302 1 178 30 9
  Hеделино 1 11 4 8 166 1 584 269 35 269 577 9
  Pудозем 1 11 1 11 145 1 099 314 314 1 092 12
  Cмолян 1 24 17 45 647 7 3 856 1 475 290 1 380 1 885 5 188 444 111
  Чепеларе 1 6 4 8 179 556 263 263 707 35 12

  СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 24 32 2 1 362 621 46 92 625 38 247 102 11 940 45 247 115 830 2 887 821
  ОБЛАСТ СОФИЙСКА
  Антон 1 1 640 112 59 59 112 3
  Божурище 1 5 1 6 756 664 353 353 651 10 13
  Ботевград 1 7 5 36 163 1 2 622 1 169 57 1 599 3 631 30 42
  Годеч 1 2 7 5 645 451 153 153 512 7
  Горна Mалина 1 12 1 5 646 504 164 164 504 12
  Долна баня 1 4 919 415 171 171 551 70 5
  Драгоман 1 3 16 5 349 329 118 143 325 48 13
  Eлин Пелин 1 13 5 22 007 1 632 746 746 1 741 90 35
  Eтрополе 1 6 1 13 741 1 725 369 361 469 1 675 22 21
  Златица 1 3 6 251 534 207 207 753 10
  Ихтиман 1 7 8 18 890 1 920 608 608 2 142 66 15
  Kопривщица 1 2 547 2 262 82 28 82 226 25
  Kостенец 1 4 2 14 077 1 102 418 418 1 346 21
  Kостинброд 1 7 3 16 130 1 204 562 562 1 483 26 15
  Мирково 1 2 2 2 520 117 74 74 117 7
  Пирдоп 1 1 9 190 828 310 310 1 379 63 7
  Правец 1 8 2 7 890 1 275 260 98 290 1 223 194 24
  Cамоков 1 22 2 41 452 1 3 736 1 060 77 1 060 4 248 183 51
  Cвоге 1 17 12 22 491 1 373 441 441 2 047 106 25
  Cливница 1 1 7 9 492 663 266 5 266 809 10
  Чавдар 1 1 246 100 33 33 91 2
  Челопеч 1 1 566 103 80 80 103 6

  ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
  Братя Даскалови 1 13 9 7 876 558 179 179 558 40 17
  Гурково 1 2 2 5 614 555 152 197 545 7
  Гълъбово 1 8 2 14 506 1 051 361 456 1 208 78 14
  Kазанлък 1 19 86 858 3 6 681 2 359 3 065 8 025 318 97
  Mъглиж 1 7 2 12 398 825 342 342 1 063 30 15
  Николаево 1 3 5 031 559 212 212 536 8
  Oпан 1 8 4 2 679 121 61 61 121 11
  Павел баня 1 11 1 17 500 1 419 456 532 1 370 50 17
  Pаднево 1 12 9 21 863 1 736 693 762 2 032 61 25
  Cтара Загора 1 33 17 181 021 6.5 14 620 4 410 125 12 635 6 200 18 706 1 082 168
  Чирпан 1 11 8 24 747 1 949 487 845 2 241 60 35

  ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  Aнтоново 1 11 18 7 468 540 138 25 138 534 18
  Oмуртаг 1 38 2 32 492 2 124 859 80 979 2 381 80 42
  Oпака 1 5 7 863 631 232 232 929 60 7
  Попово 1 24 10 34 566 2 347 947 947 2 714 180 61
  Tърговище 1 45 6 73 613 5.5 5 531 1 955 84 2 455 7 935 192 90

  ОБЛАСТ ХАСКОВО
  Димитровград 1 22 3 65 168 4 429 1 468 1 468 4 836 108 42
  Ивайловград 1 10 8 9 001 619 196 34 196 619 30 8
  Любимец 1 6 3 10 730 967 273 393 951 8
  Mаджарово 1 4 4 3 307 140 23 23 101 2
  Mинерални бани 1 10 1 7 552 712 187 59 187 602 7
  Cвиленград 1 12 7 24 777 1 953 646 982 2 413 109 18
  Cимеоновград 1 7 1 9 888 924 206 276 838 30 16
  Cтамболово 1 24 1 14 025 535 161 161 525 10
  Tополовград 1 12 5 13 165 1 011 247 247 938 125 20
  Xарманли 1 18 5 29 499 2 113 686 686 2 562 40 21
  Xасково 1 33 2 116 575 6 8 779 3 387 674 8 159 3 387 12 024 434 113

  ОБЛАСТ ШУМЕН
  Велики Преслав 1 10 1 16 253 3 972 368 458 1 623 70 32
  Bенец 1 12 13 290 685 251 251 683 11
  Bърбица 1 14 1 14 558 1 125 424 424 1 071 7
  Kаолиново 1 13 1 21 564 1 425 458 458 1 354 8
  Kаспичан 1 8 9 349 768 283 308 759 85 14
  Hикола Kозлево 1 8 2 8 702 814 245 245 770 12
  Hови пазар 1 12 3 23 299 1 836 588 61 718 2 156 128 24
  Cмядово 1 4 5 7 601 556 210 260 542 126 12
  Xитрино 1 20 12 424 449 164 164 444 14
  Шумен 1 22 2 116 844 3 8 862 2 984 243 8 380 4 120 12 074 582 201

  ОБЛАСТ ЯМБОЛ
  Болярово 1 7 12 4 159 319 93 93 300 167 14
  Eлхово 1 12 6 18 820 1 379 423 473 1 848 57 27
  Cтралджа 1 16 5 14 104 1 223 395 425 1 196 152 29
  Tунджа 1 39 4 25 017 1 170 509 509 1 106 55 50
  Ямбол 1 90 466 6 7 776 2 230 37 3 198 10 117 412 86

  ВСИЧКО 264 35 2 919 934 8 518 919 259.5 639 243 227 131 9 643 138 470 272 388 774 714 31 309 9 241  За нов § 12а

  Предложение на н.п. Менда Стоянова, Ваня Донева и Костадин Язов за нов § 12а (054-04-205):
  Предлага се да се създаде нов § 12а:
  „§ 12а В Приложение № 9 към § 32 се добавя нова т. 8, със следния
  текст:
  „8. Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици- Закон за опазване на околната среда".

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 16:
  „§ 16. В Приложение № 9 към § 32 се добавя т. 8:
  „8. Извънбюджетна сметка към министъра на финансите за средствата от продажбата на предписани емисионни единици- Закон за опазване на околната среда".

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  § 13. Извършените компенсирани промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение на съответните бюджети.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 17.

  § 14. (1) Извършените компенсирани промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети с изключение на извършените компенсирани промени по предложение на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на труда и социалната политика, произтичащи от промяна в натуралните показатели.
  (2) Размерът на субсидиите по чл. 13 е преизчислен в съответствие с размерите по чл. 10.
  (3) В срок 45 дни от влизането в сила на този закон общинските съвети приемат произтичащите от този закон промени в общинските бюджети.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов,Мая Манолова, Петър Курумбашев, Димчо Михалевски, Асен Гагаузов,Захари Георгиев и Кирил Добрев (054-04-226):
  Параграф 14 от преходните и заключителни разпоредби се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение на н.п. Менда Стоянова и Димитър Главчев (054-04-2013):
  В § 14 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „45 дни от влизането в сила”се заменят с „до 30 дни от обнародването”.
  2. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Бюджетите по ал. 3 се представят в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до двадесет дни след приемането им от общинските съвети.
  (5) След изтичането на срока по ал. 3 до приемането на произтичащите от този закон промени в общинския бюджет възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се дължат и не се изплащат.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14, който става § 18:
  § 18. (1) Извършените компенсирани промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети с изключение на извършените компенсирани промени по предложение на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на труда и социалната политика, произтичащи от промяна в натуралните показатели.
  (2) Размерът на субсидиите по чл. 13 е преизчислен в съответствие с размерите по чл. 10.
  (3) В срок до 30 дни от обнародването на този закон общинските съвети приемат произтичащите от този закон промени в общинските бюджети.
  (4) Бюджетите по ал. 3 се представят в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до двадесет дни след приемането им от общинските съвети.
  (5) След изтичането на срока по ал. 3 до приемането на произтичащите от този закон промени в общинския бюджет възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се дължат и не се изплащат.”

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов за нови §… (054-04-207):
  В преходни и заключителни разпоредби се създават следните нови параграфи:
  1. „§ 17. Министрите и останалите първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да направят анализ на ефективността на всички второстепенни разпоредители към тях и в срок до 31 август 2010 г. да внесат в Министерския съвет проекти за промени в законодателството, чрез които да се намали броят на второстепенните разпоредители, включително чрез вливане, сливане, прекратяване и преминаване на дейности и функции към съответните министерства."
  2. "§ !7а Бюджетното салдо към края на 2010 г. не бива да надхвърля 3 % от брутния вътрешен продукт по европейската методология."

  3.„§ 17б. В срок от 1 месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет създава регистър на всички сключени от името на държавата договори. В регистъра се вписват само договори, заверени с подписа на Министъра на финансите и съответния ресорен министър или упълномощени от тях лица. Договорите, невключени в регистъра, да се считат за недействителни."

  4. „§ 17в. В срок от два месеца от влизането в сила на този закон Министърът на регионалното развитие и благоустройството създава публичен регистър на държавните имоти, който да съдържа информация за всички недвижими имоти, начина им на използване, получаваните наеми, ако са отдадени под наем. В срок от три месеца, от влизането на този закон в сила Министърът на регионалното развитие и благоустройството да вземе мерки за привеждане на наемите на всички отдадени под наем държавни имоти в съответствие с пазарните цени."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Алиосман Имамов, Лютви Местан, Хасан Адемов за нов § 14а (054-04-193):
  „§ 14а. (1) В срок до 15 дена от влизането в сила на този закон сумата от 116 млн.лв. се предоставя на тютюнопроизводителите за премиране на произведения и изкупен тютюн - реколта 2009г., съгласно Решение на МС № 240 от 25 април 2009 г.
  (2) Сумата по ал.1, се отразява като намаление на разходите по чл. 1, ал. 2, т.4.1.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов за нов §…(054-04-222):
  „§ …. Трансферът по т. 2 на § 1 се превежда в едноседмичен срок след публикуването на закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г. в Държавен вестник на Фонд „Тютюн", второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на земеделието и храните за изплащане на целевите премии на тютюнопроизводителите за 2009 г.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Сергей Станишев, Ангел Найденов, Димчо Михалевски, Асен Гагузов, Валентина Богданова и Петър Мутафчиев за нов § 14а (054-04-221):
  § 14а. В двуседмичен срок от обнародването на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година Министерският съвет приема постановление за разпределение на капиталовите трансфери, по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити и извършване на съответните финансови корекции по техните бюджети , при следното разпределение :

  а) За изплащане на извършени и сертифицирани дейности по договори на държавата и общините към 31.12.2009 година :
  до 660 000 000 лева
  б) за финансиране на дейности по приоритетни инвестиционни проекти в размер до 180 000 000 лева, както следва :
  1. Проект : ИСПА Мярка 2001/BG/16/P/PT/004: „Строителство на АМ "Люлин":
  Софийски околовръстен път - пътен възел "Даскалово" от км 0+000 до км 19+135" „

  до 62586 560 лева;
  2. Специален инфраструктурен инвестиционен фонд (СИИФ): до 50 000 000 лева ;
  3. Национално съфинансиране на програмите за европейското териториално сътрудничество:
  до 18 000 000 лева;
  4. Финансиране за изграждане на пътни възли във Велико Търново и Бургас-Созопол
  до 15 000 000 лева;
  5. Префинансиране на разходите по изпълнение на приоритетни
  инфраструктурни проекти - АМ"Тракия", АМ „Марица" и
  Южен околовръстен път-София:
  до 34 413 440 лева ;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Румен Петков, Камен Костадинов и Кирил Добрев за нов § …. (054-04-214):
  „§ …. Дванадесет милиона лева от сумата по § 1, чл. 6, ал. 3, Приложение № 2, таблица XVIII Разходи по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност" за 2010 г. да бъдат използвани за обезщетения на освободени служители на Държавна агенция „Национална сигурност".”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Захари Георгиев, Георги Божинов, Ивелин Николов, Румен Такоров, Димчо Михалевски и Кирил Добрев за нов § 14а (054-04-225):
  „§ 14а. Министерството на финансите до 15 декември 2010 година компенсира общините с размера на намалените приходи, вследствие осовбождаването на собствениците на имоти по чл.24,ал.1,т.18-19 от ЗМДТ от заплащане на данък върху недвижимите имоти за сгради,получили сертификат по реда на Закона за енергийна ефективност.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любен Татарски и Иван Вълков за нов § 14а (054-04-230):
  „§ 14а. В § 1, чл. 1, ал. 2, Раздел II - Разходи, т. 4, респективно т. 4.1 е включена сумата в размер на 62 500 хил. лева, необходима за доизграждането на Автомагистрала „Люлин”

  Предложението е оттеглено.

  § 15. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.;
  изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от
  2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г. и бр. 38 от 2010 г.) в чл. 95, ал. 3 думите „една трета” се заменят с „една втора”.

  Предложение на н.п. Валентина Богданова (054-04-197):
  Параграф 15 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 19.


  Предложение на н.п. Драгомир Стойнев, Емилия Масларова, Мая Манолова, Анна Янева за нови параграфи 16, 17 и 18 ( 054-04-213):
  „ § 16. В Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1,35 и 41 от 2001 г., бр. 1,10,45,74,112,119 и 120 от 2002 г., бр. 8,42,67, 95,112 и 114 от 2003 г., бр. 12,21,38, 52, 53,69,70,112 и 115 от 2004 г., бр. 38,39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17,30,34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95,102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100,109 и 113 от 2007 г., бр. 33,43,67,69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23,25, 35,41,42,93,95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16 и 19 от 2010 г.)
  1. В чл. , ал.1, т. 1 думите „шестнадесет на сто" се заменят с „осемнадесет на сто" и „19 на сто" с „21 на сто".
  2. В чл., ал.1, т. 2 думите „единадесет на сто" се заменят с „тринадесет на сто" и „14 на сто" се заменят с „16 на сто".
  3. В чл.6, ал.1, т.4 думите „едно на сто" се заменят с „две на сто"
  „§ 17. В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., Обн., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.
  1. В чл. 8, т. 4 думите „2000 лв." се заменят с „десет минимални работни заплати".
  2. В § 8, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя така:
  „(2) Индексирането на пенсиите , считано от 01.07.2010г., е с 3 процента.”

  „§ 18. В Закона за семейни помощи за деца Обн.3 ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., изм.,бр. 120 от 29.12.2002 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., бр. 69 от 6.08.2004 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., бр. 21 от 10.032006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., бр. 68 от 22.08.2006 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., бр. 113 от 28.12.2007 г., изм. и доп., бр. 71 от 12.08.2008 г., бр. 110 от 30.12.2008 г., бр. 23 от 27.032009 г., доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 24 от 26.03.2010 г. се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 2,:
  а) В ал. 1 се създава нова т. 11:
  „11. Целева помощ за покриване разходите за детска ясла или детска градина"
  б) Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Помощите по ал.1, т.6-8 могат да се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции при условия и ред, определени в правилника за прилагане на закона. Ако детето е записано в детска ясла или детска градина, помощите по ал.1, т.6 задължително се предоставят под формата на социални инвестиции за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина.”
  2. В чл. 4 думите „ал.1, т. 1, 6-8" се заменя с „ал.1, т. 1, 6, 7 и 11."
  3. Създава се чл. 8е:
  „чл. 8е. (1) Семействата на деца до 6-годишна възраст имат право на целева помощ за заплащане на таксата за ползване на детската ясла или детската градина.
  (2) Помощта по ал.1 се отпуска, при условие че:
  1. родителите (осиновителите) на детето имат регистрация като безработни лица не по-малко от 30 дни от датата на подаване на молбата-декларация за отпускане на помощта.
  2. детето е настанено в държавна или общинска детска ясла или детска градина.
  (3) Помощта се отпуска под формата на социални инвестиции за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина.
  (4) Размерът на целевата помощ се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика за съответната година.
  (5) Условията и редът за ползване на целевата помощ се уреждат в правилника за прилагане на закона.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Георги Пирински, Пенко Атанасов, Димчо Михалевски, Спас Панчев и Георги Божинов за нов § 15а (054-04-219):
  „§ 15а. Националните доплащания на единица площ в размер на 293 млн. лева и националните доплащания за животновъдството (по шестте схеми за подпомагане), в размер на 67 млн. лева по Приложение №2 към чл. 6, ал. 3, включени в разходите по бюджета на Министерство на земеделието и храните за 2010 г., да бъдат изплатени на производителите до 31 декември 2010 г."

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Димчо Михалевски,Ангел Найденов и Антон Кутев за нови § … (054-04-218):
  „§ 15а. В Закона за енергетиката (Обн., ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 5.03.2004 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 74 от г., в сила от 8.09.2006 г., изм., бр. 49 от 19.06.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от г., в сила от 6.07.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 14.11.2008 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. идол., бр. 41 от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 103 от 29.12.2009 г.) в чл.67 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „публична" се добавя „държавна".
  2. Създава се ал. 2а:
  „(2а) Енергийните предприятия имат право възмездно да ползват мостове,пътища,улици,тротоари и други имоти публична общинска собственост, за про¬карване,скачване.преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, газопроводидоплопроводи,водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефто-продуктопроводи като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети ."

  „§ 15б. В Закона за електронните съобщения (Обн., ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г.( в сила от 12.05.2009 г., бр. 37 от 19.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г.; Решение № 3 от 4.06.2009 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 45 от 16.06.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г„в сила от 10.11.2009 г., изм. и дол., бр. 93 от 24.11.2009 г., бр. 12 от г., бр. 17 от 2.03.2010 г., в сила от 10.05.2010 г.( бр. 27 от 9.04.2010 г., в сила от 9.04.2010 г.) в чл. 295,ал.7 думата „безвъзмездно" се заменя с думата „възмездно".

  „§ 15в. В Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г., изм. и доп., бр. 79 от 10.07.1998 г., бр. 133 от 11.11.1998 г., доп., бр. 26 от 23.03.1999 г., в сила от 23.03.1999 r.f изм. и доп., бр. 29 от 7.04.2000 г., бр. 78 от 26.09.2000 г., доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 79 от 16.08.2002 г., бр. 99 от 22.10.2002 г., изм. и доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., бр. 72 от 2.09.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г„ в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) , изм., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., (*), бр. 80 от 3.10.2006 гм в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 102 , изм. и доп., бр. 24 от 20.03.2007 г., (*) изм., бр. 53 от г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 43 от г., бр. 54 от 13.06.2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 8.07.2008 г. - бр. 63 от 15.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (**) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 74 от 5.09.2009 г., в сила от 18.09.2009 г., изм. и доп., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм., бр. 94 от 27.11.2009 г., бр. 103 от 29.1^.2009 г) в чл.14 се създават ал.4 и ал.5:
  (4) Гори и земи от горския фонд се считат изключени и с променено предназначение от момента на влизане в сила на ПУП, предвиждащ изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение.
  (5) В случаите по ал.4 цената по чл.19 не се заплаща."

  „§ 15г. В Закона за опазване на земеделските земи (Обн., ДВ, бр. 35 от 24.04.1996 г., изм. и доп., бр. 14 от 18.02.2000 г., доп., бр. 26 от 29.03.2000 г., изм. и доп., бр. 28 от 23.03.2001 г., в сила от 23.03.2001 г., доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 18 от 28.02.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г„ в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 13 от 9.02.2007 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 10 от 6.02.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009
  се създават ал.5 и ал.6:
  (5) Земеделските земи се считат изключени и с променено предназначение от момента на влизане в сила на ПУП, предвиждащ изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение.
  (6) В случаите по ал.5 цената по чл.30 не се заплаща.”

  Комисията не подкрепя предложението за нови § 15а и 15б.
  Предложението за нови § 15в и 15г е оттеглено.


  Предложение на н.п. Димчо Михалевски,Ангел Найденов и Антон Кутев за нов § … (054-04-217):
  „§…В Закона за общинския дълг (Обн., ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 80 от 5.10.2007 г., доп,, бр. 93 от 28.10.2008 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) се правят следните изменения :
  1. В чл. 5:
  а) В ал. 1,т.2 думите „ в рамките на бюджетната година" се заличават ;
  б) В ал. 2 в началото на изречението се добавят думите „Освен в случаите по ал.1,т.2."
  2. В чл.12, ал.З в края на изречението се добавя „както и дълга.поет за финансиране на разходите за подготовка или изпълнение на проекти по програми,съфинансирани от Европейския съюз".
  3. Създава се чл. 15а:
  Чл. 15а. Разпоредбите на чл. 14, т.4 и чл. 15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.”

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мартин Димитров, Кирчо Димитров, Ваньо Шарков и Асен Агов за нови параграфи (054-04-207):
  1.„§ … В Закона за устройството на държавния бюджет (Обн.) се добавя нов чл. 29а.:
  „чл. 29а. Министерството на финансите отчита всеки месец държавния бюджет на начислена основа според европейската .методология ESA95"
  „§ 17д. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство на държавния бюджет се създава нов параграф 8, както следва:
  „§8. Първостепенните разпоредители с бюджетни средства в срок до един месец от приемането на бюджета за съответната година или актуализацията му публикуват на интернет-страниците си приетите за годината разходи по програми и политики и ежемесечен отчет за изпълнението на бюджета."

  2. „§ ... В Кодекса за социално осигуряване (Обн……..):
  1. В чл. 70 на за хората, работещи след навършване на стаж и възраст, процентът се променя от 3 на 5."
  2. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 2а:
  „§ 2а. От 1 юли 2010 г. държавните служители заплащат личните си осигурителни вноски"

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 16. Разпоредбата на § 6, т. 1 влиза в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародването на закона в „Държавен вестник”, а разпоредбата на § 15 влиза в сила от учебната 2010/2011 година.

  Предложение на н.п. Валентина Богданова (054-04-197):
  В §16 думите "а разпоредбата на §15 влиза в сила от учебната 2010 - 2011 година " да отпаднат.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на за § 16, който става § 20:

  § 20. Параграф 8, т. 1 влиза в сила от 1 август 2010 г., а § 19 влиза в сила от учебната 2010/2011 година.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума