Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/07/2010


  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 002-02-25, внесен от Министерски съвет на 05.07.2010 г.  На заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписано на 23 април 2010 г.
  На заседанието присъства д - р Тонка Върлева – директор на Дирекция „Управление на специализирани донорски програми” в Министерството на здравеопазването, която представи законопроекта от името на вносителя.
  Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" е подписано на 23 април 2010 г. в изпълнение на Решение № 212 на Министерския съвет от 2010 г. Министерският съвет е одобрил проекта на Споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България като основа за водене на преговори и е упълномощил министъра на здравеопазването да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие за последваща ратификация, като даде съгласие за временно прилагане на Споразумението от датата на подписването му до изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила.
  Първоначалното споразумение между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд е подписано за първите две години 2007-2009 (фаза 1) на стойност 7 048 837 евро от общо петгодишния период за изпълнението на Програма BUL-607-G02-T „Подобряване на контрола на туберкулозата в България" (ДВ, бр. 67 от 2008 г.).
  През септември 2009 г. Българският национален координационен комитет за борба със СПИН и туберкулоза е кандидатствал пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария с искане за продължаване на финансирането на Програма BUL-607-G02-T „Подобряване на контрола на туберкулозата в България" за следващите три години в периода 2010-2012 г. (фаза 2). Глобалният фонд ще предостави безвъзмездна помощ по програмата съгласно два поредни ангажимента, които са описани в заглавната страница на споразумението, както следва:
  Първи ангажимент (за периода 2007-2011 г.) в размер 11 786112 евро.
  Втори ангажимент (за 2012 г.) в размер 2 438 352 евро.
  В случай, че има налични средства и при положителна оценка на изпълнението на програмата в България, Глобалният фонд ще предостави за петгодишния период на изпълнение на програмата общо 14 224 464 евро за финансиране на редица дейности по контрола на туберкулозата, за които бюджетите на Министерството на здравеопазването и на общините са недостатъчни.
  При изпълнението на всички етапи от споразумението Република България ще продължи да предоставя необходимите средства от вътрешното финансиране, в т. ч. разходите за митни сборове, такси, данъци по внос или други подобни вземания и данъци (включително данък върху добавената стойност), които се налагат в съответствие с действащото законодателство при закупуването на стоки или услуги със средства от безвъзмездната помощ. Те ще бъдат осигурявани в рамките на утвърдените бюджети на Министерството на здравеопазването и общините за съответните години съгласно одобрените дейности и разчети на приетата от Министерския съвет през 2007 г. Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За”- 15. народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 002-02-25, внесен от Министерски съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума