Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
01/07/2010

  ДОКЛАД

  По законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие,
  № 002-02-21, внесен от Министерският съвет на 23.06.2010 г.  На редовно заседание, проведено на 1 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерският съвет на 23.06.2010 г.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на труда и социалната политика: Валентина Симеонова-зам.министър и Елена Кременлиева- директор на дирекция „Социално включване.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник-министър Симеонова.
  Заемното споразумение, сключено на 18 ноември 2008 г.между Република България (Заемополучател) и Международната банка за възстановяване и развитие (Банката) е в размер на 40 млн. евро за подпомагане финансирането на Проекта, който има за цел да насърчи социалното включване, чрез повишаване на училищната подготовка на децата под седемгодишна възраст, предимно сред семейства с ниски доходи, включително и на децата с увреждания и с други специални нужди. Проекта включва две части: Част първа – Интегрирани социални услуги и услуги на деца, чрез осигуряване на безвъзмездно финансиране за общини, подлежащи на финансиране, за изпълнение на под-проекти и Част втора- Изграждане (подобряване) на капацитета на местната власт чрез предоставяне на технически консултантски услуги на общинския персонал и социалните работници на общинско ниво в отделите за социално подпомагане и защита на децата и подкрепа за изготвянето на национална база със съответните данни за благосъстоянието и образоването на децата, и специален механизъм за оценка на въздействието на проекта.
  Заемополучателят, чрез Министерството на труда и социалната политика е гарантирал, че Социалноинвестиционния фонд ще поеме цялата техническа отговорност за изпълнението на Проекта.
  На 5 март 2010 г. Четиридесет и първото Народното събрание със закон (Обн., Д.В., бр. 22 от 2010 г.) закрива Социалноинвестиционният фонд - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на труда и социалната политика, изпълняващ до този момент отговорностите за изпълнението на Проекта.
  С внесеното за ратифициране Изменение на Заемното споразумение Министерският съвет предлага на мястото на закрития Социалноинвестиционен фонд цялата техническа отговорност за изпълнението на Проекта да се поеме от Дирекция „Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика.
  С промените в споразумението се конкретизира и ролята на управлявания орган – Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерството на труда и социалната политика, във връзка с предвиденото наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
  По законопроекта се проведе дискусия
  След дискусията се проведе гласуване при което се получиха следните резултати: „ЗА”- народни представители; „ПРОТИВ”- народни представители и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение (Проект за социално включване) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 002-02-21, внесен от Министерският съвет на 23.06.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума