Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/07/2010

  ДОКЛАД

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 002-01-57, внесен от Министерският съвет на 28.06.2010 г.
  На извънредно съвместно заседание Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазване, проведено на 7 юли 2010 г., разгледаха законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса ( НЗОК) за 2010 г., № 002-01-57, внесен от Министерският съвет на 28.06.2010 г.
  На заседанието присъстваха проф. Анна-Мария Борисова- министър на здравеопазването; Владислав Горанов - зам.министър на финансите и председател на Надзорния съвет на НЗОК; Нели Нешева-директор на НЗОК; Катя Паракозова – държавен експерт в Министерството на финансите; Ивайло Ваклинов – н-к на отдел в НЗОК; д-р Цветан Райчинов – председател на Управителния съвет на Българския лекарски съюз и Владимир Томов –председател на Конфедерация „Защита на здравето”.
  От името на вносителя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.беше представен от г-н Владислав Горанов.
  Съгласно предварителния отчет за касовото изпълнението на бюджета на НЗОК към 30 юни 2010 г. в приход по сметките на бюджета са постъпили общо 1 255,3 млн. лв.; извършени са касови разходи и трансфери за 962,8 млн. лв. и са останали в наличност 292,5 млн. лв.
  От общата сума на постъпилите приходи и трансфери (1 255,3 млн. лв.) - 1 246,7 млн. лв. са от здравноосигурителни приходи, от които – 776, 2 млн. лв. от здравноосигурителни вноски и 470,6 млн. лв. от трансфери за здравно осигуряване; 0,2 млн. лв. от приходи и доходи от собственост; 6, 5 млн. лв. от глоби, санкции и наказателни лихви; 0,6 млн. лв. от други неданъчни приходи и 1,3 млн. лв. трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ.
  От общата сума на разходите и трансферите (962,8 млн. лв.) за административни разходи са платени 16,5 млн. лв.; за здравноосигурителни плащания - 921,3 млн. лв.; за придобиване на нефинансови активи- 0,6 млн.лв. лв. и за трансфери на Националната агенция за приходите ( 1,2 млн. лв.) и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК – ( 23,2 млн. лв.) или общо 24,4 млн. лв.
  На основата на касовия отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие е направено очаквано изпълнение на бюджета за 2010г , което е взето за основа на направеното предложение за изменение и допълнение на приходите и разходите, както следва:
  Със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. са разчетени да постъпят приходи и трансфери общо в размер на 2 519,2 млн. лв., а със законопроекта се предлага те да се увеличат с още 53,0 млн. лв. и да станат 2 572, 2 млн. лв. От увеличението с 53,0 млн. лв. – 40,0 млн. лв. се очаква да постъпят от здравноосигурителни вноски, като се предлага те да нараснат от 1 560,0 млн. лв. на 1 600,0 млн. лв., а 13,0 млн.лв. ще се получат допълнително чрез трансфер от Министерството на здравеопазването за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване ( за всяко посещение на пенсионер при лекаря се заплаща от републиканския бюджет по един лев) и общата сума ще стане 17.5 млн. лв.
  Със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. са приети разходи и трансфери общо на сума 1 689,4 млн. лв. Със законопроекта се предлага увеличение на разходите с 220,0 млн. лв. и общата сума на разходите и трансферите да стане – 1 909,4 млн. лв. Увеличението от 220 млн. лв. се разпределя – 218,0 млн. лв. за здравноосигурителни плащания, които от 1 511,9 млн. лв. нарастнат на 1 729,9 млн. лв. и с 2,0 млн. лв. да се увеличи сумата на резерва за непредвидени и неотложни разходи, като от 125,1 млн. лв. да стане 127,1 млн. лв.
  Със законопроекта се предлага сумата от 218 млн. лв. да се разпредели за:
  - здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели – 27,0 млн. лв., като сумата 320,0 млн. лв. се увеличава на 347,0 млн. лв.;
  - здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - 178,0 млн. лв., като сумата 708,9 млн. лв. се увеличава на 886,9 млн. лв. и за
  - други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ – 13,0 млн. лв., като сумата 20,0 млн. лв. се увеличава на 33,0 млн. лв.
  Бюджетното салдо по Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. е одобрено като превишение на приходите и трансферите над разходите и трансферите с 829,8 млн. лв. В резултат на предложеното със законопроекта увеличение на приходите и трансферите с 53,0 млн. лв. и увеличение на разходите с 220,0 млн. лв., бюджетното салдо се намалява със 167 млн. лв. и със законопроекта се предлага то да се одобри на обща сума от 662,8 млн. лв.
  По законопроекта се проведе обсъждане с изказвания на становища в подкрепа на законопроекта, както и такива с известни съмнения, че увеличението на разходите с 220 млн. лв. и предложеното им разпределение може да се окаже недостатъчно за някои видове здравноосигурителни плащания. Бяха зададени и въпроси, на които изчерпателно отговори господин Владислав Горанов.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване при което се получиха следните резултати: „За” - 18 народни представители; без „Против” и „Въздържал се” един.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 002-01-57, внесен от Министерският съвет на 28.06.2010 година.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума