Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23/07/2010

  ДОКЛАД

  По законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № 002-02-27, внесен от Министерския съвет на 16.07.2010 г.  ДОКЛАД

  По законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № 002-02-27, внесен от Министерския съвет на 16.07.2010 г.


  На извънредно заседание, проведено на 23.7.2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № 002-02-27, внесен от Министерския съвет на 16.07.2010 г.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
  Оперативна програма „УРБАКТ II” „Мрежа за градско развитие”
  е одобрена от Европейската комисия на 2 октомври 2007 г. и е финансирана по Цел 3 “Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие и годишни вноски от държавите, участващи в програмата. Основната й цел е да се повиши ефективността на политиките за устойчиво интегрирано градско развитие в Европа чрез обмен на опит и знания в тази област сред местните и регионалните органи.
  Съгласно чл. 12 от меморандума за разбирателство общият размер на националния принос на Република България към бюджета на Оперативна програма “УРБАКТ II”, дължим за периода 2008 – 2014 г., e 55 183 евро и е разделен на 7 равни вноски, всяка от които възлиза на 7883 евро. Вноските за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. са изплатени и трансферирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството към бюджета на програмата.
  Меморандумът за разбирателство e подписан за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството в гр. София на 5 март 2008 г., и ратификацията му от Народното събрание ще потвърди поетите ангажименти от правителството на Република България .
  Тъй като меморандумът за разбирателство предвижда участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове с компетентна юрисдикция в Париж, Франция, както и поради това, че меморандумът съдържа финансови задължения за държавата, той е подписан при условие за последваща ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  Ратификацията на меморандума за разбирателство ще осигури пълноправното участие на България в програма “УРБАКТ II” като страна –членка на Европейския съюз, и достъп до средства по програмата на български партньори по проекти.
  След дискусията се проведе гласуване, при което членовете на Комисията подкрепиха единодушно законопроекта с 18 гласа “За”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити – сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма „УРБАКТ ІІ”, № 002-02-27, внесен от Министерския съвет на 16.07.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума