Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23/07/2010

  ДОКЛАД

  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерски съвет на 21.07.2010 г.


  На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерски съвет на 21.07.2010 г.
  От името на вносителя законопроекта беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
  Оперативна програма “Югоизточна Европа” е одобрена с Решение на Европейската комисия № C (2007) 6590 от 20 декември 2007г. В нея участват 8 държави – членки на Европейския съюз - Република Австрия, Република България, Република Гърция, Република Унгария, Италианската република, Румъния, Словашката република, Република Словения, 2 държави кандидатки – Република Македония и Република Хърватия, 4 държави потенциални кандидатки – Република Албания, Босна и Херцеговина, Република Сърбия, Черна гора, както и Украйна и Република Молдова като страни - партньори.
  Оперативна програма “Югоизточна Европа” има за цел да подобри процеса на териториална, икономическа и социална интеграция между страните участващи в програмата и да съдейства за сближаването, устойчивостта и конкурентоспособността чрез развитието на транснационални партньорства.
  Оперативната програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и публични средства за съфинансиране от бенефициентите, осигурени чрез държавните бюджети на държавите, участващи в програмата или собствено съфинансиране от бенефициентите.
  В глава 3, чл.1, т.1 и т.2 и Приложение I от Меморандума за разбирателство е определен финансовият принос на държавите – участнички в програмата към бюджета на приоритет “Техническа помощ”. Плащането на годишните вноски към приоритет “Техническа помощ” е дължимо до края на месец януари на годината, за която се отнася, с изключение на вноската за 2007 година, която е преведена едновременно с вноската за 2008 година.
  Общият размер на националния принос на Република България към бюджета на приоритет „Техническа помощ” на Оперативна програма “Югоизточна Европа” е 577 405 евро, дължим за периода 2007 – 2013 година. Тази сума е разделена на 7 вноски, които следва ежегодно да бъдат предвиждани и одобрявани със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Вноските за 2007 г., 2008 г., 2009г. и 2010г. са трансферирани в установения срок от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Меморандумът за разбирателство e подписан за Република България от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Росен Плевнелиев в София, България на 19 март 2010г.
  В чл. 2 от Заключителните разпоредби на Меморандума за разбирателство се предвижда изпълнението му да се извършва в съответствие със законите на Република Унгария.
  Поради това, че е прието участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове от Централния окръжен съд в Будапеща, Унгария, както и това, че Меморандумът съдържа финансови задължения за държавата, той е подписан от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условие на последваща ратификация. Затова меморандумът за разбирателство е внесен за ратификация от Народното събрание.
  Ратифицирането на меморандума ще осигури пълноправното участие на България в Оперативна програма „Югоизточна Европа” като страна – членка на Европейския съюз, ще ни осигури достъп до средствата по програмата на български партньори по проекти и ще потвърди поетите ангажименти от правителството на Република България .
  След дискусията се проведе гласуване, при което членовете на Комисията подкрепиха единодушно законопроекта с 18 гласа “За”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите – членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република Унгария в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария – Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София, № 002-02-30, внесен от Министерски съвет на 21.07.2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума