Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23/07/2010

  ДОКЛАД

  по проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау-Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерски съвет на 22.07. 2010 г.


  На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау-Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерски съвет.
  От името на вносителя проекта за решение беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
  В изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006) се предлага да де сключи горното споразумение за финансиране на проект “Техническа инфраструктура 2010-2013”.
  Съгласно споразумението българската държава ще получи 34 373 хил. евро заем за срок от 20 години, включително 5 години гратисен период. Заемополучателят ще заплаща невъзстановима такса ангажимент от 0.25% годишно върху неизплатената сума на заема; невъзстановима еднократна обща такса за управление равняваща се на 1.0% от сумата на главницата на заема и лихва с фиксиран лихвен процент, определен при ангажиране на заема.
  Основните цели на проекта за техническа инфраструктура са:
  1. Да постгне съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения;
  2. Да допринесе за приспособяване към изменението на климата и за подобряване на условията на живот на населението в обхванатите в проекта райони;
  3. Да се осигури икономическата и туристическата инфраструктура срещу влачища и наводнения, като по този начин се помогне за развитието на икономиката и туризма на областите, в които ще се изпълняват проекти.

  Проект “Техническа иинфрастуктура 2010-2013” обхваща следните инвестиционни дейности:
  1. Компонент 1 – обща стойност 54 724 хил. лв. за корекция на река Русенски Лом;
  2. Компонент 2 – обща стойност 17 157 хил. лв. за създаване на съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра;
  3. Компонент 3 – на обща стойност 8855 хил. лв. за брегозащита и укрепване на свлачища при гр. Поморие.
  Общо инвестиционни разходи – 80 736 хил. лв.
  Реализирането на проекта осигурява защита на съществуващите градски части, на промишлени зони, както и на туристически съоръжения от наводнения, ерозия и свлачища.
  След представяне и обсъждане на проекта се проведе гласуване, при което членовете на Комисията подкрепиха единодушно проекта за решение с 18 гласа “За”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание на чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Споразумение между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау-Франкфурт на Майн, за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013”, № 002-03-13, внесен от Министерски съвет на 22.07. 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТ
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума