Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23/07/2010

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган ( асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София, № 002-02-29, внесен от Министерския съвет на 21.07.2010 г.


  На извънредно заседание, проведено на 23 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г., внесен от Министерския съвет.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
  Меморандума е подписан за Република България от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на 26 февруари 2010 г. в София и е в съответствие с Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г. и член 59, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999. Програмата за трансгранично сътредничество Румъния- България 2007-2013 г. е одобрена от Европейската комисия на 18 декември 2007 г. и е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие с публични средства от държавните бюджети на двете държави и собствено финансиране от бенефициентите.
  Меморандума осигурява пълноправно членство на България в програмата за трансгранично сътрудничество, като с него се определят органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на същата, в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия.
  В меморандума се уреждат институционалната структура на управление на програмата; отговорностите на Управляващия орган, Националния партниращ орган, Сертифициращия орган и Одитния орган и плащанията към бенефициентите по проекти. Предвижда се всички плащания от Европейската комисия на средства от Европейския фонд за регионално развитие да се превеждат по единната банкова сметка на програмата, чийто титуляр е Министерство на публичните финанси на Румъния - Сертифициращ и Разплащателен орган. Процентът на национално съфинансиране на ниво проект се определя от Съвместния комитет за наблюдение чрез Ръководство за кандидатстване, за да се гарантира изпълнението на финансовите таблици на програмата. Приносът от държавните бюджети на България и Румъния следва да е в размер максимум на 13 на сто от общата допустима стойност на проекта, като този принос може да бъде увеличен, за да се покрие разликата между общата стойност на допустимите разходи и приноса от Европейския фонд за регионално развитие (когато бенефициентите се финансират от държавния бюджет), и може да бъде намален до нула, когато бенецифиентите са с добри икономически възможности, както и във всеки друг случай, договорен между Управляващия орган, Националния партниращ орган и Сертифициращия орган.
  Съгласно § 8 от меморандума 6 на сто от бюджета на програмата от Европейския фонд за регионално развитие ще се използва за финансиране на приоритетна ос „Техническа помощ”, като размера на националното съфинансиране е 35,28 на сто. Националното съфинансиране се осигурява от Управляващия орган и Националния партниращ орган пропорционално на първоначално определената сума от Европейския фонд за регионално развитие за двете държави в програмата, съответно 70,17 на сто за Румъния и 29, 83 на сто за Република България. Размерът на съфинансирането за Техническа помощ от държавния бюджет на Република България, както и графика за тези трансфери, ще се определя ежегодно въз основа на бюджета, включен в Годишната стратегия за Техническа помощ, утвърдена от Съвместния комитет за наблюдение на програмата.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, при което членовете на Комисията подкрепиха единодушно законопроекта с 18 гласа „За”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България- Румъния 2007-2013 г., подписан на 26 февруари 2010 г. в София, № 002-02-29, внесен от Министерския съвет.

  София, 23 юли 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума