Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27/07/2010

  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., № 002-01-57, с вносител Министерски съвет, приет на първо гласуване на 21 юли 2010 г.  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
  (ДВ, бр. 99 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди таблицата числото "2 519 211" се заменя с "2 572 211";
  б) в таблицата към ал. 1:
  аа) в колона 3 на ред I „Приходи и трансфери - всичко" числото „2 519 211" се заменя с "2 572 211";
  бб) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигурителни приходи” числото „2 501 160” се заменя с „2 541 160”;
  вв) в колона 3 на ред 1.1 „Здравноосигурителни вноски” числото „1 560 034” се заменя с „1 600 034”;
  гг) в колона 2 на ред 5 „Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по
  чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето /+/” накрая се добавя „и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване”, а в колона 3 числото „4500” се заменя със ”17 500”.
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди таблицата числото „1 689 432" се заменя с "1 909 432";
  б) в таблицата към ал. 2:
  аа) в колона 3 на ред IІ „Разходи и трансфери – всичко” числото "1 689 432" се заменя с "1 909 432";
  бб) в колона 3 на ред 1 „Текущи разходи” числото "1 559 284" се заменя с "1 777 284";
  вв) в колона 3 на ред 1.5 „Здравноосигурителни плащания” числото "1 511 932" се заменя с "1 729 932";
  гг) в колона 3 на ред 1.5.5 „здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” числото "320 000" се заменя с "347 000";
  дд) в колона 3 на ред 1.5.6 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” числото "708 932" се заменя с "886 932";
  ее) в колона 3 на ред 1.5.7 „други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ” числото "20 000" се заменя с "33 000";
  жж) в колона 3 на ред 3 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” числото „125 058” се заменя със „127 058”.
  3. В ал. 3 числото "829 779" се заменя с "662 779".

  Предложение на н.п. д-р Ваньо Шарков и Кирчо Димитров:
  1. §1, чл. 1, ал. 1 в а) “2 572 211” се заменя с “2 532 211”;
  В б), в таблицата към ал. 1:
  - в аа) “ 2 572 211” се заменя с “ 2 532 211”;
  - в бб) – отпада;
  - във вв) – отпада;
  В ал. 2 :
  - в а) “1 909 432” се заменя с “ 2 052 432”;
  - в аа) “ 1 909 432” се заменя с “ 2 052 432”;
  - в бб) “ 1 777 284” се заменя с “ 1 922 284”;
  - във вв). “ 1729 932” се заменя с “ 1 874 932”
  - в дд) “ 886 932” се заменя с “ 1 031 932”;
  -жж)- отпада;
  В ал. 3 “662 779” се заменя с “ 479 779”;
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. д-р Евгений Желев, Мая Манолова и Михаил Миков:
  § 1. В чл. 1 се правят следните промени:

  1. В т. 2, ал. 2:
  а) В подточка "а) числото "1 689 432" се заменя с числото "2 039 432".
  б) В подточка "аа)" числото "1 909 432" се заменя с "2 039 432".
  в) В подточка "бб)" числото "1 559 284" се заменя с числото " 1 834 784".
  г) В подточка "вв)" числото " 1 511 932" се заменя с числото "1 834 784".
  д) В подточка "гг)" числото "320 000" се заменя с числото "360 000".
  е) В подточка "дд)" числото "708 932" се заменя с числото "931 432".
  ж) В подточка "жж)" числото "125 058" се заменя с числото "199 558".

  2. В т. 3, ал. 3, числото "829 779" се заменя с числото "532 779".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  Предложение на н.п. д-р Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 2:

  “§ 2 в чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  - в т. 1 думата “броя” се заменя с “прогнозния брой”;
  - в т. 2 думата “стойността” се заменя с “прогнозната стойност”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. д-р Ваньо Шарков и Кирчо Димитров за създаване на нов § 3:

  “§ 3 в чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
  - в ал. 1 изразът “ В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6. “ отпада;
  - текстът на т. 1- става ал. 1
  - текстът на т. 2 – става ал. 2, като в нея думата “задължителни” се заменя с “ прогнозни”, а думата “ делегирани” – отпада;
  - създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
  - “/3/ за второто полугодие на 2010 прогнозните стойности по ал. 2 се определят на не по-ниска стойност от реално отчетената и извършена дейност през 2-то полугодие на 2009 г., която се намалява с отпадналите през 2010 г. дейности, за които лечебното заведение няма сключени договори и се увеличава с стойността на прогнозния брой дейности по сключени нови договори. “
  - ал. 2 - става ал. 4
  - ал. 3 - става ал. 5, като в нея думата “делегираните” се заменя с “прогнозните”, изразът “ ал. 1, т. 2” се заменя с “ ал. 2”, а “ал. 2” се заменя с “ал. 3”.
  - ал. 4 – става ал. 6, като в нея думата “делегираните” се заменя с “прогнозните” и изразът “ по ал. 1, т.2” се заменя с “ ал. 2”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума