Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/07/2010

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за данък върху застрахователните премии, № 002-01-58, внесен от Министерския съвет на 30.06.2010 г.


  На заседание, проведено на 15 юли 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за данък върху застрахователните премии, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите - Людмила Петкова – директор на дирекция ”Данъчна политика”, Лидия Атева – началник на отдел и Димитър Войнов – главен експерт в същата дирекция и представители на Асоциацията на българските застрахователи - Орлин Пенев – председател и Константин Велев – член на Управителния съвет на асоциацията.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Със законопроекта се въвежда облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори (общо застраховане с изключение на някои видове застраховки). Предложеният нов данък не променя съществуващия ред за данъчно облагане на печалбата на застрахователите съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.
  С оглед разпоредбата на чл. 157 от Директива
  № 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност предложението за въвеждане на данък върху застрахователните премии не противоречи на европейското законодателство в областта на застраховането и презастраховането. Посочената разпоредба дава възможност всеки застрахователен договор да подлежи на облагане с косвени данъци и парафискални такси върху застрахователните премии в държавата членка, в която е разположен рискът, или в държавата членка, в която е покрито задължението. Директивата допуска всяка държава членка да разработи и въведе национален механизъм, като за него не се поставят специални изисквания.
  В законопроекта се дефинират като облагаеми всички застрахователни договори с изключение на договорите:
  • за презастраховане и ретроцесия;
  • по всички видове застраховки и рискове, посочени в
  раздел I от приложение № 1 към Кодекса за застраховането (животозастраховане);
  • по част от застраховките и рисковете, посочени в раздел II от приложение № 1 към Кодекса за застраховането, в т.ч. щетите/загубите, нанесени на летателни апарати, плавателни съдове и гражданската отговорност, свързана с притежаването и използването им, както и за застраховка на товари по време на международен превоз.
  Основанието за изключване от облагане на животозастраховането се съдържа в спецификите в данъчното третиране на застраховките „Живот”, необходимостта от насърчаване на здравното и пенсионното застраховане и данъчното облагане в другите държави членки. Освобождаването от облагане на някои от посочените договори е свързано и с липсата на еднозначно третиране относно разположението на носените рискове.
  Предлага се данъчната ставка да е 2 на сто, а данъчната основа да е получената застрахователна премия от застрахователя. Данъчната основа се увеличава с възстановените бонуси и отстъпки на застрахователя и се намалява с включените в застрахователната премия суми за Гаранционния и Обезпечителния фонд по Кодекса за застраховането, както и със сумите за Държавен фонд „Земеделие” съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители. Намалението на данъчната основа се налага, за да не се начислява данък върху събираните парафискални такси от застрахователите.
  Данъкът става изискуем от застрахователя на датата, на която е получена застрахователната премия. Въвежда се задължение за застрахователя да посочи данъка в застрахователния договор отделно от дължимата застрахователна премия и дължимата на застрахователя сума. Във връзка с това са направени и съответните предложения за промени в Кодекса за застраховането по отношение на сумите за Гаранционния и Обезпечителния фонд. Предложенията за това са свързани с изискванията за прозрачност и информираност на застрахованите лица за дължимите парафискални такси и данък по съответния застрахователен договор.
  Дължимият данък се внася в бюджета ежемесечно. Данъчно задължените лица подават данъчна декларация в Националната агенция за приходите за всяко тримесечие.
  Законопроектът дава възможност на застраховател, който осъществява дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги, да определи данъчен представител, който да го представлява във всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на предложения законопроект.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа като цяло на законопроекта, като след първото му гласуване бъдат направени промени в § 5 касаещ влизането в сила на закона, както и в § 2 от преходните и заключителни разпоредби относно обхвата на застрахователните договори, за които ще се прилага закона. Представителите на Асоциацията на българските застрахователи представиха писмено становище по законопроекта, в което също възразяват срещу срока за влизане в сила на закона – 1 септември 2010 г, тъй като предвидените в закона промени налагат промяна в информационните системи на застрахователните компании, което изисква технологично време за това.
  След дискусията се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” - 13 народни представители, „Против” - 9 народен представител, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за данък върху застрахователните премии, № 002-01-58, внесен от Министерския съвет на 30.06.2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


  МЕНДА СТОЯНОВА  Форма за търсене
  Ключова дума