Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/10/2010

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 002-01-84, внесен от Министерския съвет на 01.10.2010 г.


  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов - заместник - министър на финансите, Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Венетка Тодорова - началник на отдел „Фискална интеграция” в дирекция „Данъчна политика” и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно - осигурителна методология” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът беше представен от заместник - министъра на финансите Владислав Горанов.
  Предложените със законопроекта изменения и допълнения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица са насочени към прецизиране на текстове, отстраняване на съществуващи пропуски, актуализиране на терминологията и улесняване на данъчно задължените при изпълнението на определени задължения по този закон.
  Основните промени в законопроекта са:
  - въвежда се облагане на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с окончателен данък 10 на сто за получените от тях възнаграждения за услуги или права, както и неустойки и обезщетения от всякакъв вид с източник България. Тази мярка цели да се противодейства на възможни данъчни измами и пране на пари;
  - предлага се при авансовото облагане на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне на права или имущество, данъка да се удържа от платеца на дохода, ако той е предприятие или самоосигуряващо се лице;
  - предвижда се глоба за нарушение на чл. 9, ал. 2, която изисква документиране на доходите (различни от облагаемите с окончателен данък) в случаите, когато не се издава касова бележка от фискално устройство или формуляр „Сметка за изплатени суми”;
  - предлага се платците на дохода да издават служебна бележка на лицата, получили доходи от други източници (неустойки, лихви, производствени дивиденти и др.), в т. ч. доходи в натура - предметни награди и други;
  - уточнява се, че при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 се изготвя от правоприемника. До момента е липсвала изрична уредба, при което в много случаи за тези доходи не е постъпвала информация в Националната агенция за приходите.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 12 народни представители, „Въздържали се” - 3 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 002-01-84, внесен от Министерския съвет на 01.10.2010 г.

  София, 13 октомври 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума