Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/10/2010

  законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-80, внесен от Министерския съвет на 16.09.2010 г.


  На заседание, проведено на 21 октомври 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите - Владислав Горанов - заместник-министър на финансите и Людмила Петкова - директор на дирекция „Данъчна политика”, представители на Националната агенция за приходите – Красимир Стефанов – изпълнителен директор, Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” и Трифон Павков – директор на дирекция „Анализ на политиката”, подуправителя на Българска народна банка - Румен Симеонов, представители на Асоциацията на банките в България - Радка Тончева - член на УС на асоциацията и изпълнителен директор на „Обединена българска банка” АД и Ирина Марцева – главен секретар и Милен Райков – експерт в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
  Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов.
  Основните моменти в законопроекта са:
  1. Ограничава се възможността управлението на търговско предприятие да се възлага на лица, при управлението на които друго търговско предприятие е обявено в несъстоятелност. Предложено е да не може да бъде едноличен търговец, прокурист, управител на дружество с ограничена отговорност лице, което е обявено в несъстоятелност или което е участвало в управлението на дружества, обявени в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  2. Разширява се кръга на лицата, които отговарят като трети задължени лица за задълженията на юридическото лице, като се добавят прокуристите и другите търговски представители, на които е възложено да управляват предприятието.
  3. Предлага се уведомяването на Националната агенция за приходите за предстоящо прехвърляне на предприятие или преобразуване по Търговския закон да се извършва преди подаване на заявлението за вписване, а удостоверяването за уведомяването да се извършва в двумесечен срок от постъпване на уведомлението, като по този начин се дава възможност за налагане на предварителни обезпечителни мерки. Действащият 7-дневен срок не дава реална възможност за предприемане на контролни и обезпечителни действия по реда на ДОПК.
  4. Предлага се изменение в ДОПК, което да допусне извършването на ревизии за задължения за осигурителни вноски при условията на чл. 122 от ДОПК, т. е. определяне размера на данъците и вноските чрез анализ на обичайната икономическа дейност.
  5. Разширяват се хипотезите на приложимост на чл. 122 в някои случаи на разплащания в брой.
  6. Дава се достъп до данните от кредитните досиета.
  7. Предлага се удължаване на срока за произнасяне на решаващия орган от 45 на 60 дни от постъпване на жалбата.
  8. С измененията в чл. 142 се предлага увеличение на сумата от
  100 000 на 500 000 лв., под която обстоятелствата, служещи за основание за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за доход от източник в страната на чуждестранно лице, се удостоверяват пред платеца на дохода, а не пред органа по приходите.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията подкрепиха като цяло законопроекта, но изказаха съобразения по текста на § 14, който следва да се прецизира така, че достъпа на данъчната администрация до данни и копия на документи от кредитните досиета на лицата да се ограничи само до документите, които са предоставени от лицата. Същата позиция изразиха и представителите на БНБ и Асоциацията на банките в България. Взе се решение текста да се обсъди в работна група с участието на представители на вносителя, банките и комисията и да се предложи по-точна редакция в срока между първото и второ гласуване на законопроекта. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България представиха писмено становище по законопроекта.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За”- 13 народни представители, „Въздържали се”- 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 002-01-80, внесен от Министерския съвет на 16.09.2010 г.

  София, 22 октомври 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА

  Форма за търсене
  Ключова дума