Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/03/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентноспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, № 102-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.03.2011 г.
  На заседание, проведено на 10 март 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентноспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, подписан на 22 октомври 2010 г.
  Законопроектът беше представен от Кирил Гератлиев – директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.", наричана по-нататък „СОП „Черноморски басейн", е одобрена с Решение на Европейската комисия № С (2008} 7406 от 27 ноември 2008 г.
  Ратифицирането на меморандума ще гарантира пълноправното участие на България в СОП „Черноморски басейн" като страна - членка на Европейския съюз, и ще осигури финансиране на проекти със средства по програмата и от държавния бюджет на български партньори от Североизточния и Югоизточния район.
  Целите на програмата са:
  - Насърчаване на икономическото и социалното развитие в зоните на Черноморския басейн;
  - Съвместна работа за справяне с общите предизвикателства;
  - Насърчаване на местни дейности от типа „хора за хора".
  Общият бюджет на програмата за периода 2007 - 2013 г. е 18 863 479 евро.
  Меморандумът за разбирателство по изпълнението на СОП „Черноморски басейн" урежда отношенията между Румъния, България и Гърция относно процедурите на финансов контрол, финансовите отговорности, финансовите потоци и възстановяването на неправомерно изплатени средства, както и съдебното решаване на спорове.
  Национални органи по програмата са Министерството на регионалното развитие и благоустройство на България и Министерство на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на Гърция. Създадени са две национални информационни звена - едното в София и другото в Солун.
  Съгласно меморандума специален орган - Комитет за подбор, оценява проектните предложения. Комитетът за подбор се назначава от Съвместния комитет за наблюдение по предложение на националните органи.
  Финансирането от Общността е до 90 на сто от признатите разходи по всеки проект.
  България е поела ангажимент да съфинансира българските партньори в проекти до 10 на сто от допустимите разходи по проекти.
  Българското национално съфинансиране от държавния бюджет ще се превежда от Министерството на регионалното развитие и благоустройство на българските бенефициенти/партньори.
  В Заключителните разпоредби на меморандума се регламентира начинът за разрешаване на спорове между страните, като ще бъде ползвано съдействието на Европейската комисия. При невъзможност за постигане на съгласие споровете ще се решават на първа инстанция от компетентния съд в Букурещ,
  Поради клаузите за участие на държавата в съдебно уреждане на международни спорове от съда в Букурещ и клаузите за поети финансови задължения за държавния бюджет меморандумът подлежи на ратификация със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  Меморандумът за разбирателство за изпълнението на СОП „Черноморски басейн" влиза в сила на последната дата, на която бъдат изпълнени изискванията на националните законодателства за влизане в сила. Страните ще се уведомят взаимно, че националните процедури за влизането му в сила са изпълнени.

  По законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 20 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния в качеството му на Съвместен управляващ орган, Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България в качеството му на Национален орган, Министерството на икономиката, конкурентноспособността и търговския флот на Гърция в качеството му на Национален орган и Одиторската служба към Сметната палата на Румъния в качеството й на Одитен орган по изпълнението на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013 г.”, подписан на 22 октомври 2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума