Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/03/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2),
  № 102-02-4, внесен от Министерски съвет на 11.02.2011 г.
  На заседание, проведено на 10 март 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София ,Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 25 октомври 2010 г. в Париж.
  На заседанието присъства г-н Тодор Чобанов-заместник министър на културата.
  С Решение № 48 от 20 декември 2007 г. възлага на Министерството на културата, Министерството на външните работи и Българската академия на науките да предприемат необходимите стъпки за изграждане на сдружение „Регионален център по опазване на нематериалното културно наследство”, което през месец май 2009 г. е регеистрирано в Софийския градски съд като юридическо лице с нестопанска цел. Центърът е вписан като обект за финансиране от държавния бъджет, на основание чл. 44 от Закона за културното наследство, в който е казано че: „културните институти, създадени за опазване на нематериалното културно наследство и придобили статут на центрове на ЮНЕСКО, имат право на субсидия от държавния бюджет”.
  През месец октомври 2009 г. с резолюция, приета от тридесет и петата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, Регионалния център е одобрен като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.
  На 25 октомври 2010 г. в Париж е подписано споразумение между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), с цел да популяризира Конвенцията на Юнеско за опазване на нематериалното културно наследство и да допринася за нейното осъществяване в югоизточния подрегион на Европа.
  В споразумението е предвидено Регионалния център да бъде: самостоятелен юридически субект с идеална цел; независим от ЮНЕСКО; целево финансиран от Правителството на Република България за необходимото му администриране и правилното функциониране, като финансирането да бъде в размер най-малко равностойността на 200 хил. евро годишно.
  За осигуряване изпълнението на горния ангажимент на Правителството в Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., в чл. 9, ал. 1, в приложение № 4, на ред 25 за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство е предвидена субсидия за 2011 г. в размер на 400 хил. лв.
  По законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 24 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 25 октомври 2010 г. в Париж.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума