Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/03/2011

  Д О К Л А Д


  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 154-01-17, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители на 16.02.2011 г.
  На заседание, проведено на 10 март 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители.
  Законопроектът беше представен от н.п. Кирчо Димитров.
  Той предвижда създаването на „Фонд за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост”, който ще бъде финансиран чрез събраните средства от глоби и санкции по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.
  При обсъждането беше изказано мнение относно изключителната важност за решаване на проблема със злоупотребата на наркотици. Но конкретните предложения са несъвместими с настоящата законодателна регламентация. В действащия Закон е предвидено, че част от приходите от глоби и имуществени санкции се администрират съответно от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, от министъра на земеделието и храните и от министъра на здравеопазването.
  Действащото законодателство е ясно регламентирало разпределението на отговорностите в тази сфера. Дейността е междуинституционална, а разпределението на средствата е в съответствие с функциите на отделните институции, ангажирани с провеждане на националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с наркотрафика.
  Неясен също така е и статутът на предлагания Център. Създаването на нова административна структура без ясно определени правомощия и отговорности, ще доведе до допълнителни административни разходи, без да се изключва възможността от дублиране на съществуващи дейности, функции и разходи в системата на Министерството на здравеопазването.
  Предложените промени противоречат и на основните принципи и правила на бюджетиране, заложени в Закона за устройството на държавния бюджет, а именно, че „Приходите не са целеви и служат за покриване на разходите.
  Предложенията са и в разрез с наложилото се вече ограничаване на извънбюджетните сметки и фондове.
  След дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За” – 2 народни представители, „Въздържали се” – 19 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Ваньо Шарков и група народни представители, № 154-01-17/16.02.2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума