Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/03/2011 първо гласуване

  Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-5, внесен от н.п. Пенко Атанасов и група народни представители на 26.01.2011 г. и № 154-01-34, внесен от н.п. Десислава Танева и група народни представители на 22.03.2011 г.
  На заседание, проведено на 24 март 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от н.п. Пенко Атанасов и група народни представители и от н.п. Десислава Танева и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Даниела Нонина – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите, Мирослав Туев – началник-отдел в дирекция „Данъчно-осигурителна методология” и Мара Вълева – директор на дирекция „Събиране” в Националната агенция за приходите.
  Законопроектът с вносители н.п. Пенко Атанасов и група народни представители беше представен от н.п. Пенко Атанасов.
  Със законопроекта се предлага облагаемият доход от стопанската дейност на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, да се определя като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 90 на сто, вместо с 60 на сто, както е в действащия закон.
  Законопроектът с вносители н.п. Десислава Танева и група народни представители беше представен от н.п. Десислава Танева.
  Основните моменти в законопроекта са:
  - създава се възможност физическите лица – регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители да приспадат от доходите си реално извършените от тях разходи, а не в размер на 60 на сто, съответно 40 на сто, както е в действащия закон в зависимост от конкретната дейност –производство на непреработена или преработена продукция и статута на лицата – регистрирани или нерегистрирани. Предложено е новият ред за облагане да се прилага задължително за доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС и по избор за нерегистрираните.
  - въвежда се задължение за водене на счетоводна отчетност от лицата избрали новия ред за облагане. С цел облекчаване на отчетността им е предложено, когато лицата не подлежат на задължителен независим финансов одит и размерът на нетните приходи от продажби не надвишава 100 хил. лв., годишния им финансов отчет да се състои само от Отчет за приходи и разходи и да не се публикува.
  - предлага се държавните помощи и субсидии по програми от Европейския фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието за 2009 г, да не се третират през 2010 г. като доход на регистрираните земеделски производители, който подлежи на облагане. Това предложение е във връзка със специфичните схеми, по които се извършва изплащането на субсидиите, а именно - част от отпуснатите средства за 2009 г. се превеждат на лицата от фондовете през следващата – 2010 г. Съгласно принципа на облагане в ЗДДФЛ, доходът се счита за придобит в деня на получаването му, при което тези средства ще се приемат за доход, получен през 2010 г. В резултат, ще се стигне до неравностойно третиране на плащанията за 2009 г. – тези, получените през 2009 г. ще са необлагаеми, а изплатените през 2010 г. - облагаеми.
  - предлагат се и изменения и допълнения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са във връзка с направените промени в чл. 191 и чл. 193 в ДОПК с § 24 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, в сила от 1 януари 2011 г. С предвидената с тези изменения в чл. 191, ал. 2 от ДОПК възможност всеки кредитор да поиска изпълнение върху обезпеченото имущество, както и при започнато производство по принудително изпълнение, без да се отчетат някои особености при налагането на обезпечителните мерки и продължителността на самото универсално производство по принудително изпълнение за събиране на публичните вземания, ще се създадат сериозни затруднения в дейността на приходната агенция и ще се стигне почти до невъзможност за реализиране на самото изпълнение. В тази връзка се предлагат новите ал. 6 и 7 на чл. 191, с които се предвиждат изключения, при които сроковете, определени в чл. 191, ал. 2 не се прилагат.
  - предложено е и допълнение на § 26 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 1.01.2011 г., с което се запълва празнота в закона за случаите, при които общинските съвети не са определили с наредба размерите на туристическия данък в законоустановения срок (31.01.2011г.). При сега действащата уредба, законът предвижда в подобни случаи на забавяне, да се прилагат размерите на местния данък, приложими за предходната година. За туристическия данък такива размери не съществуват, тъй като същият е въведен от 01.01.2011 г. Липсата на подобна разпоредба ще лиши общините от възможност да събират туристически данък за 2011 г., в случаите, в които не са спазили сроковете за определяне размерите на този данък.
  След представяне на законопроектитe се проведе дискусия при която членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа като цяло на законопроекта с вносители н.п. Десислава Танева и група народни представители и не подкрепа на законопроекта с вносители н.п. Пенко Атанасов и група народни представители. Аргументите срещу законопроекта на н.п. Пенко Атанасов и група народни представители, изразени както от членовете на комисията, така и в писменото становище на Министерство на финансите са следните: увеличаването на размера на нормативно признатите разходи от 60 на сто на 90 на сто е еквивалентно на необлагане на доходите на съответната категория лица, а освобождаването от облагане е държавна помощ и подлежи на нотификация пред Европейската комисия. Освен това в момента в Р България действащата данъчна ставка е достатъчно ниска - 10 на сто и няма основание да се увеличават нормативно признатите разходи за която и да е категория доходи по чл. 29 от закона. От друга страна, евентуалното увеличение на разходите само за един източник на доход, ще доведе до нови искания и от други категории лица, за които се прилага аналогично облагане. Поради това членовете на комисията подкрепиха варианта за облагане доходите на земеделските производители и тютютнопроизводители, предложен със законопроекта на н.п. Десислава Танева и група народни представители, който създава равнопоставеност при облагането на физическите лица с едноличните търговци. Постави се и въпроса между първото и второ гласуване на законопроекта да се обсъди възможността и съответно да се предложи преходна разпоредба, с която да се даде право на физическите лица, които са регистрирани по ЗДДС да приложат режима по чл. 29а, ал. 1 за доходите си за 2010 г.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта на н.п. Пенко Атанасов и група народни представители: „За” - 4 народни представители, „Против” - 13 народни представители, без „Въздържали се”.
  2. по законопроекта на н.п. Десислава Танева и група народни представители: „За” – 13 народни представители, „Въздържали се” - 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-34, внесен от н.п. Десислава Танева и група народни представители и да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, № 154-01-5, внесен от н.п. Пенко Атанасов и група народни представители.


  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума