Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/03/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., № 154-01-33, внесен от Светлана Найденова и група народни представители на 21.03.2011 г.
  На заседание, проведено на 24 март 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., внесен от Светлана Найденова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха следните представители на Националния осигурителен институт: Христина Митрева – управител; Весела Караиванова – подуправител; Антония Ганчева – директор на Главна дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” и главен актюер и Емил Мирославов - директор на Дирекция”Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика.
  От името на вносителите законопроекта беше представен от н.п. Светлана Ангелова, която изтъкна, че от началото на 2011г. са възникнали проблеми при прилагането на минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за някои наети лица.
  Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите – 2011г. редица длъжности, в съответствие с изискванията на ЕВРОСТАТ, преминават в по-висок клас, което води съответно и до по-висок минимален осигурителен доход. Това обстоятелство в някои случаи не е било отчетено при договарянето на минималния осигурителен доход за 2011г. – например при медицинските сестри, лаборантите и др.
  За икономическите дейности, в които са констатирани проблеми, породени от преминаването в по-горен клас вече е постигнато споразумение между социалните партньори на заетите лица в сферата на здравеопазването за определянето на по-нисък минимален осигурителен доход за лицата, при които е установено значително несъответствие между получаваните от тях трудови възнаграждения и минималния осигурителен доход, върху които следва да бъдат осигурявани. Тези промени касаят около 31 хиляди лица.

  Приети са и някои предложения на Българската православна църква, които засягат около 1 000 лица.

  По време на дискусията се направи предложение влизането в сила на законопроекта да стане от 1 април 2011 г.
  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 20 народни представители; без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г., № 154-01-33, внесен от Светлана Найденова и група народни представители на 21 март 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума