Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30/03/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г, № 154-01-33, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 21.03.2011 г., приет на първо гласуване на 30 март 2011 г.
  З А К О Н


  за изменение и допълнение на
  закона за бюджета на държавното обществено
  осигуряване за 2011 г.
  (ДВ, бр. 98 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на закона и предлага следната редакция:


  З А К О Н

  за допълнение на
  Закона за бюджета на държавното обществено
  осигуряване за 2011 г.
  (ДВ, бр. 98 от 2010 г.)


  § 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (обн. ДВ, бр. 98 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ред 69 след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА” се добавя „/без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите/”.
  2. В ред 70 след думата „болници” се добавя „/без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите/”.
  3. В ред 77 след думите „с нестопанска цел” се добавя „/без енорийски свещеник/”.
  4. Създават се редове 77, 78, 79 и 80:

  77.  Q


  86
  без
  86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  И СОЦИАЛНА РАБОТА /само
  за медицинска сестра,
  акушерка, рехабилитатор и
  лаборант/ 500 440 330
  78.
  Q
  86,1 Дейност на болници /само за
  началник клиника/отделение / 800

  79.

  Q

  86,1 Дейност на болници /само за
  медицинска сестра, акушерка,
  рехабилитатор и лаборант/ 580 540 540


  80.


  S


  94.91 Дейност на религиозни
  организации /само за
  енорийски свещеник/ 307
  Предложение на н.п. Ваня Донева:
  В текста на § 1, т. 3 числото „77” да се промени на „74”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 1 и предлага следната редакция:

  § 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:
  1. В ред 69 след думите „СОЦИАЛНА РАБОТА” се добавя „(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”.
  2. В ред 70 след думата „болници” се добавя „(без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и лаборант, включително главните и старшите)”.
  3. В ред 74 след думите „с нестопанска цел” се добавя „(без енорийски свещеник)”.
  4. Създават се редове 77, 78, 79 и 80:


  77.  Q


  86
  без
  86.1 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  И СОЦИАЛНА РАБОТА (само
  за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор и
  лаборант)  500  440  330
  78.
  Q
  86.1 Дейност на болници (само за
  началник клиника/отделение )
  800

  79.

  Q

  86.1 Дейност на болници (само за
  медицинска сестра, акушерка,
  рехабилитатор и лаборант)

  580

  540

  540


  80.


  S


  94.91 Дейност на религиозни
  организации (само за енорийски свещеник)


  307  Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование:


  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА”

  § 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

  Предложение на н.п. Ваня Донева:
  В текста на § 2 „1 януари” да се промени на „1 април”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителите за § 2 и предлага следната редакция:
  „§2. Законът влиза в сила от 1 април 2011 г.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума