Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/06/2011

  ДОКЛАД

  по законопроект № 102-02-14 за ратифициране на Изменението на
  Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие внесен от Министерски съвет на 10 юни 2011 година
  На заседание, проведено на 16 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 17 май 2011 г.
  На заседанието присъстваха:
  Георги Прегьов – заместник министър на регионалното развитие и благоустройството;
  Стела Попниколова – директор на дирекция „Управление на проекти с кредитни средства” в МРРБ;
  Николина Николова – член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”;
  Женя Динкова – директор на дирекция “Международни финансови институции и сътрудничество” в МФ;
  Десислава Лазова – държавен експерт в дирекция “Международни финансови институции и сътрудничество” в МФ;
  Законопроектът и измененията в заемното споразумение бяха представени от заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Георги Прегьов.
  Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" включва рехабилитация и частична реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа, доставка на оборудване за Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти, и дейности свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.
  Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Заем 4865 - BUL) е подписано на 19 септември 2007 г. в София от министъра на финансите и е ратифицирано със закон (ДВ, бр. 95 от 2007 г.).
  Проектът се осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура" и се реализира в периода 2007 г. - 2011 г.
  Стойността на проекта е 144 млн. евро с ДДС, от които заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер 90 млн. евро и съфинансиране от републиканския бюджет в размер 54 млн. евро, от които 24 млн. евро за ДДС.
  В основата на проекта са заложени три компонента, които се считат за ключови при модернизирането на пътния сектор:
  • Рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 450 км пътища от републиканската пътна мрежа, обособени в 9 групи обекти (Лотове);
  • Институционално развитие, подкрепа за финансово управление и доставка на оборудване за Централния институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти;
  • Дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.

  Изменението на проекта се налага по следните две причини:
  1. Да се отразят новите приоритети на правителството по отношение на усвояването на безвъзмездните средства от Европейския съюз, отпуснати за пътния сектор в България за периода 2007 - 2013 г.(повече от 1 милиард) и предоставяне на достатъчно съфинансиране без което България ще загуби някои от тези средства.
  2. Да се подобри изпълнението на проекта предвид вече отчетеното закъснение на изпълнението на дейностите по него. Финансирането на оставащите за изпълнение дейности по проекта се налага да бъде в съответствие с провежданата от правителството фискална политика за постигане на бюджетен дефицит, който да е в съответствие с целите на Европейския съюз.
  Предложеното изменение не включва промени в целите за развитие на проекта, а само променя някои параметри на финансирането и разходите по отделните компоненти:
  • Компонент 1: Рехабилитация на избрани пътища, се намалява в обхвата и размера поради закъснение в програмата за изпълнение и намалението в бюджета за проекта през 2010 и 2011 г., което оказва ефект върху плана за финансиране на проекта и не позволява на Агенция „Пътна инфраструктура" да започва дейности по рехабилитация на пътища и да ги завършва дори с предложеното удължаване на крайната дата на заема. По този начин ще бъдат рехабилитирани 307 километра пътища в сравнение с първоначалната цел 450 километра, описана в документа за оценка на проекта и в споразумението за заем.
  • Компонент 2: Институционалното развитие се фокусира върху първите две цели на компонента:
  1. да укрепва вътрешното управление и операциите на субекта, изпълняващ проекта.
  2. да подобрява планирането в пътния сектор, разработването на програми, изготвянето на бюджета и изпълнението на програмите със специален фокус върху използването на Кохезионния фонд и Структурните фондове на ЕС.
  Целта на разширените дейности е да се подпомогне цялостното и своевременно усвояване на средствата от Европейския съюз, предназначени за пътния сектор в България, като се ускори подготовката, одобрението, изпълнението и изплащането на тези средства.
  • Компонент 3: Безопасност на пътя, остава в обхвата, описан в документа за оценка на проекта и в споразумението за заем.
  В резултат на предложените изменения в компоненти 1 и 2 са получени промени в разходите по проекта, както следва:
  Компоненти/Дейности Текущи Предложени
  1. Рехабилитация на избрани пътища 140,150 95,058
  2. Институционално развитие 2,410 9,125
  3. Безопасност на пътя 1,440 1,440
  Общо разходи 144,000 105,623


  Предвид намалените проектни разходи и с цел да се осигури гъвкавост на управлението размерът на заема остава непроменен — т.е. 90 милиона евро, като се намалява делът на финансирането от страна на заемополучателя — от 54 милиона евро на 15,62 милиона евро.
  Удължава се с 24 месеца крайната дата на заема. Договорената крайна дата на заема е 30 юни 2013 г. Това удължаване ще позволи да бъдат завършени работите по рехабилитацията на пътищата и да се постигне задоволителен резултат по разширения компонент за институционално развитие.
  Съгласно договореността между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие се постига и съгласие да се преработят Показателите за изпълнение и мониторинг.
  Бяха зададени няколко конкретни въпроса от народни представители, на които министърът на регионалното развитие и благоустройството г-н Георги Прегьов отговори изчерпателно.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 17 народни представители, „Против" – няма,Въздържали се" -2.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 17 май 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума