Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/06/2011

  ДОКЛАД

  по законопроект № 102-02-12 за ратифициране на Изменението на
  Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие внесен от Министерски съвет на
  2 юни 2011 година
  На заседание, проведено на 16 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Георги Прегьов – заместник-министър и Петя Тянкова – съветник; от Министерството на финансите – Женя Динкова – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” и Десислава Лазова – държавен експерт в същата дирекция.
  При представянето беше изтъкнато, че предвижданите промени не водят до промяна в целите за развитие на проекта. Измененията в заемното споразумение не включват промени в размера и финансовите условия по заема.
  По действащото споразумение проектът се състои от три части: Част А „Помощ за изпълнението на проекта", Част Б „Подготовка на генералните планове" и Част В „Изграждане и рехабилитация на язовири" - изграждане на язовир „Луда Яна", язовир „Нейковци", язовир „Пловдивци" и рехабилитация на язовир „Студена".
  Измененията са свързани с:
  - разширяване обхвата на "Част А: „Помощ за изпълнението на проекта" с включването на генералните планове и актуализиране на предпроектните оценки на язовирите;
  - промени в броя и обхвата на генерални планове, заложени в Част Б: „Изготвяне генерални планове";
  - преразпределение на заложените средства с цел да се отразят заложените промени в отделните компоненти на проекта.
  Основните причини, налагащи изменението са следните:
  Закона за водите е въвел изискването за планиране развитието на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения чрез изработването и приемането на регионални генерални планове на В и К. Поради обема и обхвата на дейностите, които следва да се извършат за успешната реализация на проекта - разработване на генерални планове за всички обособени територии на страната, без София-град; подготовка на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури по правилата на банката; управлението на договорите, включително проследяване на резултатите, постигнати от изпълнителите по договорите, е необходимо към Част А на проекта „Помощ за изпълнение на проекта" да бъде включена и подготовката на регионалните планове. Регионалните планове следва да бъдат разработени за цялата територия на страната с посоченото изключение.
  За всеки от язовирите следва да се извърши техническо обследване на изградените съоръжения, части от тях и конструкции. Това се налага, тъй като съоръженията са изградени преди около 10 години и е необходимо да се установи фактическото им състояние. Процесът по техническо обследване, преценка и набавяне на липсващите данни, провеждане на допълнителни изследвания и замервания налагат завишаване на заложените суми по тази част.
  От проекта отпада изработването на първоначално включените 40 генерални градски плана. От обхвата на генералните планове отпада и моделирането на водоснабдителните и канализационните системи и корпоративните планове за В и К системите на операторите. От своя страна В и К операторите подлежат на избор и смяна съгласно Закона за водите, което обезсмисля корпоративното планиране.
  В споразумението за изменение на договора за заем е предвидено възлагането на изработването на регионалните генерални планове да се извърши еднократно единствено и само за целите на споразумението от заемополучателя чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) извън установения в чл. 198в, ал. 4, т. 3 и чл. 198г, т. 4 от Закона за водите ред. Изготвените генерални планове следва да се съгласуват от съответната асоциация по В и К или общински съвет, след което ще бъдат приети и одобрени от МРРБ. Съгласуваните от съответната асоциация по В и К или общински съвет и приети и одобрени от МРРБ генерални планове ще са задължителни при планирането на развитието на В и К системите и съоръженията.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 16 народни представители, „Въздържали се" – трима, без „Против".

  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено чрез размяна на писма от 5 и 17 май 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума