Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23/06/2011

  Д О К Л А Д

  Относно: Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет, № 154-01-51, внесен от н.п. Цецка Цачева и группа народни представители на 26 май 2011 г., приет на първо гласуване на 15.06.2011 г.
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на държавния бюджет
  (Обн., ДВ, бр. 67 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1997 г., бр. 154 от 1998 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 87 от 2005 г.; попр., бр. 89 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2007 г., бр. 98 от 2008 г.)

  Комисията подкрепя наименованието на закона.

  § 1. Член 3 се изменя така:
  „Чл. 3. (1) Бюджетното салдо представлява разлика между приходите и разходите, които не са елемент на финансирането по ал. 5.
  (2) Превишението на приходите над разходите по ал. 1 е положително бюджетно салдо – излишък.
  (3) Превишението на разходите над приходите по ал. 1 е отрицателно бюджетно салдо – дефицит.
  (4) Финансирането е равно на бюджетното салдо с противоположен знак.
  (5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Създава се чл.12а:
  „Чл. 12а. Максималният размер на разходите по консолидираната фискална програма не може да надвишава 40 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Бюджетната прогноза е оценка на предвижданите параметри на консолидираната фискална програма за следващите три години, която ежегодно се актуализира и се одобрява от Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 20, ал. 4 се създава изречение второ: „Когато бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е дефицит, то не може да надвишава 2 на сто от брутния вътрешен продукт.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.

  § 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума