Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30/06/2011 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон
  № 102-01-41, внесен от Министерски съвет на 13 юни 2011 .
  На заседание, проведено на 30 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон.
  На заседанието присъстваха:
  От Министерство на финансите:
  Боряна Пенчева –заместник-министър, Момчил Русев– главен експерт в Дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество”, Десислава Божкова – старши експерт в Дирекция „Държавно юристконсулство”;
  От Агенция „Митници”:
  Борислав Борисов – заместник-директор на Агенция „Митници”, Соня Вълкова – директор на Дирекция „Правно-нормативна”, Станислава Йорданова – главен юристконсулт в Дирекция „Правно-нормативна”, Калина Цанева – старши експерт в Дирекция „Митническо разузнаване и разследване”;
  От Национална агенция по приходите:
  Калинка Заркова – началник отдел в Дирекция „Обслужване”, Мирослав Туев – началник отдел в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”;
  От БНБ:
  Десислава Атанасова – старши юристконсулт, Лиляна Банчева – началник отдел в Дирекция „Статистика”.

  Законопроектът беше представен от Боряна Пенчева – заместник-министър на финансите.
  Валутният закон е приет през 1999 г. и по отношение на контрола на парични средства в наличност той не е променян и не е уеднаквен с европейското законодателство.
  След присъединяването на Република България към Европейския съюз се премахна граничният митнически контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове със съседните държави членки. Включените във Валутния закон понятия за “внос” и “износ” са приложими в случаите на внасяне и изнасяне на парични средства в наличност на и от територията на Общността от трети страни, когато това се осъществява през границите на Република България като външни на ЕС. Във Валутния закон остава неуреден въпросът дали и как ще се извършва вътреобщностен валутен контрол.
  Направените предложения в проекта на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон не противоречат на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета от
  26 октомври 2005 г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността. Регламентът позволява наличие на национални мерки за контрол на движението на парични средства в рамките на Общността.
  Правното регламентиране на вътреобщностния валутен контрол е в съответствие с правото на държавите-членки да предприемат всички необходими мерки за предотвратяване нарушения на националното законодателство и подзаконовите актове най-вече в областта на данъчното облагане, на контрола върху финансовите институции или да предприемат мерки, оправдани от съображения за обществен ред или обществена сигурност, както и за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
  Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и за нуждите на финансово-разузнавателния анализ по съмнителни операции и сделки, митническите органи са задължени да предоставят информация относно износа и вноса на парични средства в наличност от местни и чуждестранни лица. С преустановяване събирането на информация за пренасянето на парични средства през вътреобщностните граници на страната подаваната от Агенция „Митници” информация ще бъде непълна, което ще затрудни финансово-разузнавателния анализ. Подобно задължение на митническите органи за превенция срещу злоупотреби с финансовата система е възложено и със Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
  Предложенията за промени са съгласувани с компетентните генерални дирекции на Европейската комисия и са в съответствие с напрвените препоръки:
  - Да се направи ясно разграничаване на контрола при пренос на пари в брой и на изделия от благородните метали между Република България и държавите членки и контрола при вноса и износа от и към трети страни;
  - Контролът между държавите членки да бъде на случаен принцип или на базата на анализ на риска, като на лицето бъде дадена възможност преди извършване на физическата проверка да попълни декларация;
  - Да се прецизират санкциите във връзка с направените нарушения;
  - Конфискацията на изделията от благородни метали да не бъде налагана в случайте, когато лицето единствено не е декларирало изделията, т. е. при неизпълнение на декларативния режим, а при наличие на доказателства за противозаконна дейност.
  Налице е и необходимост от изменение и допълнение на Валутния закон и в частта, регламентираща статистиката на платежния баланс, с цел привеждане на нормативната уредба относно статистиката на външния сектор в съответствие с последните изменения на правните актове на Европейския съюз в тази сфера.
  Разширяват се правомощията на Българската народна банка, свързани със събирането на информация, от значение за международната инвестиционна позиция, проверката и принудителното събиране на статистическа информация и достъпа до източници на поддържани данни в рамките на публичната администрацията.
  Въвеждат се промени в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на Валутния закон с оглед уеднаквяване на употребата им, възприета в европейските актове.
  Законопроектът е съгласуван с Европейската централна банка, тъй като се отнася до въпроси на валутната политика, средствата за плащане, Българската народна банка и събирането на статистика.
  Очакваните резултати от прилагането на проекта са за осъществяване на по-ефективен валутен контрол, като предложеният законопроект не изисква допълнителни средства по бюджета на Министерството на финансите.
  Бяха зададени няколко конкретни въпроса от народни представители, на които заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева и заместник-директорът на Агенция „Митници” Борислав Борисов отговориха изчерпателно. В хода на проведената дискусия бяха изслушани и представителите на БНБ.
  При разискванията бяха направени някои забележки и предложения по конкретни текстове от законопроекта, като се възприе идеята те заедно с направените препоръки от отдел «Европейско право» да бъдат взети предвид при обсъждането и приемането на закона на второ гласуване. За целта ще бъде сформирана работна група за изработване на конкретни предложения.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 10 народни представители, „Против" – 5, Въздържали се" -2.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Валутния закон .


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума