Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30/06/2011

  ДОКЛАД

  по законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране,
  № 102-01-38, внесен от Министерски съвет на 08.06.2011 година.
  На заседание, проведено на 30 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха:
  От Министерство на финансите, дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”: Надя Даскалова – държавен експерт, Христина Пендичева – държавен експерт и Елена Петрова – главен експерт;
  От Комисията за финансов надзор:
  Димана Ранкова –заместник-председател, Антон Михайлов– началник отдел в Дирекция „Регулаторни режими” и от Дирекция „Правна” Анна Андонова – главен експерт и Валентина Стефанова – началник отдел.

  Законопроектът беше представен от заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова.
  Законопроектът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК). Въвеждат се възможности за създаване на нови структури от типа главни – захранващи колективните инвестиционни схеми (КИС), намаляват се административните бариери във връзка с трансграничното предлагане на дялове на КИС, усъвършенстват се изискванията относно преобразуването на КИС, както и се улесняват трансграничните преобразувания и, не на последно място, се подобрява защитата на инвеститорите, включително чрез въвеждането на единен типов документ, наричан „ключова информация за инвеститорите”.
  Настоящият законопроект цели самостоятелно обособяване на уредбата на дейността на КИС и отделянето й от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). С него се доразвиват и усъвършенстват елементи от действащата правна уредба на КИС.
  Въведени са разпоредбите, разширяващи възможностите за извършване на дейност от управляващите дружества в рамките на Европейския съюз въз основа на „единен паспорт”.
  С цел постигане на по-голяма информираност на инвеститорите и създаване на условия за по-лесен достъп до публичната информация краткият проспект се заменя с документ с ключовата информация. Въвежда се общ формат за изготвянето му, който се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които се предлагат дяловете на КИС.
  Въведено е задължение за банката депозитар при поискване да предоставя на Комисията за финансов надзор цялата информация, с която разполага във връзка с изпълнение на задълженията й и която е необходима за осъществяването на надзорните функции на комисията.
  С оглед уеднаквяване на режима за разкриване на информация на ниво ЕС се въвежда задължение за КИС за представяне на два публични отчета - един за първото шестмесечие на финансовата година и един окончателен за края на съответната финансова година.
  С предлагания законопроект е запазена детайлната регламентация относно условията за издаване и отнемане на лиценз, изискванията за извършване на дейност, както и реда и начина на преобразуване на инвестиционното дружество от затворен тип, като до голяма степен разпоредбите, приложими спрямо дружествата от отворен тип, се прилагат и за тези от затворен тип.
  Законопроектът предвижда и налагането на административни санкции.
  Предвидени са и съответните задължения за приемане на наредби от Комисията за финансов надзор, в които ще бъдат транспонирани разпоредбите на посочените актове. Приемането на закона и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му цели създаването на ясни и непротиворечиви правила за дейността на КИС и на управляващите ги дружества, както и спазването на изискването за навременно транспорниране на Директива 2009/65/ЕО и имлементиращите я директиви. Приоритетното приемане на законопроекта е от изключителна важност както за спазването на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС, така и за развитието на капиталовия пазар в България.
  Към проекта на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране не е представена финансова обосновка, тъй като не се предвижда той да има пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  При обсъждането бяха зададени конкретни въпроси, на които заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Димана Ранкова отговори изчерпателно.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 17 народни представители, без „Против" и „Въздържали се".
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесен от Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума