Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30/06/2011

  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 154-01-66, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители на 23.06.2011 г.
  На заседание, проведено на 30 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Светлана Найденова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха следните представители на НОИ – Весела Караиванова – Начева – подуправител на НОИ и Йосиф Милошев – началник отдел „Правен”.
  Законопроектът беше представен от н.п. Анатолий Йорданов, който изтъкна мотивите за предлаганото изменение. Предлаганата разпоредба е във връзка с прилагането на чл. 53, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване, касаеща случаите, при които не се изплащат месечни парични обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст от държавното обществено осигуряване, при настаняването на детето в детско заведение.
  Поради неясно тълкуване на текста „детско заведение” в чл.53, ал.4, основно в периода 2007 г. – 2010 г., се наложи неговата промяна, считано от 1 януари 2011 г., с която беше уточнено, че парични обезщетения за отглеждане на малко дете до двегодишна възраст не се изплащат при настаняване на детето в детско заведение, включително и детска ясла. В този период, за значителен брой майки са установени декларирани неточни данни пред Националния осигурителен институт относно правото за ползване на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, тъй като децата им са били настанени в детски ясли.
  Поради възникналото социално напрежение сред тези лица, със законопроекта се създава преходна разпоредба, с която се регламентира за тези недобросъвестно получени суми в нарушение на чл.53, ал.4 от КСО, в случаите, когато детето е настанено в детско заведение, включително и детска ясла, да не се дължи лихвата по чл. 113 от КСО, ако лицата погасят главницата по задължението в срок от 6 месеца от влизане в сила на закона.
  На лицата, които са погасили задълженията се предвижда да се възстанови лихвата по чл.113 от Кодекса за социално осигуряване, по ред определен от управителя на НОИ и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 17 народни представители; без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, внесен от Станка Шайлекова и група народни представители.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума