Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/07/2011

  ДОКЛАД

  по проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура”, № 102-03-19, внесен от Министерски съвет на 14 юли 2011 година
  На заседание, проведено на 21 юли 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура”.
  На заседанието присъстваха: Камен Кичев – заместник –министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Димитър Савов - председател на Съвета на директорите на НК ”Железопътна инфраструктура”, Джоана Димитрова – финансов директор на НК ”Железопътна инфраструктура” и Женя Динкова – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” в Министерството на финансите.
  Проектът за решение и за Гаранционното споразумение бяха представени от г-н Камен Кичев.
  Една от най-важните цели на реформите в железопътния сектор в Република България е развитието на гъвкав железопътен отрасъл, който може да се адаптира към бързо променящата се бизнес среда, без да се разчита на бюджетни трансфери.
  Република България има достъп до безвъзмездно финансиране от Европейския съюз по Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие, възлизащи за периода 2007 – 2013 г. на около 600 милиона евро за железниците. Тези средства са предназначени за железопътна инфраструктура по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в Република България.
  Правителството е установило финансовия недостиг на средства, необходими за пълното обхващане на инвестиционните планове, които надхвърлят чистите инвестиции в инфраструктура и са предназначени за оборудването и системите, нужни за повишаване на ефективността и производителността на управителя на железопътната инфраструктура - Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
  В помощ на реформирането на железопътния сектор Международната банка за възстановяване и развитие предложи на Национална компания „Железопътна инфраструктура” заем от 70 милиона евро за рехабилитация на железопътната инфраструктура. Заемът ще бъде гарантиран от държавата и съответства на одобрения през 2009 г. от Министерски съвет проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура” (съответно включен в Законите за държавния бюджет за 2009, 2010 и 2011 г.), но е с намален размер от 127,5 милиона на 70 милиона евро, с оптимизиран обхват и с промяна на наименованието, извършено от кредитора.
  Проектът има за цел да направи предоставяните услуги в железопътната инфраструктура по-ефективни, по-ефикасни и по-качествени при запазване устойчивостта на публичните финанси.
  Дейностите в проекта са разпределени в един компонент с две части:
  А. Подобряване характеристиките на системите на железопътната инфраструктура чрез предоставяне стоки и услуги на Национална компания „Железопътна инфраструктура” за :
  а) модернизация на енергийната система на компанията посредством придобиване на механизация и оборудване за инспекция и поддръжка на контактната и електрическата система;
  б) модернизация на дейностите на компанията за поддръжка на железния път чрез придобиване на механизация и оборудване за поддръжката му.
  Б. Подкрепа за изпълнението и управлението на проекта чрез:
  а) консултантски услуги за извършване на одитите на проекта;
  б) обучение на служителите за управление на проекта, възлагане на поръчки и финансово управление.
  Срокът за предвидените проекти в част А и част Б ще бъде 01.07.2011 – 31.12.2014 г., а датата на приключване ще бъде 30.06.2015 г.
  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява координацията и изпълнението на цялостната програма, както и контрола по коректното изразходване на средствата и недопускане на дублиране на дейности по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
  Предвижда се заемът да бъде договорен при условията по заемите на Международната банка за възстановяване и развитие, в единствена валута с лихвен процент на база шестмесечен EURIBOR плюс променлив спред, със срок на погасяване 18 години, в това число 5 – годишен гратисен период по отношение на главницата, като окончателните финансови условия ще бъдат договорени в рамките на преговорите с оглед постигане на оптимална цена на финансовия ресурс.
  След представяне на проекта за решение и на Гаранционното споразумение се проведе обсъждане, което приключи с гласуване, при следните резултати: „За"- 15 народни представители, „Въздържали се" - 6 народни представители, без „Против" .
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме следния проект за

  Р Е Ш Е Н И Е:

  за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура”


  Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

  РЕШИ:

  Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Гаранционно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по заемното споразумение между Национална компания „Железопътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура” в размер до 70 милиона евро.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума