Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/07/2011

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., № 102-02-17, внесен от Министерския съвет на 14.07.2011 г.
  На заседание, проведено на 21 юли 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от Кирил Гератлиев – директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 е одобрена от Европейската комисия на 28 март 2008 г. и е финансирана по Цел „Европейско териториално сътрудничество” от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и публични средства от държавните бюджети на двете държави. Общият бюджет на Програмата е 130 277 598 евро, от които 19 541 640 евро национално съфинансиране от бюджетите на двете държави. Целта на програмата е да се насърчи развитието на българо-гръцкия трансграничен регион, като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността.
  За Република България Меморандума е подписан на 31 май 2011 г. в София от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. С меморандума за разбирателство се осигурява пълноправно участие на Република България в програмата, като се определят правомощията на органите, отговорни за ефективното управление и изпълнение на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.
  В Меморандума са описани институционалната структура за управление на програмата, задълженията и отговорностите на Управляващия орган, Националния партниращ орган, Сертифициращия орган и Одитния орган и плащанията към бенефициентите по проектите, като държавите членки възлагат на Сертифициращия орган по програмата да администрира както националните вноски, така и финансирането от ЕФРР от свое име и за сметка на държавите членки, като носи цялата отговорност за финансовите средства. Процентът на национално съфинасиране е в размер на максимум 15 на сто от общата допустима стойност на проекта. Размерът на националното съфинансиране следва да се депозира на две вноски - 80 на сто за авансови плащания и 20 на сто за финални плащания.
  В Меморандума са установени и отговорностите на държавите членки по отношение установяването на надеждни системи за верификация и контрол на разходите, както и за предотвратяването, разкриването и отстраняването на нередности при разходване на средствата.
  Поради това, че Меморандума съдържа финансови задължения за държавата, той е подписан при условие за последваща ратификация.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, което приключи при следните резултати: „За”- 18 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г., № 102-02-17, внесен от Министерския съвет на 14.07.2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума