Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/07/2011

  ДОКЛАД

  по законопроект № 102-01-43 за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането,
  внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011 година
  На заседание, проведено на 14 юли 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
  На заседанието присъстваха:
  От Министерство на финансите: Боряна Пенчева – заместник-министър, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Цветанка Михайлова – началник отдел „Регулация на финансовите пазари”;
  От Комисия за финансов надзор: Борислав Богоев – заместник председател, Зорница Василева – директор на Дирекция „Застрахователен надзор”;
  От Гаранционен фонд: Ефко Патриков – началник отдел „Правен”;
  От Българска асоциация на застрахователните брокери: Кольо Делев – член на Управителния съвет;
  От Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП: Георги Вълков.
  Законопроектът беше представен от Боряна Пенчева –заместник-министър на финансите.
  Със законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на застраховането се актуализират разпоредби свързани с изискванията към дейността на застрахователите, застрахователните посредници, защитата на интересите на потребителите на застрахователни услуги, структурата и организацията на вътрешния контрол и вътрешния одит, начина на изчисляване на техническите резерви, процедурата по завеждане на застрахователни претенции, процедурите по несъстоятелност и ликвидация, видовете здравни застраховки, застраховката „Гражданска отговорност”, дейността на Комисията по финансов надзор и др.
  Предлага се промяна в общите разпоредби на застрахователното посредничество, насочена към изрично изясняване, че всяка от хипотезите на чл. 5 на самостоятелно основание е застрахователно посредничество, както и всички те, взети заедно. Същото правило е относимо и към дейностите, които не са определени като застрахователно посредничество.
  Свързаната с доброволността в застраховането промяна, изрично се разпростира и върху застрахователното посредничество за гарантиране правото на свободен избор на потребителите на определена услуга.
  Промените в сферата на структурата и организацията на вътрешния контрол и вътрешния одит са насочени към синхронизиране на уредбата за застрахователите и презастрахователите по отношение на организацията на техните системи за корпоративно управление с развитието на тази уредба в сферата на банковите и небанковите финансови услуги.
  Осигурява се възможност на Комисията за финансов надзор да публикува информация за потребителите на застрахователни услуги и другите заинтересовани страни под формата на доклади, анализи и други, на основата на данни от финансовите отчети.
  Предлагат се промени, свързани с ликвидацията и несъстоятелността на застрахователите и презастрахователите, които са насочени към повишаване на ефективността и последователността в специалните процедури.
  За решаване на слабостите в регулирането и надзора на дейността на застрахователните брокери, се предлага задължително притежаване и поддържане на собствени средства в процент от застрахователната премия, но не по-малко от 35 000 лв., изрично задължение за обучение на служителите на застрахователния брокер, провеждане на изпити и представянето на резултатите пред Комисията за финансов надзор, изграждане и поддържане на електронни средства за обмен на информация и увеличаване честотата на отчитане пред КФН – на тримесечие.
  Предлага се специална уредба относно застраховките, сключени в полза на кредитор, както и сключените застрахователни договори върху живота на кредитополучател за обезпечаване на банкови кредити, за да се осигури пълно покритие на имущественото благо на кредитополучателя.
  При сключените групови застраховки между работодател и застрахователно дружество по отношение на служителите и работниците, се предвижда работодателите да дават пълна информация за предмета, условията и сроковете на договора, с които лично всеки служител и работник трябва да бъде запознат. От друга страна, застрахователите се задължават да публикуват общите си условия по груповите застраховки на страниците си в интернет.
  Законопроектът предвижда наличието на застрахователен договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите да се удостоверява със застрахователна полица по определен образец за всички компании, издадена от информационната система, като ще отпаднат стикерите. След въвеждане на данните, необходими за издаване на полицата, електронната система ще генерира определен код, като по този начин отчитането на полиците в информационната система на Информационния център към Гаранционния фонд ще се извършва в реално време ежедневно
  В законопроекта се предлага забрана за разсроченото плащане на премията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”, за да се избегнат порочните практики за неплащане на разсрочените вноски.
  Вменява се задължение на КФН да публикува периодично информация по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, която включва данни за всяко дружество и общо за пазара.
  Бяха зададени множество конкретни въпроси от народни представители, на които заместник-министърът на финансите Боряна Пенчева и заместник председателят на Комисията за финансов надзор Борислав Богоев отговориха изчерпателно. В хода на проведената дискусия бяха изслушани и представителите на Гаранционния фонд, Българската асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията за защита на застраховани и пострадали при ПТП.
  При разискванията бяха направени някои забележки и предложения, засягащи следните направления от законопроекта:
  - Задължителното притежаване и поддържане на собствени средства в процент от застрахователната премия, с което се въвежда кумулативно а не алтернативно прилагане на мерките, посочени в Директива 2002/92/ЕО;
  - Забраната за разсрочено плащане на премията по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”;
  - Въвеждане на текстове относно договора за медицинска застраховка, постоянна здравна застраховка и допълнителна застраховка за покриване на здравни рискове и тяхното съответствие на разпоредбите на Директива 2002/83/ЕО;
  - Задължението годишният счетоводен отчет да се заверява само и единствено от специализирано одиторско предприятие.
  Членовете на комисията възприеха идеята тези текстове да бъдат прецизирани при обсъждането и приемането на закона на второ гласуване.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 15 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - 1.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума