Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20/09/2011 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по законопроект № 154-01-76 за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от Емилия Радкова Масларова, Анна Георгиева Янева и Румен Стоянов Овчаров на 15 юли 2011 година
  На заседание, проведено на 15 септември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване .
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов – заместник-министър на финансите и Даниела Велинова – държавен експерт в Министерство на здравеопазването.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народният представител Румен Овчаров. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се предлага промяна на базата върху която се изчислява размера на таксата за посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина за лицата, навършили 60 години за жените и 63години за мъжете. Предложението е таксата за тях да стане 1 процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст вместо 1 процент от минималната работна заплата. Предлага се още разликата, която ще се получи в тези случаи, да се заплаща на лекаря или лекаря по дентална медицина от републиканския бюджет по ред, определен в наредба на министъра на финансите и министъра на здравеопазванеето.
  На заседанието бяха разгледани становища на Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Българския зъболекарски съюз. Всички становища съдържаха обосновки и мотиви с които не се подкрепя внесения законопроект, като например:
  - Използването на потребителската такса като инструмент за социална защита е в разрез с основното предназначение на този вид плащане – да намали излишното търсене на здравни услуги. То противоречи и на принципите на справедливост и солидарност, реализирани чрез прилагане на еднаква база и процент за всички здравнооосигурени лица;

  - Средствата за покриване на разликата между базата от 1 % от минималната работна заплата и 1 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, която се предлага да се поеме от републиканския бюджет, ще увеличи разходната част на бюджета и ще влоши бюджетното салдо;
  - Немалка част от лицата, навършили 60 г. За жените и 63 г. за мъжете, и особено тези с най-ниския размер на пенсиите са освободени от задължението да плащат потребителска такса съгласно разпоредбите на член 37 от Закона за здравното осигуряване. Това са социално слабите лица, получаващи помощи по Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и лицата, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи;
  - Намаляването на потребителската такса за определена категория здравноосигурени лица ще доведе до свръхпотребление на услуги в първичната извънболнична медицинска помощ, без обективно да има нужда от тях.
  Бяха зададени конкретни въпроси от народни представители, на които заместник-министърът на финансите отговори изчерпателно.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 4 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - 12.
  Въз основа на резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума