Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
29/09/2011 второ гласуване

  Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 102-01-55, внесен от Министерския съвет на 29.07.2011г., приет на първо гласуване на 21.09.2011 г.
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за митниците

  (Обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г. и бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 10, ал. 10 думите „едностранно” и „без предизвестие” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Създава се чл. 10а:
  „Чл. 10а. (1) Разследващ митнически инспектор е митнически служител с висше юридическо образование, който не е обвиняем, подсъдим или осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
  (2) Разследващият митнически инспектор извършва разследване в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
  (3) На разследващите митнически инспектори не могат да се възлагат други дейности, освен разследване на престъпления.
  (4) При осъществяване на своите правомощия разследващият митнически инспектор взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.
  (5) Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 14, ал. 1, т. 3 след думите „по чл. 240, ал. 2” се добавя „от закона и по чл. 107е, ал. 2 и чл. 107з, ал. 3, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове”.

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:

  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 14, ал. 1, се създава т. 12:
  12. приходите, постъпили от реализация на отнети и изоставени в полза на държавата стоки по реда на чл. 106а, 107в, 107е, ал. 2, 107з, ал. 3, т. 3 и чл. 124, ал. 1, 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, след приспадане на направените по съхранението и реализацията на тези стоки разходи.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага следната редакция:

  § 3. В чл. 14, ал. 1, се създава т. 12:
  „12. приходите, постъпили от реализация на отнети и изоставени в полза на държавата стоки по реда на чл. 106а, 107в, 107е, ал. 2, 107з, ал. 3, т. 3 и чл. 124, ал. 1, 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, след приспадане на направените по съхранението и реализацията на тези стоки разходи.”

  § 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) в т. 5 думите „и разследване” се заличават;
  б) създава се т. 13:
  „13. осъществяват разследване или отделни действия по разследването на престъпления в случаите, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи, както и с органите на Държавна агенция „Национална сигурност” за предотвратяване, разкриване и разследване на нарушения и престъпления се уреждат със съвместни инструкции на министъра на финансите, министъра на вътрешните работи и председателя на агенцията.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
  1. В ал. 5 думите „Закона за акцизите” се заменят със „Закона за акцизите и данъчните складове”.
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) При извършване на проверки в рамките на последващия контрол или в хода на митническото разузнаване, когато се възпрепятства тяхното провеждане или когато са налице данни за укриване на факти и обстоятелства, които са от значение за случая, митническите органи могат да извършват претърсване и изземване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. Създават се чл. 16а и 16б:
  „Чл. 16а. (1) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а, 251, 255 и 256 от Наказателния кодекс и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.
  (2) На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права, освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.
  (3) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
  (4) От момента на задържането си лицето има право на защитник.
  (5) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно.
  (6) За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
  (7) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.
  (8) Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи.
  Чл. 16б. (1) При задържане на лице, което не се подчинява или оказва съпротива, митническите органи след предупреждение могат да използват физическа сила и помощни средства – белезници, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин.
  (2) При използване на физическа сила и помощни средства митническите органи са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
  (3) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.
  (4) Условията и редът за прилагане на разпоредбите по задържане на лице от митническите органи се уреждат в инструкцията по чл. 15, ал. 3.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:

  В § 6 се правят следните изменения:
  В чл. 16а:
  а) Създава се нова ал. 2:
  „(2) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето.”
  б) досегашните алинеи 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

  в) Досегашната ал. 8 става ал. 9 и накрая точката се заменя със запетая и се добавя „за което се издава писмена заповед.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага следната редакция:

  § 6. Създават се чл. 16а и 16б:
  „Чл. 16а. (1) Митническите органи могат да задържат лице, за което има данни, че е извършило престъпление по чл. 234, 242, 242а, 251, 255 и 256 от Наказателния кодекс и съществува реална опасност да се укрие или да извърши престъпление.
  (2) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане от митническия орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето.
  (3) На задържаното лице не могат да бъдат ограничавани други права, освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа. Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от 24-часовия срок.
  (4) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
  (5) От момента на задържането си лицето има право на защитник.
  (6) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съдът се произнася по жалбата незабавно.
  (7) За задържането съответният митнически орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
  (8) Митническите органи могат да проверяват личните вещи и да извършват обиск на задържаното лице. Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.
  (9) Когато е необходимо, задържаното лице се настанява в обособените за целта места в структурите на Министерството на вътрешните работи, за което се издава писмена заповед.
  Чл. 16б. (1) При задържане на лице, което не се подчинява или оказва съпротива, митническите органи след предупреждение могат да използват физическа сила и помощни средства – белезници, когато не е възможно да изпълнят служебните си задължения по друг начин.
  (2) При използване на физическа сила и помощни средства митническите органи са длъжни да пазят живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
  (3) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане целта на приложената мярка.
  (4) Условията и редът за прилагане на разпоредбите по задържане на лице от митническите органи се уреждат в инструкцията по чл. 15, ал. 3.”

  § 7. В чл. 19, ал. 4 се създава изречение второ: „Преди издаването на решението митническите органи съобщават на лицето мотивите, на които ще се основава решението, и му предоставят възможност да изрази становище в определен срок.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 84л ал. 5 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 9 накрая се добавя „или дейност по разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс”.
  2. В т. 31 след думите „валутните нарушения” се поставя запетая и думите „и престъпления” се заменят с „нарушенията на акцизното законодателство и престъпленията в случаите, предвидени в чл. 194, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 10. В чл. 128 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г. и бр. 19 и 35 от 2011 г.) се създава ал. 3:
  „(3) В случаите на нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6 актовете за установяване на нарушения могат да се съставят и от полицейските органи в Министерството на вътрешните работи, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощени от него длъжностни лица.”

  Предложение на н.п. Менда Стоянова:
  § 10 се изменя така:
  „§ 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г. и бр. 19 и 35 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 103а, ал. 4, думите „по ал. 3” се заменят с „от средствата за измерване и контрол по ал. 1”.
  2. В чл. 128 се създава ал. 3:
  „(3) В случаите на нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6 актовете за установяване на нарушения могат да се съставят и от полицейските органи в Министерството на вътрешните работи, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощени от него длъжностни лица.”

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10 и предлага следната редакция:

  § 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г. и бр. 19 и 35 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 103а, ал. 4, думите „по ал. 3” се заменят с „от средствата за измерване и контрол по ал. 1”.
  2. В чл. 128 се създава ал. 3:
  „(3) В случаите на нарушения по чл. 123, ал. 1, 2 и 6 актовете за установяване на нарушения могат да се съставят и от полицейските органи в Министерството на вътрешните работи, като наказателните постановления се издават от директора на Агенция „Митници” или от упълномощени от него длъжностни лица.”


  § 11. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г. и бр. 1, 23, 32 и 45 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 141 ал. 4 се изменя така:
  „(4) Редът за предоставяне на информацията за разследванията, проведени от разследващи полицаи и разследващи митнически инспектори, се определя със съвместни инструкции на главния прокурор, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.”
  2. В чл. 164, ал. 8 съюзът „или” след думите „Министерството на вътрешните работи” се заменя със запетая и накрая се добавя „или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.

  § 12. В чл. 5, ал. 2 от Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 97 от 2010 г.) думите „или е” след думите „Министерството на вътрешните работи” се заменят със запетая и накрая се добавя „или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 53 и 101 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 5, ал. 2, т. 4 съюзът „и” след думата „юрисконсулт” се заменя със запетая и след думите „висше юридическо образование” се добавя „и разследващ митнически инспектор”.
  2. В чл. 30, ал. 1 след думите „разследващия полицай” се поставя запетая и се добавя „разследващия митнически инспектор”.
  3. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „или е” след думите „Министерството на вътрешните работи” се заменят със запетая и накрая се добавя „или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

  § 14. В чл. 8, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ., бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г., бр. 42, 47 и 82 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г. и бр. 32 и 41 от 2011 г.) думите „или е” след думите „Министерството на вътрешните работи” се заменят със запетая и накрая се добавя „или разследващ митнически инспектор в Агенция „Митници”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

  § 15. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 21, т. 4 накрая се добавя „и по чл. 16а от Закона за митниците”.
  2. В чл. 28, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи” се добавя „и по чл. 16а от Закона за митниците”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16 и предлага следната редакция:

  § 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на
  § 10, т. 1, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума