Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/12/2011

  Относно: Указ № 253 на Президента на Република България, постъпил на 12 декември 2011 г. г. за връщане за ново обсъждане на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 14 декември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди издаденият от Президента на Република България Указ № 253 и мотивите към него.
  Председателят на Комисията докладва указа и мотивите на Президента. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, Президентът връща за ново обсъждане Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. като го оспорва по принцип и в неговата цялост.
  Президентът е посочил следните основни мотиви:
  1. Нецелесъобразност на нормата на § 4 във връзка с § 6, т. 22 ПЗР на ЗБДОО за 2012 г., въвеждаща промяна на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), с която се отменя индексирането на пенсиите за 2012 г. и по същество се отменя т.нар. златно швейцарско правило, което предвижда всички пенсии да се осъвременяват ежегодно с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени (инфлацията) през предходната календарна година и като продължение на тази политика с § 6, т. 22 на преходните и заключителните разпоредби се предвижда занапред пенсиите да се индексират само с процента на инфлацията.
  2. Оспорва се и § 6, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 15 ПЗР на ЗБДОО за 2012 г., с които срокът за изчисляване на размера на обезщетенията при временна неработоспособност, майчинство и безработица се увеличава с по 6 месеца. Посочено е, че това ще доведе до намаляване на размера на обезщетението на болните, майките и безработните. Президентът изтъква, че подобна уредба е социално нецелесъобразна, особено в условията на криза и висока нарастваща безработица, защото прехвърля отговорността на държавата по контрола върху злоупотребите със средствата на общественото осигуряване върху едни от най-уязвими социални групи. Доколкото се утежняват условията за отглеждане на дете, подобна мярка има и негативен демографски ефект. Президентът смята, че усилията на държавата следва да се съсредоточат върху подобряване на контролната дейност на Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт.
  3. Приетият ЗБДОО за 2012 г. съдържа норми за увеличение на пенсионната възраст (§ 6, т. 18 буква „а” и буква „б” от ПЗР на ЗБДОО за 2012 г.), предложени без спазване на принципите на осигуряването и установената законова процедура (по чл. 3, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване). Вдигането на възрастта за пенсия е в противоречие с договорените параметри на пенсионната реформа. Чрез приетата по този начин законова уредба държавата става непредсказуема и непоследователна при определяне на правилата в социалната политика.
  Посочва се също така, че въведените със ЗБДОО за 2012 г. мерки за увеличаване на възрастта за пенсиониране не отчитат адекватно демографските процеси в страната, здравното състояние и продължителността на живота на населението, равнището на доходите и на осигурителните плащания (в т.ч. на пенсиите). Направената промяна не е придружена от цялостен пакет от взаимно свързани мерки, по които има вече постигнато обществено съгласие. Като тези, свързани с ранното пенсиониране, засилване контрола при отпускането на осигурителните плащания при инвалидност, повишаване събираемостта на осигурителните вноски, освобождаване на пенсионната система от неприсъщи за нея разходи и други.
  Президентът споделя експертните оценки, че промените в пенсионната възраст не гарантират очаквания финансов резултат и не са съобразени с острите проблеми на пазара на труда, поради което прокризисният ефект ще бъде по-силно изразен, отколкото антикризисния. Значителна част от спестения ресурс в пенсионния фонд на Националния осигурителен институт ще отиде за покриване на допълнителните разходи по фонд „Безработица”, който също е с висок бюджетен дефицит.
  4. Оспорва се процедурата на приемане, което, както изтъква Президентът „създава основание и предпоставки за оспорването му и като противоконституционен”, поради това, че с внасянето за второ четене с един параграф на около тридесет промени в КСО и други закони по същество е премахната възможността за дискусия на първо четене. Така се отнема и възможността на народните представители да внасят свои предложения за промени на тези съществени изменения. С гласуването на предложенията за изменение на възрастта, внесени от народен представител, се променят „принципите и целите на закона”, което е недопустимо от изискванията на чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 87, ал. 2 от Конституцията на Република България.
  5. Президентът посочва, че приетите разпоредби противоречат на изискванията на чл. 3 и чл. 10, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), че законът урежда еднородни обществени отношения. Отношенията относно материалноправния режим на пенсионното осигуряване, елемент на който е и възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са предмет на друг закон – чл. 68 - 69а КСО. Те са вън от предмета на бюджетния закон, който е само за набирането и разходването на средства за общественото осигуряване. Нарушено е и изискването на чл. 10, ал. 2 ЗНА измененията на закон да се уреждат с отделен закон за неговото изменение и допълнение. В случая това е направено с друг закон.

  Във връзка с гореизложените съображения и мотиви Президентът на Република България заключава, че Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., съдържа съществени и непреодолими законодателни недостатъци, засягащи основни и неотменими права на гражданите и е приет при съществени процедурни нарушения на законодателния процес. Ето защо на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, той връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г., като го оспорва по принцип и в неговата цялост.

  След приключване на обсъждането и проведеното гласуване Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа „за” и 4 гласа „против”, без „въздържали се” прие следното

  С Т А Н О В И Щ Е:

  Предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г.”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума