Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
01/12/2011 второ гласуване

  Относно: законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., № 102-01-72, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2011 г., приет на първо гласуване на 16 ноември 2011 г.
  Д О К Л А Д  Проект
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:

  № по
  ред
  Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3

  I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 633 730

  1. Здравноосигурителни приходи 2 614 779
  1.1. Здравноосигурителни вноски 1 673 653
  1.2. Трансфери за здравно осигуряване 941 126

  2. Приходи и доходи от собственост 20

  3. Глоби, санкции и наказателни лихви 13 501

  4. Други неданъчни приходи 30

  5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (+): 5 400

  (2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по разходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:
  № по
  ред
  Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3

  II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 633 730

  1. Текущи разходи 2 263 372
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 21 850
  1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 2 519
  1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4 468
  1.4. Издръжка на административните дейности 20 015
  1.5. Здравноосигурителни плащания 2 214 520
  1.5.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 169 000
  1.5.1.1 в т.ч. профилактика и диспансеризация 59 540
  1.5.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 171 000
  1.5.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 95 394
  1.5.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 71 500
  1.5.5. здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели 501 525
  1.5.6. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 168 876
  1.5.6.1 в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени 5 400
  1.5.6.2 в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност 57 584
  1.5.6.3 в т.ч. диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания 40 000
  1.5.6.4 в т.ч. за лекарствена терапия 57 584
  1.5.7. други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 37 225
  1.5.7.1. в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 37 225
  1 2 3

  2. Придобиване на нефинансови активи 5 790

  3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 261 478

  4. Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса 3 090
  5. Предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г. 100 000

  (3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. с балансирано бюджетно салдо.

  Предложение от н.п. д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров:
  В чл. 1, ал. 2, т. II се правят следните изменения:
  1. В номер по ред 1 числото „2 263 372” се заменя с „2 363 372”.
  2. В номер по ред 1.5.6. числото „1 168 876” се заменя с „1 268 876”.
  3. Номер по ред 5 – се заличава.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
  В чл. 1, ал. 2:
  1. В т. 1.5 „здравноосигурителни плащания” – числото ”2 214 520” се заменя с числото „2 314 520”.
  2. В т. 1.5.3 „здравноосигурителни плащания за дентална помощ” – числото „95 394” се заменя с числото „105 394”.
  3. В т. 1.5.6. „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” – числото „1 168 876” се заменя с числото „1 258 876”.
  4. В т. 1.5.6.2. „в т. ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност” – числото „57 584” се заменя с числото „67 584”.
  5. В т. 1.5.6.4 „в т.ч. за лекарствена терапия” – числото „57 584” се заменя с „67 584”.
  6. Точка 5 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Лъчезар Иванов:
  В чл. 1:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди таблицата числото „2 633 730” се заменя с „2 636 230”;
  б) в колона 3 на ред I „Приходи и трансфери – всичко” числото „2 633 730” се заменя с „2 636 230”;
  в) ред 5 се изменя така:
  „5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването – 7 900”;
  г) към ред 5 се създават редове 5.1 и 5.2:
  „ 5.1. в т.ч. за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (+) – 5 400;
  5.2. в т.ч. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето(+) - 2 500”;
  2. В ал. 2:
  а) в текста преди таблицата числото „2 633 730” се заменя с „2 636 230”;
  б) в колона 3 на ред II „Разходи и трансфери-всичко” числото „2 633 630” се заменя с „2 636 230”;
  в) в колона 3 на ред 1 „Текущи разходи” числото „2 263 372 се заменя с „ 2 265 872”;
  г) в колона 3 на ред 1.5 „Здравноосигурителни плащания” числото „ 2 214 520” се заменя с „2 217 020”;
  д) в колона 3 на ред 1.5.3. Здравноосигурителни плащания за дентална помощ” числото 95 394” се заменя със „101 394”;
  е) в колона 3 на ред 1.5.5 „Здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” числото „501 525” се заменя с „498 025”;
  ж) към ред 1.5.5 се създава ред 1.5.5.1:
  „1.5.5.1. в т.ч. за финансиране на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка за определена популация – 2 500”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, буква „д” и не го подкрепя в останалата му част.

  Предложение от н.п. Десислава Атанасова, Даниела Дариткова, Красимира Симеонова, Пламен Цеков, Анатолий Йорданов, Геновева Алексиева, Джема Грозданова и Галина Милева:
  В чл. 1, ал. 2:
  1. В колона 3 на ред 1.5.3 „Здравноосигурителни плащания за дентална помощ” числото ”95 394” да се замени със „101 394”.
  2. В колона 3 на ред 1.5.5 „Здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели” числото „501 525” да се замени с „495 525”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:
  В чл. 1, ал. 2:
  1. В раздел ІІ „Разходи и трансфери” се правят следните промени:
  а) в т.1.5.1 „Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ” числото „169 000” се заменя с числото „199 000”;
  б) в т.1.5.1.1 „в т.ч. профилактика и диспансеризация” числото „59 540” се заменя с числото „89 540”;
  в) в т.1.5.2 „Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ” числото „171 000” се заменя с числото „191 000”;
  г) в т.1.5.3 „Здравноосигурителни плащания за дентална помощ числото „95 394” се заменя с числото „115 394”;
  д) в т.1.5.6 „Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ” числото „1 168 876” се заменя с числото „1 168 886”;
  е) в т.1.5.6.3 „в т.ч. диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания” числото „40 000” се заменя с числото „50 000”.
  2. Точка 5 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
  Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:


  № по
  ред
  Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3


  I. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 633 730

  1. Здравноосигурителни приходи 2 614 779
  1.1. Здравноосигурителни вноски 1 673 653
  1.2. Трансфери за здравно осигуряване 941 126

  2. Приходи и доходи от собственост 20

  3. Глоби, санкции и наказателни лихви 13 501

  4. Други неданъчни приходи 30

  5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето (+) 5 400  (2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. по разходите и трансферите на обща сума 2 633 730 хил. лв., както следва:
  № по
  ред
  Показатели Сума
  (в хил. лв.)
  1 2 3


  II. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО 2 633 730

  1. Текущи разходи 2 263 372
  1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 21 850
  1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала 2 519
  1.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели 4 468
  1.4. Издръжка на административните дейности 20 015
  1.5. Здравноосигурителни плащания 2 214 520
  1.5.1. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 169 000
  1.5.1.1. в т.ч. профилактика и диспансеризация 59 540
  1.5.2. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 171 000
  1.5.3. здравноосигурителни плащания за дентална помощ 101 394
  1.5.4. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност 71 500
  1.5.5. здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели 495 525
  1.5.6. здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ 1 168 876
  1.5.6.1. в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени 5 400
  1.5.6.2. в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност 57 584
  1.5.6.3. в т.ч. диспансерно наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания 40 000
  1.5.6.4. в т.ч. за лекарствена терапия 57 584
  1.5.7. други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 37 225
  1.5.7.1. в т.ч. здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност 37 225
  2. Придобиване на нефинансови активи 5 790
  3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 261 478

  4.
  Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса
  3 090

  5. Предоставени трансфери на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г. 100 000

  (3) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. с балансирано бюджетно салдо.

  Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2012 г. в размер 8 на сто.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.

  Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя:
  1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2;
  2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4.
  (2) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.

  Предложение от н. п. д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров:
  В чл. 3 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 - думата „броя” се заменя с „прогнозния брой”.
  2. В ал. 1, т. 2 – думата „стойността” се заменя с „прогнозната стайност”.
  3. В ал. 2 след думите „националната здравноосигурителна каса” се добавя – „след съгласуване с БЛС”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
  Член 3 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 3.

  Чл. 4. Средствата за лечение на редки заболявания не могат да надхвърлят 39 000 хил. лв. от стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.5.

  Предложение от н. п. д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров:
  В чл. 4 числото „39 000 хил. лв.” се заменя с „10%”;

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
  Член 4 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:
  Член 4 отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.

  Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:
  1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци;
  2. районните здравноосигурителни каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.
  (2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и прогнозната стойност по ал. 1, т. 1 и 2 се коригира на тримесечие.
  (3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
  (4) За определяне на прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.

  Предложение от н. п. д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров:
  В чл. 5, ал. 1, т. 1 след думата „годишна” се добавя „прогнозна”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Десислава Атанасова, Даниела Дариткова, Красимира Симеонова, Пламен Цеков, Анатолий Йорданов, Геновева Алексиева, Джема Грозданова и Галина Милева:
  В чл. 5, ал. 1, т. 1 след думата „обща” да се добави „прогнозна”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:
  В чл. 5, ал. 1, т. 2 думата „задължителна” отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.


  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5:
  „Чл. 5. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:
  1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща прогнозна стойност на разходите, разпределена по месеци;
  2. районните здравноосигурителни каси определят задължителна годишна прогнозна стойност за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите, разпределена по тримесечия.
  (2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и прогнозната стойност по ал. 1, т. 1 и 2 се коригира на тримесечие.
  (3) Прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и корекциите им по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
  (4) За определяне на прогнозните стойности по ал. 1, т. 2 и техните корекции Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.”

  Чл. 6. Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по ред, определен от Надзорния съвет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. От републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването може да се получават по бюджета на Националната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване извън тези по чл. 1, ал. 1 за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.5, 1.5.7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. (1) През 2012 г. дейностите по репродуктивно здраве, други медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, които през 2011 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5.
  (2) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5 се трансферират ежемесечно до края на текущия месец.

  Предложение от н. п. д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров:
  Параграф 5 се заличава.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
  В § 5, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби думите „със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5” се заменят с думите „по досегашния ред”.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Десислава Атанасова, Даниела Дариткова, Красимира Симеонова, Пламен Цеков, Анатолий Йорданов, Геновева Алексиева, Джема Грозданова и Галина Милева:
  В § 5 думите „дейностите по репродуктивно здраве, други медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия” да се заменят с „медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:
  Параграф 5 отпада.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. (1) През 2012 г. медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, които през 2011 г. са финансирани чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, се заплащат със средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5.
  (2) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред 5 се трансферират ежемесечно до края на текущия месец.

  § 6. Разчитането на дължимите суми в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите и трансферите по чл. 1, ал. 2, които са в рамките на утвърдения бюджет.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, ред 3.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 9 и 60 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24 т. 8 се изменя така:
  „8. заплащане на други медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, определени в Закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година;”.
  2. В чл. 45:
  а) създава се нова ал. 8:
  „(8) Включването в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, напълно или частично, се извършва веднъж годишно при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.”;
  б) досегашните ал. 8 - 11 стават съответно ал. 9 - 12;
  в) създава се ал. 13:
  „(13) В основния пакет, определен с наредбата по ал. 2, могат да бъдат включени лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ.”
  3. Член 50 се изменя така:
  „Чл. 50. При ползване на медицинската помощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите.”
  4. В чл. 59 се създава ал. 13:
  „(13) Договор по ал. 1 не могат да сключат новосъздадени лечебни заведения за болнична помощ, които за първи път са получили разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения преди по-малко от една година от момента на подаване на искане за сключване на договор с РЗОК.”
  5. В Преходните и заключителните разпоредби:
  а) параграф 12а се отменя;
  б) параграф 19м се отменя;
  в) параграф 19о се изменя така:
  „§ 19о. (1) През 2012 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г - 55е.
  (2) В случай че не бъдат осъществени процедурите по чл. 55г - 55е през 2012 г., медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени в постановлението на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1.
  (3) Обемите, цените и методиките съгласно действащото постановление се изменят и допълват в срок до един месец от обнародването на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., както и при необходимост, от Министерския съвет.
  (4) Предложенията за изменения и допълнения по ал. 3 се правят по инициатива на органите на управление на НЗОК и се внасят от министъра на финансите съгласувано с министъра на здравеопазването.“;
  г) създава се § 19п:
  „§ 19п. През 2012 г. договор по чл. 59, ал. 1 не могат да сключат новосъздадени лечебни заведения за болнична помощ, които за първи път са получили разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения преди
  по-малко от една година от момента на подаване на искане за сключване на договор с РЗОК, с изключение на преобразуваните по реда на § 70 от Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 59 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от 2010 г.) и тези, които са били изпълнители на болнична помощ през предходната година.”

  Предложение от н. п. д-р Ваньо Шарков, д-р Цветан Костов, Мартин Димитров, Димо Гяуров, Любомир Иванов, Асен Агов и Кирчо Димитров:
  В § 10:
  1. В т. 3, в чл. 50 текстът става ал. 1 и се създава нова ал. 2:
  „(2) След 01. 07. 2012 г. осигурените лица при ползване на медицинска помощ представят и валидна, електронна, здравноосигурителна карта, удостоверяваща здравноосигурителния им статус”;
  2. Точка 4 се заличава.
  3. В т. 5, буква г – „създава се нов § 19 п” – се заличава.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Нигяр Сахлим, Хасан Адемов и Алиосман Имамов:
  В § 10 т. 4 в преходните и заключителни разпоредби да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н.п. Лъчезар Иванов:
  В § 10:
  1. Точка 4 да отпадне.
  2. В т. 5 буква „г” да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Десислава Атанасова, Даниела Дариткова, Красимира Симеонова, Пламен Цеков, Анатолий Йорданов, Геновева Алексиева, Джема Грозданова и Галина Милева:
  В § 10:
  1. В т. 1 относно чл. 24 в т. 8 думата „други” да отпадне.
  2. Точка 4 да отпадне.
  3. В т. 5:
  а) буква „б” да отпадне;
  б) в буква „в” относно § 19о в ал. 4 след думата „внасят” да се добави „в Министерския съвет”;
  в) буква „г” да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и т. 3, букви „а” и „б” и не го подкрепя по т. 2 и т. 3, буква „в”.

  Предложение от н. п. Менда Стоянова:
  В § 10:
  1. Създава се т. 1а:
  1а. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 2а се изменя така:
  „2а. морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от КСО, като не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите от трудово правоотношение като морски лица; вноската се удържа и внася от работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване”;
  бб) в т. 3 буква „в” се изменя така:
  „в) осигурителните вноски се внасят в съотношението по т.1 от възложителя до 10-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението”.
  б) в ал. 3 т. 10 се изменя така:
  „10. лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за периода на получаване на обезщетението”.
  2. Създава се т. 1б:
  1б. В чл. 40а ал. 1 се изменя така:
  „(1)Българските граждани, които са длъжни да осигуряват себе си и пребивават в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да не заплащат здравноосигурителни вноски до края на съответната календарна година, смятано от датата на напускане на страната, и за всяка следваща календарна година след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите”.
  3. В т. 4 се създава подточка 4.4:
  „4.4. Създава се § 19п:
  „§ 19п. (1) Лицата по чл. 40а, които са напуснали страната преди 31.12.2011 г. и не са подали предварително заявление могат да подадат заявлението в срок до 31.12.2012 г. Към заявлението лицата прилагат доказателства за датата на напускане на страната.
  (2) Заявлението се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н. п. Емилия Масларова, Анна Янева и Драгомир Стойнев:
  В § 10:
  1. Създава се нова т. 2:
  „2. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 2:
  „2. за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина, лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, заплащат сума в размер на 1 на сто от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, определена със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година;”;
  б) досегашната т. 2 става т. 3.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Разликата между сумата по ал. 1, т. 1 и сумата по ал. 1, т. 2 се заплаща на лекаря или на лекаря по дентална медицина от републиканския бюджет по ред, определен в наредба на министъра на финансите и министъра на здравеопазването.”
  2. Досегашните точки 2, 3, 4 и 5 стават съответно 3, 4, 5 и 6.

  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от н. п. Евгений Желев, Мая Манолова и Янаки Стоилов:
  В §10:
  1. Точка 1 отпада.
  2. Създава се т. 1а:
  „1а. В чл. 37, ал. 1, т. 1 след думата „страната” се добавя точка и запетая и изразът „лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, заплащат сумата от 1 лев.”.
  3. В т. 2 буква „в” отпада.
  4. Точка 3 отпада.
  5. Точка 4 отпада.
  6. Точка 5 с букви „а”, „б”, „в” и „г” отпада.

  Комисията подкрепя предложението по т. 6 относно буква „б” и не го подкрепя в останалата му част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10:
  § 10. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г. и бр. 9 и 60 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 24 т. 8 се изменя така:
  „8. заплащане на медицински дейности, включително осигуряването на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, определени в закона за бюджета на НЗОК за съответната календарна година;”.
  2. В чл. 40:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 2а се изменя така:
  „2а. морските лица се осигуряват изцяло за своя сметка върху избрания месечен осигурителен доход по чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, като не определят окончателен размер на осигурителния доход за доходите от трудово правоотношение като морски лица; вноската се удържа и внася от работодателя на лицата по реда на чл. 4а, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване;”
  бб) в т. 3, буква „в” думите „този, за който се отнасят” се заменят с „месеца на изплащане на възнаграждението”;
  б) в ал. 3 т. 10 се изменя така:
  „10. лицата, получаващи обезщетения по чл. 230 и чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България – за периода на получаване на обезщетението;”.
  3. В чл. 40а, ал. 1 думите „включително тези с двойно гражданство” се заличават.
  4. В чл. 45:
  а) създава се нова ал. 8:
  „(8) Включването в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, напълно или частично, се извършва веднъж годишно при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.”;
  б) досегашната ал. 8 става ал. 9;
  в) досегашните ал. 9 и 10 стават съответно ал. 10 и 11 и в тях думите „ал. 8” се заменят с „ал. 9”;
  г) досегашната ал. 11 става ал. 12;
  д) създава се ал. 13:
  „(13) В основния пакет, определен с наредбата по ал. 2, могат да бъдат включени лекарствени продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ.”
  5. Член 50 се изменя така:
  „Чл. 50. При ползване на медицинската помощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус на лицата съгласно данни на Националната агенция за приходите.”
  6. В чл. 59 се създава ал. 13:
  „(13) Договор по ал. 1 не могат да сключат новосъздадени лечебни заведения за болнична помощ, които за първи път са получили разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения преди по-малко от една година от момента на подаване на искане за сключване на договор с РЗОК.”
  7. В преходните и заключителните разпоредби:
  а) параграф 12а се отменя;
  б) параграф 19о се изменя така:
  „§ 19о. (1) През 2012 г. медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени по реда на чл. 55г - 55е.
  (2) В случай че не бъдат осъществени процедурите по чл. 55г - 55е през 2012 г., медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 се заплаща в обеми и по цени и методики, определени в постановлението на Министерския съвет по чл. 55в, ал. 1.
  (3) Обемите, цените и методиките съгласно действащото постановление се изменят и допълват в срок до един месец от обнародването на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., както и при необходимост, от Министерския съвет.
  (4) Предложенията за изменения и допълнения по ал. 3 се правят по инициатива на органите на управление на НЗОК и се внасят в Министерския съвет от министъра на финансите съгласувано с министъра на здравеопазването.“;
  в) създават се § 19п и § 19р:
  „§ 19п. През 2012 г. договор по чл. 59, ал. 1 не могат да сключат новосъздадени лечебни заведения за болнична помощ, които за първи път са получили разрешение по чл. 47 от Закона за лечебните заведения преди по-малко от една година от момента на подаване на искане за сключване на договор с РЗОК, с изключение на преобразуваните по реда на § 70 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 59 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от 2010 г.) и тези, които са били изпълнители на болнична помощ през предходната година.
  § 19р. (1) Лицата по чл. 40а, които са напуснали страната преди 31 декември 2011 г. и не са подали предварително заявление могат да подадат заявлението в срок до 31 декември 2012 г. Към заявлението лицата прилагат доказателства за датата на напускане на страната.
  (2) Заявлението се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично, чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя”.

  § 11. Изпълнението на закона се възлага на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса.

  Комисията подкрепя текста на вноситела за § 11.

  § 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на разпоредбите на § 10, т. 5, букви „б” и „в”, които влизат в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник”.

  Предложение от н. п. Десислава Атанасова, Даниела Дариткова, Красимира Симеонова, Пламен Цеков, Анатолий Йорданов, Геновева Алексиева, Джема Грозданова и Галина Милева:
  В § 12 думите „букви „б” и „в” да се заменят с буква „в”.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 10, т. 7, буква „б”, която влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума