Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
22/02/2012 второ гласуване

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор, № 102-01-77, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г., приет на първо гласуване на 3 февруари 2012 г.
  Д О К Л А Д
  Проект
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор
  (Обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г. и бр. 77 от 2011 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 20:
  „20. сътрудничи с Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския съвет за системен риск и им предоставя информацията, необходима за изпълнение на техните задължения;”.
  2. Досегашните т. 20, 21, 22 и 23 стават съответно т. 21, 22, 23 и 24.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск, доколкото това е необходимо за изпълнение на техните функции;”.
  б) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.
  2. В ал. 7 думите „т. 2 и 3” се заменят с „т. 2 и 4”.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г., Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 122а:
  а) в ал. 1 се създава т. 11:
  „11. документи, отразяващи политиката за възнагражденията на дружеството.”;
  б) в ал. 4 думите „ал. 1, т. 2 - 4, 6 и 9” се заменят с „ал. 1, т. 2 - 4, 6, 9 и 11”.
  2. В част втора, дял първи, глава девета се създава раздел ІV с чл. 123о:
  „Раздел ІV
  Политика за възнагражденията на дружеството за допълнително социално осигуряване
  Политика за възнагражденията
  Чл. 123о. (1) Дружеството за допълнително социално осигуряване приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него.
  (2) Комисията определя с наредба изискванията към политиката за възнагражденията и начина на оповестяването й.”
  3. Създава се чл. 229д:
  „Предоставяне на информация на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейската комисия
  Чл. 229д. (1) Комисията уведомява Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за следните обстоятелства:
  1. издаването на разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми;
  2. държавите членки, в които пенсионноосигурителното дружество осъществява дейност във връзка с управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител;
  3. налагането на мерките по чл. 344, ал. 1, т. 3, 14 - 17 и ал. 2, т. 3 и чл. 346а, ал. 1, т. 2.
  (2) Комисията уведомява Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за разпоредбите от пруденциално естество от българското законодателство в областта на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Комисията актуализира редовно тази информация, но не по-рядко от веднъж на всеки две години.
  (3) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване при наличието на съществени трудности при прилагането на Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване и си сътрудничи с тези органи за намирането на подходящо решение.”
  4. В допълнителната разпоредба:
  а) наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби”;
  б) създава се § 1а:
  „§ 1а. Кодексът въвежда изискванията на:
  1. Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване.
  2. Директива 86/378/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените в професионалните социалноосигурителни схеми.
  3. Директива 98/49/ЕО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността.
  4. Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.
  5. Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.
  6. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43, 86 и 100 от 2010 г. и бр. 51, 60 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 57:
  а) в ал. 1:
  аа) в текста преди т. 1 след думата „Управителният” се добавя „или контролният”;
  бб) създава се т. 4:
  „4. политика за възнагражденията на лицата, които работят за застрахователя или презастрахователя.”;
  б) в ал. 2 думите „Управителният орган на застрахователя или презастрахователя” се заменят с „Органът по ал. 1”, а след думата „програмите” се добавя „политиките” и се поставя запетая;
  в) създава се ал. 4:
  „(4) Комисията определя с наредба изискванията към политиката за възнагражденията и начина на оповестяването й.”
  2. В чл. 254, ал. 2 думите „Конфедерация Швейцария и Княжество Андора” се заменят с „Конфедерация Швейцария, Княжество Андора и Република Сърбия (държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение)”.
  3. В чл. 258:
  а) в ал. 1 се създава т. 4:
  „4. трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение съгласно нейния закон.”;
  б) алинея 2 се изменя така:
  „(2) Застрахователният договор за задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите осигурява покритие на територията на Република България, на територията на другите държави членки и на територията на третите държави, чиито национални бюра на застрахователите са страна по Многостранното споразумение, въз основа на една застрахователна премия и през целия срок на договора, в т. ч. във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира в друга държава членка.”
  4. В чл. 261, ал. 3 след думите „системата „Зелена карта” се добавя „и чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение”.
  5. В чл. 288, ал. 1, т. 2:
  а) буква „а” се изменя така:
  „а) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България, на територията на друга държава членка или на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България, и виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите;”
  б) буква „г” се изменя така:
  „г) пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България, на територията на друга държава членка или на територията на трета държава, чието национално бюро на застрахователите е страна по Многостранното споразумение, и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и владението върху което е било отнето чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.”
  6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 53:
  „53. „Многостранното споразумение” е Споразумението между националните бюра на застрахователите на държавите - членки на Европейското икономическо пространство, и на други асоциирани държави, сключено в Ретимно, Крит, на 30 май 2002 г., с последващите му изменения и допълнения, както и всяко друго споразумение, сключено между националните бюра на застрахователите на държавите членки помежду им и/или с национални бюра на застрахователите на други държави в изпълнение на чл. 2, буква „а” и/или чл. 8, параграф 1, ал. 2 от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност” при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (ОВ, L 263/11 от 7 октомври 2009 г.).”
  7. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби се създава ал. 8:
  „(8) Контролът на наличието на сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите по отношение на моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република Сърбия, отпада след публикуване на решението на Европейската Комисия в Официалния вестник на Европейския съюз и от датата, определена в него.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г. и бр. 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 15 се създава ал. 8:
  „(8) Комисията уведомява за издадения лиценз на инвестиционен посредник Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).”
  2. В чл. 20 се създава ал. 5:
  „(5) Комисията уведомява за решението за отнемане на лиценза ЕОЦКП.”
  3. В чл. 24 се създава ал. 9:
  „(9) Инвестиционният посредник приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него. Изискванията към политиката за възнагражденията и начинът на нейното оповестяване се определят с наредба.”
  4. В чл. 26б, ал. 3 думите „в срок до края на следващия работен ден” се заменят с „в срока по ал. 2”.
  5. В чл. 45, ал. 5 се създава изречение второ: „Комисията публикува информацията на интернет страницата си и я предоставя на ЕОЦКП.”
  6. В чл. 84 се създава ал. 5:
  „(5) Комисията уведомява за решението за отнемане на лиценза ЕОЦКП.”
  7. В чл. 92, ал. 1 накрая се добавя „и ЕОЦКП”.
  8. В чл. 102, ал. 1 и 2 думите „Европейската комисия” се заменят с „ЕОЦКП”.
  9. В част трета:
  а) наименованието на част трета се изменя така:
  „Взаимодействие с компетентните органи на държава членка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари”;
  б) наименованието на глава шеста се изменя така:
  „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на държава членка и Европейския орган за ценни книжа и пазари”;
  в) наименованието на раздел І се изменя така:
  „Сътрудничество с компетентните органи на държава членка, Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари”;
  г) в чл. 103, ал. 3 след думите „Европейската комисия” се поставя запетая и се добавя „ЕОЦКП”;
  д) в чл. 105:
  аа) в ал. 1 накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  бб) в ал. 2 след думите „съответния компетентен орган на държавата членка” се добавя „и ЕОЦКП”;
  е) в чл. 106 се създава ал. 4:
  „(4) Комисията уведомява ЕОЦКП за всички случаи, в които не е предприето действие по нейно искане за съдействие за:
  1. извършване на надзорна дейност, проверка на място или разследване съгласно ал. 1 и 2;
  2. обмен на информация по чл. 107.”;
  ж) в чл. 109, ал. 1 след думите „комисията предоставя на” се добавя „ЕОЦКП, Европейския съвет за системен риск” и се поставя запетая;
  з) в чл. 110, ал. 2 думите „уведомява органа, поискал съдействие, и му предоставя подробна информация” се заменят с „уведомява органа, поискал съдействие, и ЕОЦКП и им предоставя подробна информация”;
  и) в чл. 113 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или ако тези мерки са се оказали недостатъчни или неподходящи и инвестиционният посредник продължава да извършва действия в нарушение на интересите на инвеститорите или на нормалното функциониране на капиталовите пазари на територията на Република България, заместник-председателят може:
  1. след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите и за осигуряване на нормалното функциониране на капиталовите пазари, а ако е необходимо - и да забрани на инвестиционния посредник да извършва дейност на територията на Република България; комисията незабавно уведомява ЕОЦКП и Европейската комисия за предприетите мерки;
  2. да отнесе въпроса до ЕОЦКП.”;
  к) в чл. 114 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Ако въпреки приложените по ал. 2 мерки инвестиционният посредник не преустанови нарушението по ал. 1, комисията, съответно заместник-председателят, може:
  1. след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки, за да предотврати нарушението или накаже нарушителя и ако е необходимо, да забрани на инвестиционния посредник да извършва дейност на територията на Република България; комисията незабавно уведомява ЕОЦКП и Европейската комисия за предприетите мерки;
  2. да отнесе въпроса до ЕОЦКП.”;
  л) в чл. 115 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Ако въпреки приложените от компетентния орган на държавата членка по произход мерки или ако тези мерки са се оказали недостатъчни или неподходящи и регулираният пазар или многостранната система за търговия продължава да извършва действия в нарушение на интересите на инвеститорите или на нормалното функциониране на капиталовите пазари на територията на Република България, заместник-председателят може:
  1. след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, да предприеме необходимите мерки за защита на инвеститорите и осигуряване на нормалното функциониране на капиталовите пазари, а ако е необходимо - и да забрани на регулирания пазар или многостранната система за търговия да извършват дейност на територията на Република България; комисията незабавно уведомява ЕОЦКП и Европейската комисия за предприетите мерки;
  2. да отнесе въпроса до ЕОЦКП.”;
  м) в чл. 117, ал. 1 след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”;
  н) в чл. 129:
  аа) досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава изречение второ: „Когато комисията оповести приложена мярка или наложено наказание, едновременно с това уведомява и ЕОЦКП.”;
  бб) създава се ал. 2:
  „(2) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му.”
  10. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 5:
  „5. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ДВ, бр. 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 32:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Инвестиционното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него.”
  2. В чл. 33 след думите „начинът и редът за оценка на активите и пасивите на колективната инвестиционна схема” се поставя запетая и се добавя „изискванията към политиката по възнагражденията и нейното оповестяване, правилата за лични сделки”.
  3. В чл. 41:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  • „(2) Комисията осигурява достъп до цялата информация, получена по ал. 1 и обобщена за всички колективни инвестиционни схеми, на които Република България е държава членка по произход, на Европейския орган за ценни книжа и пазари съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) №1095/2010 и на Европейския съвет за системен риск съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) №1092/2010 на ЕП и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г).”
  4. В чл. 95, ал. 5 се създава изречение второ: „За издаването на лиценза се уведомява Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).”
  5. Член 108 се изменя така:
  „Чл. 108. (1) Управляващото дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него.
  (2) Други изисквания към дейността на управляващите дружества, в т.ч. към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване, към общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4, към правилата по чл. 95, ал. 2, т. 6 и към физическите лица, работещи по договор за управляващото дружество, както и за капиталова адекватност и ликвидност се определят с наредба на комисията.”
  6. В чл. 124 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Когато въпреки взетите от компетентните органи мерки за предоставяне на исканата информация, съответно за преустановяване на нарушението, за които комисията е своевременно уведомена, или поради факта че тези мерки се оказват неадекватни или не са налице в съответната държава членка, управляващото дружество продължава да отказва да предостави информацията, изискана от комисията съгласно ал. 2, или да нарушава този закон и актовете по прилагането му, комисията може:
  1. след като информира за това компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество, да приложи необходимите мерки за предотвратяване или за санкциониране на нови нередности и доколкото е необходимо за предотвратяване осъществяването от страна на управляващото дружество на дейност на територията на Република България;
  2. да отнесе въпроса пред ЕОЦКП, ако прецени, че компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото дружество не са предприели подходящите мерки.”
  7. В чл. 127 след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”.
  8. В чл. 134, ал. 3, т. 1, изречение второ след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”.
  9. В част втора:
  а) наименованието на дял четвърти се изменя така: „Предоставяне на информация на Европейската комисия и Европейския орган за ценни книжа и пазари във връзка с дейността на управляващите дружества в трети държави. Сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и Европейския орган за ценни книжа и пазари”;
  б) в чл. 158 се създава ал. 6:
  „(6) Комисията уведомява ЕОЦКП и Европейската комисия за затруднения при предлагането на дялове на колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, на територията на трета държава.”
  10. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
  „§ 2. Законът въвежда изискванията на:
  1. Директива 2009/65/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(ОВ, L 302/32 от 17 ноември 2009 г.).
  2. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (обн. ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се чл. 29а:
  „Чл. 29а. При осъществяване на своите правомощия и осъществяване на функциите си по този закон и актовете по прилагането му комисията си сътрудничи с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и му предоставя информация за изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент(ЕС) № 1095/2010”
  2. В чл. 30, ал. 4 думите „Комитета на европейските регулатори по ценни книжа с оглед постигането на бързо и ефективно разрешение” се заменят с „ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010”.
  3. В чл. 34, ал. 2 думите „Комитета на европейските регулатори по ценни книжа с оглед постигането на бързо и ефективно разрешение” се заменят с думите „ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010”.
  4. В чл. 37:
  а) в ал. 3 се създава изречение второ: „Заместник-председателят уведомява едновременно и ЕОЦKП за предприетите действия.”;
  б) създава се ал. 4:
  „(4) Комисията ежегодно предоставя на ЕОЦKП обобщена информация относно мерките по ал. 1 и наложените санкции по този закон и актовете по прилагането му.”
  5. В допълнителната разпоредба:
  а) наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби”;
  б) създава се § 1а:
  „§ 1а. Законът въвежда изискванията на:
  1. Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба).
  2. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г. и бр. 57 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 91:
  а) в ал. 3 след думите „допълнителни сведения и документи” се добавя „или са представени по инициатива на заявителя допълнителни сведения и документи”, а думите „10 дни” се заменят с „10 работни дни”;
  б) създава се нова ал. 6:
  „(6) Комисията уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за издаденото потвърждение на проспект и предоставя копие от потвърдения проспект едновременно с уведомяването на заявителя за издаденото потвърждение.”;
  в) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
  аа) в изречение първо, след думите „публичното предлагане” запетаята се заличава и се добавя „след предварително уведомяване на ЕОЦКП и”;
  бб) създава се изречение четвърто:
  „В случаите по тази алинея чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 не се прилага.”;
  г) досегашната ал. 7 става ал. 8.
  2. В чл. 92в:
  а) в ал. 1 след думите „компетентните органи на приемащите държави” се добавя „и ЕОЦКП”;
  б) в ал. 4, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като едновременно с това уведомява и ЕОЦКП”.
  3. В чл. 92г:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Комисията публикува на интернет страницата си и актуализира списъка на получените сертификати по ал. 1 и 4, като всяка оповестена по този начин информация се публикува за период, не по-кратък от 12 месеца.”;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  в) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  г) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
  аа) в изречение първо след думите „компетентния орган на изпращащата държава” се добавя „и ЕОЦКП”;
  бб) в изречение второ след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”.
  4. В чл. 92ж:
  а) създава се нова ал. 1:
  „(1) При осъществяване на своите правомощия и осъществяване на функциите си по този закон и актовете по прилагането му комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и му предоставя информация за изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1095/2010.”;
  б) досегашните ал. 1-4 стават съответно ал. 2-5;
  в) създава се ал. 6:
  „(6) Когато не получи своевременно исканата информация или съдействие или когато й бъде отказано получаването на такава информация или съдействие, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.”
  5. В чл. 100п, ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ:
  „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  6. В чл. 100с се създава ал. 3:
  „(3) Изискванията на ал. 1 и 2 не се прилагат за емитенти от трета държава при съответно прилагане на чл. 100п.”
  7. В чл. 100ч, ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ:
  „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  8. В чл. 100я:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  9. В чл. 116в, ал. 1:
  а) създава се ново изречение първо:
  „Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба.”;
  б) досегашният текст става изречение второ.
  10. В чл. 120а, ал. 2:
  а) създава се ново изречение второ:
  „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  11. В чл. 148г:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  12. В чл. 148д, ал. 3:
  а) създава се ново изречение второ:
  „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  13. В § 1в от Допълнителните разпоредби се създава т. 9:
  „9. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).”


  Предложение на н.п. Менда Стоянова, направено по реда на чл. 73, ал. 4 т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

  1. В т. 1, относно чл. 91, буква „г” се изменя така:
  „г) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея в изречение второ думите „Алинея 6” се заменят с „Алинея 7”.
  2. В т. 4 относно чл. 92 ж се правят следните изменения:
  - буква „б” се изменя така:
  б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в изречение първо думите „чл. 91, ал. 6” се заменят с „чл. 91, ал. 7”
  -буква „в” се изменя така:
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение второ думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 2”
  - създава се подточка „г”:
  г) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  - подточка „в” става подточка „д”.

  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:

  § 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. и доп., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г. и бр. 57 и 77 от 2011 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 91:
  а) в ал. 3 след думите „допълнителни сведения и документи” се добавя „или са представени по инициатива на заявителя допълнителни сведения и документи”, а думите „10 дни” се заменят с „10 работни дни”;
  б) създава се нова ал. 6:
  „(6) Комисията уведомява Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за издаденото потвърждение на проспект и предоставя копие от потвърдения проспект едновременно с уведомяването на заявителя за издаденото потвърждение.”;
  в) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
  аа) в изречение първо, след думите „публичното предлагане” запетаята се заличава и се добавя „след предварително уведомяване на ЕОЦКП и”;
  бб) създава се изречение четвърто: „В случаите по тази алинея чл. 28, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията, наричан по-нататък „Регламент(ЕС) № 1095/2010 не се прилага.”;
  г) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал.6” и „Алинея 6” се заменят съответно с „ал.7” и „Алинея 7”.
  2. В чл. 92в:
  а) в ал. 1 след думите „компетентните органи на приемащите държави” се добавя „и ЕОЦКП”;
  б) в ал. 4, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „като едновременно с това уведомява и ЕОЦКП”.
  3. В чл. 92г:
  а) създава се нова ал. 5:
  „(5) Комисията публикува на интернет страницата си и актуализира списъка на получените сертификати по ал. 1 и 4, като всяка оповестена по този начин информация се публикува за период, не по-кратък от 12 месеца.”;
  б) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  в) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  г) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
  аа) в изречение първо след думите „компетентния орган на изпращащата държава” се добавя „и ЕОЦКП”;
  бб) в изречение второ след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”.
  4. В чл. 92ж:
  а) създава се нова ал. 1:
  „(1) При осъществяване на своите правомощия и осъществяване на функциите си по този закон и актовете по прилагането му комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и му предоставя информация за изпълнение на задълженията му съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1095/2010.”;
  б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в изречение първо думите „чл. 91, ал. 6” се заменят с „чл. 91, ал. 7”;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение второ думите „по ал. 1” се заменят с „по ал. 2”;
  г) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  д) създава се ал. 6:
  „(6) Когато не получи своевременно исканата информация или съдействие или когато й бъде отказано получаването на такава информация или съдействие, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.”
  5. В чл. 100п, ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ: „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  6. В чл. 100с се създава ал. 3:
  „(3) Изискванията на ал. 1 и 2 не се прилагат за емитенти от трета държава при съответно прилагане на чл. 100п.”
  7. В чл. 100ч, ал. 1:
  а) създава се ново изречение второ: „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  8. В чл. 100я:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  9. В чл. 116в, ал. 1:
  а) създава се ново изречение първо: „Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на лицата, които работят за него, като изискванията към политиката за възнагражденията и нейното оповестяване се определят с наредба.”;
  б) досегашният текст става изречение второ.
  10. В чл. 120а, ал. 2:
  а) създава се ново изречение второ: „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  11. В чл. 148г:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато искане на комисията за сътрудничество по ал. 1 бъде отхвърлено или когато по такова искане не са предприети своевременно действия, комисията може да уведоми ЕОЦКП с оглед осигуряване на съдействие в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.”;
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея накрая се добавя „и ЕОЦКП”;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите „Европейската комисия” се добавя „и ЕОЦКП”;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
  12. В чл. 148д, ал. 3:
  а) създава се ново изречение второ: „Комисията уведомява ЕОЦКП за преценката си по изречение първо.”;
  б) досегашното изречение второ става изречение трето.
  13. В § 1в от Допълнителните разпоредби се създава т. 9:
  „9. Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (ОВ, L 331/120 от 15 декември 2010 г.).”

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума