Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/05/2012

  Относно: проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от н.п. Яне Янев и група народни представители на 24.04.2012 г.
  Д О К Л А Д
  На заседание, проведено на 10 май 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г., внесен от н.п. Яне Янев и група народни представители.
  Проектът за решение беше представен от н.п. Борис Грозданов.
  С проекта за решение за създаване на горепосочената Временна парламентарна комисия се предлага комисията да извърши следните действия:
  1. Да провери действията на лица от изпълнителната власт, инициирали производства, които са завършили с издаване на укази на президента на Република България за помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г.;
  2. Да установи мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които са инициирани действията на изпълнителната власт по отделните производства;
  3. Да направи съпоставка с практиката в Република България отпреди периода на проучване и с нормативната уредба и практиката в другите европейски страни.
  След приключване на проучването Временната парламентарна комисия следва да изготви доклад за резултатите от проучването и да предложи решения на Народното събрание във връзка с установеното, както и да посочи необходими ли са законодателни промени.
  С проекта за решение за създаване на Временната парламентарна комисия се предлага тя да се състои от 13 народни представители, излъчени на пропорционален принцип от парламентарните групи и да има срок на действие три месеца.
  След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 14 народни представители, „Против” – 5 народни представители, без „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 - януари 2012 г., № 254-02-69, внесен от н.п. Яне Янев и група народни представители на 24.04.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума