Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04.04.2012 г.
  На свое заседание, проведено на 14 юни 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев.
  Законопроектът беше представен от н.п. Ивайло Тошев.
  Със законопроекта се предлага допълнение на § 27, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, обнародван в ДВ., бр. 39 от 2011 г. Целта на предложението е таксите по незавършени производства, които не са платени към датата на изменение на закона през 2011 г. да се заплащат съобразно променената разпоредба на чл. 30, а именно – при промяна предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд таксите да постъпват в бюджетите на общините.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която членовете на комисията се обединиха около становището за подкрепа на законопроекта. Принципна подкрепа за законопроекта е изразило и Министерството на финансите в изпратеното в комисията писмено становище, като са направени и следните предложения: в допълващия текст на § 27 да се запише, че таксите се заплащат при условията на чл. 30, за да се обхванат и случаите, когато се променя предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за изграждане на обекти публична общинска собственост и такава такса от общините не се дължи. Също така се предлага да се уточни в кой момент от процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя следва да бъде заплатена таксата на общината.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За”- 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04.04.2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума