Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/06/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерски съвет на 04.06.2012 г.
  На заседание, проведено на 14 юни 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Иво Маринов – заместник министър и Боян Натан – държавен експерт в дирекция „Външноикономическа политика”.
  Законопроектът беше представен от г-н Иво Маринов.
  Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна е подписано на 15 октомври 2008 г. в Бриджтаун и се прилага временно считано от 29 декември 2008 г. до влизането му в сила.
  Законопроектът е свързан с изпълнението на задълженията на България като държава членка на Европейския съюз и се основава на ангажиментите на страната в рамките на Общата търговска политика, която съгласно член 207 от Лисабонския договор е от изключителна компетентност на ЕС.
  Споразумението е част от процеса на договаряне на Споразумения за икономическо партньорство с всички 6 региона на държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, съгласно мандат, приет от Съвета на 12 юни 2002 г. и се разглеждат като инструменти едновременно на Общата търговска политика и на политиката на развитие на ЕС.
  Основните цели на споразумението са да допринесе за намаляването и премахването на бедността посредством установяване на търговско партньорство, да се насърчат регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление, да се постигне по-добра интеграция в световната икономика и да се подобри капацитета на страните от КАРИФОРУМ по въпросите, свързани с търговията.
  Споразумението за икономическо партньорство с държавите от КАРИФОРУМ съдържа договорености относно:
  1. Търговското партньорство за устойчиво развитие;
  2. Търговски и свързаните с търговията въпроси (достъп до пазара на стоки: мита, инструменти на търговска защита, нетарифни мерки, митници и улесняване на търговията, селско стопанство и рибарство, технически пречки пред търговията, санитарни и фитосанитарни мерки; инвестиции, търговия с услуги и електронна търговия: търговско присъствие, трансгранично предоставяне на услуги, временно присъствие на физически лица със стопанска цел, електронна търговия и сътрудничество; текущи плащания и движения на капитали; свързани с търговията въпроси: конкуренция, иновации и интелектуална собственост, обществени поръчки, околна среда и социални аспекти);
  3. Избягване и уреждане на спорове (консултации и медиация, процедури по уреждане на спорове);
  4. Общи изключения.

  Обобщените търговски данни сочат, че средният износ на България за страните от КАРИФОРУМ за 5-годишен период (2006-2010 г.) възлиза на около 33.4 млн. евро, което представлява 0,25 на сто от средния износ на страната за същия период. Средният внос от тези държави за същия период е в размер около 1,1 млн. евро, или едва 0,005 на сто от средния внос на България за периода. Това определя и силно изразеното положително търговско салдо за България в размер около 32,3 млн. евро.
  Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 5 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общтност и нейните държави членки, от друга страна, № 202-02-19, внесен от Министерски съвет на 04.06.2012 г.

  София, 19 юни 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума