Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
28/06/2012 първо гласуване

  по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. № 254-02-93, внесен от Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов на 27.02.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 28 юни 2012 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. № 254-02-93, внесен от Ваня Донева, Диана Йорданова и Борис Грозданов.

  На заседанието присъства председателят на Сметната палата Валери Димитров.

  Проектът за решение беше представен от Ваня Донева, която изтъкна,че „Холдинг БДЖ” ЕАД е търговско дружество с 100 % държавно участие. Част от холдинга е търговското дружество „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, което получава най-голяма субсидия от държавния бюджет за 2011 г. в размер на 170 000 хил. лв., и 20 000 хил. лв. капиталов трансфер. Към настоящия момент от Сметната палата не е извършван цялостен одит, който да обхване дейността на дружеството, включително и дъщерните дружества в холдинговата структура. „Холдинг БДЖ” ЕАД е с висока степен на социално – икономическа значимост на дейността си, особено чрез дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД.
  Целта на одита е да се даде оценка за финансовото управление на „Холдинг БДЖ” ЕАД в т.ч. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, което усвоява голяма част от ресурса на компанията. постигането на целите на извършените промени и ефекта от структурната реформа.


  Членовете на Комисията подкрепиха предложението единодушно. Съгласие с него изрази и Председателят на Сметната палата.

  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „За” - 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проект за
  Р Е Ш Е Н И Е

  за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД, който да включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.


  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
  Р Е Ш И:
  1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на дейността на „Холдинг БДЖ” ЕАД, който да включва дейността на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.
  2. Срокът на извършване на одита е до 31.12.2012 г.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31.01.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума