Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/06/2012 първо гласуване

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 202-01-23, внесен от Министерски съвет на 11.04.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 14 юни 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: Добромир Симидчиев - заместник-министър, Лидия Станкова - директор на дирекция „Устройство на територията”, Огнян Николов - началник на отдел „Устройствени проекти” в дирекция „Устройство на територията”, Мирослава Владимирова - директор на дирекция „Концесии”, Мирослава Мачева - държавен експерт в отдел „Морски плажове” към дирекция „Концесии”.
  Законопроектът беше представен от г-н Симидчиев.
  Първата група промени касаят главно зона А, която е ивицата на 100 метра от плажната ивица. Там се въвеждат ограничения за застрояването, които са в зависимост от това, дали има приет устройствен план или не. В случаите, в които няма ограничения на практика, там продължават да действат разпоредбите на вече приетия градоустройствен план. Ограниченията касаят територии, които тепърва ще бъдат урбанизирани. В тази ивица се допуска само специфично застрояване с определени параметри, а именно съоръжения за спорт и култура, също така и строителство на техническа инфраструктура.
  Следващото ограничение се отнася за преместваемите обекти в зона А и в зона Б. В зона А се допуска поставяне на преместваеми обекти от елементите на градското обзавеждане – спирки, монументално декоративни елементи, пейки, осветителни тела, информационни табели и т.н. В зона Б се допуска построяването на преместваеми обекти стига те да не надвишават параметрите, които са заложени в подробните устройствени планове на съответните територии.
  Промените в действащия закон дават възможност за конституиране на новосъздадени плажове, тъй като взаимодействието между сушата и морето е доста динамично и се наблюдава процес на създаване на нови плажове. При такива ситуации проектозаконът позволява тези плажове да бъдат обявени като такива т.е. да бъдат обявени за изключителна държавна собственост и съответно тези земи да бъдат отчуждени по Закона за държавната собственост.
  Друга съществена промяна е регламентирането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове. Освен това предложено е да се създаде нова глава „Финансиране и контрол”. Целта на предложението е да се регламентира начинът, по който част от приходите от концесионните възнаграждения и наеми да могат да се използват за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове, осигуряване на подходите към морските плажове, поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което членовете на комисията изразиха следните бележки, които следва да бъдат взети предвид между първо и второ четене на законопроекта, а именно: да не се въвежда изцяло нова процедура за предоставяне на концесия на морските плажове, напълно различна от общата процедура, предвидена в Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство. Специфичните елементи в процедурата за отдаване на морските плажове на концесия следва да бъдат уредени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, но като цяло процедурата трябва да следва логиката, правилата на процедурата за предоставяне на концесия на общия закон, който регламентира тази материя – Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство – например изискванията, на които следва да отговаря концесионера. Това би довело до уеднаквяване на процедурите и до по-голяма прозрачност в процеса на предоставяне на концесия.
  След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За” - 11 народни представители, „Въздържали се” – 4, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, № 202-01-23, внесен от Министерски съвет на 11 април 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума