Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/10/2012 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ №ССI:2007СВ16IPO006 и на Протокола за изменението му, № 202-02-29, внесен от Министерски съвет на 25.09.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 4 октомври 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по инструмента за предприсъединителна помощ № ССI:2007СВ16IPO006 и на Протокола за изменението му.
  Законопроектът беше представен от г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия е одобрена от Европейската комисия на 25 март 2008 г. и се финансира по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и от публични средства от държавните бюджети на двете държави. Нейната обща стратегическа цел е подпомагане на териториалната кохезия на българо-сръбския трансграничен регион, неговата конкурентоспособност и устойчивост на развитие чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област.
  Меморандумът за разбирателство e подписан на 18 март 2011 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството за периода 2009 - 2011 г. С неговата ратификация от Народното събрание се осигурява пълноправното участие на Република България в Програмата, като се определят правомощията на органите, отговорни за нейното ефективно управление и изпълнение, което е в съответствие с поетите ангажименти от Република България пред Европейската комисия.
  В глава 4 от Меморандума се съдържат разпоредби относно финансовите параметри на програмата и контрола при изпълнението й. Това включва националното съфинансиране от двете държави, откриване и управление на банковите сметки на Програмата, обменен курс и лихви, договори за финансиране и плащания на бенефициентите, системи за контрол, одит, заявления към Европейската комисия за плащания, нередности и възстановяване на неправомерно платени средства.
  Съгласно решение на Европейската комисия С(2011)3397 от 18 май 2011 г., с което се изменя Решение С(2010)4142 за изменение на Решение С(2008)1058 за одобряване на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, националното съфинансиране за Република Сърбия следва да се осигурява чрез собствено съфинансиране от отделните партньори бенефициери, а не от държавния бюджет. В резултат на това решение е налице невъзможност да се осигури равно участие на двете държави в осигуряването на задължителното съфинансиране в размер 15 на сто - 7,5 на сто/7,5 на сто по приоритетни оси 1 и 2. В този смисъл са и предложените промени в Протокола за изменение на Меморандума за разбирателство между правителствата на Република България и Република Сърбия като за периода 2012-2016 г. България следва да осигури национално съфинансиране в по-голям размер в рамките на общите 15 на сто в случай, че българските партньори проявят по-голяма активност в проектите.
  Освен това се предлагат и промени в резултат на настъпили изменения в националното законодателство, както и с оглед постигане на по-голяма оперативност в работата.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по инструмента за предприсъединителна помощ № ССI:2007СВ16IPO006 и на Протокола за изменението му, №202-02-29, внесен от Министерски съвет на 25.09.2012 г.

  София, 5 октомври 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума