Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
25/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за бюджета на
  Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.,
  №202-01-67, внесен от Министерския съвет
  на 23 октомври 2012 г.
  На заседание, проведено на 25 октомври 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г., внесен от Министерския съвет на 23 октомври 2012 година.
  На заседанието присъстваха: Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, Десислава Димитрова – заместник-министър и председател на надзорния съвет на НЗОК, Пламен Цеков - управител на НЗОК, Мариана Василева – подуправител на НЗОК, Ганка Аврамова – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в НЗОК, Румяна Табакова – н-к отдел „Бюджет” в дирекция „Бюджет” в дирекция „Бюджет и финанси” в НЗОК, Зоя Вълева – директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Министерство на здравеопазването;
  От името на вносителя законопроекта беше представен от министър Атанасова и д-р Цеков.
  В мотивите и експозето на г-жа Десислава Атанасова и д-р Цеков беше изтъкнато, че законопроектът за бюджета на НЗОК за 2013 година е изготвен в изпълнение на Решения № 41 и 298 на Министерският съвет от 2012 г., и е съобразен с възможностите на бюджетната макрорамка в условията на финансова и икономическа криза, разпоредбите на Закона за здравното осигуряване и предложенията за неговите изменения и допълнения с настоящия проект на закон за бюджета на НЗОК, както и с Кодекса за социалното осигуряване. Стремежът е в рамките на предвидените финансови ресурси да се запази постигнатото равнище на здравноосигурителни услуги в страната.
  Предлага се и за 2013 г. да се запазят прилаганите през 2012 г. размери на: осигурителната вноска - 8 процента; на вноската от работодател (осигурител) и работник (осигурен) в съотношение 60:40; минимален размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв. и 6,2 млн. души очакван брой лица, които да направят здравноосигурителни вноски.
  При посочените размери и показатели се предвижда в приходната част на бюджета на НЗОК за 2013 г. да постъпят приходи и трансфери – всичко - 2 710,3 млн. лв. Общата сума на приходите за 2013 г. е по-голяма от общата сума на приходите за 2012 г. с 76,6 млн. лв. Това се дължи на увеличението на здравноосигурителните вноски с 75,5 млн. лв. и на увеличението на глобите, санкциите и наказателните лихви с 1.0 млн. лв.
  Общата сума на приходите за 2013 г. - 2 710,3 млн. лв. се разпределя по видове приходи, както следва: 2 690,3 млн. лв. от здравноосигурителни приходи; 14,5 млн.лв. от глоби, санкции и наказателни лихви и 5,4 млн. лв. от трансфери от Министерството на здравеопазването по чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
  От общата сума на здравноосигурителните приходи – 2690,3 млн.лв., за здравноосигурителни вноски от работодателите и работниците се очаква да се получат общо 1 749, 2 млн. лв. и от Министерството на финансите като трансфери да се предоставят здравни вноски за всички категории осигурени лица, осигурявани за сметка на републиканския бюджет – в т.ч. пенсионери, деца до 18 годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование, безработни, социално слаби и други категории осигурени лица – общо 941,1 млн. лв.
  Сумата на разходите и трансферите-всичко за 2013 г. е разчетена в размер на 2 710,3 млн. лв., или спрямо 2012 г. има увеличение на с 76,6 млн. лв. Увеличението е почти изцяло за сметка на очакваните в повече здравноосигурителни вноски с 75,5 млн. лв. и на глобите, санкциите и наказателните лихви с 1,0 млн. лв.
  От общата сума на разходите и трансферите-всичко за здравноосигурителни плащания се предлагат - 2 383,5 млн. лв. Тази сума е по-голяма от същите плащания за 2012 г. с 169,0 млн. лв. Този ръст е резултат от:
  1. увеличението на приходите и трансферите-всичко с 76,6 млн. лв. и
  2.намаление на разходите с 92,5 млн. лв.

  Намалението на разходите по т. 2 са резултат от увеличение на разходите с 8,7 млн. лв., от които за придобиване на нефинансови активи с 1.2 млн. лв. и резерва, включително за непредвидени и неотложни разходи с 7,5 млн. лв. и намаление на бюджетния кредит за разходи с 101, 2 млн.лв. от който, от издръжката на административните дейности - 1, 2 млн. лв. и отпадане от разходи и трансферите на 100,0 млн. лв., предвидени в бюджета на НЗОК за 2012 г. за предоставяне като трансфер на Министерството на здравеопазването за заплащане на медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2011 г.

  Увеличението на здравноосигурителни плащания с 169,0 млн. лв. e разпределен по видове, както следва:
  - за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ – 7,0 млн. лв.;
  - за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ- 7,0 млн. лв.
  - за здравноосигурителни плащания за дентална помощ- 5,1 млн. лв.
  - за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти-38,5 млн. лв.
  - за здравноосигурителни плащания за медицински изделия-70,0 млн. лв.
  - за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ- 20,6 млн. лв.
  -други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ-20,8 млн. лв.
  За придобиване на нефинансови активи са разчетени 7,0 млн. лв., която сума е по-голяма от същия разход за 2012 г. с 1.2 млн. лв. Това увеличение е изцяло за сметка на намаление на средствата за издръжка на административните дейности.
  Предвидени са трансфери към Националната агенция по приходите за събиране на здравноосигурителните вноски – 3 млн. лева. Същата сума е и за 2012г.
  Въз основа на разчетените суми за приходи и трансфери-всичко и разходи и трансфери –всичко, се предлага Народното събрание да приеме бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. с балансирано бюджетно салдо.
  В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се създават нови параграфи 9, 10, 11 и 12, с които:
  Надзорният съвет, по предложение на управителя на НЗОК, да одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, извършвани от НЗОК и финансирани със средства от трансфери от Министерството на здравеопазването, непредвидени в този закон, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК. Тези трансферите са за здравно неосигурени лица и включват: дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожно-венерически заболявания; интензивно лечение и един профилактичен преглед и изследвания за всички здравно неосигурени жени, независимо от начина на родоразрешение, съгласно
  чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Размерът на трансферите се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването за здравно неосигурени лица при условия и по ред, определени от министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК;
  Ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, осигурявани от Министерството на здравеопазването през 2012 г., се финансират през 2013 г. от Министерството на здравеопазването по досегашния ред до осигуряването им от НЗОК, но не по-късно от 1 април
  2013 г.;
  Лечебните заведения, които през 2012 г. са се субсидирали по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ през 2012 г. от Министерството на здравеопазването, през 2013 г. се субсидират пак от Министерството на здравеопазването по досегашния ред, когато са се отчели до 31 декември 2012 г. съгласно сключените договори за дейностите, които преминават на финансиране от НЗОК през 2013 г. Заплащането на дейностите се извършва от Министерството на здравеопазването след определяне на окончателния размер на субсидията за четвъртото тримесечие на 2012 г. и
  През 2013 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК. Агенцията за социално подпомагане превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, сключили договор с НЗОК, за предоставени лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
  Със законопроекта се предлагат и промени в Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето, които ще гарантират изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г.
  С предложените параметри на бюджета на НЗОК за 2013 г. се предполага, че евентуалните рискове за неговото изпълнение могат да бъдат: събираемостта на здравноосигурителните вноски; динамично променящата се нормативна база и невъзможност за оценка към момента как тя ще се отрази на договорния процес и на бъдещия брой договорни партньори за болнична и извънболнична медицинска помощ и поемането на дейности и процедури, които през 2012 г. са били заплащани като субсидиране от бюджета на Министерството на здравеопазването, а през 2013 г. стават част от здравноосигурителните плащания в бюджета на НЗОК.

  По законопроекта се проведе дискусия, като по зададените въпроси и изказвания отношение взе представителя на вносителя.
  След обсъждането се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: “За” - 10 народни представители, „Против” – трима народни представители и „Въздържал се” – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 година.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума