Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
27/02/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-36, внесен от Министерски съвет на 15.12.2012 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 27 февруари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Законопроектът беше представен от г-н Добромир Симидчиев – заместник министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Правителството на Република България понастоящем работи по приемането на Национална стратегия и План за действие за управление и развитие на водния сектор. Тази стратегия очертава цялостната визия за водния сектор, включително хидроенергетиката, защитата от наводнения, напояването, водоснабдяването и канализацията, като предвижда по-активна роля на обществените органи за развитието и управлението на сектора. Същевременно тя конкретизира отговорностите на различните институции при подготовката и изпълнението на отрасловите стратегии и планове.
  Със споразумението се предвижда Министерство на регионалното развитие и благоустройството да ползва експертизата на Международната банка за възстановяване и развитие за подпомагане на реформата в отрасъл „ВиК" чрез:
  ■ изработване и подпомагане прилагането на отраслова стратегия за „ВиК";
  ■ преглед на ефективността на нормативната рамка за ВиК и нейното влияние за постигане поносимост на цените и отраслова устойчивост;
  ■ изготвяне преглед на публичните разходи за ВиК услугите;
  ■ разработване на стратегически финансов план за ВиК инвестиции;
  ■ изготвяне и подкрепа за изпълнение на плана за действие към ВиК стратегията.
  Договорът ще допринесе за цялостното реформиране и устойчиво развитие и управление на ВиК сектора.
  Изготвянето на стратегическите документи заедно с отрасловата стратегия за ВиК ще очертаят общата посока на реформиране на водния сектор, ще подпомогнат едновременните и съгласувани действия по прилагане на стратегиите за реформиране и развитие на сектор „Води" и на отрасъл „ВиК".

  След дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, „Въздържали се” – 2 народни представители, без „Против”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-36, внесен от Министерски съвет на 15.12.2012 г.


  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума