Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05/03/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерски съвет на 14.12.2012 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 5 март 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие.
  Законопроектът беше представен от г-жа Лазарина Стоичкова – член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.
  Автомобилният транспорт е ключов елемент от националната транспортна система на Република България, чрез който се осъществява по-голямата част от товарния и пътническия трафик. Неговото интегриране в европейските транспортни системи има важно значение за цялостното икономическо развитие на Република България.
  В рамките на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г., беше изготвен проект на Споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на консултантски услуги.
  Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България", финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.", съгласно подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  Споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата под формата на средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на спорове.

  След представяне на споразумението се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 17 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 202-02-35, внесен от Министерски съвет на 14.12.2012 г.


  ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума