Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/11/2009
  П Р О Т О К О Л

  № 8


  Днес, 04 ноември 2009 година от 15.00 часа се проведе заседание на Парламентарната комисия по бюджет и финанси. Заседанието беше открито и ръководено от председателят на комисията Менда Стоянова.
  Колеги, имаме кворум и предлагам да започнем извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  Предлагам да гласуваме ДНЕВНИЯТ РЕД, по който да премине днешното заседание:
  1. Проект за решение за даване на съгласие на Министерски съвет да проведе преговори и да сключи изменение № 2 на договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка България. Проект за пречистване на отпадни води в басейна на река Марица № 902-0-33, внесен от Министерски съвет на 23.10.2009 г.
  По тази точка сме поканили да присъства г-жа Цветана Червенякова - юрист в дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”, г-жа Станислава Шушкова – Гл.счетоводител в дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от н.п. Лъчезар Иванов № 954-01-29, внесен на 08.10.2009 г.
  Поканили сме представител на Министерство на финансите, за да изрази становището по този законопроект г-жа Катя Паракозова – държавен експерт в Министерство на финансите.

  Моля, който е съгласен с предложения дневен ред, да гласува.
  Гласували „за” – 19
  Против – няма.
  Въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.

  Преминаваме към ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Проект за решение за даване на съгласие на Министерския съвет да проведе преговори и да сключи изменение № 2 на договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка България. Проект за пречистване на отпадни води в басейна на река Марица № 902-0-33, внесен от Министерски съвет на 23.10.2009 г.
  Давам думата на г-жа Червенякова да представи проекта за решение.
  Г-ЖА ЦВЕТАНА ЧЕРВЕНЯКОВА: Република България, като държава-членка на Европейският съюз е в съответствие с поетите ангажименти в преговорния процес е длъжна да приеме стандартите и изискванията на европейските директиви в областта на околната среда. Това включва реконструкция и модернизация на В и К инфраструктурата в страната, включително и канализационни мрежи и пречиствателни станции и системи и отпадъчни води, в съответствие с рамковата директива за водите и Директивата за пречистване на отпадъчните води, изменени и допълнени с Директива на Европейския съюз.
  Един от предприсъединителните финансови инструменти на Европейският съюз за постигане на тази цел е Програма ИСПА , концесионен фонд, регламент 1164. Като основен принцип за проектите по програма ИСПА Европейската комисия изисква осигуряване на национално съфинансиране, в размер най-малко на 25 % от общата стойност на проекта.
  Осигуряването на финансиране от международни финансови институции да използва финансирането на проектите по Програма ИСПА е посочено като добра практика от Европейската комисия, разпределени на пет присъединителни финансови инструменти. С цел осигуряване на съфинансирането на Програма ИСПА през м.юли 1999 година Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и европейската инвестиционна банка подписаха договор за финансиране № 20153 за държавен инвестиционен заем в размер на 28 млн. евро. Заемът осигурява съфинансиране в рамките на мащабния проект „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица за градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково. Целта на този инвестиционен проект е намаляване замърсяването на река Марица като трансгранична река, както и нейните притоци и последващото подобряване на качеството на водата в Егейско море, което ще доведе до намаляване на потенциалния риск за здравето на хората. Средствата за изграждане на пречиствателната станция в трите града, както и компоненти за рехабилитация и до изграждане на канализационната мрежа на левия бряг на река Марица в Димитровград, включени в гореспоменатия проект са разпределени по източници на финансиране както следва: 75 % по Програма ИСПА на Европейския съюз, 15 % заем от Европейската инвестиционна банка и 10 % от държавния бюджет.
  Договорът за финансиране № 20 153 между Република България и Европейската инвестиционна банка, ратифициран със закон от 38-то Народно събрание през м.април 2001 г. като крайна дата за изплащане на траншовете е посочена датата 31 октомври 2006 г.
  С цел усвояване на спестените средства след търговете за строителство и строителен надзор на пречиствателните станции в трите града, през м.юли 2005 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството представи в Европейската комисия чрез националният ИСПА координатор Министерство на финансите искане за изменение на финансовия меморандум по посочената ИСПА мярка за изграждане на пречиствателните станции в трите града.
  Тъй като Европейската инвестиционна банка съфинансира пречиствателните станции в два града, а това са Стара Загора и Димитровград, а град Хасково се финансира със заем от 100 % със заем от Европейската инвестиционна банка, в т.ч. и компонента за рехабилитация на канализационната мрежа на левия бряг на река Марица в Димитровград, със свое писмо от 03.02.2005 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството отправи молба до банката за удължаване на крайният срок за отпускане и превеждане на траншовете.
  В отговор от 11.10.2005 г.Европейската инвестиционна банка прие искането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изменение на договора за финансиране по отношение периода на отпускане и разпределение на траншовете и даде съгласие за удължаване на срока за усвояване на тези средства до 30 април 2009 г., което бе официално потвърдено и от двете страни с подписване на изменение № 1 на Договора за финансиране през м.май 2006 г., ратифициран със закон на Народното събрание, обнародвано в ДВ бр.95 от 24 ноември 2005 г.
  В периодът 2006 – 2007 г. бяха успешно проведени тръжни процедури и сключените договори за строителство и строителен надзор за компонента „Рехабилитация и до изграждане на канализационната система на левия бряг на река Марица”. Общата стойност на сключените договори е 9 366 775 евро.
  Предвиденият с изменение № 1 на договора за финансиране срок за отпускане на средства, необходими за съфинансиране на компонента по посочената ИСПА мярка е 30 април 2009 г. В тази връзка през м.декември 2008 г. от страна на Република България чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството е отправено искане до Европейска инвестиционна банка за удължаване на срока за усвояване на средствата, необходими за извършване на цялостния проект „България. Проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица до 31 декември 2010 година”.
  На 08 юни 2009 г. Европейската инвестиционна банка одобри това искане и изпрати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството предложение за изменение № 2 на Договора за финансиране с Европейската инвестиционна банка.
  От друга страна през м.януари 2008 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството официално предложи на Европейската комисия да бъде изменен финансовият меморандум по проект „Изграждане на пречиствателна станция в басейна на река Марица”, с цел пълно използване на спестените средства, след всички проведени тръжни процедури, като се включи допълнителен нов компонент „Подмяна и подобряване състоянието на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица гр.Димитровград”.
  След представяне на допълнителните документи от българска страна на 14 август 2009 г. Европейската комисия официално одобри изменението на финансовият меморандум за изменение на решение, получено с писмо от Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия. Този нов компонент ще се финансира по схемата да се даде финансиране на град стара Загора и Димитровград , като 15 процента от сключените договори за строителство и строителен да бъдат осигурени от договора за финансиране с Европейската инвестиционна банка.
  С оглед на гореизложеното и с цел успешното усвояване на отпуснатите по договора за финансиране от Европейската инвестиционна банка средства за завършване и изграждане на пречиствателните станции в град Стара Загора, гр.Димитровград и гр.Хасково, както и компонентите за рехабилитация на канализационната и на водоснабдителната мрежа на левия бряг на река Марица, предлагаме да се одобри Проекта за изменение № 2 на договора за финансиране, като основа за водене на преговори и съответно изменение № 2 да бъде ратифицирано от Народното събрание.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, имате ли въпроси или становища? Няма. Благодаря ви.
  Предлагам да ви прочета проектът за решение, след което да преминем към гласуване.
  Проект за РЕШЕНИЕ за даване на съгласие на Министерски съвет да проведе преговори и да сключи изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка „България. Проект за пречистване отпадни води в басейна на река Марица”. Народното събрание на основание чл.84 , т.9 и чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България
  РЕШИ:
  Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи изменение № 2 на договора за финансиране Между Република България и Европейската инвестиционна банка „България”. Проект за пречистване на отпадни води в басейна на река „Марица”, подписан на 09 юли 1999 г. чрез размяна на писма.
  Моля, който е съгласен да предложим на Народното събрание този проект за решение, да гласува.
  Гласували „за” – 19
  Против – няма
  Въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.

  Преминаваме към ТОЧКА ВТОРА от дневния ред - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от н.п.Лъчезар Иванов № 954-01-29, внесен на 08.10.2009 г.
  От името на вносителите д-р Цеков ще ни представи законопроектът.

  Д-Р ЦЕКОВ: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от н.п. Лъчезар Иванов № 954-01-29, внесен на 08.10.2009 г. е насочен към по-добро управление на Националната здравно-осигурителна каса, подобряване на болничната помощ, засилване на финансовата дисциплина, контрола върху медицинската помощ, повишаване на събираемостта на здравно-осигурителни вноски и намаляване броя на осигурените лица, промени свързани с органите на управление на НЗОК. От приемането на Законът за здравното осигуряване до настоящия момент органи на управлението на НЗОК са събранието на представителите, Управителния съвет, Контролен съвет и директора на НЗОК.Десетгодишната практика при прилагането на законът показа, че така учредените органи на управление на НЗОК са многочислени и не функционират добре и не е налице възможност за вземане на бързи и оперативни решения.
  Законопроектът предлага органи на управление на НЗОК да бъдат Надзорен съвет и директор, при запазване принципа на участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на касата. Само лицата, които заплащат реално здравно-осигурителни вноски – държава, осигурени, пациенти и работодатели ще имат свои представители в Надзорния съвет на НЗОК.
  Законопроектът предвижда директорът на НЗОК да се избира от Народното събрание, модел взаимстван и аналогичен на управлението на НОИ. Въвеждат се и по-високи изисквания за професионален опит към лицата, които заемат длъжностите директор на НЗОК. Мисля, че изискването беше да има опит 8 години в сферата на управлението на подобен вид структури.
  Промени, свързани с Националният рамков договор и договорите между изпълнителите на медицинска помощ и РЗОК.Законопроектът по нов начин регламентира отношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинската помощ. Липсата на сключен рамков договор през последните години и възприетият подход Управителния съвет еднолично да определя значими въпроси, които са предмет на рамково договаряне водят до редица затруднения в дейностите по задължителното здравно осигуряване.
  Правната същност на Националният рамков договор, неговия предмет и обхват, страните и процедурата по сключване пораждат множество съдебни спорове и тълкувателна съдебна практика. Именно това обосновава предложението за премахване на института на Националния рамков договор и законово регламентиране на нормативния правен характер , в унисон с установената правна практика на Върховния административен съд и тълкувателната му дейност. Искам да отворя една малка скоба и да кажа, че има редица дела, и всъщност почти всички дела, които са заведени срещу НЗОК са спечелени и Върховния съд се е произнесъл, че това не отговаря на условията на договорните взаимоотношения на Националния рамков договор и най-вероятно това е и мотива на вносителя да поиска промяна на формулировката.
  Законопроектът предвижда Националния рамков договор да бъде заменен с национални рамкови условия. Всъщност националните рамкови условия ще бъдат нормативен акт, който има действие на територията на цялата страна и който е задължителен за НЗОК, изпълнителите на медицинска помощ,осигурените лица и осигурителите.
  Законопроектът предвижда националните рамкови условия да се приемат поотделно за медицинските дейности и отделно за денталните дейности. Това е нов момент, с цел постигане на стабилност между взаимоотношенията на НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ.
  Законопроектът предвижда националните рамкови условия да действат за срок от 5 години, с възможност за актуализация. Имаме различни предложения от съсловните организации, от различните институции, които най-вероятно ще ги вземем под внимание между първо и второ четене. Приетите национални рамкови условия от НЗОК и съответната съсловна организация на лекарите и на лекарите по дентална медицина следва да бъдат преподписвани от министъра на здравеопазването. Проектът регламентира процедурата при преподписването на рамковите условия, като се предвижда възможност министъра да откаже тяхното преподписване само в случаи на съществени нарушения на обществения интерес или при незаконосъобразност. Множеството спорове по изпълнението на индивидуалните договори между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ и противоречивата съдебна практика налагат необходимост от промяна на Раздел 8 на глава 2 от Закона за здравното осигуряване. Предвижда се промяна в използваните термини като думата „договор” се заменя със „споразумение”, което казах преди малко.
  Законопроектът изрично регламентира хипотезите, в които директорът на НЗОК има право да откаже сключване на споразумение с изпълнител на медицинска помощ. Директорът на НЗОК в условията на оперативна самостоятелност ще взема решения за сключване на споразумение с лечебни заведения, които в най-голяма степен осигуряват на гражданите достъпност и качествена медицинска помощ. Този текст породи доста коментари. Има какво да се коригира в него, най-вече по отношение на критериите, по които директорите на РЗОК ще могат да преценят дали даден изпълнител отговаря на съответните условия или не. Мисля, че там ще има наистина обективни критерии. Тук ще се спрем най-вече на стандартите, които министъра на здравеопазването е задължен да обнародва.
  С цел гарантиране бързината и защита на правата и законовите интереси на лечебните заведения, законопроектът въвежда специални процесуални правила за оспорване отказа на директора на РЗОК да сключи споразумение с изпълнител на медицинска помощ. Срочният характер на националните рамкови условия и на споразуменията на РЗОК и изпълнителите на медицинска помощ обосновават въвеждане на по-кратки срокове за насрочване на съдебни заседания, призоваване на страните, произнасяне по спора и едноинстанционност на оспорването.

  Промени, свързани с контролът и санкциите, налагани на изпълнителите на медицинска помощ. Това е може би една от най-оспорваната глава от така предлаганите промени. Законопроектът предвижда промени в правната уредба на контрола и санкциите, които се налага от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Към настоящият момент контролът и санкциите са предмет на договаряне с Националния рамков договор и индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска помощ.
  Правният статут, производствата по издаване и оспорване на актовете, с които НЗОК упражнява контрол и санкционира лицата, сключили с нея договор са дискусионни от подписването на първия Национален рамков договор. Въпросът дали актовете, с които НЗОК налага санкции имат административно-правен или гражданско-правен характер породи изключително разнообразна и противоречива съдебна практика. Липсата на законодателна яснота и практически затруднения при прилагането на Националния рамков договор налагат промени в законовите разпоредби относно контрола и санкциите, налагани на изпълнителите на медицинска помощ.
  Финансовите неустойки, които се налагат по сега действащия Закон за здравното осигуряване се разглеждат по реда на административно-процесуалния кодекс, който не отчита тяхната правна природа.Поради това законопроектът регламентира ясни административно-наказателни състави. Детайлно са посочени административните нарушения и наказанията, които се налагат при тяхното установяване.
  Промяната в правният характер на досега налаганите санкции на изпълнителите на медицинска помощ е съществена.Нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност за допуснатите от тях административни нарушения. Налагането на наказания и съдебни производства по обжалване ще стъпят на утвърдените институти и процедури по Закона за административните нарушения и наказания.
  Законопроектът предвижда контролът върху дейността на изпълнителите на медицинска помощ да се възложи като правомощие на държавен орган – Изпълнителна агенция медицински одит към министъра на здравеопазването, която ще поеме и правомощията на създадената със Закона на здравето в миналия Парламент Изпълнителна агенция медицински инспектират. Новата агенция Медицински одит ще осъществява цялостен контрол върху дейността на лечебните заведения, включително и контрол по изпълнението на договорите по задължителното здравно осигуряване. Освен това се премахва сега съществуващият Институт на арбитража, поради неустановените правомощия на този орган и доказаната му от практиката неефективност.
  Законопроектът предвижда запазване възможността НЗОК да осъществява предварителен и последващ финансов контрол на отчетената, съответно вече заплатената медицинска помощ.
  Правомощията на НЗОК са ясно регламентирани, а самите процедури са опростени, което е насочено към по-голяма ефективност и засилване на финансовата дисциплина.
  Промени, свързани с повишаване събираемостта на здравно-осигурителните вноски и намаляване броя на осигурените лица.Смятаме, че това е може би най-съществената част от промените.Законопроектът прецизира кръга на задължително осигурените лица, за които следва да се подават данни в Националната агенция по приходите, като изрично се включват лицата, които са осигурени за сметка на републиканския бюджет, с оглед коректното формиране на здравно-осигурителният им статус.
  Предвиждат се промени в разпоредбите, които определят редът за определяне и внасяне на здравно-осигурителни вноски от задължително осигурените лица, в съответствие с Кодекса за социалното осигуряване. За лицата, които не са осигурени на друго основание, не получават доходи, върху които се дължат здравно-осигурителни вноски и не се осигуряват от републиканския бюджет се въвежда задължение да подават декларация за това. Към момента не е налице друг способ, освен извършването на ревизия за установяване задълженията им за здравно-осигурителни вноски. С подаването на декларация от този кръг е задължително - на здравно-осигурени лица да се създава възможност за идентифициране на тези лица и установяването и събирането на здравно-осигурителните им вноски от Националната агенция за приходите без извършване на ревизия.
  Предвиждат се промени по отношение на прекъсването и възстановяването правата на задължително здравно-осигурените лица, които пребивават извън страната повече от 183 дни в рамките на една календарна година, като се увеличават сумите, които лицата следва да заплатят за възстановяване на здравно-осигурителните им права. Увеличава се и броят на вноските, които неосигурените лица, живеещи в страната трябва да заплатят за възстановяване на здравно-осигурените им права.
  Предвижда се също така по-голям размер на глобите и имуществените санкции, които се налагат на работодателите и лицата, които не изпълняват задълженията си за заплащане на здравно-осигурителни вноски или за предоставяне на информация, необходима за целите на задължителното здравно осигуряване.
  Законопроектът предвижда въвеждане на допълнителни ограничения на правата на лицата, които не изпълняват законно установеното си задължения за внасяне на здравно-осигурителни вноски.
  Това са мотивите за промени в законопроекта.

  ПРЕДС.МЕНДА СТЯНОВА: Колеги, ще ви представя един пропуск с цел да го отстраним.Освен законопроектът, внесен от н.п. Лъчезар Иванов, имаме разпределен и още един законопроект, който също е за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване № 954-01-25, внесен от народните представители Ваньо Шарков и Мартин Димитров на 30.09.2009 година.
  Предлагам да направим корекция в т.2 от дневния ред и ода добавим съответно и този законопроект.
  Ако сте съгласни с това допълнение, моля да гласуваме.
  Гласували „за” – 19
  Против- няма
  Въздържали се – няма.
  Приема се единодушно.
  Понеже вносителите на този законопроект ги няма, позволете ми да го прочета.Вносителите предлагат в чл.40, ал.4 от Закона за здравното осигуряване думите „половината от” да се заличат.
  Това предложение съвпада изцяло с предложеното като текст на ал.4 на чл.40 в законопроекта на н.п.Лъчезар Иванов, така че по време на обсъждането ще коментираме тази ал.4 и в двата законопроекта.
  Присъства представител на Министерство на финансите, който ще изрази становището на министерството. Съгласно правилникът ние изискахме това становище, когато законопроекта е внесен от народен представител.
  Давам думата на г-жа Паракозова да ни представи становището.

  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Позволете ми в резюме да сезирам върху някои моменти от становището на Министерство на финансите. Като цяло Министерство на финансите подкрепя законопроекта, което всички ние разглеждаме от гледна точка на назрялата необходимост от радикална промяна на законодателството в областта на здравното осигуряване. Няма да се впускам последователно и хронологично по бележките, които сме направили, те са доста и смятаме че между първото и второ четене много от тях биха могли да бъдат отразени. По отношение на някои постановки, свързани с доброволното здравно осигуряване категорично подкрепяме идеята за нов механизъм на управление на Здравно-осигурителната каса с добавката, че биха могли още в закона да бъдат разписани и възнагражденията и всичко, свързано с новия механизъм на управление на касата.
  Това, върху което бих искала още да акцентирам е, че изразяваме резерви и по-точно не сме съгласни за прилагане на предлаганите промени в чл.40. Изразили сме своите съображения, тъй като ако подкрепим предлаганата промяна на ал.4 от чл.40 от Закона за здравното осигуряване това би означавало промяна на допусканите по средносрочната фискална рамка и поемане на допълнителни финансови ангажименти.
  Бих искала само да акцентирам, че тази година, при бюджет 2010 в средносрочната фискална рамка вноските за лицата, които се осигуряват за сметка на републиканския бюджет – 6 трансфери от централния бюджет към Националната здравно-осигурителна каса са върху един осигурителен доход, говоря за следващата година – 620 лева, която абсолютна сума е значително повече, отколкото минималния осигурителен доход за 2009 година, така че в този § 27 от проектът за промени на чл.40, изразяваме нашето несъгласие.
  Позволявам си да ви кажа и за една промяна, която е вече отразена, тъй като думите „50:50” трябва да се заменят с „60:40”, така е направен и Закона за държавния бюджет. Изразяваме нашето становище по § 39 по повод създаваните нови членове 55-а, 55-б и 55-в. Подкрепяме по принцип това предложение обемите, цените и методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ да се извършва структурно независимо от НЗОК от Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз, но същевременно смятаме, че е необходимо да се предвиди преходен период за обособяване на такава специализирана администрация, която да се специализира в остойностяване и определяне обемите на здравните услуги. Реализирането на същите следва да се извърши в съответствие с устройственият Правилник на Агенцията за икономически анализи и прогнози, устройственият |Правилник на Министерството на финансите при използване на наличния административен капацитет и взаимодействие с Националната здравно-осигурителна каса, Министерство на здравеопазването и всички институции, които имат отношение по този въпрос. Изразяваме своите резерви по отношение на прилагането на закона, по отношение на Закона за бюджета на касата за 2010 година, тъй като това вече не е възможно.
  Искам също така да акцентирам по § 81, §86 и накрая в нашето становище сме предложили на вашето внимание няколко предложения за нови текстове, с оглед прецизиране на съществуващите разпоредби в Закона за здравното осигуряване.Те са по отношение на резервът на Здравно-осигурителната каса – чл.25 и чл.26 от Закона за здравното осигуряване. Предложението е съгласувано с дирекциите, които имат отношение по този въпрос с Министерство на финансите, с оглед на тяхното по-добро терминологично звучене. Това ще видите на последната страница от нашето становище. Предлагаме терминологични уточнения на двата текста и даваме наше предложение за по-добра формулировка, по-прецизен текст на чл.27, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, по отношение на временно свободните средства на НЗОК. Това е нещо, което залагаме и предвид икономическите условия в страната и предстоящото приключване на бюджета за 2009 година, с цел създаване на напрежение при изпълнението на бюджета на НЗОК за 2009 година, предлагаме в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване да се създаде нов параграф със следният текст:
  „При неизпълнение на приходите по бюджета на НЗОК за 2009 г. намалението на положителното салдо е за сметка на операции в частта на финансирането, включително и чрез изменение на средствата по сметки”. Това са допълнителните наши предложения, които разбира се са обект на вашето обсъждане. Благодаря.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Кои сметки ще намалявате?
  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Това са сметките, които Националната здравно-осигурителна каса има по отношение на своите временно свободни налични парични финансови средства.Това са средствата на НЗОК в БНБ.

  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Откриваме дискусиите по този законопроект. Имате думата за изказвания.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Аз познавам народният представител Лъчезар Иванов, той е написал този законопроект и аз не знам в качеството на какъв Вие д-р Цеков прочетохте мотивите. Необходимо е самият вносител да ни обясни някои неща, така е записано и в Правилника. Вносителят трябва да представи законопроектът, който е внесъл.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Аз предлагам да разгледаме този законопроект, тъй като не сме водеща комисия, така че нашият доклад дали ще го има или няма да го има е без значение, по-добре е да го разгледаме по същество и да си изразим становището по конкретните текстове. Освен това ние сме бюджетна комисия и текстовете, по които задължително трябва да изразим отношението си именно в частта на здравните вноски, раздел V от Закона за здравното осигуряване. Моля за вашите изказвания.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Аз съм съгласен, че ние не сме водеща комисия, но тук има неща, които вносителят трябва да ни обясни защо и как се правят. Каква е причината, поради която през 2010 година ще променяме взаимоотношенията между работодател и работник, при положение че миналата година, когато си говорихме за промените в тези съотношения се разбрахме, че след като държавата влиза вече като равностоен участник в осигурителната система, то от там нататък въпросът за промяната на съотношението не стои? Нямам спомен някоя от работодателските организации в момента да натиска за това.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Вие коментирате текстът за промяната „50:50”, което е предвидено в законопроекта. Ние коментираме един законопроект, който в момента е предоставен на нашето внимание.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Тук е записано: „през 2010 и следващите години 50:50”, вместо 60:40.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Ние трябва да коментираме този текст така ли трябва да остане.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Факт е, че в законопроектът който ние в момента разглеждаме е предложено за 2010 и следващите години, съотношението да бъде 50:50. Друг е въпросът, че становището на Министерство на финансите е различно от това. Освен това в средносрочната фискална прогноза също са заложени други съотношения и в тази посока мисля, че ние като комисия също можем да се обединим около това съотношението 50:50 да бъде променено или да не се приема, а да остане такова, каквото е заложено в програмата 40:60.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Аз смятам, че трябва тук да присъства вносителят. Имам няколко коментара по част от другите аргументации. Тук се твърди, че органите за управление на касата са многочислени, не функционират добре и не е налице възможност за вземане на бързи и оперативни решения.Това нещо, написано по този начин трудно може да бъде прието. По-нататък се казва, че се заменя Националният рамков договор с Национални рамкови условия. Точно каква е разликата, освен че едните ще са за 5 години, а другият трябваше да се прави всяка година и не ставаше, аз малко трудно схващам, при положение че според мен става дума за едни и същи работи. Даваме право на министърът да се занимава с този въпрос, което не знам дали като политическа функция е правилно. Досега с тази работа се занимаваше надзорният съвет или самият Управителен съвет на Здравно-осигурителната каса. Той определя политиката, а Вие сега му давате възможност да каже „не”, ако някой не е съгласен с условията.
  Малко по-нататък се казва, че се създава нов държавен орган Изпълнителна агенция Медицински одит. Нали една от основните идеи на Правителството беше да ги премахнем тези агенции, а ние сега ги разширяваме.
  Тук драстично променяме условията за възстановяване на правата на здравно осигурените лица, които са били извън страната повече от 183 дни. Ние сега тези вноски ги увеличаваме три пъти и каква е обосновката.
  Д-Р ЦЕКОВ: Обосновката е, че в момента с 12 вноски един човек, който въобще не си плаща здравната осигуровка влиза и ползва услуга, която многократно превишава тази сума, която той заплаща. Презумцията е поне с 36 вноски да може да компенсираме разходът, който е извършило лечебното заведение директно към този болен, който идва при нас. Представете си, че този човек е бил в Гърция, не е осигурен, плаща 300 лева и ползва услуга за 2 000 лева. Ние го оперираме и той си заминава обратно в Гърция.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: По презумция навярно имате право, но някой направил ли е една елементарна сметка колко са тези човека, които са възстановили, колко са ползвали и колко е загубил бюджета от една такава подобна операция.
  Д-Р ЦЕКОВ: Тук става въпрос не само за тези, които са в чужбина, но и за много граждани, които са в България и те също го правят това нещо. Възстановяват 12 вноски, за да могат да покрият реално извършените разходи и те може след като излязат от болницата могат пак да не се осигуряват, каквато е практиката за много от самоосигуряващите се лица. Презумцията е да предпазим лечебните заведения от загуби, които трупат в момента. Знаете, че заварихме 285 млн. лева и шефовете на държавните лечебни заведения казват, че трупат задължения именно поради лекуването на такива пациенти.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Аз приемам вашата аргументация, но въпросът е някой направил ли е конкретен числен анализ на тези загуби, знаем ли ги колко са те и поради каква причина казваме 36 вноски, а не 24 например.
  Д-Р ЦЕКОВ: Има около 300 000 души, които са неосигурени редовно. Въпреки, че статистика посочва, че те са около 1 100 000 – 1 200 000, ние предполагаме, че има много, които се дублират, има някои, които излизали от системата за кратко време и съгласно данните от НОИ те са около 25 – 300 000 души, които редовно не се осигуряват и ако сметнем парите, които са изразходвани за тях, те са от порядъка на 50 – 60 млн. лева годишно.

  Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Уважаеми колеги, аз много се заинтригувах от последният текст, който предлага министерство на финансите, а по отношение на останалата материя предполагам, че водещата комисия ще направи по-обстоен анализ на отделните текстове. Нас би трябвало да ни вълнува повече въпросът за фискалните отражения на този законопроект. Аз разбирам, че до това предложение няма фискални отражения, за това гледах не толкова внимателно отделните текстове. Ако съм разбрал правилно ни се предлага едно становище и искам да попитам ще го обсъждаме ли въобще.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Това е едно становище, което ни се предлага от Министерство на финансите. Ако това предложение влезе предложено от народен представител между първо и второ четене, аз не виждам защо да го обсъждаме.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Аз ще ви помоля да се съсредоточите върху раздел V – Здравно-осигурителни вноски и да коментираме текстовете, които се предлагат.
  Аз искам да взема отношение по текстовете на § 27, чл.40. Ние коментирахме по отношение на т.1, буква „а”, подточка „а.а” именно в съотношението и ако няма други становища, смятам, че е правилно да не се приема предложението в Законопроекта за промяна на съотношението 50:50, а да остане така както е до сега 60:40.
  По-нататък се правят промени в т.1, буква „б” в чл.40, ал.4 и в ал.5, т.1, като и в трите текста имаме заличаване на думата „половината от”, така както това беше казано и в предложението на н.п. Ваньо Шарков.
  Д-Р ЦЕКОВ: Държавата осигурява лицата на половината от минималният осигурителен доход.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: В момента лицата, попадащи в тези три букви, които изчетох се осигуряват на половината от минималният осигурителен доход, който за 2009 г. е 240 лева, т.е. те се осигуряват на 120 лева. Вашето предложение да се заличи думата „половината от” и за следващата година те да се осигуряват върху 420 лева, така както е увеличен прага.
  В случаят предложението означава всички тези лица в трите точки, които посочих да се осигуряват върху 420 лева.
  Д-Р ЦЕКОВ: Остава пак текстът „половината от”, но върху 420 лева.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Кои са категориите, които попадат в обхвата на тези три точки?
  Г-ЖА ЛИЛИ БОЯНОВА: Предложението е да отпаднат думите „половината от”. Ако отпадне този текст, означава че те ще се осигуряват на 420 лева, така че е много важно този текст дали ще отпадне или не.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Моля да изразите становища трябва ли да отпадне текстът „половината от” и гражданите да се осигуряват на 420 лева.
  Д-Р ЦЕКОВ: В Здравната комисия взехме решение да остане така, както е при сега действащото законодателство.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Доктор Цеков, ние ще прочетем вашият доклад, когато ни бъде предоставен, но днес трябва да излезем със становище от името на нашата комисия.
  Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Аз бих искал да попитам представителят на Министерство на финансите как е направило изчисленията за следващата година – върху 120 лева, върху половината от 420 лева или върху 420 лева. Това са десетки милиона лева разлика.
  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Ще отговоря на въпросът на г-н Орешарски. През действащата 2009 година знаете, че вноските са въз основа на минималният осигурителен доход, който е в размер на 260 лева. Ние не сме съгласни с промяната на този текст, тъй като за 2010 година минималният осигурителен доход, в съответствие с допусканията по средносрочната фискална ставка е в размер на 420 лева. В абсолютно изражение вноската за лицата е доста по-съществена, знаете че тя е над 100 млн. лева, в рамките на общо 944 млн. лева трансфери за здравно осигуряване, за лицата които се осигуряват за сметка на Републиканския бюджет, поради което смятаме, че няма основание да се приеме и по-скоро бихме искали да изразим нашето становище, че не приемаме това предложение.
  Нашите разчети са 8% върху половината от минималния осигурителен доход или върху половината от 420 лева.

  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: В тази връзка можем ли да се обединим около становището, че не приемаме премахването на думите „половината от”. Както вече казах този текст го има на три места. Становището на Министерство на финансите за трите места ли се отнася или само за ал. 4?
  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: В коментариите, които днес направихме по предложенията по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, не бих казала, че няма истина, но получих уверение от нашето ръководство, че всъщност по отношение на майките в отпуск бихме преразгледали нашето становище, така че не само по отношение на децата сме категорични –о ал.4, на чл.4.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА Моля да ни обясните в буква „б” кои лица попадат, в ал. 4 разбрахме кои са тези лица, в ал. 5 кои са?
  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Министерство на финансите изразява съгласие думите „половината от” да се отнасят само за майките, които са в отпуск за отглеждане на дете.

  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Предлагам аз да ви направя някои пояснения. В първото предложение, а именно в буква „б” да се заличат думите „половината от” след думите „за отглеждане на дете” – това е неплатеният отпуск основно за майките за гледане на дете, т.е. това е здравната вноска в рамките на този отпуск, която се плаща от работодателите на тези майки и ако отпаднат думите „половината от” означава, че те ще плащат значително по-висока вноска и ще бъдат много щастливи да имат майки в неплатен отпуск.
  В т. 2, ал. 4 на чл. 40 са осигурените от републиканският бюджет студенти, ученици, инвалиди, ветерани и т.н., където явно нито в 3-годишната прогноза, нито в проекта на бюджет, който беше внесен в Народното събрание са предвидени такива средства и вашето становище е това да не се приема.
  В ал. 5 това са лицата, които не подлежат на осигуряване по ал.1,2 и 3. За тях също се предлага да отпаднат думите „половината от”, което означава че те вместо половината от 420 ще трябва да се осигуряват на 420 лева. Това са трите случаи.
  Моля да изразите вашето становище и по трите случая.
  Г.ЖА Л. БОЯНОВА: Аз смятам, че трябва да се запазят думите „половината от”, тъй като не бива да утежняваме с допълнителни плащания и работодателите и хората.
  Г-Н МАТОВ: Аз съм на същото мнение, защото в края на краищата смятам, че работодателите и фирмите в България са носителят на брутния вътрешен продукт и трябва все пак тези работодатели наистина да им помогнем и аз се присъединявам към становището на колежката и даже бих предложил наистина да се приеме съотношението 50:50, а не 60:40, защото тук наистина пак ще облекчим работодателя. В края на краищата това което беше заложено и то е до 2010 г. да стане 50:50, наистина ще се изпълни в график и наистина работодателят ще бъде облекчен с 10 %, така че дайте наистина да помогнем на работодателите, защото изглежда напоследък те са в доста неизгодно положение.

  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Смятате ли, че можем да се обединим около становището да отпаднат думите „половината от” в чл.40, ал.4 и в ал.1, т.1.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Как стои въпросът с ал. 5? Ще добавяме ли текст към нея?
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Смятате ли, че трябва да се правят промени в ал. 5?
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Важно е да знаем какъв е бил досега осигурителният режим на тези, които не подлежат на осигуряване по ал.1,2 и 3.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Предлагам да прочетем текстът на ал.5.
  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Текстът на ал.5 е следният: „Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване”.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: За тях е важал текстът „половината от” и сега се премахва. За всички останали обаче е запазено положението.
  Г-ЖАО КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Този законопроект е внесен от народен представител, а Министерство на финансите изразява само становище.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Какъв е броят на лицата, които не се осигуряват по ал.1,2 и 3?
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Такава справка ще изискаме допълнително.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Те според мен не са малко и след като променим сумата от 120 на 420 лева какво ще се получи.
  Г-ЖА КАТЯ ПАРАКОЗОВА: Според мен това са хората, които не получават доходи нито по трудови или по други взаимоотношения, не тежат на държавния бюджет. Това са обикновено хората, които имат доходи само от наеми и са длъжни да се осигуряват и тези, които нямат никакви доходи.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: На тези, които нямат никакви доходи ние им вдигаме три пъти сумата.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли други изказвания и становища?
  Г-Н РАДОСЛАВОВ: Аз мисля, че трябва да запазим една и съща мярка за всички тези лица.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Ние ще отразим в доклада изразените становища.
  Има те ли становища по други текстове от законопроекта?
  Аз имам предложение да не подкрепим § 81. ”Законопроектът за бюджет на Здравната каса се изготвя в съответствие с изискването на този закон”. Законопроектът вече е готов.
  Искам да ви обърна внимание на § 86. Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тук се предлагат едни сериозни мерки, които естествено са насочени съвсем правилно към онези, които не си внасят вноските, но ми се струва, че не е необходимо да променяме текстове от Закона за здравното осигуряване. Той ще влезе в Парламента и там в рамките на текстовете по ЗОПК трябва да търсим решение и на този проблем, ако той наистина има своята значимост. Да отделим проблемът за неплащането на здравните вноски при по-различен режим, отколкото е неплащането на данъци и др.Може би там ще го преценяваме. Смятам, че е по-добре така да процедираме.
  Смятате, ли че трябва да се обединим около това, че систематичното му място е в Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, тъй като се предвижда неговата промяна в скоро време и техните текстове да намерят отражение там.
  Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ: Този законопроект съгласуван ли е с работодателите, синдикатите и други не правителствени структури?
  Д-Р ЦЕКОВ: Всички са дали своето становище по отношение на законопроекта, но те на са отразени в мотивите. При разглеждането на първо четене всички изразиха своето становище.
  ПРЕДС.МЕНДА СТОЯНОВА: Имате ли други становища по този законопроект?
  Ако няма, предлагам да гласуваме подкрепа на законопроектът по принцип, с направените забележки и становища на комисията, които ще бъдат отразени в доклада.
  Моля, който е съгласен за подкрепа по принцип на законопроекта, да гласува.
  Гласували „за” – 12
  Против - няма
  Въздържали се - 6
  Приема се.
  Предлагам да подложим на гласуване и законопроектът, внесен от н.п.Ваньо Шарков и Мартин Димитров.
  Моля, който е съгласен с предложеният от тях законопроект, в който се предлага да отпаднат думите „половината от”, да гласува.
  Гласували „за” – 1
  Против - 11
  Въздържали се - 6
  Не се приема.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.  СТЕНОГРАФ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  /Т.Стоянова/ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  /Менда Стоянова /

  Форма за търсене
  Ключова дума