Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/02/2011
  П Р О Т О К О Л

  № 5
  На 10 февруари 2011 г., /четвъртък/ от 15.00 часа в зала 134 пл. “Княз Александър І ” се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси,
  Заседанието бе открито в 15.05 часа и ръководено от госпожа Менда Стоянова – председател на Комисията.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  / Начало 15.05 часа /

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, уважаеми гости, откривам заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Имаме необходимия кворум и може започнем днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси. Предлагам заседанието да включва точка първа и единствена

  Д н е в е н р е д:

  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 154-01-3, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 12.01.2011 г. – второ четене.
  Имате ли предложения и допълнения към дневния ред? Няма.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  Благодаря.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Hаши гости са:
  Владислав Горанов – зам. министър на финансите
  Людмила Петкова – директор на дирекция “Данъчна политика”
  Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Който е съгласен с наименованието на закона, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  § 1, § 2, преходни и заключителни разпоредби, § 3 до тук.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1, § 2, § 3 и наименованието на закона и преходни и заключителни разпоредби.
  Изказвания има ли? Няма.
  Който е съгласен с така прочетените параграфи, моля да гласува.
  Благодаря.
  За – 14. Против? Няма. Въздържали се? Пет.
  Приема се.
  § 4. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция на § 4.
  В Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили се правят следните изменения и допълнения:
  Няма да ги чета. Виждате ги пред вас.
  Има ли изказвания? Точка 1, но това е т. 2 на чл. 2.
  Променяме или като задължено лице в друг документ, не само в митническата декларация, защото може да има решение на директора на Агенция “Митници”, който да е определил този акциз в съответния размер и той сега не може да си възстанови акциза, ако не е бил определен само с митническа декларация.
  Изравняваме го режима с останалите. Затова е друг документ, а не е митническа декларация.
  Който е за текста, моля да гласува.
  За – 14. Против? Няма. Въздържали се? Пет.
  Приема се.
  § 5, § 6. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 5 и § 6.
  Изказвания? Това е въпросната нотификация, която сега я доработваме, за да я изпращаме пак на Брюксел.
  Който е за текста на § 5 и § 6 по вносител, моля да гласува.
  За – 14. Против? Няма. Въздържали се? Пет.
  Приема се.
  § 7. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 7 и предлага следната редакция на § 7.
  Да ви кажа къде са разликите.
  Точка 13 е разликата от текста на вносител. Чл.83е, това е новото, което на практика казва, че в обезпечение, учредено с депозит в пари не се дължи лихва върху него.
  Никога досега не се е дължала лихва за времето на депозита.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Защо не се дължи лихва?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Това е депозита, който внася лицензирания складодържател, за да може да ползва режима на движение на стоки под режим отложено плащане. Това е този депозит. И сега в тази ал. 3 се уточнява, че този депозит се приема само в левове и върху тях не се дължи лихва за периода на депозита.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Да не ги държат в касата, защото не може повече от 15 000.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Искам само да разясня промяната в чл.83е, обезпечението когато е учредено в депозит върху него не се дължи лихва, защото и текста досега е същия, но се разделя на две алинеи, като новото е, че в същност на лицензираните складодържатели се дава възможността да предоставят обезпечение не само с депозит в пари, но и с банкова гаранция. Това е промяната в чл.83е.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Защо не се дължи лихва? Това е депозит, който е на постоянно там. Не е нещо, което след някаква акция го изтегляш.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Другото ново е в т.18 чл.120, това е редакционно.
  ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Госпожо председател, аз бих предложил да се преосмисли този текст. Защото това не е лихва, която плаща бюджета. Плаща си я банката, затова че ще оперира с този ресурс. Банката по нейната си тарифа. Ние нищо няма да определяме. Дори нищо не трябва да пишем за лихвата, а те да се оправят. Аз така предлагам.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Това което предлагаш ти, ако го махнем, дали няма да създаде по-голяма несигурност в досега прилагания текст и в бъдеще прилагания текст, защото сега има яснота. Има практика. Няма въпроси и няма проблеми.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Искам само да допълня, че всъщност този депозит понеже служи като обезпечение, всъщност досега никога не е плащал бюджета лихва. И това е записано, че не се дължи лихва за когато е предоставен депозита в пари като обезпечение. Винаги е било това като текст. Няма промяна. Такава е практиката от години. във всички закони е била такава.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Аз не казвам бюджета да плаща. Казвам само, че тази митница няма да държи парите в касата. Тя ще ги внесе в определена банка. Тази бюджетна сметка също ще бъде олихвявана. Ще стане така, че ние този депозит ще го олихвяваме и Митницата ще печели едни пари, които не са нейни, така да се каже. Защото това е депозит на чужда фирма, който е внесен. Защо да не го оправим това, като не сме го направили.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Депозитът се предоставя за определен период, да кажем примерно предоставя се депозита в пари, примерно в срок от 30 дни или 45 дни.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Значи лихвата съвсем лесно може да се определи. Значи е срочен депозит.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Това е обезпечението.
  РЕПЛИКА: Който иска да не губи лихва да даде банкова гаранция. Няма да си даде парите. Така че напълно подкрепям текста да не се дължи лихва.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Това е особен вид лицензиран складодържател, който работи с отложено плащане на акциз. Това са условията.
  Продължаваме т.18.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Става дума за чуждите пари, затова изместваме темата. Но все пак става дума за пари на хора.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Нека да вървим нататък. В т.18 чл.120 се правят редакционни промени, които изчистват на практика, че в ал.1 става дума за т.1 и т.2 и съответно т.1 и т.3. Тук няма драма.
  Извън темата за лихвата, имате ли други коментари по текста?
  КОСТАДИН ЯЗОВ: Благодаря г-жо председател. На основание чл.73 ал.2 т.2 от нашия правилник предлагам нова т.16, а именно в Закона за акцизите и данъчните складове в чл.90а в ал.2 т.2 да отпадне, а именно това е задължителната регистрация по ДДС за търговците, които продават цигари. Защо? Защото в самия бандерол е включено ДДС и по смисъла на данък добавена стойност, така или иначе тази регистрация няма никакво отношение към данъка и е утежнение за бизнеса.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Кой иска думата? Господин Овчаров.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Ние го приехме и го отменихме по една елементарна причина. Защото не съобразихме, че е необходимо време, за да се пререгистрират съответните търговски обекти по ДДС. Ако вие може да ми обясните логиката, поради която сега го отменяте? Причината въобще не е ДДС. Причината е, че по този начин се дисциплинират фирмите и имат значително по-голяма отговорност, когато търгуват с акцизни стоки, такива каквито са тютюневите изделия. Вие сега отново ще отворите вратата, с извинение, “куцо и сакато” да продава цигари и от тук нататък ще ми кажете пак, че се борите с контрабандата. Ако това не е сто процентова подкрепа за контрабандата на цигари, не знам кое е. Или не го разбирате. Ако не го разбирате може би трябваше да извикаме някой от Булгартабак да обясни за какво точно става дума и тогава да приемаме едно такова решение. Това не е решение, което може да бъде прието така между другото на второ четене, без да е внесено по съответния ред в един такъв ключов законопроект и то по такава ключова тема, която сега в момента е на върха на общественото внимание. И това което го говоря в момента въобще не е политическо изказване. Надявам се да го разбирате.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: В първата част сигурно е политическо изказване, защото ако си спомняте миналата година, когато приемахме този текст тук на тази маса имахме много сериозни дебати, включително и от вас и от нас. Изразихме съмнение, че в малките населени места, малки магазинчета, които продават цигари ще бъдат затруднени да се регистрират по ДДС. Това ще ги вкара в допълнителни разходи. Ние тогава не слушахме вас, тогава такава беше вашата теза и решихме да се доверим на мнението на митниците. И какъв е резултата.
  На изслушването на Ваньо Танов, ако си спомняте, едно от нещата с които той обясни е, че на практика в малките населени места няма нито един лицензиран обект за продажба на цигари. Това означава, че в малките населени места не се продават легално цигари с бандерол по никакъв начин. Затруднението да бъдеш регистриран по ДДС и си малък търговец натоварва не само с административна тежест, но натоварва и малкия ти бизнес, който не е стигнал до прага да бъде регистриран по ДДС. Това е причината да се поправяме.
  РУМЕН ОВЧАРОВ: Ваньо Танов онзи ден изговори доста неверни неща. Това беше едно от тях. Другото беше, че Булгартабак от утре, ако започне да произвежда тук две, три евтини марки цигари ще спрем контрабандата. Това може да го каже само човек, който не знае наистина какви са съставляващите на цената. Затова и сега в момента само на приказките на Ваньо Танов промяна в законопроект, подмяна на неща и ред административни дейности, които много хора вече са свършили, за да влезнат в рамките на закона, ние отново да върнем хаоса от преди една година само защото Ваньо Танов го е казал.
  Аз бих приел, ако примерно Министерство на финансите наистина даде една статистика и каже: В еди колко си населени пункта, поради тази причина са затворени еди колко си търговски точки. Такава статистика съм сигурен, че нямате. А реагирате отново така слушайки някого си и харесвайки ви това, което той казва. Не е сериозен този подход. Казвам го много пъти. Не става така, това законодателстване на маса. Сядаме и решаваме. Направете го в крайна сметка. На мен като опозиция ще ми дадете още една възможност да приказвам. Но не е редно.
  ДАРИН МАТОВ: Господин Овчаров, аз преди тази седмица си бях в провинцията. И не съм съгласен с вас, че куцо и сакато щяло да подава цигари. Трябва да ви кажа, че в малките населени места наистина на сто процента ви гарантирам, че не се продават цигари с бандерол. Всичко е контрабанда. Защо? Защото ние даваме възможност те да се регистрират и да бъдат нормални търговци на цигари в малките населени места. И това е правилно, че наистина трябва да се даде възможност и на тях, защото в малките населени места, вие не сте пушач, аз съм пушач и ви казвам. Като си отида на село няма откъде да си купя цигари. В плевенско село примерно в с. Писарово ще отидете да си купите цигари. Има кръчма, но не се продават цигари. А контрабанда се продават цигари на всеки ъгъл.
  Така че г-жо Стоянова, аз се солидаризирам с това, което казахте преди малко. Наистина трябва да се гледа в по-широк аспект.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Имамов, вие може би имате поглед в малките населени места как стоят нещата в тази посока.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Ако приемете това предложение на колегата от ГЕРБ, то по-добре да отпадне и регистрацията за продажба на цигари. Защо трябва да има такава регистрация? Тютюна и тютюневите изделия престават да бъдат специална стока за държавата. Защо трябва да има някакви ограничения изобщо. Както се продава хляб, мляко, захар, олио, така да се продават и цигарите навсякъде, без никакви регистрационни режими, без никакви регистрации по ДДС и по каквото и да било друго.
  ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Няма как да не споделя, че всъщност действително има аргументи и в двете посоки. Опасенията на г-н Овчаров, поради причината поради която те вкараха преди време мярката. В последствия отмениха. Същата логика поради която ние я вкарахме. Но живия живот, който е много различен от законодателния процес показва, че не винаги законовите текстове изпълняват ролята си. В частния случай съм склонен да се съглася с повечето изказвания, които е ясно, че на малките населени места, където не е гаранция, че ако се даде възможност за легална продажба на цигари ще се изсветли и ще се събере повече акциз, но обратното със сигурност е вярно, че има места където по обективни причини няма как законно да се продават цигари. И дори тези граждани, примерно с депутатската заплата на г-н Матов, не може да си купи цигара с бандерол в това населено място, тъй като тя там не се продава, в това близко до Искър населено место, Писарово.
  Тук основния въпрос е всъщност, когато се изисква задължителна регистрация по ДДС по отношение на търговците на цигари какво се преследва и когато я отменяме какво ще се случи, отменяйки я. Връзката между регистрацията по данъка добавена стойност, отчетността, декларациите, които задължително данъчно задължените лица по данък добавена стойност подават ежемесечно. Общо взето, тези които са подкрепяли идеята за задължителната регистрация, в това число в предишен етап и Министерския съвет като вносител на такива предложния са имали аргумента, че по този начин отчетността на търговските обекти е завишена и от там възможността за контрол.
  Със сигурност обаче се сблъскваме и с това, че в момента имаме по-големия проблем, липсата на възможност на места, където има склонност за потребяване, макар и не ясно изразена на такива цигари, което е близко до темата с евтини цигари, но ние поне екипа на Министерство на финансите съзнаваме, че много голяма част от цената на цигарите и акциз данък добавена стойност и възможността за маневриране със себестойността е минимална, смятаме, че това би била една мярка, която да даде възможност за увеличаване на обема на търговия на легални цигари, поне като предпоставка.
  Другите мерки, които се предприемат, те не се изоставят с премахването на задължителната регистрация по данък добавена стойност по отношение на търговците. Така че ние сме склонни да подкрепим г-н Язов това предложение, независимо, че веднага се дава аргумент за критика за непостоянност и непоследователност на политиката, но това е въпрос на целесъобразност. И тук смятаме, че такава теза може да бъде подкрепена.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението на г-н Язов и след това ще гласуваме целия текст.
  Който е за предложението на г-н Язов, моля да гласува.
  За – 17. Против? Няма. Въздържали се? Двама.
  Подлагам текста на целия § 7 заедно с гласуваната преди малко промяна.
  Който е за текста на целия § 7, моля да гласува.
  За – 15. Против? Няма. Въздържали се? Четири.
  § 8. Работната група предлага да се създаде нов § 7а, който става § 8.
  Това е преходна разпоредба, която е във връзка с отмяната на хартиения пад. Спомняте си, че ние коментирахме, че се отменя хартиения пад. В цяла Европа влиза електронни пад. Нямаше преходна разпоредба, която да каже, че започналия по този режим внос трябва да се довърши по същия ред, т.е. с хартиен пад.
  Има ли коментари по тази разпоредба?
  Който е за, моля да гласува. Тя е уточняваща.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  § 8 и § 9 по вносител.
  Изказвания има ли? Няма.
  Който е за § 8 и § 9 по вносител, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  § 10. Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 10, който става § 11 и предлага следната редакция. Всичко влиза от датата на обнародването му. Тук имаше едни изключения предишния път, които отпадат.
  Който е за редакцията на § 11 в текста на работната група, моля да гласува за.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приехме законопроекта на второ четене.
  Благодаря ви.
  Изчерпахме дневния ред.
  Закривам заседанието.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  / Менда Стоянова/
  Форма за търсене
  Ключова дума