Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
15/12/2010 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 053-03-197/16.12.2010 г.
  ОТНОСНО: Общ проект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на 3.12.2010 г. на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон, № 054–01–64, внесен от н.пр. Емил Радев и група народни представители на 30.07.2010 г., № 002–01–93, внесен от Министерски съвет на 18.10.2010 г. и № 002-01-104, внесен от Министерски съвет на 22.11.2010 г.

  Общ проект!
  ІІ гласуване
  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Търговския закон

  (Обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 179 се изменя така:
  „Книга за акционерите
  Чл. 179. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.
  (2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от узнаването им.
  (3) Промяната в притежанието на поименните акции или на временните удостоверения подлежи на вписване в книгата за акционерите в 7-дневен срок от постъпване на заявлението на приобретателя.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Член 179 се изменя така:
  „Книга за акционерите
  Чл. 179. (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.
  (2) Лицето или лицата, представляващи дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.”

  § 2. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя така:
  „В тези случаи чл. 473 не се прилага.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор, е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на джирото в книгата за акционерите.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 185 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 изречение четвърто се изменя така: „В тези случаи чл. 473 не се прилага.”
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно заложният кредитор, е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.”

  § 3. В чл. 187д се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Акционерните дружества представят за обявяване в търговския регистър актуален списък с имената на всички акционери, които са притежатели на поименни акции към датата на провеждане на общото събрание за приемане на годишния финансов отчет. Списъкът съдържа данните по чл. 179, ал. 1.”
  Предложение на нар. пр. Емил Радев и група нар. представители:
  § 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 3 и предлага да бъде отхвърлен.

  § 4. В чл. 262и се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „чл. 262л, ал. 5” се добавя „и чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 5”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Доклад не се съставя, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това. В този случай в търговския регистър се представя съгласието да не се изготвя доклад, както и съгласията по ал. 3, ако има такива."
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3:
  § 3. В чл. 262и се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 след думите „чл. 262л, ал. 5” се добавя „и чл. 262н, ал. 1, т. 5 и ал. 5” и думите „прилага съгласието” се заменят с „прилагат съгласията”.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Доклад не се съставя, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това. В този случай в търговския регистър се представя съгласието да не се изготвя доклад, както и съгласията по ал. 3, ако има такива."

  § 5. В чл. 262н се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1, т. 5 накрая се добавя „или дружеството представя финансови отчети на всеки 6 месеца или през по-кратки периоди от време съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това”.
  2. В ал. 2 се създава изречение трето:
  „Материалите не се предоставят, ако дружеството в същия срок ги публикува на своята интернет страница по начин, който позволява на съдружниците или акционерите да ги изтеглят и отпечатат, като е длъжно да ги поддържа до окончателното произнасяне по заявлението за вписване на преобразуването или изтичане на срока по чл. 263б, ал. 1.”
  3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително по електронен път, когато съдружникът или акционерът е дал съгласие дружеството да кореспондира с тях по този начин”.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) Алинея 4 не се прилага, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 262н се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думата „сътрудниците” се заменя със „съдружниците”;
  б) в т. 5 накрая се добавя „или дружеството представя финансови отчети на всеки 6 месеца или през по-кратки периоди от време съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие счетоводния баланс да не се предоставя”.
  2. В ал. 2 се създават изречения трето и четвърто: „Материалите не се предоставят, ако в същия срок дружеството ги публикува на своята интернет страница и осигури пълен достъп по електронен път до тях до окончателното произнасяне по заявлението за вписване на преобразуването или изтичане на срока по чл. 263б, ал. 1. Материалите могат да се предоставят и чрез електронна поща, когато съдружник или акционер е дал съгласие дружеството да кореспондира с него по този начин.”
  3. Създава се ал. 5:
  „(5) Алинея 4 не се прилага, ако всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества са изразили писмено съгласие за това.”

  § 6. В чл. 263к, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането чрез запор или възбрана по реда за обезпечаване на искове”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 5:
  § 5. В чл. 263к, ал. 2, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и да поиска от съда да допусне надлежно обезпечение на вземането чрез запор или възбрана”.

  § 7. В чл. 263т се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ след думите „и 262ж” се поставя запетая и се добавя „ал. 1, ал. 2, т. 1, 3, 4, 8 и 9, ал. 3 и 4” и се създава изречение четвърто:
  „Членове 262и и 262л – 262н не се прилагат и когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, като се прилага чл. 263с, без оглед на това дали правното положение на съдружника или акционера се променя след вливането.”
  2. В ал. 3, изречение второ след думите „Членове 261б” се поставя запетая и се добавя „262и”.
  3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) При вливане, ако приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, не е необходимо вземане на решение за вливането от общото събрание на приемащото дружество, ако в срока по
  чл. 262к, но не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание, акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не поискат по реда на
  чл. 223а, ал. 2 провеждане на събранието. Тази разпоредба се прилага и когато приемащото дружество е еднолично, като едноличният собственик заявява по реда на чл. 223, ал. 2, че ще вземе решение за вливането.
  (5) При разделяне чрез придобиване, когато капиталът на преобразуващото се дружество се притежава само от приемащите дружества, не е необходимо да се вземе решение за преобразуването от общото събрание на преобразуващото се дружество.
  (6) При разделяне чрез учредяване чл. 262и, 262л, 262м и чл. 262н, ал. 1, т. 5 не се прилагат, ако акциите или дяловете в новоучредените дружества се разпределят между съдружниците и акционерите съответно на правата им в преобразуващото се дружество.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 6:
  § 6. В чл. 263т се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2, изречение второ след думите „и 262ж” се поставя запетая и се добавя „ал. 1, ал. 2, т. 1, 3, 4, 8 и 9, ал. 3 и 4” .
  2. В ал. 3, изречение второ след думите „Членове 261б” се поставя запетая и се добавя „262и”.
  3. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:
  „(4) Когато при вливане приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, членове 262и и 262л – 262н не се прилагат. В този случай се прилага чл. 263с, независимо дали правното положение на съдружника или акционера се променя след вливането.
  (5) При вливане, ако приемащото дружество притежава повече от 90 на сто от дяловете или акциите с право на глас от капитала на преобразуващото се дружество, не е необходимо вземане на решение за вливането от общото събрание на приемащото дружество, ако в срока по чл. 262к, ал. 2, но не по-късно от 5 дни преди датата на общото събрание акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала не поискат по реда на чл. 223а, ал. 2 провеждане на събранието.
  (6) При разделяне чрез придобиване, когато капиталът на преобразуващото се дружество се притежава само от приемащите дружества не е необходимо да се вземе решение за преобразуването от общото събрание на преобразуващото се дружество.
  (7) При разделяне чрез учредяване чл. 262и, 262л, 262м и чл. 262н, ал. 1, т. 5 не се прилагат, ако акциите или дяловете в новоучредените дружества се разпределят между съдружниците и акционерите съответно на правата им в преобразуващото се дружество.”

  § 8. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 5 и 6:
  „(5) Лице, което в срока по чл. 185, ал. 4 не заяви за вписване в книгата за поименните акционери извършеното джиро, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, от 500 до 1000 лв., освен ако в друг закон за същото нарушение не са предвидени друго наказание и ред за налагането му.
  (6) Лицата, които не изпълнят задълженията си по чл. 179, ал. 2, се наказват с глоба от 500 до 2000 лв.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  3. Създава се ал. 8:
  „(8) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 7:
  § 7. В чл. 284 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Лицата, които не изпълнят задълженията си по чл. 179, ал. 2, се наказват с глоба от 100 до 500 лв.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
  „(6) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”

  § 9. В чл. 613а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 накрая се добавя „както и от трети лица, които имат вземане, обезпечено със залог или ипотека, вписани в публичен регистър преди датата на подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност.”
  2. В ал. 3 думите «по правилата на глава двадесета "Въззивно обжалване" се заменят с „по съответния ред”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 8.

  § 10. В чл. 620 се създава ал. 7:
  „(7) При отхвърляне на иск по чл. 645, 646 или по чл. 647, предявен от синдика, разноските по делото, направени от трето лице, се събират от масата на несъстоятелността."
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 9.

  § 11. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Молбата се обявява в търговския регистър, като чл. 624 се прилага съответно.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Съдът спира делото по ал. 1, ако до датата постановяване на решение по него, бъде подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитор.”
  3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6;
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
  § 10. В чл. 629 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Молбата се обявява в търговския регистър, като чл. 624 се прилага съответно.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Съдът спира делото по ал. 1, ако до датата на постановяване на решение по него кредитор подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност.”
  3. Досегашните алинеи 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

  § 12. В чл. 637 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Не се спират дела срещу длъжника за парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по искове” се заличават и се създава т. 3:
  „3. парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
  § 11. В чл. 637 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Не се спират дела срещу длъжника за парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
  а) в текста преди т. 1 думите „по искове” се заличават;
  б) създава се т. 3:
  „3. парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица”.

  § 13. В чл. 639б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така:„Особени случаи на продажба”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързоразвалящи се движими вещи, или вещи, чиято стойност не покрива разходите по съхранението им за периода до осребряване по общия ред.”
  3. Създава се ал. 3:
  „(3) Друго имущество от масата на несъстоятелността, може да бъде продавано по същия ред ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност и ако след приканване по реда на чл. 629б никой от кредиторите не предплати разноските.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
  § 12. В чл. 639б се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Особени случаи на продажба”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, бързоразвалящи се движими вещи.”
  3. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Съдът може да разреши на синдика да продаде, преди да е постановено осребряване, вещи, чиято стойност не покрива разходите по тяхното съхранение за периода до осребряването по общия ред, след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите.”
  4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „ал. 1” се добавя „и 2”.
  5. Създава се ал. 4:
  „(4) Друго имущество от масата на несъстоятелността може да бъде продавано по реда на ал. 1 след съгласие на събранието на кредиторите или комитета на кредиторите, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност и ако след приканване по реда на чл. 629б никой от кредиторите не предплати разноските.”

  § 14. В чл. 641 думите „решението на Върховния касационен съд” се заменят с „влязлото в сила решение”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 13.


  § 15. В чл. 700, ал. 1, т. 1 след думата „вземанията” се добавя „включени в одобрените от съда списъци към момента на внасяне на плана”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 14.

  § 16. В чл. 706 се създава се ал. 6:
  „(6) Ако в утвърдения от съда план за оздравяване по чл. 705 не е уговорено друго, с решението си по чл. 707 съдът осъжда длъжника да плати вземанията на кредиторите по чл. 688 ал. 3, включени в допълнителния списък.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 15:
  § 15. В чл. 707 се създава ал. 4:
  „(4) Ако в утвърдения от съда план за оздравяване по чл. 705 не е предвидено друго, с решението си по ал. 1 съдът осъжда длъжника да плати вземанията на кредиторите по чл. 688, ал. 3, включени в допълнителния списък.”

  § 17. В чл. 708 думите „заповед по чл. 410, ал. 1” се заменят с „изпълнителен лист по реда на чл. 405”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 16.


  § 18. Член 717н се изменя така:
  „Чл. 717н. При продажбата на имот, който е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния кредитор съобщение за насрочване на продажбата. Припадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като представи изпълнителен лист за вземането си.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 17.

  § 19. В чл. 722, ал. 1, т. 7 думите „произтичащи от продължаване дейността на длъжника” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 18.

  § 20. В чл. 729, ал. 3 накрая се добавя „който е подал възражение по чл. 728”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 19.

  ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 21. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изготвянето на доклади и документи при сливания и разделяния (ОВ, L 259/16 от 2.10.2009 г.).
  Предложение на нар. пр. Емил Радев и група нар. представители:
  § 21 да придобие следната редакция:
  „Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния (ОВ, L 259/14 от 2.10.2009 г.).”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 20:
  § 20. Този закон въвежда изискванията на Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния (ОВ, L 259/14 от 2 октомври 2009 г.).


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 22. (1) Притежателите, съответно заложните кредитори, на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите към датата на влизане в сила на този закон, са длъжни да поискат вписване в тримесечен срок от тази дата.
  (2) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 акционерните дружества обявяват заверения актуален списък на акционерите, притежаващи поименни акции, съдържащ данните по чл.179, ал. 1.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 21:
  § 21. Притежателите, съответно заложните кредитори, на поименни акции, които не са вписани в книгата за акционерите към датата на влизане в сила на този закон, са длъжни да поискат вписване в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

  § 23. Заварените висящи производства по несъстоятелност и производствата по чл. 649 се приключват по реда на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 22.

  § 24. Започналите процедури по преобразуване на търговски дружества към датата на влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред, ако договорът за преобразуване е сключен, съответно планът за преобразуване е съставен, преди влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 23.

  § 25. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15 и 94 от 2010 г.) са правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 191:
  а) създава се нова ал. 2:
  „(2) Когато реализацията на имуществото по ал. 1 не приключи в срок до 12 месеца от налагане на мерките за обезпечаване на публичните вземания, съответно в срок до 6 месеца от започване на принудително изпълнение за събиране на публичните вземания, всеки друг кредитор има право да започне принудително изпълнение спрямо същото имущество по реда на Гражданския процесуален кодекс при спазване на ал. 3- 5.”
  б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
  в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”;
  г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3” и „ал. 2” се заменят съответно с „ал. 4” и „ал. 3”.

  2. В чл. 193 се създава ал. 4:
  „(4) Ако в срок до 6 месеца от откриване на производството по несъстоятелност на длъжника, публичният изпълнител не е реализирал имуществото по ал. 1, то се предава от публичния изпълнител на синдика и се реализира в производството по несъстоятелност.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 24.

  § 26. В Закона за особените залози (Обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) в чл. 35, ал. 1 думите „издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс” се заменят с „от съдебния изпълнител предаването на заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс”, а изречение второ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 25.

  Предложение на нар. пр. Емил Радев и група нар. представители:
  Създава се нов § 27 със следното съдържание:
  В Закон за търговския регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.07.2007 г., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 104 от 11.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 44 от 12.06.2009 г.) в изречение първо на § 4, ал.1 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ думите „тригодишен срок от влизането му в сила” се заменят с думите „ срок до 30.06.2011 г.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 26:
  § 26. В Закона за търговския регистър (Обн., ДВ, бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., изм. и доп., бр. 50 и 94 от 2008 г. и доп., бр. 44 от 2009 г.) в преходните и заключителни разпоредби, в § 4, ал. 1, изречение първо думите „тригодишен срок от влизането му в сила” се заменят със „срок до 31 декември 2011 г.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума