Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
16/12/2010 второ гласуване

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 053-03-200/17.12.2010 г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект, на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване законопроекти № 054 – 01 – 60, внесен от н.пр. Искра Фидосова и група народни представители и № 002 – 01 – 78, внесен от Министерския съвет, за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

  ІІ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт


  (Обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г. и бр. 59 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 9, ал. 2 думите „следствените служби” се заменят с „Националната следствена служба”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Член 17 се изменя така:
  „Чл. 17. (1) Народното събрание избира единадесет членове на Висшия съдебен съвет измежду съдии, прокурори, следователи, хабилитирани учени по правни науки, адвокати или други юристи.
  (2) Органите на съдебната власт избират от своя състав единадесет членове на Висшия съдебен съвет, като съдиите избират шестима, прокурорите - четирима, и следователите - един.
  (3) За членове на Висшия съдебен съвет се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко
  15 години юридически стаж.
  (4) Преди избора кандидатите представят концепция за управлението на съдебната власт.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 2, чл. 17, ал. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 2 се изменя така:
  „§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) За членове на Висшия съдебен съвет се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко
  15 години юридически стаж.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея след думата „избира” се добавя „единадесет”.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „състав” се добавя „единадесет”.
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Преди избора кандидатите представят в писмена форма концепция за дейността на Висшия съдебен съвет.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  „§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) За членове на Висшия съдебен съвет се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най-малко
  15 години юридически стаж.”
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея след думата „избира” се добавя „единадесет”.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „състав” се добавя „единадесет”.

  § 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Предложенията за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание се правят от народните представители до един месец преди провеждането на избора. Предложенията се оповестяват публично на страницата на Народното събрание в интернет заедно с кратка биография на кандидатите.
  (3) Предложенията за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт се правят до един месец преди провеждането на избора по чл. 24. Предложенията се правят от събранията по чл. 23, ал. 1 - 3 и се изпращат на Висшия съдебен съвет, който ги оповестява публично на страницата си в интернет заедно с кратка биография на кандидатите.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 3:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, които се избират от Народното събрание се правят от парламентарните групи или народни представители до един месец преди провеждането на избора. Предложенията се публикуват на интернет - страницата на Народното събрание заедно с кратка биография на кандидатите.”
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, които се от органите на съдебната власт се правят до един месец преди провеждането на избора по чл. 24. Предложенията се правят от събранията по чл. 23, ал. 1 - 3 и се изпращат на Висшия съдебен съвет, който ги публикува на интернет - страницата си заедно с кратка биография на кандидатите.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет, които се избират от Народното събрание се правят от народните представители до един месец преди провеждането на избора. Предложенията се публикуват на интернет - страницата на Народното събрание заедно с кратка биография на кандидатите.
  (3) Предложенията за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт се правят до един месец преди провеждането на избора по чл. 24. Предложенията се правят от събранията по чл. 23, ал. 1 - 3 и се изпращат на Висшия съдебен съвет, който ги оповестява публично на страницата си в интернет заедно с кратка биография на кандидатите.”

  § 4. Създава се чл. 26а:
  „Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен съвет предприемат необходимите действия за получаване на достъп до класифицирана информация.
  (2) Член на Висшия съдебен съвет, който не притежава разрешение за достъп, не участва в заседанията, когато се обсъждат материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и не се запознава с тях.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 4, с който се създава нов чл. 26а да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §4 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 4 за чл. 26а, ал. 2 думите „не притежава” се заменя с „не е получил”, а думите „не участва” се заменят с „не може да участва”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. Създава се чл. 26а:
  „Чл. 26а. (1) Членовете на Висшия съдебен съвет предприемат необходимите действия за получаване на достъп до класифицирана информация.
  (2) Член на Висшия съдебен съвет, който не е получил разрешение за достъп, не може да участва в заседанията, когато се обсъждат материали и документи, съдържащи класифицирана информация, и не се запознава с тях.”
  § 5. В чл. 28 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 28 думите „която е заемал преди избора” се заменя с „на подходяща длъжност, но не по-ниска от заеманата преди избора”, а думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  „§ 5. В чл. 28 думите „длъжността, която е заемал преди избора” се заменят с „длъжност съдия, прокурор или следовател, не по-ниска от заеманата преди избора”, а думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  § 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 се изменя така:
  „2. определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища по предложение на министъра на правосъдието, а на военните съдилища - съгласувано с министъра на отбраната; за осъществяване на тази дейност Висшият съдебен съвет съобразно степента на натовареност може да създава и да закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата;”
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, както и броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност - по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт, като може да разкрива нови и да съкращава незаети длъжности;”
  в) в т. 4 накрая се добавя „в предвидените от този закон случаи”;
  г) точка 9 се изменя така:
  „9. ежегодно анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт съобразно критерии, определени с наредбата по чл. 209а;”
  д) в т. 10 накрая се добавя „и на техните заместници в предвидените от този закон случаи”.
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Висшият съдебен съвет назначава и освобождава държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.”
  3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  1. В ПАРАГРАФ 6 да отпаднат т.2 и т.3 за създаване на нова ал.3 в чл.30.
  2. В параграф 6 да се създаде нова т.2 със следното съдържание: т.2: „Чл.30 , ал.2 се отменя.”
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 6, т.2, с която се създава нова ал. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  В § 6:
  1. в т. 1 се създава б. „ж”:
  „ж) в т. 18 думата „предлага” се заменя с „възлага”.
  2. т. 2 и 3 да отпаднат и да се създадат нови т. 2 и 3:
  „2. В ал. 3 думата „три” се заменя с „четири”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 6, в чл. 30, ал. 1:
  1. В т. 2 след думите „предложение на” се добавя „или след съгласуване с”.
  2. В т. 3 думите „както и броя на съдебните служители” да отпаднат, а след думите „по предложение на” се добавя „или след съгласуване с”.
  3. Създава се т. 3а:
  „3а. определя броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност - по предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, като може да разкрива нови и да съкращава длъжности;”
  4. точка 9 се изменя така:
  „9. ежегодно анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт;”
  5. В т. 10 накрая се добавя „и на техните заместници в предвидените от закона случаи съобразно критерии, определени с наредбата по чл. 209а”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 2 и 3 се изменят така:
  „2. определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища по предложение на или след съгласуване с министъра на правосъдието, а на военните съдилища - съгласувано с министъра на отбраната; за осъществяване на тази дейност Висшият съдебен съвет съобразно степента на натовареност може да създава и да закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата;
  3. определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, съобразно степента на натовареност - по предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за прокурорите и следователите – и с главния прокурор, като може да разкрива нови и да съкращава незаети длъжности;”
  б) създава се т. 3а:
  „3а. определя броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност - по предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт, а за органите, включени в структурата на прокуратурата на Република България – и с главния прокурор, като може да разкрива нови и да съкращава длъжности;”
  в) в т. 4 накрая се добавя „в предвидените от този закон случаи”;
  г) точка 9 се изменя така:
  „9. ежегодно анализира и отчита степента на натовареност на органите на съдебната власт;”
  д) в т. 10 след думата „следователите” се поставя запетая и се добавя „членовете на ВСС, инспекторите в Инспектората към ВСС”, а накрая се добавя „и техните заместници в предвидените от закона случаи съобразно критерии, определени с наредбата по чл. 209а;”
  е) в т. 12 думите „Етичен кодекс на съдиите, прокурорите и следователите” се заменят с „Кодекс за етично поведение на българските магистрати”;
  ж) в т. 18 думата „предлага” се заменя с „възлага”.
  2. В ал. 3 изречение второ се заличава.

  § 7. Създава се чл. 30а:
  „Чл. 30а. (1) Висшият съдебен съвет съставя, води и съхранява кадрово дело за всеки съдия, прокурор и следовател.
  (2) Кадровото дело съдържа документите, свързани с постъпването и освобождаването от длъжност на съдия, прокурор и следовател, с професионалното му развитие, резултати от проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби, поощренията - отличия или награди, които е получил, и наложените наказания. В кадровото дело се прилагат и декларациите за несъвместимост по чл. 195, ал. 1, копие от атестационните формуляри и други документи за притежаваните професионални и нравствени качества.
  (3) Копия от документите по ал. 2, съдържащи се в кадровото дело, се съхраняват в органа на съдебната власт, в който съответният съдия, прокурор или следовател е назначен на длъжност.
  (4) Всеки съдия, прокурор и следовател има право да се запознае с кадровото си дело при поискване, както и да получава заверени копия от съхраняваните в него документи.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. Създава се чл. 30а:
  „Чл. 30а. (1) Висшият съдебен съвет съставя, води и съхранява кадрово дело за всеки съдия, прокурор и следовател.
  (2) Кадровото дело съдържа документите, свързани с постъпването и освобождаването от длъжност на съдия, прокурор и следовател, с професионалното му развитие, резултати от проверки във връзка с постъпили сигнали и жалби, поощренията - отличия или награди, които е получил, и наложените наказания. В кадровото дело се прилагат и декларациите за несъвместимост, копие от атестационните формуляри и други документи за притежаваните професионални и нравствени качества.
  (3) Копия от документите по ал. 2, съдържащи се в кадровото дело, се съхраняват в органа на съдебната власт, в който съответният съдия, прокурор или следовател е назначен на длъжност.
  (4) Всеки съдия, прокурор и следовател има право да се запознае с кадровото си дело при поискване, както и да получава заверени копия от съхраняваните в него документи.”

  § 8. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Решенията на Висшия съдебен съвет се мотивират. Мотивите съдържат фактическите и правните основания, както и съображенията по целесъобразност за издаването им. Решенията заедно с мотивите се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет в тридневен срок от приемането им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 8 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 8, чл. 34, ал. 3, в изр. трето думите „обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет” се заменят с „публикуват на интернет – страницата на Висшия съдебен съвет”.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. Член 35 се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и ако може да се смята предубеден, заинтересован пряко или косвено от решението или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност.
  (2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам или по решение на Висшия съдебен съвет, като се обявяват обстоятелствата, наложили отстраняването.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 9 в чл. 35, ал. 2 думите „или по решение на Висшия съдебен съвет” да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 9 да се измени така:
  „§ 9. Член 35 да се измени така:
  „Чл. 35. (1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност.
  (2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам, не по-късно от 24 часа след обявяването на дневния ред на заседанието на ВСС, като обявява обстоятелствата, наложили отстраняването му.
  (3) В случаите, когато има данни за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и членът на Висшия съдебен съвет не се отстрани сам, Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на Висшия съдебен съвет интереси изготвя доклад. Когато в доклада са установени обстоятелства по ал. 1, членът на Висшия съдебен съвет се отстранява по решение на съвета, като се обявяват обстоятелствата, наложили отстраняването.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 9 се изменя така:
  „Чл. 35. (1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност.
  (2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам, не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответното заседание, като обявява обстоятелствата, наложили отстраняването. Ако по уважителни причини не се е запознал с дневния ред за заседанието, членът на Висшия съдебен съвет може да се отстрани и на самото заседание.
  (3) Когато има данни за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и членът на Висшия съдебен съвет не се отстрани сам, Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на Висшия съдебен съвет интереси изготвя доклад. Когато в доклада са установени обстоятелства по ал. 1, членът на Висшия съдебен съвет се отстранява по решение на съвета, като се обявяват обстоятелствата, наложили отстраняването.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 8:
  „§ 8. Чл. 35. (1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност.
  (2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам, не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответното заседание, като обявява обстоятелствата, наложили отстраняването. Ако по уважителни причини не се е запознал с дневния ред за заседанието, членът на Висшия съдебен съвет може да се отстрани и на самото заседание.
  (3) Когато има данни за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и членът на Висшия съдебен съвет не се отстрани сам, Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на Висшия съдебен съвет интереси изготвя доклад. Когато в доклада са установени обстоятелства по ал. 1, членът на Висшия съдебен съвет се отстранява по решение на съвета, като се обявяват обстоятелствата, наложили отстраняването.
  (4) Когато в дневния ред на заседанието на Висшия съдебен съвет са включени извънредни точки, и ако са налице обстоятелствата по ал. 1, извън случаите по ал. 2 и 3, съветът отлага разглеждането на съответната точка.”

  § 10. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Висшият съдебен съвет избира от своя състав постоянна Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и постоянна Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, както и други постоянни комисии, които подпомагат дейността му.
  (2) Видът и числеността на постоянните комисии, както и правомощията им, с изключение на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, се определят с правилника по чл. 30, ал. 5.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” се състоят от по 10 членове. Всяка комисия избира председател измежду членовете си.
  (4) За осъществяване на правомощията си Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи формира от своя състав две подкомисии – подкомисия за съдии и подкомисия за прокурори и следователи.
  (5) Изборен член на Висшия съдебен съвет, който е бил член на постоянна комисия, ако бъде преизбран, не може да участва в състава на същата постоянна комисия.
  (6) Висшият съдебен съвет може да създава временни комисии за изпълнение на конкретни задачи във връзка с неговите правомощия.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 10 ал. 5 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 9:
  § 9. Член 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Висшият съдебен съвет избира от своя състав постоянна Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и постоянна Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, както и други постоянни комисии, които подпомагат дейността му.
  (2) Видът и числеността на постоянните комисии, както и правомощията им, с изключение на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, се определят с правилника по чл. 30, ал. 4.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” се състоят от по 10 членове. Всяка комисия избира председател измежду членовете си.
  (4) За осъществяване на правомощията си Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи формира от своя състав две подкомисии – подкомисия за съдии и подкомисия за прокурори и следователи. Всяка подкомисия внася проект на решение пред Висшия съдебен съвет.
  (5) Висшият съдебен съвет може да създава временни комисии за изпълнение на конкретни задачи във връзка с неговите правомощия.”

  § 11. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „прави предложения до Висшия съдебен съвет за” се заменят с „предлага на Висшия съдебен съвет проект на решение за”;
  б) в т. 4 думите „решения за” се заличават.
  2. Алинеи 2 - 5 и 7 се отменят.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §11, т. 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 11:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. В ал. 3:
  а) в т. 1, б. „б” след думата „съдилища” се поставя запетая и се добавя „на апелативния специализиран съд”.
  б) в т. 3, б. „в” накрая се добавя „както и за ръководителите на специализираните прокуратури.”
  в) в т. 4 след думите „военно-апелативния прокурор” се добавя „и ръководителя на апелативната специализирана прокуратура”, а след думите „военно-апелативната прокуратура” се добавя „и апелативната специализирана прокуратура;”
  г) точка 5 се изменя така:
  „5. от военно-окръжните прокурори и ръководителя на специализираната прокуратура съответно - за заместниците им, за прокурорите от военно-окръжните прокуратури и от специализираната прокуратура, за военните следователи и за следователите от следствените отдели в специализираната прокуратура;”
  д) точка 8 се изменя така:
  „8. от председателите на апелативните съдилища, на военно-апелативния съд и на апелативния специализиран наказателен съд за:
  а) заместниците им и за съдиите от тези съдилища;
  б) председателите на съответните окръжни и военни съдилища и на специализирания наказателен съд;”
  е) създава се нова т. 12:
  „12. от председателя на специализирания наказателен съд – за заместниците му и за съдиите от този съд;”
  ж) досегашната точка 12 става т. 13.”
  2. Създава се т. 3:
  „3. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Завеждащите окръжните следствени отдели и следствените отдели към специализираната прокуратура могат да изготвят предложения до административните ръководители на окръжните прокуратури и до административния ръководител на специализираната прокуратура за следователите от тези отдели.”
  3. Досегашните ал. 5 - 8 стават ал. 6 - 9.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 10:
  § 10. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „прави предложения до Висшия съдебен съвет за” се заменят с „предлага на Висшия съдебен съвет проект на решение за”;
  б) в т. 4 думите „решения за” се заличават.
  2. В ал. 2 думите „или от не по-малко от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет” се заменят с „и от съответния административен ръководител”.
  3. В ал. 3:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(3) Предложенията от административния ръководител се правят, както следва:”
  б) точка 1 се изменя така:
  „1. от председателя на Върховния касационен съд – за заместниците му и за съдиите от този съд;”
  в) в т. 2 думите „както и за председателите на административните съдилища” се заличават;
  г) в т. 3 буква „в” се отменя;
  д) в т. 4 след думите „военно-апелативния прокурор” се добавя „и ръководителя на апелативната специализирана прокуратура”, а след думите „военно-апелативната прокуратура” се добавя „и апелативната специализирана прокуратура;”
  е) точка 5 се изменя така:
  „5. от военно-окръжните прокурори и ръководителя на специализираната прокуратура съответно - за заместниците им, за прокурорите от военно-окръжните прокуратури и от специализираната прокуратура, за военните следователи и за следователите от следствените отдели в специализираната прокуратура;”
  ж) точка 8 се изменя така:
  „8. от председателите на апелативните съдилища, на военно-апелативния съд и на апелативния специализиран наказателен съд - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;”
  з) точка 9 се изменя така:
  „9. от председателите на окръжните съдилища – за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;”
  и) създава се нова т. 12:
  „12. от председателя на специализирания наказателен съд – за заместниците му и за съдиите от този съд;”
  к) досегашната точка 12 става т. 13.”
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Завеждащите окръжните следствени отдели и следствените отдели към специализираната прокуратура могат да изготвят предложения до административните ръководители на окръжните прокуратури и до административния ръководител на специализираната прокуратура за следователите от тези отдели.”
  5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
  6. Алинея 7 се отменя.

  § 12. Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Атестиране на съдии, прокурори и следователи, на административни ръководители и на заместници на административни ръководители се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на Висшия съдебен съвет и от атестационни комисии в органите на съдебната власт.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда:
  1. атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
  2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена служба;
  3. периодично атестиране на административните ръководители на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища, на военно-апелативния съд, на районните, окръжните и апелативните прокуратури и на военно-апелативната прокуратура, както и на административните ръководители на Софийския градски съд и Софийската градска прокуратура.
  (3) Атестационните комисии в органите на съдебната власт провеждат периодично атестиране на съдии, прокурори и следователи и на заместници на административни ръководители извън случаите по ал. 2, т. 2.
  (4) Атестационните комисии се избират в съответните органи на съдебната власт от общото събрание с явно гласуване за период три години. Те се състоят от председател, от четирима редовни и един резервен член. Административният ръководител не може да бъде избиран за член на атестационна комисия. Атестационната комисия избира председател измежду своите членове.
  (5) При невъзможност да се формира атестационна комисия от съответния орган на съдебната власт, съставът й се допълва с членове на комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.
  (6) Атестационни комисии не се избират в районните съдилища, в административните съдилища, в районните прокуратури и в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  1. В §12, в текста на чл. 39, ал. 1 изразът „и от атестационни комисии в органите на съдебната власт” отпада.
  2. В § 12, в чл. 39, ал. 3 – 6 отпадат.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  В § 12 за чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „извършва” се заменя с „провежда”.
  2. В ал. 2, т. 3 след думите „градски съд” съюзът „и” се заличава и се поставя запетая, а накрая се добавя „специализиран наказателен съд, специализирана прокуратура, апелативен специализиран наказателен съд и специализирана апелативна прокуратура”
  3. Ал. 4 се изменя така:
  „(4) Атестационните комисии се избират в съответните органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране. Те се състоят от председател, от четирима редовни и един резервен член. Административният ръководител не може да бъде избиран за член на атестационна комисия. Атестационната комисия избира председател измежду своите членове.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 11:
  § 11. Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Атестиране на съдии, прокурори и следователи, на административни ръководители и на заместници на административни ръководители се провежда от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на Висшия съдебен съвет и от помощни атестационни комисии в органите на съдебната власт.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда:
  1. атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;
  2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена служба;
  3. периодично атестиране на административните ръководители на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища, на военно-апелативния съд, на районните, окръжните и апелативните прокуратури и на военно-апелативната прокуратура, както и на административните ръководители на Софийския градски съд, Софийската градска прокуратура, специализирания наказателен съд, специализираната прокуратура, апелативния специализиран наказателен съд и специализираната апелативна прокуратура.
  (3) Помощните атестационни комисии участват в провеждането на периодичното атестиране на съдии, прокурори и следователи и на заместници на административни ръководители извън случаите по ал. 2, т. 2.
  (4) Помощните атестационни комисии подпомагат Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и се избират в съответните органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране. Те се състоят от трима редовни и един резервен член. Административният ръководител не може да бъде избиран за член на атестационна комисия. Помощната атестационна комисия избира председател измежду своите членове.
  (5) При невъзможност да се формира атестационна комисия от съответния орган на съдебната власт, съставът й се допълва с членове на комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.
  (6) Помощни атестационни комисии не се избират в районните съдилища, в административните съдилища, в районните прокуратури, в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и в следствения отдел в специализираната прокуратура.”

  § 13. Създава се чл. 39а:
  „Чл. 39а. (1) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”:
  1. извършва проучване, събира информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества от участниците в конкурсите по този закон;
  2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионалната етика, и предоставя резултатите от проверката на Висшия съдебен съвет;
  3. събира и анализира информация за наличие на корупционни явления в органите на съдебната власт и я предоставя на Висшия съдебен съвет;
  4. при сигнали на граждани и на държавни органи за прояви на корупция, както и при публикации в медиите уведомява Висшия съдебен съвет и предоставя информацията на комисиите за професионална етика за извършване на проверка; при данни за корупционно поведение на съдии, прокурори и следователи, на административни ръководители и на техни заместници незабавно сезира органите по чл. 311 и прокуратурата;
  5. организира изпълнението на дейностите по приетите стратегии за борба с корупцията и плана за действие към тях;
  6. разработва и предлага на Висшия съдебен съвет мерки за превенция и противодействие на прояви на корупция в съдебната система;
  7. подготвя проекти на споразумения за съвместна дейност и обменя информация с държавни и обществени структури, създадени за противодействие на корупцията;
  8. подготвя участието в съвместни прояви на Висшия съдебен съвет и други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията;
  9. ежегодно изготвя доклад за дейността си, който се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
  (2) За изпълнение на правомощието си по ал. 1, т. 1 Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” осъществява взаимодействие със съответните държавни органи и институции и с комисиите за професионална етика в органите на съдебната власт.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 13 , в новия чл.39а, ал.1, т.4 след „медиите” се добавя „извършва или”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 13:
  1. В ал. 1:
  а) Точка 1 се изменя така:
  „1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт;
  б) Точка 4 се изменя така:
  „4. при сигнали на граждани и на държавни органи за прояви на корупция, както и при публикации в медиите уведомява Висшия съдебен съвет и предоставя информацията на комисиите за професионална етика за извършване на проверка;
  д) Точка 6 се изменя така:
  „6. подготвя участието на Висшия съдебен съвет в съвместни прояви с други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействието на корупцията;”
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) За изпълнение на правомощието си по ал. 1, т. 1 Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” може да осъществява взаимодействие с комисиите за професионална етика в органите на съдебната власт, както и с компетентните държавни органи и институции.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 12:
  § 12. В глава втора, раздел ІІ се създават чл. 39а и чл. 39б:
  „Чл. 39а. (1) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията”:
  1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт;
  2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионалната етика, и предоставя резултатите от проверката на Висшия съдебен съвет;
  3. събира и анализира информация за наличие на корупционни явления в органите на съдебната власт и я предоставя на Висшия съдебен съвет;
  4. уведомява Висшия съдебен съвет при сигнали на граждани и на държавни органи за прояви на корупция, както и при публикации в медиите и извършва проверка или предоставя информацията на комисиите за професионална етика за извършване на проверка;
  5. организира изпълнението на дейностите по приетите стратегии за борба с корупцията и плана за действие към тях;
  6. подготвя участието на Висшия съдебен съвет в съвместни прояви с други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействието на корупцията;
  7. подготвя проекти на споразумения за съвместна дейност и обменя информация с държавни и обществени структури, създадени за противодействие на корупцията;
  8. подготвя участието в съвместни прояви на Висшия съдебен съвет и други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията;
  9. изготвя ежегодно доклад за дейността си, който се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
  (2) За изпълнение на правомощието си по ал. 1, т. 1 Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” осъществява взаимодействие с комисиите за професионална етика в органите на съдебната власт, както и с компетентните държавни органи и институции.
  Чл. 39б. (1) В органите на съдебната власт се избират комисии по професионална етика.
  (2) Комисиите по професионална етика осъществяват дейността си по прилагането на Кодекса за етично поведение на българските магистрати в съответствие с правилата за организацията и дейността им, приети от Висшия съдебен съвет.”

  § 14. Създава се чл. 39б:
  „Чл. 39б. (1) В органите на съдебната власт се създават комисии по професионална етика.
  (2) Членовете на комисията по професионална етика се избират от общото събрание на съответния орган на съдебната власт с явно гласуване с мнозинство повече от две трети от всички съдии, прокурори или следователи за срок три години. Членовете на комисията не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Всяка комисия се състои от трима редовни и един резервен член. Комисията избира председател измежду членовете си.
  (3) При невъзможност да се сформира комисия по професионална етика, функциите й се осъществяват от комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.
  (4) Комисиите по професионална етика подпомагат Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към Висшия съдебен съвет при осъществяване на правомощията й по чл. 39а, ал. 1, т. 1 - 6.
  (5) Висшият съдебен съвет одобрява правила за организацията на дейността на комисиите по професионална етика.”

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  В § 14 за чл. 39б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думата „създават” се заменя с „избират”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Членовете на комисията по професионална етика се избират на принципа на случайния подбор. Всяка комисия се състои от трима редовни и един резервен член, като председателят се избира измежду членовете.
  3. В ал. 5 думата „одобрява” се заменя с „приема”.
  Комисията подкрепя по приницп предложението.

  Комисията предлага § 14 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 12.

  § 15. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За главен инспектор се избира лице, което има и най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 10 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.
  (3) За инспектори се избират лица, които имат и най-малко
  12 години юридически стаж, като за петима от инспекторите в рамките на този стаж се изискват и най-малко 8 години, а за останалите петима –
  най-малко 5 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.”
  2. Алинея 4 се отменя.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 15, в чл. 42, ал. 2 думите „лице, което” се заменят със „съдия, прокурор или следовател, който”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 13:
  § 13. В чл. 42 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
  „(2) За главен инспектор се избира съдия, прокурор или следовател, който има и най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 10 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.
  (3) За инспектори се избират лица, които имат и най-малко
  12 години юридически стаж, като за петима от инспекторите в рамките на този стаж се изискват и най-малко 8 години, а за останалите петима – най-малко 5 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.”
  2. Алинея 4 се отменя.

  § 16. В чл. 50 накрая думите „длъжностите, които са заемали преди избора” се заменят с „длъжността, която са заемали преди избора”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 14:
  § 14. В чл. 50 накрая думите „длъжностите, които са заемали преди избора” се заменят с „длъжност съдия, прокурор или следовател, не по-ниска от заеманата преди избора”.

  § 17. В чл. 52 думите „или инспектор” се заменят с „инспектор или експерт”, а думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 15.

  § 18. В чл. 54 ал. 2 се отменя.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 18 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 18 да бъде отхвърлен.

  § 19. В чл. 61 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Съдилищата в Република България са районни, окръжни, административни, военни, апелативни, специализиран наказателен съд, апелативен специализиран наказателен съд, Върховен касационен съд и Върховен административен съд.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §19 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 16.

  § 20. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Районните, окръжните, административните, специализираният наказателен съд и военните съдилища разглеждат определените със закон дела като първа инстанция.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Апелативният специализиран наказателен съд разглежда като втора инстанция обжалваните актове по дела на специализирания наказателен съд.”
  3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 20 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §20 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 17.

  § 21. В чл. 67, ал. 2 думата „кадрова” се заличава.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 21, в чл. 67, ал. 1 думите „70 години” се заменят с „65 години”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 18:
  § 18. В чл. 67 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „70 години” се заменят с „65 години”.
  2. В ал. 2 думата „кадрова” се заличава.

  § 22. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Столичният общински съвет прави предложения за съдебните заседатели за специализирания наказателен съд.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея се създава т. 3:
  „3. специализирания наказателен съд – от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 19.

  Предложение на народния представител Юлиана Колева за създаване на нов §:
  1. Сегашният текст на чл. 69 става ал. 1 и след думата „години” се добавя „, който започва да тече от момента на полагане на клетвата по чл. 70”.
  2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, мандатът им изтича след свършване на делото в съответната съдебна инстанция.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се добавя „който започва да тече от датата на полагане на клетвата по чл. 70”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Ако разглеждането на делото, в което участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, мандатът им продължава до приключването на делото в съответната съдебна инстанция.”

  § 23. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и основният текст се изменя така:
  „(1) Висшият съдебен съвет приема наредба, с която определя:”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 23 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §23 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 21:
  § 21. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея текстът преди т. 1 се изменя така:
  „(1) Висшият съдебен съвет приема наредба, с която определя:”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в „Държавен вестник”.”

  § 24. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общото събрание може да се свика и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 22.

  § 25. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думите „министъра на правосъдието” се заменят с „Висшия съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 25 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 25 да бъде отхвърлен.

  § 26. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
  2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 23.

  § 27. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 24.

  § 28. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 25.

  § 29. В глава четвърта се създава раздел VIа „Специализиран наказателен съд” с чл. 100а – 100е:
  „Раздел VIa
  Специализиран наказателен съд
  Чл. 100а. (1) Компетентността на специализирания наказателен съд се определя със закон.
  (2) Специализираният наказателен съд е приравнен на окръжен съд и седалището му е в София.
  Чл. 100б. Специализираният наказателен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
  Чл. 100в. (1) Специализираният наказателен съд разглежда делата в състав от един съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закон е предвидено друго.
  (2) Съставът на съда се председателства от най-старшия по длъжност или ранг съдия.
  Чл. 100г. Специализираният наказателен съд има общо събрание, което се състои от всички съдии. За общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 98, ал. 2-5.
  Чл. 100д. Председателят на специализирания наказателен съд има съответно правомощията на председател на окръжен съд.
  Чл. 100е. (1) Когато длъжността на съдия от специализирания наказателен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заменен с друг съдия от същия съд, председателят на апелативния специализиран наказателен съд може да командирова на негово място съдия от апелативния специализиран наказателен съд при спазване на условията на чл. 227.
  (2) Когато командироването по ал. 1 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от окръжен или апелативен съд със съответен ранг при спазване на условията на чл. 227.
  (3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител като заповедта за командироване се мотивира.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 29 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §29 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 26.

  § 30. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
  2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 27.

  § 31. В глава четвърта се създава раздел VIIа „Апелативен специализиран наказателен съд” с чл. 107а – 107в:
  „Раздел VIIа
  Апелативен специализиран наказателен съд
  „Чл. 107а. (1) Апелативният специализиран наказателен съд разглежда делата, образувани по жалби и протести срещу актове на специализирания наказателен съд. Седалището му е в София.
  (2) Апелативният специализиран наказателен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
  Чл. 107б. (1) Когато длъжността на съдия от апелативния специализиран наказателен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния специализиран наказателен съд може да командирова на негово място съдия от специализирания наказателен съд със съответен ранг при спазване условията на чл. 227.
  (2) Когато командироването по ал. 1 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от окръжен или апелативен съд със съответен ранг при спазване на условията на чл. 227.
  (3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител като заповедта за командироване се мотивира.
  Чл. 107в. Разпоредбите на чл. 104 – 106 се прилагат и за апелативния специализиран наказателен съд.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 31 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 31 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §31 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 28.

  § 32. В чл. 114, ал. 2 думите „с изключение на административните съдилища” се заличават.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §32 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 32 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 29:
  § 29. В чл. 114 ал. 1 се създава т. 14:
  „14. определя председателите на отделенията за срок не повече от четири години.”

  Комисията предлага да се създадат нови § 30 и § 31:
  § 30. В чл. 122, ал. 1 се създава т. 14:
  „14. определя председателите на отделенията за срок не повече от четири години.”
  § 31. В чл. 123, ал. 1 изречение първо след думите „от административен съд” се добавя „или от друг съд със съответен ранг”.

  § 33. В чл. 136 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни следствени отдели, а в състава на специализираната прокуратура - следствен отдел.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 33 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §33 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.

  § 34. Член 140 се изменя така:
  „Чл. 140. Административните ръководители на районните, окръжните, специализираната, военно-окръжните, апелативните, военно-апелативната и апелативната специализирана прокуратури организират и ръководят дейността им, назначават и освобождават служителите в тях.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 34 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §34 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.

  § 35. В чл. 141, ал. 2 след думите „Апелативните прокурори” се добавя „и ръководителят на апелативната специализирана прокуратура”, а след думите „военноокръжни прокуратури” се поставя запетая и се добавя „както и на специализираната апелативна прокуратура”.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 35 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §35 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 34.

  § 36. В чл. 143 се създава ал. 4:
  „(4) Административните ръководители на районните, окръжните и военно-окръжните прокуратури или оправомощени от тях заместници на административните ръководители осъществяват контрол за спазване на сроковете за извършване на разследването и на сроковете за мерките за процесуална принуда по Наказателно-процесуалния кодекс.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 36, в чл. 143, ал. 4 след думата „прокуратури” се поставя запетая и се добавя „ръководителят на специализираната прокуратура”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35:
  § 35. В чл. 143 се създава ал. 4:
  „(4) Административните ръководители на районните, окръжните, военно-окръжните прокуратури и на специализираната прокуратура или оправомощени от тях заместници на административните ръководители осъществяват контрол за спазване на сроковете за извършване на разследването и на сроковете за мерките за процесуална принуда по Наказателно-процесуалния кодекс.”

  § 37. В чл. 144, ал. 2 думите „по-горестоящият прокурор” се заменят със „съответният административен ръководител”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 36.

  § 38. В чл. 148 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Следствени органи са Националната следствена служба, окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следственият отдел в специализираната прокуратура.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 38 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §38 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.

  § 39. Член 151 се изменя така:
  „Чл. 151. (1) Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следственият отдел в специализираната прокуратура се състоят от следователи.
  (2) Местоработата на всеки следовател и служител в окръжните следствени отдели и в следствения отдел към специализираната прокуратура се определя от административните ръководители на съответните прокуратури.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 39 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §39 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 38.
  § 40. Член 152 се изменя така:
  „Чл. 152. Следователите в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и в следствения отдел в специализираната прокуратура осъществяват разследване по дела, възложени им от административния ръководител на съответната прокуратура.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 40 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  § 40 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 39.

  § 41. В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Следственият отдел в специализираната прокуратура се ръководи от завеждащ отдел, който се назначава от административния ръководител на специализираната прокуратура, има ранг на прокурор, завеждащ отдел в апелативна прокуратура, и получава възнаграждение, равно на възнаграждението на заместник на административния ръководител в специализираната прокуратура.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Завеждащите специализирани отдели в Националната следствена служба, завеждащите окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури и завеждащият следствен отдел в специализираната прокуратура:
  1. осъществяват административно и организационно ръководство на следователите в отдела;
  2. в края на всеки месец подготвят и предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата информация за образуването, движението и приключването на делата;
  3. изготвят 6-месечен и годишен доклад за дейността на отдела, които предоставят на съответния административен ръководител на прокуратурата.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 41 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §41 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 40.

  § 42. Член 161 се изменя така:
  „Чл. 161. (1) След влизането в сила на решението за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и следовател Висшият съдебен съвет го изпраща на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт. Административният ръководител уведомява лицето по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс за правото му да встъпи в длъжност.
  (2) Встъпването в длъжност се извършва в едномесечен срок от уведомлението и се удостоверява писмено пред административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
  (3) Въз основа на решението на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и следовател административният ръководител издава акт за заемане на длъжността, който съдържа:
  1. наименованието на органа на съдебната власт, в който се заема длъжността;
  2. правното основание за заемането на длъжността;
  3. наименованието на длъжността и ранга;
  4. размера на основното и допълнителните възнаграждения;
  5. датата на встъпване в длъжност.
  (4) Съдията, прокурорът и следователят започват изпълнението на служебните си задължения от датата на встъпване в длъжност.
  (5) Назначеният като военен съдия, военен прокурор или военен следовател се приема на военна служба и му се присвоява офицерско звание.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 42, в чл. 161, ал. 1 и 2 се изменят така:
  „(1) След влизането в сила на решението за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и следовател Висшият съдебен съвет уведомява лицето, което в едномесечен срок встъпва в длъжност.
  (2) Встъпването в длъжност се удостоверява писмено пред административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 41:
  § 41. Член 161 се изменя така:
  „Чл. 161. (1) След влизането в сила на решението за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и следовател, Висшият съдебен съвет уведомява лицето, което в едномесечен срок встъпва в длъжност.
  (2) Встъпването в длъжност се удостоверява писмено пред административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
  (3) Въз основа на решението на Висшия съдебен съвет за назначаване, повишаване, понижаване и преместване на съдия, прокурор и следовател административният ръководител издава акт за заемане на длъжността, който съдържа:
  1. наименованието на органа на съдебната власт, в който се заема длъжността;
  2. правното основание за заемането на длъжността;
  3. наименованието на длъжността и ранга;
  4. размера на основното и допълнителните възнаграждения;
  5. датата на встъпване в длъжност.
  (4) Съдията, прокурорът и следователят започват изпълнението на служебните си задължения от датата на встъпване в длъжност.
  (5) Назначеният като военен съдия, военен прокурор или военен следовател се приема на военна служба и му се присвоява офицерско звание.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 42:
  § 42. В чл. 162 т. 3 думите „Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите” се заменят с „Кодекса за етично поведение на българските магистрати”.

  § 43. В чл. 163, т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. съдия в апелативен съд, съдия във военно-апелативния съд, съдия в апелативния специализиран наказателен съд, прокурор в апелативна прокуратура, прокурор във военно-апелативната прокуратура и прокурор в апелативната специализирана прокуратура;
  3. съдия в окръжен съд, съдия в административен съд, съдия във военен съд, съдия в специализирания наказателен съд, прокурор в окръжна прокуратура, прокурор във военно-окръжна прокуратура, прокурор в специализираната прокуратура, следовател в окръжен следствен отдел и следовател в следствения отдел към специализираната прокуратура;”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 43 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §43 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43.

  § 44. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) За съдия в специализирания наказателен съд и прокурор в специализираната прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 10 години стаж, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.”
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  3. Създава се нова ал. 6
  „(6) За съдия в апелативния специализиран наказателен съд и за прокурор в апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, от които поне 8 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея числото „12” се заменя с „15”.
  5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9 и в тях думите „ал. 1-5” се заменят с „ал. 1-7”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Явор Нотев:
  В § 44 се добавят следните промени:
  1. В чл. 164, ал. 2 числото 8 се заменя с числото 5.
  2. В чл. 164, ал. 3 числото 8 се заменя с числото 5.
  3. В чл. 164, ал. 4 числото 10 се заменя с числото 8.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §44 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  В § 44 се създава т. 6:
  „6. Създава се ал. 10:
  „(10) За стаж по ал. 1 - 5 се зачита стажът, придобит на длъжност стажант – юрист по смисъла на чл. 297, ако лицето е работило по трудово правоотношение с Министерството на правосъдието.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редкация на § 44:
  § 44. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) За съдия в специализирания наказателен съд и прокурор в специализираната прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 10 години стаж, от които поне 5 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.”
  2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
  3. Създава се нова ал. 6
  „(6) За съдия в апелативния специализиран наказателен съд и за прокурор в апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, от които поне 8 като съдия по наказателни дела, прокурор или следовател.
  4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
  5. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9 и в тях думите „ал. 1-5” се заменят с „ал. 1-7”
  6. Създава се ал. 10:
  „(10) За стаж по ал. 1 - 7 се зачита стажът, придобит на длъжност стажант – юрист по смисъла на чл. 297, ако лицето е работило по трудово правоотношение с Министерството на правосъдието.”

  § 45. В чл. 165 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Съдия, прокурор и следовател, навършил 65 години, няма право да заема длъжност в органите на съдебната власт.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 45 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 45 да бъде отхвърлен.

  § 46. В чл. 166, ал. 3 думите „за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 45.

  § 47. В чл. 167 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. председател на апелативен съд, на апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд, апелативен, военно-апелативен прокурор и ръководител на апелативната специализирана прокуратура;
  3. председател на окръжен, административен, специализирания наказателен и на военен съд, окръжен, военно-окръжен прокурор и ръководител на специализираната прокуратура;”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Административните ръководители встъпват в длъжност в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на Висшия съдебен съвет. Заинтересованите лица могат да оспорват решението на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на чл. 61, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 47 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §47, т. 1 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 47, т. 2 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 46:
  § 46. В чл. 167, в ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. председател на апелативен съд, на апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд, апелативен, военно-апелативен прокурор и ръководител на апелативната специализирана прокуратура;
  3. председател на окръжен, административен, специализирания наказателен и на военен съд, окръжен, военно-окръжен прокурор и ръководител на специализираната прокуратура;”

  § 48. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заместникът на административния ръководител се назначава от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) При приемане на решението за назначаване Висшият съдебен съвет проверява дали предложеният кандидат отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата, и на документите, съдържащи се в кадровото дело.”
  3. Създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Висшият съдебен съвет с решение може да откаже назначаване на предложения кандидат за заместник на административен ръководител, ако той не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2.
  (5) Заместникът на административния ръководител встъпва в длъжност в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на Висшия съдебен съвет.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §48 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 48:
  1. Точка 4 се изменя така:
  „4. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея, в изречение второ думата „заместник” се заменя с „кой да го замества”.
  2. Да се създаде ал. 7:
  „(7) Когато административният ръководител няма заместник, във всички случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия, прокурор или следовател от съответния орган да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпълняват от един от съдиите, прокурорите или следователите от съответния орган, по старшинство.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 47:
  § 47. В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Заместникът на административния ръководител се назначава от Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител.”
  2. Създава се нова ал. 3 и ал. 4 и 5:
  „(3) При приемане на решението за назначаване Висшият съдебен съвет проверява дали предложеният кандидат отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата, и на документите, съдържащи се в кадровото дело.
  (4) Висшият съдебен съвет с решение може да откаже назначаване на предложения кандидат за заместник на административен ръководител, ако той не отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 2.
  (5) Заместникът на административния ръководител встъпва в длъжност в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на Висшия съдебен съвет.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея, в изречение второ думите „свой заместник” се заменя с „кой да го замества”.
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Когато административният ръководител няма заместник, във всички случаи на отсъствие, той възлага с писмена заповед на съдия, прокурор или следовател от съответния орган да изпълнява функциите му или част от тях. Когато административният ръководител не е определил кой да го замества, функциите му се изпълняват от един от съдиите, прокурорите или следователите от съответния орган, по старшинство.”

  § 49. Член 169 се изменя така:
  „Чл. 169. (1) За административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава съдия, прокурор или следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра” или „добра” от последното периодично атестиране.
  (2) За заместник на административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател от съответния орган на съдебната власт с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра” или „добра” от последното периодично атестиране.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 49, в чл. 169, ал. 2 думите „от съответния орган на съдебната власт” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 48:
  § 48. Член 169 се изменя така:
  „Чл. 169. (1) За административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава съдия, прокурор или следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра” или „добра” от последното периодично атестиране.
  (2) За заместник на административен ръководител се назначава съдия, прокурор или следовател с високи професионални и нравствени качества и с положителна комплексна оценка „много добра” или „добра” от последното периодично атестиране.”

  § 50. Член 170 се изменя така:
  „Чл. 170. (1) За административен ръководител на районен съд и на районна прокуратура се назначава лице, което има най-малко 5 години юридически стаж и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.
  (2) За административен ръководител на окръжен съд и на окръжна прокуратура и за административен ръководител на административен съд се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж съответно по
  чл. 164, ал. 2 и 3, както и на изискванията по чл. 169, ал. 1.
  (3) За административен ръководител на Националната следствена служба, на апелативен съд и на апелативна прокуратура се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 4 и на изискванията по чл. 169, ал. 1.
  (4) За административен ръководител на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и за главен прокурор се назначава лице, което има високи професионални и нравствени качества и отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 50 относно чл. 170:
  1. В ал. 2 се създава изр. второ: „За административен ръководител на специализирания наказателен съд и на специализираната прокуратура се назначава лице, който има най-малко 12 години стаж по чл. 164, ал. 2-4, от които поне 8 години като съдия по наказателни дела или прокурор и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.”
  2. В ал. 3 се създава изр. второ: „За административен ръководител на апелативния специализиран наказателен съд и на апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, по чл. 164, ал. 2-4, от които поне 8 като съдия по наказателни дела или прокурор и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1. ”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 49:
  § 49. Член 170 се изменя така:
  „Чл. 170. (1) За административен ръководител на районен съд и на районна прокуратура се назначава лице, което има най-малко 5 години юридически стаж и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.
  (2) За административен ръководител на окръжен съд и на окръжна прокуратура и за административен ръководител на административен съд се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж съответно по чл. 164, ал. 2 и 3, както и на изискванията по чл. 169, ал. 1. За административен ръководител на специализирания наказателен съд и на специализираната прокуратура се назначава лице, който има най-малко 12 години стаж по чл. 164, ал. 2-4, от които поне 8 години като съдия по наказателни дела или прокурор и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.
  (3) За административен ръководител на Националната следствена служба, на апелативен съд и на апелативна прокуратура се назначава лице, което отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 4 и на изискванията по чл. 169, ал. 1. За административен ръководител на апелативния специализиран наказателен съд и на апелативната специализирана прокуратура се назначава съдия или прокурор, който има най-малко 12 години стаж, по чл. 164, ал. 2-4, от които поне 8 като съдия по наказателни дела или прокурор и отговаря на изискванията по чл. 169, ал. 1.
  (4) За административен ръководител на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и за главен прокурор се назначава лице, което има високи професионални и нравствени качества и отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5.”

  § 51. В чл. 171, ал. 1 след думите „негов заместник с” се добавя „явно гласуване и”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 51 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 51 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §51 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 50.

  § 52. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 съюзът „и” след думите „Националната следствена служба” се заменя със запетая и накрая се добавя „и завеждащ следствения отдел в специализираната прокуратура”.
  2. В ал. 3 съюзът „и” след думите „Националната следствена служба” се заменя със запетая и след думата „прокуратури” се добавя „и завеждащия следствения отдел в специализираната прокуратура”.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 52 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §52 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 51.

  § 53. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „или заместник на административен ръководител” се заличават.
  2. В ал. 3 думите „както и на негов заместник” се заличават.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение.”
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Заместник на административен ръководител се освобождава от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител. Заместник на административен ръководител се освобождава от длъжност и в случаите, когато е освободен от длъжност като съдия, прокурор или следовател на основание чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република България.”

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §53 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 52:
  § 52. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 и 2 думите „или заместник на административен ръководител” се заличават.
  2. В ал. 3 думите „както и на негов заместник” се заличават.
  3. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Президентът не може да откаже освобождаването при повторно направено предложение.”
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Заместник на административен ръководител може да бъде освободен от длъжност с решение на Висшия съдебен съвет по предложение на административния ръководител. Заместник на административен ръководител се освобождава от длъжност и в случаите, когато е освободен от длъжност като съдия, прокурор или следовател на основание чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република България.”

  § 54. В глава девета наименованието на раздел ІІ се изменя така:

  „Раздел ІІ

  КОНКУРС ЗА МЛАДШИ СЪДИИ И МЛАДШИ ПРОКУРОРИ.
  КОНКУРС ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ
  В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54 , който става § 53.

  § 55. Член 176 се изменя така:
  „Чл. 176. (1) За заемане на длъжност в органите на съдебната власт Висшият съдебен съвет провежда централизиран конкурс за:
  1. задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието на кандидати за младши съдии и младши прокурори;
  2. първоначално назначаване.
  (2) Конкурсът по ал. 1, т. 1 се провежда при необходимост въз основа на планирането по чл. 177, ал. 1, извършено от Висшия съдебен съвет.
  (3) Конкурсът по ал. 1, т. 2 се провежда при необходимост и не по-късно от два месеца след обявяването му.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 55 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 55 да бъде отхвърлен.

  § 56. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Висшият съдебен съвет чрез жребий определя до 20 на сто от броя на свободните длъжности в районните съдилища, административните съдилища, районните прокуратури и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване.”
  2. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Свободните длъжности по ал. 1 се обявяват едновременно с обявяването на свободните длъжности в органите на съдебната власт по
  чл. 188.
  (4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за свободните длъжности в специализираните съдилища и прокуратури.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 56 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 56 на чл. 178, ал. 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 54:
  § 54. В чл. 178 се създават ал. 3 и 4:
  „(3) Свободните длъжности по ал. 1 се обявяват едновременно с обявяването на свободните длъжности в органите на съдебната власт по чл. 188.
  (4) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за свободните длъжности в специализираните съдилища и прокуратури.”

  § 57. В чл. 181 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За участие в конкурса в администрацията на Висшия съдебен съвет се подава заявление, към което се прилагат следните документи:
  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”;
  3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по този закон;
  5. декларация по чл. 195, ал. 1;
  6. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
  7. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка;
  8. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 55:
  § 55. В чл. 181 ал. 3 се изменя така:
  „(3) За участие в конкурса в администрацията на Висшия съдебен съвет се подава заявление, към което се прилагат следните документи:
  1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”;
  3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
  4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по този закон;
  5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
  6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка;
  7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.”

  § 58. В чл. 182, ал. 1 накрая думите „ал. 1 или 2” се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 56.

  § 59. Член 186 се изменя така:
  „Чл. 186. (1) Класирането на участниците в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с
  по-висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните от класираните кандидати нравствени качества и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предлага на Висшия съдебен съвет въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2 да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (5) Висшият съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията на чл. 162, като на негово място в списъка по ал. 6 включва следващия класиран кандидат.
  (6) Списъкът с одобрените кандидати се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на задължително първоначално обучение.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 57:
  § 57. Член 186 се изменя така:
  Чл. 186. (1) Класирането на кандидатите в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2 внася във Висшия съдебен съвет предложение за назначаване на кандидатите по ал. 1.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
  (5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията на чл. 162 и 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията на чл. 162 и 164.”

  § 60. Създава се чл. 186а:
  „Чл. 186а. (1) Класирането на кандидатите за първоначално назначаване се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.
  (2) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2 внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.
  (5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията на чл. 162 и 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”.
  (6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията на чл. 162 и 164.”
  Комисията предлага § 60 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 57.

  § 61. В чл. 187, ал. 1 думите „по чл. 186, ал. 3” се заменят с
  „по чл. 186, ал. 5 и чл. 186а, ал. 6” и думите „в 7-дневен срок от постановяването му” се заменят с „в 7-дневен срок от обявяването му”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 58:
  § 58. В чл. 187, ал. 1 думите „ал. 3” се заменят с „ал. 6” и думата „постановяването” се заменя с „обявяването”.

  § 62. След чл. 187 се създава раздел ІІа:

  „Раздел ІІа
  КОНКУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР И СЛЕДОВАТЕЛ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. КОНКУРС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 59:
  § 59. След чл. 187 се създава раздел ІІа с чл. 188 – 194в:

  „Раздел ІІа
  КОНКУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СЪДИЯ, ПРОКУРОР И СЛЕДОВАТЕЛ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ”

  § 63. Член 188 се изменя така:
  „Чл. 188. (1) Административните ръководители уведомяват Висшия съдебен съвет за свободните длъжности в съответните органи на съдебната власт извън тези по чл. 178, ал. 1.
  (2) Висшият съдебен съвет с решение определя свободните длъжности за всеки орган на съдебната власт и възлага на съответния административен ръководител да обяви конкурс за повишаване или за преместване на длъжност.
  (3) Повишаване в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в орган на съдебната власт. Повишаването в длъжност се извършва съобразно съдийските, прокурорските и следователските длъжности до две по-горни степени включително считано от степента на заеманата длъжност.
  (4) Преместване е преминаване на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 60:
  § 60. В чл. 188 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 1:
  „(1) Административните ръководители уведомяват Висшия съдебен съвет за свободните длъжности в съответните органи на съдебната власт извън тези по чл. 178, ал. 1.
  2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
  3. Алинея 2 се отменя.

  § 64. Създава се чл. 188а:
  „Чл. 188а. (1) Въз основа на решението на Висшия съдебен съвет по чл. 188, ал. 2 административният ръководител обявява конкурс за съответния орган на съдебната власт, където са налице свободни длъжности, чрез обнародване на решението в „Държавен вестник” и публикуването му на страницата на съответния орган на съдебната власт и на Висшия съдебен съвет в интернет. Органите на съдебната власт, които нямат интернет страница, обявяват конкурса по друг подходящ начин.
  (2) Обявлението по ал. 1 съдържа:
  1. броя и вида на длъжностите;
  2. документите, които се изискват, срока и мястото за подаването им;
  3. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 64 да бъде отхвърлен.

  § 65. Член 189 се изменя така:
  „Чл. 189. (1) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии, които се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
  (2) В състава на редовните членове на комисията участва най-малко един хабилитиран учен по правни науки. В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет.
  (3) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.
  (4) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
  (5) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в апелативните съдилища, Върховния касационен съд и Върховния административен съд и измежду прокурорите в апелативните прокуратури, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и следователите в Националната следствена служба.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 65 да отпадне
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 65, в чл. 189, ал. 2 накрая се добавя „и администратвни ръководители”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 65, който става § 61:
  § 61. Член 189 се изменя така:
  Чл. 189. (1) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс, който се провежда чрез събеседване.
  (2) Повишаване в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в орган на съдебната власт.
  (3) Преместване е преминаване на равна по степен длъжност в орган на съдебната власт.
  (4) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии поотделно за съдии, прокурори и следователи. Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.
  (5) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.
  (6) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.
  (7) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.
  (8) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в апелативните съдилища, Върховния касационен съд и Върховния административен съд и измежду прокурорите в апелативните прокуратури, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и следователите в Националната следствена служба.”

  § 66. Член 190 се изменя така:
  „Чл. 190. (1) Кандидат за заемане на свободна длъжност може да е съдия, прокурор или следовател, който има стажа по чл. 164 за обявената свободна длъжност.
  (2) За участие в конкурса кандидатът подава в съответния орган на съдебната власт документите по чл. 181, ал. 3.
  (3) Конкурсната комисия извършва проверка на документите на всички кандидати.
  (4) Списъкът на всички кандидати се обявява на страницата на съответния орган на съдебната власт и на Висшия съдебен съвет в интернет. Органите на съдебната власт, които нямат интернет страница, обявяват списъка по друг подходящ начин.
  (5) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват по реда на ал. 4 най-малко 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 66 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 66, в чл. 190, ал. 2 се създава изречение второ: „Ако няма кандидат за съответната длъжност, предложение може да направи и административният ръководител на съответния орган на съдебната власт.”
  Предложението е оттеглено.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 66 да бъде отхвърлен.

  § 67. Член 191 се изменя така:
  „Чл. 191. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с кандидатите по практически въпроси, свързани с прилагането на законите. При определяне на резултата на всеки кандидат се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до момента периодични атестирания, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.
  (2) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.
  (3) Резултатите от класирането се обявяват на страницата на съответния орган на съдебната власт и на Висшия съдебен съвет в интернет. Органите на съдебната власт, които нямат интернет страница, обявяват списъка по друг подходящ начин.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 67 да отпадне
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага § 67 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 62.

  § 68. Член 192 се изменя така:
  „Чл. 192. (1) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация на Висшия съдебен съвет.
  (2) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 68 да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 68, в чл. 192, ал. 1 след думата „документация” се добавя „и протокол (стенограма) от проведеното събеседване”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 68, който става § 62:
  § 62. Член 192 се изменя така:
  „Чл. 192. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с кандидатите по практически въпроси, свързани с прилагането на законите. При определяне на резултата на всеки кандидат се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до момента периодични атестирания, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.
  (2) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.
  (3) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация и протокол (стенограма) от проведеното събеседване на Висшия съдебен съвет.
  (4) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.
  (5) Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.”

  § 69. Член 193 се изменя така:
  „Чл. 193. (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидата, класиран на първо място за длъжността в съответния орган на съдебната власт.
  (3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.
  (4) При приемането на решението по ал. 3 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.
  (5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.
  (6) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 69 да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 63:
  § 63. Член 193 се изменя така:
  „Чл. 193. (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт.
  (3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.
  (4) При приемането на решението по ал. 3 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.
  (5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.
  (6) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.”

  § 70. Член 194 се изменя така:
  „Чл. 194. В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 70 в края да се добави „и съдебните служители”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 70 относно чл. 194 след думите „съдебната власт” се добавя „по възможност”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 70, който става § 64:
  § 64. Член 194 се изменя така:
  „Чл. 194. В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях, Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите.”

  § 71. Член 194а се изменя така:
  „Чл. 194а. (1) Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват от Висшия съдебен съвет с решение, което се обнародва в „Държавен вестник” и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат след конкурс.
  (2) Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично за обществено обсъждане на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет заедно с кратка биография на кандидата.
  (3) За участие в конкурса кандидатите за административни ръководители подават документите по чл. 181, ал. 3 във Висшия съдебен съвет. Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в конкурса всички кандидати, които отговарят на изискванията по чл. 164 и
  чл. 169, ал. 1.
  (4) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет най-малко 14 дни преди датата на провеждане на конкурса.
  (5) В списъка на кандидатите, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 71, в чл. 194а, ал. 2 думите „за обществено обсъждане” да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 65:
  § 65. Член 194а се изменя така:
  „Чл. 194а. (1) Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват от Висшия съдебен съвет с решение, което се обнародва в „Държавен вестник” и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат след избор.
  (2) Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет заедно с кратка биография на кандидата.
  (3) За участие в избора кандидатите за административни ръководители подават документите по чл. 181, ал. 3 във Висшия съдебен съвет. Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в избора всички кандидати, които отговарят на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1.
  (4) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в избора кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет най-малко 14 дни преди датата на провеждане на избора.
  (5) В списъка на кандидатите, които не са допуснати за участие в избора се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.”

  § 72. Създава се чл. 194б:
  „Чл. 194б. (1) Конкурсът за административни ръководители се провежда от Висшия съдебен съвет чрез събеседване. В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за:
  1. професионалната му подготовка като съдия, прокурор или следовател въз основа на резултатите от извършените до момента периодични атестирания;
  2. управленската му компетентност като административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт.
  (2) Висшият съдебен съвет дава оценка на всеки кандидат и класира кандидатите.
  (3) Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” събира сведения и изготвя мотивирано становище за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати.
  (4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидата, който е класиран на първо място и отговаря на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1. Ако кандидатът не отговаря на тези изисквания, се назначава следващият класиран кандидат.
  (5) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 4 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 72 „от първите трима кандидати” се заменя с „на кандидатите”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 72 относно чл. 194б:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Конкурсът за” се заменят с „Процедурата по избор на”.
  б) да се създаде т. 3:
  „3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията.”
  2. Алинея 2 да отпадне.
  3. Алинея 3 да се измени така:
  „(3) Становището по ал. 1, т. 3 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.”
  4. В ал. 4 след думата „съвет” се добавя „след събеседването дава оценка на всеки кандидат и”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 72, който става § 66:
  § 66. В глава девета, раздел ІІа се създават чл. 194б и чл. 194в:
  „Чл. 194б. (1) Процедурата по избор на административни ръководители се провежда от Висшия съдебен съвет чрез събеседване. В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за:
  1. професионалната му подготовка като съдия, прокурор или следовател въз основа на резултатите от извършените до момента периодични атестирания;
  2. управленската му компетентност като административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт.
  3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията.
  (2) Становището по ал. 1, т. 3 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.
  (3) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидата, който отговаря на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1.
  (4) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 3 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.
  Чл. 194в. Редът за провеждане на конкурси и избор по раздели ІІ и ІІа и за съставянето на конкурсните комисии се определя с наредба на Висшия съдебен съвет, която се обнародва в „Държавен вестник”.”

  § 73. Създава се чл. 194в:
  „Чл. 194в. (1) Организацията за провеждането на конкурсите се извършва от администрацията на съответния орган на съдебната власт и от администрацията на Висшия съдебен съвет.
  (2) Редът за провеждане на конкурсите по раздели ІІ и ІІа и за съставянето на конкурсните комисии се урежда с наредба на Висшия съдебен съвет, която се обнародва в „Държавен вестник”.”
  Комисията предлага § 73 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 66.

  § 74. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 4 се изменя така:
  „4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и преподавателска дейност, участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз;”
  б) създава се нова т. 5:
  „5. участва в състави на избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския парламент от Република България и за местни органи;”
  в) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно т. 6, 7 и 8.
  2. В ал. 2 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  3. Създават се ал. 3 и 4:
  „(3) Всеки съдия, прокурор и следовател, както и членовете на Висшия съдебен съвет подават пред Висшия съдебен съвет ежегодно до
  31 март на следващата година декларация за всички свои дейности и членства в организации, в юридически лица с нестопанска цел и в други граждански проекти по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет.
  (4) Висшият съдебен съвет води централен публичен регистър на декларациите по ал. 3.”

  Предложение на народния представител Александър Ненков:
  В § 74 т. 1 се изменя така:
  В ал. 1 се създава нова б. „а”:
  1. а)В т. 3 накрая се добавя „или други юристи”.
  2. Букви „а” и „б” стават „б” и „в”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Явор Нотев:
  1. В § 74, т. 1, б. „а” след думите „преподавателска дейност” да се добави текста: „ за участие в Централната избирателна комисия и в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейски парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката и местни избори.”
  2. В § 74, т. 1, б. „б”, която предвижда създаване на нова ал. 5 да отпадне.
  3. В § 74, т. 1, б. „в” да отпадне.
  4. В § 74 се създава нова т. 2, която предвижда в чл. 195 да се създаде нова ал. 2 със следното съдържание:
  „(2) Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд, прокурорите от административните отдели на окръжните прокуратури, прокурорите от Върховна административна прокуратура и следователите не могат да бъдат членове на Централната избирателна комисия и на избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейски парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката и на местни избори."
  5. В § 74 - т. 2 да стане т. 3, като в нея след думите „лицата по aл. 1 т.1 " да се добави „съдиите от Конституционния съд”, а т. 3 да стане т. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §74, т. 3 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 74 т. 3 относно създаването на ал. 3 и 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 67:
  § 67. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 3 накрая се добавя „или на други юристи”.
  б) т. 4 се изменя така:
  „4. получава възнаграждение за извършване на дейност по договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейски парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката и местни избори, за участие в изработването на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права и за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз;”
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Съдиите от административните съдилища, съдиите от Върховния административен съд, прокурорите от административните отдели на окръжните прокуратури, прокурорите от Върховна административна прокуратура и следователите не могат да бъдат членове на Централната избирателна комисия и на избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, членове на Европейски парламент от Република България, президент и вицепрезидент на Републиката и на местни избори.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „лицата по aл. 1 т. 1" се добавя „съдиите от Конституционния съд”, а думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  § 75. Член 196 се изменя така:
  „Чл. 196. Атестиране се провежда:
  1. за придобиване на несменяемост - с навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател;
  2. периодично - на всеки три години от последното атестиране до навършване на 62-годишна възраст - на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 75, в чл. 196, т. 2 думата „три” се заменя с „пет” и думите „62-годишна” се заменят с „60 - годишна”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 68:
  § 68. Член 196 се изменя така:
  „Чл. 196. Атестиране се провежда:
  1. за придобиване на несменяемост - с навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател;
  2. периодично - на всеки четири години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст - на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител.”

  § 76. Член 197 се изменя така:
  „Чл. 197. (1) Атестирането за придобиване статут на несменяемост има за цел извършване на обективна оценка на професионалната квалификация и деловите качества, проявени след навършване на петгодишен стаж на длъжност съдия, прокурор или следовател. При атестиране за несменяемост се вземат предвид и резултатите от периодичното атестиране на съдия, прокурор и следовател.
  (2) Периодичното атестиране представлява оценка на професионалната квалификация и деловите качества на съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и заместник на административен ръководител за период три години. Атестирането се провежда въз основа на критериите и показателите, определени в този закон и в наредбата по чл. 209а.
  (3) Въз основа на атестирането се изготвя комплексна оценка, която се приема от Висшия съдебен съвет.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 76, в чл. 197, ал. 2 думата „три” се заменя с „пет”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 76, който става § 69:
  § 69. Член 197 се изменя така:
  „Чл. 197. (1) Атестирането за придобиване статут на несменяемост има за цел извършване на обективна оценка на професионалната квалификация и деловите качества, проявени след навършване на петгодишен стаж на длъжност съдия, прокурор или следовател. При атестиране за несменяемост се вземат предвид и резултатите от периодичното атестиране на съдия, прокурор и следовател.
  (2) Периодичното атестиране представлява оценка на професионалната квалификация и деловите качества на съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и заместник на административен ръководител за период четири години. Атестирането се провежда въз основа на критериите и показателите, определени в този закон и в наредбата по чл. 209а.
  (3) Въз основа на атестирането се изготвя комплексна оценка, която се приема от Висшия съдебен съвет.”

  § 77. Член 198 се изменя така:
  „Чл. 198. (1) Критериите за атестиране на съдия, прокурор и следовател са:
  1. правни познания и умения за прилагането им;
  2. умение за анализ на правнорелевантните факти;
  3. умение за оптимална организация на работата;
  4. експедитивност и дисциплинираност.
  (2) При атестирането по ал. 1 се вземат предвид показатели като:
  1. спазване на сроковете;
  2. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
  3. резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
  4. общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.
  (3) При периодичното атестиране на младши съдия и младши прокурор се взема предвид и оценката на определения за негов наставник съдия или прокурор.
  (4) В периода на атестиране се включва и времето, прослужено от съдията, прокурора и следователя като постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието. Оценката за резултатите от работата като преподавател се дава от управителния съвет.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 77, в чл. 198 ал. 4 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 70:
  § 70. Член 198 се изменя така:
  „Чл. 198. (1) Критериите за атестиране на съдия, прокурор и следовател са:
  1. правни познания и умения за прилагането им;
  2. умение за анализ на правнорелевантните факти;
  3. умение за оптимална организация на работата;
  4. експедитивност и дисциплинираност.
  (2) При атестирането по ал. 1 се вземат предвид показатели като:
  1. спазване на сроковете;
  2. брой потвърдени и отменени актове и основанията за това;
  3. резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
  4. общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания съдия, прокурор или следовател в сравнение с другите съдии, прокурори или следователи от същия орган на съдебната власт.”

  § 78. Член 200 се изменя така:
  „Чл. 200. (1) Периодичното атестиране на административен ръководител и на заместник на административен ръководител обхваща оценката на способностите му за заемане на ръководна длъжност и оценката на квалификацията му като съдия, прокурор или следовател.
  (2) При периодичното атестиране на административен ръководител и на заместник на административен ръководител се анализират и отчитат и резултатите от дейността на съответния орган на съдебната власт.
  (3) Въз основа на атестирането се изготвя комплексна оценка, която се приема от Висшия съдебен съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 78, който става § 71.

  § 79. Член 201 се изменя така:
  „Чл. 201. (1) Критериите за заемане на ръководна длъжност са:
  1. способност за работа в екип и за разпределяне на задачи в него;
  2. способност за вземане на правилни управленски решения;
  3. поведение, което издига авторитета на съдебната власт;
  4. умение за комуникация с други държавни органи, граждани и юридически лица.
  (2) Оценката на способностите за заемане на ръководна длъжност се извършва въз основа на критериите за заемане на ръководна длъжност и показателите за заемане на ръководна длъжност, определени с наредбата по чл. 209а.
  (3) Оценката на професионалната квалификация се извършва въз основа на критериите за оценка на съдия, прокурор или следовател.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 79, който става § 72.

  § 80. Член 202 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 80, който става § 73.

  § 81. Член 203 се изменя така:
  „Чл. 203. (1) Атестирането за придобиване на несменяемост започва по предложение на заинтересования съдия, прокурор или следовател или на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
  (2) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост се прави пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не по-късно от три месеца преди изтичането на петгодишния срок.
  (3) Периодичното атестиране започва от атестационните комисии в органите на съдебната власт и от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не по-късно от шест месеца преди изтичането на тригодишния срок.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 81, в чл. 203:
  1. В ал. 1 да отпаднат думите „за придобиване на несменяемост”
  2. В ал. 3 думата „тригодишния” се заменя с „петгодишния”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 74:
  § 74. Член 203 се изменя така:
  „Чл. 203. (1) Атестирането започва по предложение на заинтересования съдия, прокурор или следовател или на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт.
  (2) Предложението за атестиране за придобиване на несменяемост се прави пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи не по-късно от три месеца преди изтичането на петгодишния срок.
  (3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи започва периодичното атестиране не по-късно от шест месеца преди изтичането на четиригодишния срок.”

  § 82. Член 204 се изменя така:
  „Чл. 204. (1) Атестационните комисии провеждат периодичното атестиране на съдии, прокурори и следователи, както следва:
  1. при атестиране на съдии:
  а) районен съдия и заместник на административен ръководител на районен съд - от атестационна комисия в съответния окръжен съд, а по отношение на съдиите от Софийския районен съд - от атестационна комисия на Софийския градски съд;
  б) окръжен съдия и съдия от Софийския градски съд, както и заместник на административен ръководител на окръжен съд и на Софийския градски съд - от атестационна комисия на съответния апелативен съд;
  в) административен съдия и заместник на административен ръководител на административен съд - от атестационна комисия на Върховния административен съд;
  г) съдия във военен съд и заместник на административен ръководител на военен съд - от атестационна комисия на военно-апелативния съд;
  д) апелативен съдия и съдия във военно-апелативния съд, както и заместник на административен ръководител на апелативен съд и на военно-апелативния съд - от атестационна комисия на Върховния касационен съд;
  2. при атестиране на прокурори:
  а) прокурор от районна прокуратура и заместник на административен ръководител на районна прокуратура – от атестационна комисия на съответната окръжна прокуратура, а прокурор от Софийската районна прокуратура и заместник на административния ръководител на Софийската районна прокуратура - от атестационна комисия на Софийската градска прокуратура;
  б) прокурор от окръжна прокуратура и прокурор от Софийската градска прокуратура, както и заместник на административен ръководител на окръжна прокуратура и на Софийската градска прокуратура – от атестационна комисия на съответната апелативна прокуратура;
  в) прокурор от военно-окръжна прокуратура и заместник на административен ръководител на военно-окръжна прокуратура - от атестационна комисия на военно-апелативната прокуратура;
  г) прокурор от апелативна прокуратура и прокурор от военно-апелативна прокуратура, както и заместник на административен ръководител на апелативна прокуратура и на военно-апелативна прокуратура – от атестационна комисия на Върховната касационна прокуратура;
  3. при атестиране на следователи:
  а) следовател в окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура, следовател в следствен отдел в Софийската градска прокуратура, завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура и завеждащ следствения отдел в Софийската градска прокуратура - от атестационна комисия в Националната следствена служба;
  б) военен следовател – от атестационна комисия във военно-окръжна прокуратура.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда периодичното атестиране на:
  1. заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд;
  2. заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и от Върховната административна прокуратура;
  3. директора на Националната следствена служба и на следователите от Националната следствена служба;
  4. административните ръководители на районните, окръжните, административните, военно-окръжните и апелативните съдилища, както и на военно-апелативния съд;
  5. административните ръководители на районните, окръжните, военно-окръжните и апелативните прокуратури, както и на военно-апелативната прокуратура;
  6. административните ръководители на Софийския районен съд, Софийския градски съд, Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §82 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 82, в чл. 204, ал. 2 се правят следните допълнения:
  1. В т. 4 след думите „както и на” се добавя „специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд и”.
  2. В т. 5 накрая се добавя „както и на специализираната и апелативната специализирана прокуратури”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 82, който става § 75:
  § 75. Член 204 се изменя така:
  „Чл. 204. (1) При провеждането на периодичното атестиране на съдии, прокурори и следователи участват помощните атестационни комисии, както следва:
  1. при атестиране на съдии:
  а) районен съдия и заместник на административен ръководител на районен съд - помощна атестационна комисия в съответния окръжен съд, а по отношение на съдиите от Софийския районен съд -помощна атестационна комисия в Софийския градски съд;
  б) окръжен съдия и съдия от Софийския градски съд, както и заместник на административен ръководител на окръжен съд и на Софийския градски съд - помощна атестационна комисия в съответния апелативен съд;
  в) съдия в специализирания наказателен съд и заместник на административния ръководител на специализирания наказателен съд – помощна атестационна комисия в апелативния специализиран наказателен съд;
  в) административен съдия и заместник на административен ръководител на административен съд - помощна атестационна комисия във Върховния административен съд;
  г) съдия във военен съд и заместник на административен ръководител на военен съд - помощна атестационна комисия във военно-апелативния съд;
  д) апелативен съдия, съдия във военно-апелативния съд и съдия в апелативния специализиран наказателен съд, както и заместник на административен ръководител на апелативен съд, на военно-апелативния съд и на апелативен специализиран наказателен съд - помощна атестационна комисия във Върховния касационен съд;
  2. при атестиране на прокурори:
  а) прокурор от районна прокуратура и заместник на административен ръководител на районна прокуратура – помощна атестационна комисия в съответната окръжна прокуратура, а прокурор от Софийската районна прокуратура и заместник на административния ръководител на Софийската районна прокуратура - помощна атестационна комисия в Софийската градска прокуратура;
  б) прокурор от окръжна прокуратура и прокурор от Софийската градска прокуратура, както и заместник на административен ръководител на окръжна прокуратура и на Софийската градска прокуратура – помощна атестационна комисия в съответната апелативна прокуратура;
  в) прокурор от специализирана прокуратура и заместник на административен ръководител на специализирана прокуратура –помощна атестационна комисия в апелативната специализирана прокуратура;
  в) прокурор от военно-окръжна прокуратура и заместник на административен ръководител на военно-окръжна прокуратура - помощна атестационна комисия във военно-апелативната прокуратура;
  г) прокурор от апелативна прокуратура, прокурор от военно-апелативна прокуратура и прокурор от апелативната специализирана прокуратура, както и заместник на административен ръководител на апелативна прокуратура, на военно-апелативна прокуратура и на апелативната специализирана прокуратура –помощна атестационна комисия на Върховната касационна прокуратура;
  3. при атестиране на следователи:
  а) следовател в окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура, следовател в следствен отдел в Софийската градска прокуратура, следовател в следствен отдел в специализираната прокуратура, завеждащ окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура, завеждащ следствения отдел в Софийската градска прокуратура и завеждащ следствения отдел в специализираната прокуратура - помощна атестационна комисия в Националната следствена служба;
  б) военен следовател – помощна атестационна комисия във военно-окръжна прокуратура.
  (2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда периодичното атестиране на:
  1. заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд;
  2. заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и от Върховната административна прокуратура;
  3. директора на Националната следствена служба и на следователите от Националната следствена служба;
  4. административните ръководители на районните, окръжните, административните, военно-окръжните и апелативните съдилища, както и на специализирания наказателен съд, апелативния специализиран наказателен съд и на военно-апелативния съд;
  5. административните ръководители на районните, окръжните, военно-окръжните и апелативните прокуратури, както и на специализираната и апелативната специализирана прокуратура и на военно-апелативната прокуратура;
  6. административните ръководители на Софийския районен съд, Софийския градски съд, Софийската районна прокуратура и Софийската градска прокуратура.

  § 83. Създава се чл. 204а:
  „Чл. 204а. (1) При провеждане на периодичното атестиране атестационните комисии в органите на съдебната власт и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършват проверка на деловодните книги, протоколите за извършените от съдиите, прокурорите и следователите процесуални действия и на техните актове за периода на атестирането.
  (2) За провеждане на атестирането атестационните комисии и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи могат да изслушат атестирания съдия, прокурор, следовател и заместник на административен ръководител, както и да събират друга допълнителна информация по показателите за атестиране.
  (3) След провеждане на атестирането се изготвя комплексна оценка, която може да бъде положителна и отрицателна. Степените на положителната комплексна оценка са:
  1. задоволителна;
  2. добра;
  3. много добра.
  (4) Комплексната оценка се мотивира, като се дават и препоръки към атестирания.
  (5) За провеждане на атестирането членовете на комисиите се командироват от Висшия съдебен съвет.”

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §83, навсякъде изразите „атестационните комисии в органите на съдебната власт” и „атестационните комисии” отпадат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 76:
  § 76. Създава се чл. 204а:
  „Чл. 204а. (1) При провеждане на периодичното атестиране помощните атестационни комисии и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършват проверка на деловодните книги, протоколите за извършените от съдиите, прокурорите и следователите процесуални действия и на техните актове за периода на атестирането.
  (2) За провеждане на атестирането помощните атестационни комисии и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи могат да изслушат атестирания съдия, прокурор, следовател и заместник на административен ръководител, както и да събират друга допълнителна информация по показателите за атестиране.
  (3) След провеждане на атестирането Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя комплексна оценка, която може да бъде положителна и отрицателна. Степените на положителната комплексна оценка са:
  1. задоволителна;
  2. добра;
  3. много добра.
  (4) Комплексната оценка се мотивира, като се дават и препоръки към атестирания.

  § 84. Член 205 се изменя така:
  „Чл. 205. (1) Атестационните комисии и Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предоставят комплексната оценка от атестирането на атестирания, който в
  7-дневен срок може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.
  (2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (3) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, атестационните комисии, съответно Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, изготвя нова комплексна оценка.”

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В § 84 изразът „атестационните комисии” отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 84, в чл. 205, ал. 1 думите „от атестирането” се заменят с „по чл. 204а, ал. 3”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 84, който става § 77:
  § 77. Член 205 се изменя така:
  „Чл. 205. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предоставя комплексната оценка по чл. 204а, ал. 3 на атестирания, който в 7-дневен срок може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.
  (2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (3) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка.”

  § 85. Член 206 се изменя така:
  „Чл. 206. Комплексната оценка от периодичното атестиране заедно с препоръките към атестирания се утвърждава с решение от Висшия съдебен съвет. Решението подлежи на обжалване.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 78:
  § 78. Член 206 се изменя така:
  „Чл. 206. Комплексната оценка от периодичното атестиране заедно с препоръките към атестирания се приема с решение на Висшия съдебен съвет.”

  § 86. Член 207 се изменя така:
  „Чл. 207. (1) Съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на петгодишен стаж на съответната длъжност и при получена положителна комплексна оценка от атестирането.
  (2) В стажа за придобиване на несменяемост се включва и времето като младши съдия или младши прокурор.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 86, който става § 79.

  § 87. Член 209 се изменя така:
  „Чл. 209. (1) Атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложение по чл. 203, ал. 1. Комплексната оценка се предоставя на атестирания, който може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок.
  (2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (3) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка.
  (4) Комплексната оценка за несменяемост се утвърждава с решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) В случаите, когато комплексната оценката от атестирането е отрицателна, Висшият съдебен съвет с решение отказва придобиване статут на несменяемост и атестираният се освобождава от длъжност.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 80:
  § 80. Член 209 се изменя така:
  „Чл. 209. (1) Атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложение по чл. 203, ал. 1. Комплексната оценка се предоставя на атестирания, който може да направи писмено възражение пред Висшия съдебен съвет в 7-дневен срок.
  (2) При постъпило възражение Висшият съдебен съвет изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
  (3) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка.
  (4) Комплексната оценка за несменяемост се приема с решение на Висшия съдебен съвет.
  (5) В случаите, когато комплексната оценката от атестирането е отрицателна, Висшият съдебен съвет с решение отказва придобиване статут на несменяемост и атестираният се освобождава от длъжност.”

  § 88. Член 209а се изменя така:
  „Чл. 209а. Висшият съдебен съвет приема наредба за показателите и методиката за атестиране на съдии, прокурори и следователи и на административни ръководители и заместници на административните ръководители, както и за реда за провеждане на атестирането. С наредбата се определят и критериите за отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт. Наредбата се обнародва в „Държавен вестник”.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §88 думите „Висшият съдебен съвет” се заменят с „Министърът на правосъдието”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 88, който става § 81.

  § 89. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
  „(3) Съдия в специализирания наказателен съд получава възнаграждението на съдия в апелативен съд, а съдия в апелативния специализиран наказателен съд - на съдия във Върховния касационен съд. Прокурор в специализираната прокуратура получава възнаграждението на прокурор в апелативна прокуратура, а прокурор в апелативната специализирана прокуратура – на прокурор във Върховната касационна прокуратура
  (4) Административните ръководители на специализирания наказателен съд и на специализираната прокуратура получават възнаграждението на административните ръководители на апелативен съд и на апелативна прокуратура. Административните ръководители на апелативния специализиран наказателен съд и на апелативната специализирана прокуратура получават възнаграждението на председател на отделение във Върховния касационен съд и на завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 89 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 89 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §89 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 89, който става § 82.

  § 90. В чл. 233 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. съдия в окръжен съд и прокурор в окръжна прокуратура;”.
  2. Алинея 2 се изменя так а:
  „(2) Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател.”
  3. Алинея 3 се отменя.
  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 90 се изменя така:
  „§ 90. В чл. 233 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. съдия в окръжен съд и прокурор в окръжна прокуратура;”.
  2. В ал. 2 след думите „градския съд в град София” се поставя запетая и се добавя „в специализирания наказателен съд”.
  3. В ал. 3 след думите „градската прокуратура в град София” се добавя „и прокурорите в специализираната прокуратура”.
  4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд са с ранг на съдии във Върховния касационен съд.
  (5) Прокурорите в апелативната специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във Върховната касационна прокуратура.
  (6) Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 90, който става § 83:
  „§ 83. В чл. 233 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. съдия в окръжен съд и прокурор в окръжна прокуратура;”.
  2. В ал. 2 след думите „градския съд в град София” се поставя запетая и се добавя „в специализирания наказателен съд”.
  3. В ал. 3 след думите „градската прокуратура в град София” се добавя „и прокурорите в специализираната прокуратура”.
  4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Съдиите в апелативния специализиран наказателен съд са с ранг на съдии във Върховния касационен съд.
  (5) Прокурорите в апелативната специализирана прокуратура са с ранг на прокурор във Върховната касационна прокуратура.
  (6) Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт Висшият съдебен съвет може да определя допълнително възнаграждение на съдия, прокурор или следовател.”

  § 91. Член 234 се изменя така:
  „Чл. 234. Повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение на съдия, прокурор и следовател може да се извърши при доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има положителна комплексна оценка от последното периодично атестиране „много добра”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 91, който става § 84.

  § 92. Член 237 се изменя така:
  „Чл. 237. (1) Старшинството на съдия, прокурор и следовател се определя:
  1. от длъжността, която заема в съответния съд, в прокуратура или в следствен орган;
  2. при равни длъжности – от притежавания ранг по чл. 233, ал. 1-5;
  3. при равни длъжности и ранг - от продължителността на прослуженото време на същата длъжност;
  4. при еднакво прослужено време на същата длъжност – от продължителността на прослуженото време на други длъжности като съдия, прокурор или следовател.
  (2) Старшинството на военните съдии, прокурори и следователи се определя от длъжността, която заемат, при равна длъжност – от ранга по
  чл. 233, ал. 1-5, при равна длъжност и ранг - от военното звание, а при равно звание – от продължителността на прослуженото време на други длъжности като съдия, прокурор или следовател.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92, който става § 85.

  § 93. Член 238 се изменя така:
  „Чл. 238. За младши съдия и младши прокурор може да се назначи лице, което отговаря на изискванията по чл. 162, издържало е конкурс по
  чл. 176, ал. 1, т. 1 и е завършило успешно курс на задължително първоначално обучение в Националния институт на правосъдието.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 93 да бъде отхвърлен.

  § 94. Член 242 се изменя така:
  „Чл. 242. (1) Административният ръководител на съответния съд или прокуратура определя със заповед съдия или прокурор - наставник на младшия съдия, съответно на младшия прокурор, който подпомага и наблюдава професионалното му развитие.
  (2) Националният институт на правосъдието подпомага дейността на съдиите и прокурорите - наставници, като организира работни срещи и обучения.
  (3) За дейността си наставниците получават допълнително възнаграждение в размер, определен от Висшия съдебен съвет.
  (4) Висшият съдебен съвет приема правила за дейността на съдиите и прокурорите - наставници.”

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 94, в чл. 242, ал. 2 и 3 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 86:
  § 86. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Висшият съдебен съвет приема правила за дейността на съдиите и прокурорите - наставници.”

  § 95. Член 244 се изменя така:
  „Чл. 244. В съдилищата и в прокуратурите по преценка на Висшия съдебен съвет въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт може да има съдебни помощници и прокурорски помощници.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95, който става § 87.

  § 96. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) За съдебен и прокурорски помощник в специализираните наказателни съдилища и прокуратури се назначава лице, което отговаря на изискванията по ал. 1 и има стаж най – малко три години.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 96 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §96 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 96 да бъде отхвърлен.

  § 97. Създава се чл. 246а:
  „Чл. 246а. (1) Съдебните помощници подпомагат съдиите при изпълнението на техните функции. Съдебните помощници изпълняват и други задачи, възложени им от председателя на съда, от неговите заместници, от председателите на отделения или от други съдии.
  (2) Прокурорските помощници подпомагат прокурорите при изпълнението на техните функции. Прокурорските помощници изпълняват и други задачи, възложени им от съответния административен ръководител или от неговите заместници.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 97, който става § 88:
  § 88. Създават се чл. 246а и чл. 246б:
  „Чл. 246а. (1) Съдебните помощници подпомагат съдиите при изпълнението на техните функции. Съдебните помощници изпълняват и други задачи, възложени им от председателя на съда, от неговите заместници, от председателите на отделения или от други съдии.
  (2) Прокурорските помощници подпомагат прокурорите при изпълнението на техните функции. Прокурорските помощници изпълняват и други задачи, възложени им от съответния административен ръководител или от неговите заместници.
  Чл. 246б. (1) Съдебните помощници и прокурорските помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.
  (2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници и прокурорските помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица.
  (3) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните помощници и прокурорските помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика, и да не накърняват престижа на съдебната власт.
  (4) Съдебните помощници и прокурорските помощници задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.”

  § 98. Създава се чл. 246б:
  „Чл. 246б. (1) Съдебните помощници и прокурорските помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.
  (2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници и прокурорските помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица.
  (3) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните помощници и прокурорските помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика, и да не накърняват престижа на съдебната власт.
  (4) Съдебните помощници и прокурорските помощници задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.”
  Комисията предлага § 98 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 88.

  § 99. В чл. 249, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. задължително първоначално обучение на лица, издържали конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1 за кандидати за младши съдия и младши прокурор;”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 99 да бъде отхвърлен.

  § 100. В чл. 252 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Министерството на правосъдието” се заменят с „министъра на правосъдието”.
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Мандатът на членовете на управителния съвет е петгодишен с право на повторно избиране.”
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „Министерството на правосъдието” се заменят с „министъра на правосъдието”.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  В § 100 т. 1 и 4 да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 100, който става § 89:
  § 89. В чл. 252 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „четирима” се заменят с „петима”, а думата „трима” се заменя с „двама”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(3) Председателят на Върховния касационен съд, Председателят на Върховния административен съд и Главният прокурор са членове по право на управителния съвет от квотата на Висшия съдебен съвет. Председателят на Върховния касационен съд е председател на управителния съвет.”

  § 101. Създава се чл. 252а:
  „Чл. 252а. (1) Мандатът на член на управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно от представлявания орган:
  1. при подаване на оставка;
  2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
  3. когато бъде освободен като член на Висшия съдебен съвет – за представителите на Висшия съдебен съвет;
  4. при тежко нарушение или системно неизпълнение на задълженията.
  (2) При предсрочно прекратяване мандата на член на управителния съвет съответният представляван орган в едномесечен срок избира на негово място нов член, който довършва мандата на предишния.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 101, който става § 90.

  § 102. В чл. 255 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Директорът на Националния институт на правосъдието се избира от управителния съвет с мнозинство от две трети от членовете му за срок пет години. Той може да бъде избран за още един мандат след оценка на дейността му от управителния съвет.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) За директор на Националния институт на правосъдието може да бъде избрано лице, което:
  1. има висше юридическо образование и юридическа правоспособност;
  2. притежава високи професионални и нравствени качества и практически опит в съдебната система;
  3. отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, ал. 5;
  4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода или лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.”
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) Директорът се освобождава от управителния съвет:
  1. при подаване на оставка;
  2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  3. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода или лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност;
  4. за тежко или системно нарушение на този закон и на правилника по чл. 263.”
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 102, който става § 91.

  § 103. В чл. 257, ал. 1 накрая се добавя „след съгласуване с Висшия съдебен съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 103, който става § 92.

  § 104. Член 258 се изменя така:
  „Чл. 258. (1) Курсът на обучение по чл. 249, ал. 1, т. 1 е 9 месеца и започва през септември на съответната година. През време на обучението курсистите получават стипендия от бюджета на Националния институт на правосъдието в размер, определен от Висшия съдебен съвет.
  (2) В края на обучението курсистите полагат писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.
  (3) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет в тридневен срок от подписването на протокола от комисията по провеждането му.
  (4) Резултатите от устния изпит се обявяват в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Националния институт на правосъдието и на страницата му в интернет.
  (5) Изпитната комисия на Националния институт на правосъдието изготвя обща оценка, която представлява средноаритметично от сбора от оценката от устния и писмения изпит. Протоколът с оценките се изпраща на Висшия съдебен съвет.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 104 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 104 да бъде отхвърлен.

  § 105. Създава се чл. 258а:
  „Чл. 258а. (1) Издържалите изпитите уведомяват Висшия съдебен съвет за мястото, на което желаят да бъдат назначени, в 5-дневен срок от обявяване на резултатите от устния изпит.
  (2) Издържалите изпитите се подреждат по бал, представляващ сбор от оценката от конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 и общата оценка по чл. 258, ал. 5. Висшият съдебен съвет с решение назначава кандидатите на длъжност младши съдия или младши прокурор съобразно бала и желанието им.
  (3) Когато за едно място има повече кандидати, се назначава кандидатът с най-висок бал. При равен бал се назначава кандидатът с по-висок общ успех от държавните изпити. Кандидатите, които не се класират по бал за посочените от тях места, се назначават на останалите свободни места.
  (4) Лицата, които са отказали да заемат длъжността или са се отказали от обучението без уважителна причина, както и неиздържалите изпита възстановяват на Националния институт на правосъдието получената за времето на обучението стипендия.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 105 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 105 да бъде отхвърлен.

  § 106. Създава се чл. 258б:
  „Чл. 258б. (1) Организацията за провеждането на изпитите по чл. 258 се извършва от администрацията на Националния институт на правосъдието.
  (2) Редът за провеждане на изпитите и за съставяне на изпитните комисии се определят с правилника по чл. 263.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 106 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 106 да бъде отхвърлен.

  § 107. Член 262 се изменя така:
  „Чл. 262. (1) Дейността по задължителното първоначално обучение на лица, издържали конкурс по чл. 176, ал. 1, т. 1 за кандидати за младши съдия и младши прокурор, се осъществява от постоянни и временни преподаватели.
  (2) Постоянни преподаватели към Националния институт на правосъдието могат да са съдии, прокурори, следователи, преподаватели и научни сътрудници по правни науки.
  (3) Съдиите, прокурорите и следователите, привлечени като постоянни преподаватели, се командироват за срок една година от Висшия съдебен съвет по предложение и за сметка на Националния институт на правосъдието. Срокът може да бъде удължаван ежегодно след оценяване работата на постоянния преподавател от управителния съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност пет години.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 107 да отпадне новата редакция на чл.262, ал.1.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 107, който става § 93:
  § 93. В чл. 262 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Съдиите, прокурорите и следователите, привлечени като постоянни преподаватели, се командироват за срок една година от Висшия съдебен съвет по предложение и за сметка на Националния институт на правосъдието. Срокът може да бъде удължаван ежегодно след оценяване работата на постоянния преподавател от управителния съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност пет години.”

  § 108. В чл. 263 след думите „на Националния институт на правосъдието” се добавя „и на неговата администрация”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 108, който става § 94.

  § 109. В чл. 264 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „министъра на правосъдието” се заменят с „Висшия съдебен съвет.”
  2. В ал. 4 думите „министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 109 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 109 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 109 да бъде отхвърлен.

  § 110. В чл. 265 думите „министъра на правосъдието” и „Министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 110 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 110 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 110 да бъде отхвърлен.
  § 111. Член 266 се изменя така:
  „Чл. 266. (1) Висшият съдебен съвет насрочва конкурс за държавни съдебни изпълнители с решение, с което се определя редът за провеждането му.
  (2) Решението по ал. 1 се обявява на общодостъпно място в сградата на районния съд, обнародва се в „Държавен вестник” и се публикува в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет в двумесечен срок преди датата за провеждане на конкурса.
  (3) Решението по ал. 1 съдържа и:
  1. броя на свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и районите на дейността им;
  2. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса;
  3. мястото и срока за приемане на конкурсните документи.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 111 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 111 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 111 да бъде отхвърлен.

  § 112. В чл. 268, ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на правосъдието” и „Министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 112 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 112 да отпадне
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 112 да бъде отхвърлен.

  § 113. В чл. 269 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага, когато на лицето е било наложено дисциплинарно наказание уволнение.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 113, в края на ал.2 на чл.269 се добавя „или лицето изтърпява дисциплинарно наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия” .
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 113, който става § 95.

  § 114. В чл. 270 думите „Министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 114 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 114 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 114 да бъде отхвърлен.

  § 115. В чл. 271 думите „министъра на правосъдието” се заменят с „Висшия съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 115 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 115 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 115 да бъде отхвърлен.

  § 116. В чл. 272, ал. 1 думите „Министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 116 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 116 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 116 да бъде отхвърлен.

  § 117. В чл. 273, ал. 1 и 2 думите „министъра на правосъдието” и „министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 117 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 117 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 117 да бъде отхвърлен.

  § 118. В чл. 274 думите „министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 118 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 118 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 118 да бъде отхвърлен.
  § 119. В чл. 275, ал. 1 думите „министъра на правосъдието” се заменят с „Висшия съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 119 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 119 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 119 да бъде отхвърлен.

  § 120. В чл. 276, ал. 2 думите „министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.
  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 120 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 120 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 120 да бъде отхвърлен.

  § 121. В чл. 279, ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на правосъдието” и „министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 121 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 121 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 121 да бъде отхвърлен.

  § 122. В чл. 281 думите „министъра на правосъдието” и „Министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 122 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 122 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 122 да бъде отхвърлен.

  § 123. Член 282 се изменя така:
  „Чл. 282. (1) Висшият съдебен съвет насрочва конкурс за съдии по вписванията с решение, с което се определя редът за провеждането му.
  (2) Решението по ал. 1 се обявява на общодостъпно място в сградата на районния съд, обнародва се в „Държавен вестник” и се публикува в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет в двумесечен срок преди датата за провеждане на конкурса.
  (3) Решението по ал. 1 съдържа и:
  1. броя на свободните длъжности за съдии по вписванията и районите на дейността им;
  2. датата, часа и мястото на провеждане на конкурса;
  3. мястото и срока за приемане на конкурсните документи.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 123 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 123 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 123 да бъде отхвърлен.

  § 124. В чл. 284, ал. 2, 3 и 4 думите „министъра на правосъдието” и „Министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 124 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 124 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 124 да бъде отхвърлен.

  § 125. В чл. 285 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Алинея 1 не се прилага, когато на лицето е било наложено дисциплинарно наказание уволнение.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 125, в края на ал.2 на чл.285 се добавя „или лицето изтърпява дисциплинарно наказание „лишаване от право да упражнява адвокатска професия” ”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 125, който става § 96.

  § 126. В чл. 286 думите „Министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 126 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 126 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 126 да бъде отхвърлен.

  § 127. В чл. 287 думите „министъра на правосъдието” се заменят с „Висшия съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 127 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 127 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 127 да бъде отхвърлен.

  § 128. В чл. 288, ал. 1 думите „министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 128 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 128 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 128 да бъде отхвърлен.

  § 129. В чл. 289, ал. 1 и 2 думите „министъра на правосъдието” и „министърът на правосъдието” се заменят съответно с „Висшия съдебен съвет” и „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 129 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 129 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 129 да бъде отхвърлен.
  § 130. В чл. 290 думите „министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 130 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 130 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 130 да бъде отхвърлен.

  § 131. В чл. 291, ал. 2 думите „министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 131 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 131 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 131 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 97:
  § 97. В чл. 297, ал. 5 думите „следствена служба” се заменят със „следствен отдел”.

  § 132. В чл. 304, ал. 1 след думите „на апелативен” се добавя „апелативен специализиран наказателен”, след думата „окръжен” се добавя „специализиран наказателен” и след думите „военно-окръжен прокурор” се добавя „от ръководителя на специализираната и на апелативната специализираната прокуратури, както и”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 132 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 132 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 132, който става § 98:
  § 98. В чл. 304 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Предложение за поощрение до Висшия съдебен съвет се прави от министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор, директора на Националната следствена служба, председател на апелативен, апелативен специализиран наказателен, военно-апелативен, окръжен, специализиран наказателен и административен съд, от апелативен, военно-апелативен, окръжен и военно-окръжен прокурор, от ръководителя на специализираната и на апелативната специализирана прокуратури, както и от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет и от съответната съсловна организация.”

  § 133. В чл. 305 думите „Министърът на правосъдието” се заменят с „Висшият съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 133 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 133 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 133 да бъде отхвърлен.

  § 134. В чл. 306 думите „министъра на правосъдието” се заменят с „Висшия съдебен съвет”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 134 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 134 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 134 да бъде отхвърлен.

  § 135. В чл. 307 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Освен за нарушенията по ал. 4 дисциплинарна отговорност се носи и от:
  1. съответния административен ръководител – при неосъществен контрол по чл. 143, ал. 4;
  2. военен съдия, военен прокурор и военен следовател – за нарушения, предвидени в специалните закони и устави.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 135, който става § 99:
  § 99. В чл. 307 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 т. 3 думите „Етичния кодекс на съдиите, прокурорите и следователите” се заменят с „Кодекса за етично поведение на българските магистрати”
  2. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Освен за нарушенията по ал. 4 дисциплинарна отговорност се носи и от:
  1. съответния административен ръководител – при неосъществен контрол по чл. 143, ал. 4;
  2. военен съдия, военен прокурор и военен следовател – за нарушения, предвидени в специалните закони и устави.”

  § 136. Член 311 се изменя така:
  „Чл. 311. Дисциплинарно наказание се налага от:
  1. Висшия съдебен съвет - за наказанията по чл. 308, ал. 1 на съдия, прокурор или следовател, както и на административен ръководител или заместник на административен ръководител;
  2. административния ръководител - за наказанията по чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2 на съдия, прокурор или следовател;
  3. Висшия съдебен съвет - за наказанията на държавен съдебен изпълнител и на съдия по вписванията.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 136 да отпадне промяната на чл.311 , т.3.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 136 в чл. 311, т. 3 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 136 да бъде отхвърлен.

  § 137. В чл. 313, ал. 1 думите „по чл. 311, т. 1 и 3” се заменят с „по чл. 311, т. 2” и думите „по чл. 311, т. 2” се заменят с „по чл. 311, т. 1 и 3”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 137 да бъде отхвърлен.

  § 138. Член 315 се отменя.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 138 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 138 да бъде отхвърлен.

  § 139. В чл. 316 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4 и 6 на съдия, прокурор и следовател, дисциплинарните наказания на административен ръководител и на заместник на административния ръководител, дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 2 на държавен съдебен изпълнител и на съдия по вписванията, както и дисциплинарното наказание по чл.308, ал. 3 на изборен член на Висшия съдебен съвет се налагат с решение на Висшия съдебен съвет.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 139, чл. 316, ал. 1 думите „ дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 2 на държавен съдебен изпълнител и на съдия по вписванията” да отпаднат.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 139 да бъде отхвърлен.

  Комисията предлага да се създаде нов § 100:
  § 100. В чл. 320, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително наказанията по чл. 308, ал. 1, т. 1 и 2”.

  § 140. Член 321 се отменя.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 140 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 140 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 140 да бъде отхвърлен.

  § 141. В чл. 322 накрая думите „или на заповедта на министъра на правосъдието” се заличават.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 141 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 141 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 141 да бъде отхвърлен.

  § 142. Член 324 се изменя така:
  „Чл. 324. Влязлото в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и на заместник на административен ръководител, на държавен съдебен изпълнител и на съдия по вписванията, както и на изборен член на Висшия съдебен съвет се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  В ПАРАГРАФ 142 да отпадне изразът: „на държавен съдебен изпълнител и на съдия по вписванията”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 142 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 142 да бъде отхвърлен.

  § 143. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 4:
  „4. председателя на специализирания наказателен съд – за съдиите от този съд;”
  2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно т. 5, 6 и 7.
  3. Създава се нова т. 8:
  „8. председателя на апелативния специализиран наказателен съд – за съдиите от апелативния специализиран наказателен съд и за председателя на специализирания наказателен съд;”
  4. Досегашната т. 7 става т. 9 и в нея накрая се добавя „и апелативния специализиран наказателен съд;”
  5. Досегашната т. 8 става т. 10.
  6. Досегашните т. 9, 10, 11 и 12 стават съответно т. 11, 12, 13 и 14.
  7. Създава се т. 15:
  „15. ръководителя на специализираната прокуратура – за прокурорите и следователите при специализираната прокуратура; ръководителя на апелативната специализирана прокуратура – за прокурорите при апелативната специализирана прокуратура и за ръководителя на специализираната прокуратура.”
  8. Досегашната т. 13 става т. 16 и в нея след думите „военноапелативния прокурор” се добавя „ръководителя на апелативната специализирана прокуратура и”.
  9. Досегашната т. 14 става т. 17.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 143 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 143 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §143 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 143, който става § 101.

  § 144. В чл. 340 се правят следните изменения допълнения:
  1. В ал. 1 след думите „Инспекторатът към Висшия съдебен съвет” се поставя запетая и се добавя „Националният институт на правосъдието”.
  2. В ал. 2 съюзът „и” след думата „прокуратурите” се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на следствения отдел в специализираната прокуратура”.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на Националния институт на правосъдието и на органите на съдебната власт са съдебни служители.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  §144, т. 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §144, т. 2 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 144, който става § § 102.

  § 145. В чл. 341 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение на съответния административен ръководител в съответствие със степента на натовареност на органа на съдебната власт, определена от Висшия съдебен съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 145, който става § 103.

  § 146. В чл. 343, ал. 2 след думите „Инспектората към Висшия съдебен съвет” се поставя запетая и се добавя „Националния институт на правосъдието”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 146, който става § 104.

  § 147. В чл. 355 се правят следните изменения:
  1. Алинея 6 се отменя.
  2. В ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  3. В ал. 8 накрая думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редзакция на § 147, който става § 105:
  § 105. В чл. 355, в ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  § 148. В чл. 356 се правят следните изменения:
  1. Алинея 6 се отменя.
  2. В ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  3. В ал. 8 думите „по чл. 55, ал. 4” се заменят с „по чл. 55, ал. 5”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлагам следната редакция на § 148, който става § 106:
  § 106. В чл. 356 се правят следните изменения:
  1. В ал. 7 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  2. В ал. 8 думите „по чл. 55, ал. 4” се заменят с „по чл. 55, ал. 5”.

  § 149. В чл. 357 ал. 8 и 9 се отменят.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя предлага следната редакция на § 149, който става § 107:
  § 107. В чл. 357 се създава ал. 10 :
  „(10) Времето, прослужено като главен секретар на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на Главния прокурор, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7, за лица с висше юридическо образование.”

  § 150. Създава се чл. 358а:
  „Чл. 358а. (1) Съдебните служители могат да бъдат поощрявани с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
  (2) Отличията са:
  1. служебна благодарност и грамота;
  2. предсрочно повишаване в ранг.
  (3) Наградата в размер до основното месечно възнаграждение е:
  1. парична;
  2. предметна.
  (4) Отличието може да бъде съчетано с награда.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 150, който става § 108:
  § 108. Създават се чл. 358а и 358б:
  „Чл. 358а. (1) Съдебните служители могат да бъдат поощрявани с отличие или награда за проявени висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
  (2) Отличията са:
  1. служебна благодарност и грамота;
  2. предсрочно повишаване в ранг.
  (3) Наградата в размер до основното месечно възнаграждение е:
  1. парична;
  2. предметна.
  (4) Отличието може да бъде съчетано с награда.
  Чл. 358б. (1) Съдебните служители могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси.
  (2) Организациите по ал. 1 не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.”

  § 151. Създава се чл. 358б:
  „Чл. 358б. (1) Съдебните служители могат да образуват и да членуват в организации, които защитават професионалните им интереси.
  (2) Организациите по ал. 1 не могат да членуват във федерации и конфедерации на синдикални организации на работници и служители.”
  Комисията предлага § 151 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 108.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  Създава се НОВ ПАРАГРАФ 151а :
  1.Чл.361, ал.3 и ал.4 придобиват следното съдържание:
  (3) Бюджетът на съдебната власт включва всички приходи от дейността на органите на съдебната власт и на Националния институт на правосъдието, субсидиите от Министерството на финансите , разходите за издръжка на органите на съдебната власт , както и преходния остатък , с изключение на разходите, които по силата на този закон се определят по бюджета на Министерството на правосъдието.
  (4) Неизпълнението на приходите от бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на допълнителната субсидия от централния бюджет.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 152. Члeн 372 се изменя така:
  „Чл. 372. (1) Към министъра на правосъдието има инспекторат, който:
  1. проверява дейността на частните съдебни изпълнители, включително дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела, и обобщава и анализира практиката по тези дела;
  2. съхранява и обобщава информацията за образуването, движението и приключването на изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители;
  3. проверява дейността на длъжностните лица по регистрацията по Закона за търговския регистър;
  4. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси;
  5. подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления, както и за изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
  6. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
  7. извършва организационно-техническата дейност, необходима за обезпечаване на взаимодействието между министъра на правосъдието и Висшия съдебен съвет;
  8. организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове, свързани със съдебната система, и изготвя периодични доклади до министъра на правосъдието за обобщаване на резултатите от наблюдението;
  9. извършва и други проверки, възложени от министъра на правосъдието.
  (2) Проверките по ал. 1, т. 1 – 4 се извършват по план, утвърден от министъра на правосъдието.”

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 152 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 152 да бъде отхвърлен.

  § 153. Член 374 се изменя така:
  „Чл. 374. (1) Инспекторатът към министъра на правосъдието се състои от инспектори, които се ръководят от главен инспектор.
  (2) Главният инспектор и инспекторите се назначават от министъра на правосъдието след провеждане на конкурс по Кодекса на труда.
  (3) Времето, прослужено като главен инспектор и инспектор в Инспектората към министъра на правосъдието, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 5.”

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 153 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 153 да бъде отхвърлен.

  § 154. Член 375 се изменя така:
  „Чл. 375. (1) При освобождаване от длъжност на главен инспектор или инспектор лицето се възстановява на длъжността, която е заемало до назначаването му, ако е работило в органите на съдебната власт.
  (2) За възстановяването по ал. 1 лицето подава молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от освобождаването му от длъжност.”

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 154 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 154 да бъде отхвърлен.

  § 155. В чл. 388 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Средствата за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и средствата за наеми, застраховки и преоценки се осигуряват по бюджета на Министерството на правосъдието.”

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 155 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 155 да бъде отхвърлен.

  § 156. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 т. 3 и 4 се изменят така:
  „3. организира и осъществява охраната на съдии, прокурори и следователи - при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет и на защитени лица - при условията и по реда на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство;
  4. оказва съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на лица в случаите, когато се пречи за изпълняване на това задължение;”.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) При извършване на дейностите по ал. 3, т. 1 - 7 Главна дирекция „Охрана” осъществява необходимото взаимодействие с административните ръководители на органите на съдебната власт.”
  3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 156, който става § 109.

  § 157. В чл. 396, ал. 1 думите „на принципа на случайния подбор” се заличават.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 157 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 157, който става § 110.

  § 158. В чл. 398 ал. 1 се изменя така:
  „(1) За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 158 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 158, който става § 111.

  § 159. В чл. 399 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 398, ал. 1 се правят до председателя на съответния съд.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 159, който става § 112.

  § 160. В чл. 401 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Списъците по чл. 398, ал. 1 се утвърждават от комисия в състав: председателят на апелативния съд или определен от него съдия, председателят на апелативния специализиран наказателен съд или определен от него съдия, апелативният прокурор или определен от него прокурор, ръководителят на апелативната специализирана прокуратура или определен от него прокурор, председателят на окръжния съд, председателят на специализирания наказателен съд, окръжният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура и председателят на административния съд.”

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 160 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 160, който става § 113.

  § 161. В преходните заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 8 думите „чл. 164, ал. 2, 3 и 4” се заменят с „чл. 164, ал. 2, 4 и 5”.
  2. В § 11, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлагаследната редакция на § 161, който става § 114:
  § 114. В преходните и заключителните разпоредби, в § 11, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  § 162. В преходните заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 33 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В § 115, ал. 1 и 2 думите „чл. 164, ал. 6” се заменят с „чл. 164, ал. 8”.
  2. В § 116 думите „чл. 164, ал. 6” се заменят с „чл. 164, ал. 8”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 162, който става § 115.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  § 163. (1) В 15-дневен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет определя броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на заместниците на административните ръководители на специализираните съдилища и прокуратури.
  (2) Щатният състав на специализираните съдилища и прокуратури се осигурява и чрез трансформиране на незаети щатни бройки за съдии, прокурори, следователи и съдебни служители към датата на влизане в сила на този закон.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 163 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 163 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §163 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 163, който става § 116.

  § 164. (1) В 45-дневен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури.
  (2) В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава съдиите, прокурорите и следователите в специализираните съдилища и прокуратури.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 164 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 164 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §164 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 164, който става § 117:
  § 117. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава ръководителите на специализираните съдилища и прокуратури.
  (2) В 4-месечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет назначава съдиите, прокурорите и следователите в специализираните съдилища и прокуратури.

  § 165. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд определя съдебните заседатели, които да участват в съдебните заседания на специализирания наказателен съд.
  (2) До определянето на съдебните заседатели по ал. 1 в съдебните заседания на специализирания наказателен съд участват съдебните заседатели, определени за участие в съдебните заседания на Софийския градски съд.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 165 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 165 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §165 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 165, който става § 118.

  § 166. В 3-месечен срок от влизането в сила на този закон председателите на специализираните съдилища и ръководителите на специализираните прокуратури назначават съдебните и прокурорските помощници и служителите в съдебната администрация.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 166 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 166 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §166 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 166, който става § 119:
  § 119. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон председателите на специализираните съдилища и ръководителите на специализираните прокуратури назначават съдебните и прокурорските помощници и служителите в съдебната администрация.

  § 167. В 1-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет осигурява сгради за специализираните съдилища и прокуратури.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 167 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 167 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §167 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 167, коюто става § 120.

  § 168. Параграф 15 не се прилага по отношение на заварените главен инспектор и инспектори на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 168, който става § 121.

  § 169. Заместниците на административните ръководители на органите на съдебната власт продължават да изпълняват функциите си при условията на чл. 168.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 169, който става § 122.


  § 170. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон се избират комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 170, който става § 123.

  § 171. (1) Съдиите в градския съд в гр. София и в Административния съд - гр. София, запазват придобития ранг „съдия в апелативен съд”, а съдиите в районния съд в гр. София запазват придобития ранг „съдия в окръжен съд”.
  (2) Прокурорите в градската прокуратура в гр. София запазват придобития ранг „прокурор в апелативна прокуратура”, а прокурорите в районната прокуратура в гр. София запазват придобития ранг „прокурор в окръжна прокуратура”.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 171 да бъде отхвърлен.

  § 172. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет приема наредбата по § 23 и 73.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет приема правилата по § 14 и 94.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §172 отпада.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 172, който става § 124:
  § 124. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема наредбите по § 21 и § 66.
  (2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема правилата по § 12 и § 86.

  § 173. (1) Насрочените до влизането в сила на закона конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт се довършват по досегашния ред.
  (2) Насрочените до влизането в сила на закона конкурси за съдии, прокурори и следователи, както и за административни ръководители се довършват по досегашния ред.
  (3) Насрочените до влизането в сила на закона конкурси за заместници на административните ръководители се прекратяват.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 173, който става § 125:
  § 125. (1) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за съдии, прокурори и следователи, както и за избор на административни ръководители се довършват по досегашния ред.
  (2) Насрочените до влизането в сила на този закон конкурси за заместници на административните ръководители се прекратяват.

  § 174. (1) В шестмесечен срок от влизането в сила на закона съдиите, прокурорите и следователите подават декларация по чл. 195, ал. 1.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет утвърждава образеца на декларацията по чл. 195, ал. 3.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §174, ал. 2 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 174 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 174 да бъде отхвърлен.

  § 175. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет освобождава от длъжност заварените съдии, прокурори и следователи, навършили 65 години.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 175 да бъде отхвърлен.

  § 176. (1) Тригодишният срок за периодичното атестиране по § 75 относно чл. 196, т. 2 започва да тече от 1 януари 2011 г.
  (2) Лицата, които до влизането в сила на закона не са били атестирани, се атестират извънредно, преди да е изтекъл тригодишният срок при явяването на конкурс за повишаване в длъжност или преместване.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 176 да отпадне.
  Предложението е оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 176, който става § 126:
  § 126. Четиригодишният срок за периодичното атестиране по § 68 относно чл. 196, т. 2 започва да тече от влизането в сила на този закон.

  § 177. В тримесечен срок от влизането в сила на закона се избират атестационните комисии в съответните органи на съдебната власт.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 177 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  §177 отпада.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 177 да бъде отхвърлен.

  § 178. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Висшият съдебен съвет приема наредбата по § 88.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 178 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Четин Казак и Митхат Метин:
  В §178 думите „Висшият съдебен съвет” се заменят с „министърът на правосъдието”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 178, който става § 127:
  § 127. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Висшият съдебен съвет приема наредбата по § 81.

  § 179. Трудовите правоотношения на заварените държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията не се прекратяват. В тримесечен срок от влизането в сила на закона те се преназначават от Висшия съдебен съвет.
  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 179 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 179 да бъде отхвърлен.

  § 180. Срокът на мандата на директора на Националния институт на правосъдието, заварен към момента на влизането в сила на този закон, се удължава от три на пет години.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 180 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Юлиана Колева, Красимир Ципов и Искра Фидосова:
  § 180 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 180 да бъде отхвърлен.

  § 181. Заварените главен инспектор и инспектори в Инспектората към министъра на правосъдието продължават да изпълняват функциите си, като в едномесечен срок от влизането в сила на закона се преназначават по служебно правоотношение на длъжност съответно „ръководител на инспекторат” и „инспектор” по Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г.

  Предложение на народния представител Kрасимир Ципов:
  § 181 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 181 да бъде отхвърлен.

  § 182. В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на правосъдието издава наредбата по § 156, т. 1.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 182, който става § 128:
  § 128. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по § 109, т. 1.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  Създава се НОВ ПАРАГРАФ 182а :
  В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се правят следните изменения и допълнения :
  1.В чл.163 се създава нова ал.4 :
  (4) Публичните вземания , установени от органите на съдебната власт, се събират от държавните съдебни изпълнители по реда на този кодекс.
  2. В чл.210се създава нова ал.3 :
  (3) Обезпечението и предварителното изпълнение на публичните вземания, установени от органите на съдебната власт, се извършват от
  държавен съдебен изпълнител.
  3. В чл.210 ал.3 става ал.4.
  4.В чл.220 се създава нова ал.3 :
  (3) Публичните вземания ,установени от органите на съдебната власт, които не са платени в срок ,се изпращат на държавния съдебен изпълнител към съответния районен съд по постоянен адрес на физическото лице длъжник (вкл.и едноличен търговец) или по адрес на седалището на юридическото лице длъжник.
  5. Чл.266 , ал1 се изменя така :
  (1) Действията на публичния изпълнител и държавния съдебен изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител или държавния съдебен изпълнител , който ги е извършил. Жалбата се подава в 7-дневен срок от извършването на действието , ако лицето е присъствало или е било уведомено за извършването му , а в останалите случаи – от деня на съобщението. За третите лица срокът тече от узнаване на действието.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 183. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 1 от 2000 г., изм. и доп., бр. 25 от 2001 г., бр. 99 от 2001 г., изм., бр. 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., изм. и доп., бр. 95 от 2003 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 2005 г., бр. 24 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 102 от 2006 г., изм., бр. 59 от 2007 г., бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 43 от 2008 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 108 от 2008 г., изм., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г., изм., бр. 74 от 2009 г., доп., бр. 103 от 2009 г., изм., бр. 15 от 2010 г., доп., бр. 46 от 2010 г., изм. и доп. бр. 58 от 2010 г и бр. 77 от 2010 г. ) в § 2, ал. 3 думите „чл. 164, ал. 1- 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 183, който става § 129.

  § 184. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г., изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., изм., бр. 31 от 2003 г., изм. и доп., бр. 38 от 2004 г., изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 24 от 2006 г., изм., бр. 27 от 2006 г., бр. 33 от 2006 г., бр. 37 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 2009 г.) в чл. 27, ал. 4 думите „чл. 164, ал. 1- 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 184 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 184, който става § 130:
  § 130. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 98 от 2010 г.) в чл. 27, ал. 2 думите „чл. 164, ал. 1 - 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  § 185. В преходната разпоредба на Закона за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средста (ДВ, бр. 88 от 2009 г.) в § 6, ал. 4 думите „чл. 164, ал. 1- 5” се заменят с „чл. 164, ал. 1 - 7”.

  Предложение на народния представител Христо Бисеров:
  ПАРАГРАФ 185 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 185, който става § 131.

  § 186. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ,
  бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43, 49, 58 и 59 от 2010 г.), в чл. 69 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по Закона за съдебната власт, при освобождаване от длъжност придобиват право на пенсия независимо от възрастта при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони.”
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 186 да бъде отхвърлен.

  Предложение на народния представител Юлиана Колева:
  Разпоредбата на чл. 69 има обратно действие, считано от 01.01.2010 г.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 187. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на:
  1. параграф 75 относно чл. 196, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
  2. параграф 55 относно чл. 176, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и § 59, 60, 61, 93, 94, 99, 104, 105 и 106, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

  Предложение на народния представител Любен Корнезов:
  § 187 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 187, който става § 132:
  § 132. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на параграф 75 относно чл. 196, т. 2, който влиза в сила от 1 март 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума