Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
13/01/2011

  Доклад от заседание на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. №: 153-03-1/14.01.2011 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, № 002–02–55, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г.

  На свое заседание, проведено на 13 януари 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, № 002–02–55, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г.
  Същият беше представен от името на вносителя от г-жа Даниела Машева – заместник – министър на правосъдието.
  Република Беларус не е член на Съвета на Европа и не е страна по Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. и допълнителните протоколи към нея и екстрадициите от и за Беларус се реализират по дипломатически път на основата на взаимност, тъй като няма сключен двустранен договор за екстрадиция между Република България и Република Беларус.
  Този начин на осъществяване на контакт между правораздавателните органи на двете държави не отговаря на съвременното развитие на тези отношения, поради факта, че през последните години значително се увеличи правния обмен в областта на сътрудничество по наказателни дела и екстрадициите между двете държави.
  Сключването на договор за екстрадиция е резултат от динамичен процес и е в интерес и на двете държави, който подобрява съдебното сътрудничество в областта на екстрадициите.
  Договорът е подписан на 8 юли 2010 г. в република Беларус, гр. Минск и в него са регламентирани задължението за екстрадиране, престъпленията, даващи основание за екстрадиране, задължителните и факултативните основания за отказ от екстрадиция, гаранции с оглед смъртното наказание, предели на наказателното преследване спрямо екстрадираното лице, документите, прилагащи се към молбата за екстрадиция, редът за осъществяване на екстрадиция, отлагането на екстрадиция или временното предаване, когато лицето, чиято екстрадиция се иска е привлечено към наказателна отговорност или е осъдено за друго престъпление на територията на замолената договаряща страна, конкуриращи се молби за екстрадиция, предаването на имущество, свързано с престъплението, за което е поискана екстрадиция, транзитното преминаване, уреждането на спорове и др.

  След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 21 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, № 002–02–55, внесен от Министерски съвет на 16.12.2010 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума